Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 168769
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 6 de març de 2023 per la qual es convoquen ajuts de bonificació total del cost de les primeres matrícules i de reducció del 50 % del cost de les segones matrícules per a alumnes que, durant l’any acadèmic 2022-2023, cursin estudis artístics superiors a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o el Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 36.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que, en matèria d'ensenyament no universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva en el règim de beques i ajudes amb fons propis.

2. Així mateix, l'article 3 de l'Estatut empara la insularitat del territori de la comunitat autònoma com a fet diferencial i mereixedor de protecció especial. Per això, preveu que els poders públics, de conformitat amb el que estableix la Constitució, garanteixin la realització efectiva de totes les mesures necessàries per evitar que, d'aquest fet diferencial, en puguin derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats autònomes.

3. L'article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, d'acord amb la redacció de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, encomana a l'Estat l'establiment d'un sistema general de beques i ajuts a l'estudi, amb càrrec als seus pressuposts generals, amb la finalitat que totes les persones, independentment del seu lloc de residència, gaudeixin de les mateixes condicions en l'exercici del dret a l'educació. D'altra banda, les comunitats autònomes, d'acord amb el que preveuen els seus estatuts d'autonomia, poden regular el seu propi sistema de beques i ajuts a l'estudi, quan es desenvolupin amb càrrec al seu propi pressupost en exercici de les seves competències.

4. El Govern de les Illes Balears, per tal de donar resposta a la taxa d'inflació i l'alentiment del ritme de creixement econòmic derivat de la guerra provocada per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia a finals del mes de febrer de 2022, va crear un escut de protecció social, anomenat «Amb tu», mitjançant el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears.

5. Aquest escut de protecció social impulsa una sèrie de mesures que busquen garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. En destaca una política de beques i ajuts per ajudar les famílies de les Illes Balears, la qual conté una sèrie de mesures de protecció immediata i avanç. Així, doncs, l'article 24 del Decret llei 9/2022 estableix ajuts als ensenyaments artístics superiors o als ensenyaments oficials que imparteix la Universitat de les Illes Balears per al curs acadèmic 2022-2023.

6. La Universitat de les Illes Balears convocà el passat mes de novembre els ajuts per a la matrícula UIB-Govern de les Illes Balears per a l'any acadèmic 2022-2023.

7. La Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB), per la seva banda, va publicar el mes de desembre passat les bases de la convocatòria d'ajuts de l'escut social «Amb tu» per a estudiants del Conservatori Superior de Música de les Illes balears (CSMIB) i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

8. La Conselleria d'Educació i Formació Professional, amb la voluntat de garantir que els alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) i els del Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent (COPDE),  impartit a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), es puguin beneficiar dels ajuts aprovats mitjançant el Decret llei 9/2022, ha d'aprovar una convocatòria d'ajuts, tal com han fet la UIB i la FESMAE-IB.

9. De conformitat amb els articles 94, 95 i 97 de la Llei orgànica 2/2006, per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes, cal estar en possessió d'un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica. D'altra banda, en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008, de 8 de noviembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, s'estableix que la formació pedagògica i didàctica del professorat que, per raons derivades de la seva titulació, no pugui accedir als estudis de màster a què es refereix aquest Reial decret, s'ha d'acreditar mitjançant una formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, en les condicions que estableixi el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

10. L'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència no poden fer els estudis de màster. A les Illes Balears, el Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent (COFPDE) es gestiona des de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

11. Es poden beneficiar dels ajuts econòmics que es convoquen per mitjà d'aquesta Resolució, els quals es destinen a sufragar el cost del 100 % de les primeres matrícules i el 50 % de les segones matrícules, els alumnes que compleixin uns requisits econòmics lligats a la determinació de la renda familiar. L'import màxim de l'ajut, una vegada deduïdes les exempcions i/o bonificacions establertes per la normativa vigent, és de 1.800 euros per alumne i curs.

12. Per a aquesta convocatòria, es disposa d'una quantitat màxima de 305.266 euros, que s'imputaran a la partida pressupostària 13901.421G01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

13. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 15 de desembre de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 166, de 22 de desembre de 2022), afegeix una nova línia, la IV.6.24, que preveu la convocatòria d'ajuts als ensenyaments artístics superiors i al Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent, que gestiona la FUEIB, per al curs acadèmic 2022-2023.

