Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 167395
Modificació del règim retributiu del vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència, Transparència i Habitatge del Consell Insular de Formentera en haver adquirit la condició de senador per l’agrupació d’illes Eivissa-Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Presidenta del Consell Insular de Formentera, en data 24 de febrer de 2023, ha dictat, entre d'altres, la següents resolucions:

“ANA JUAN TORRES, PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Modificació del règim retributiu del vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència, Transparència i Habitatge del Consell Insular de Formentera en haver adquirit la condició de senador per l'agrupació d'illes Eivissa-Formentera.

Es fa públic que el Ple, en la sessió ordinària de dia 24 de febrer de 2023, se n'assabentà del següent:

1r.- Del fet que el Sr. Rafael Ramírez Gutiérrez, vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència, Transparència i Habitatge d'aquest Consell Insular, pertanyent al grup polític PSIB-PSOE, ha adquirit la condició de senador el 15 de febrer de 2023, per l'agrupació d'illes Eivissa-Formentera, segons les eleccions a Corts Generals de data 10 de novembre de 2019, amb la candidatura presentada pel PSIB-PSOE, i ha presentat el corresponent escrit on renuncia a les retribucions econòmiques com a càrrec amb dedicació exclusiva (vicepresident tercer d'aquest Consell), segons l'acord plenari de 8 de juliol de 2019, punt XV, publicat al BOIB núm. 102, de 25 de juliol de 2019 (mantingut per allò publicat al BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021, sobre el que restava de mandat 2021-2023 i les corresponents actualitzacions anuals); escrit que ha estat registrat d'entrada amb data 15 de febrer de 2023, amb número de RGE en aquesta corporació 2023/4475, i passa a no tenir-ne cap retribució econòmica per aquest Consell, perquè ja les rep al Senat, i tampoc no se li abona res en matèria de Seguretat Social per aquest Consell. 

2n.- Del fet que hom donarà compte de l'anterior a l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears (depenent del Parlament de les Illes Balears), i se'n deixarà constància en el Registre d'Interessos dut per la Secretaria del  Consell Insular.

3r.- Hom publicarà al BOIB ressenya de tot quant s'ha tractat.

La qual cosa es publica per a general coneixement.

Formentera, en la data de la signatura electrònica.

La presidenta del Consell Insular de Formentera.

Ana Juan Torres.”

La qual cosa es publica, per a generar el coneixement, i conforme a la normativa de funció pública.

 

Formentera, 7 de març de 2023

La presidenta Ana Juan Torres