14. El procediment de concessió d'aquestes subvencions s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, objectivitat, transparència, concurrència, igualtat i no discriminació, la qual cosa exigeix publicar-ne la convocatòria corresponent. D'acord amb l'article 4.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), correspon al conseller d'Educació i Formació Professional aprovar aquesta convocatòria mitjançant una resolució.

15. També són aplicables a aquesta Resolució la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16. Els ajuts que es concedeixen a l'empara d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat, atès que, d'acord amb l'apartat 2 de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut estatal conforme al que disposa l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (DOUE C 262/01, de 19 de juliol de 2016), l'educació pública organitzada dins el sistema nacional d'educació finançada i supervisada per l'Estat pot considerar-se una activitat no econòmica.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de Juliol de 2009).

5. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears.

7. L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla estratègic de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

8. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 15 de desembre de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla estratègic de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 166, de 22 de desembre de 2022).

Per tot això, amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i fent ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts de bonificació total del cost de les primeres matrícules i de reducció del 50 % del cost de les segones matrícules per a alumnes que, durant l'any acadèmic 2022-2023, cursin estudis artístics superiors a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) o el Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent (COFPDE) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), d'acord amb els termes que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el model de sol·licitud, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar el model de declaració responsable de les dades econòmiques referides a l'IRPF de l'exercici 2021 de la unitat familiar, que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar el model de declaració de veracitat de dades bancàries, que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Aprovar el model de renúncia de l'ajut, que figura en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

6. Comunicar aquesta Resolució a la Base de dades nacional de subvencions, publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que comenci a produir efectes l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 6 de març de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajuts de bonificació total del cost de les primeres matrícules i de reducció del 50 % del cost de les segones matrícules per a alumnes que, durant l'any acadèmic 2022-2023, cursin estudis artístics superiors a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) o el Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent (COFPDE) a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per al professorat tècnic de formació professional, impartit a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

Segon Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quant a la normativa de caràcter bàsic; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

 

Tercer Partida pressupostària

1. Es destinen a aquesta convocatòria un màxim de 305.266,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13901 421G01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

2. La concessió dels ajuts queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Quart Compatibilitat

1. Aquests ajuts són incompatibles amb les beques per a finalitats similars que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajut o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades. En tot cas, l'ajut econòmic s'ha de denegar si la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors té constància que el sol·licitant rep alguna beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional o de qualsevol administració o entitat pública o privada.

2. En el cas que la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors tengui constància que el sol·licitant ha obtingut una beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional o un ajut o beca d'una altra administració o d'una entitat pública o privada i que aquesta situació no s'ha declarat, ha d'iniciar l'expedient de reintegrament de l'ajut previst en aquesta convocatòria.

Cinquè Beneficiaris

Poden beneficiar-se dels ajuts prevists en aquesta convocatòria, corresponent a l'any acadèmic 2022-2023, les persones següents:

1. Alumnes que cursin ensenyaments artístics superiors a l'EASDIB.

2. Alumnes del Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per al professorat tècnic de formació professional, impartit a la FUEIB.

Sisè Requisits generals i exclusions

1. Per poder obtenir l'ajut, s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun Estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents.

b) Estar matriculat durant l'any acadèmic 2022-2023 en algun dels estudis següents:

- Estudis de grau a l'EASDIB. Cal estar matriculat d'un mínim de 12 crèdits. Excepcionalment, també poden sol·licitar l'ajut els alumnes matriculats a menys crèdits que tenguin 230 crèdits aprovats o aquells que hagin finalitzat els estudis i tenguin pendent el treball de fi de grau o les pràctiques.

- Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent (COFPDE) a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per al professorat tècnic de formació professional, impartit a la FUEIB.

c) Demanar l'ajut de matrícula per al primer grau o màster habilitant que cursi, sempre que no estigui en condicions d'obtenir un títol del mateix nivell o d'un nivell superior al dels estudis per als quals demana l'ajut.

d) Complir els requisits econòmics establerts en el punt setè.

2. Resten exclosos d'aquesta convocatòria:

a) Els alumnes de mobilitat procedents d'altres institucions espanyoles o europees.

b) Els alumnes de matrícula extraordinària.

c) Els alumnes amb crèdits de terceres o successives matrícules.

d) Els alumnes que cursen estudis propis dins l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors.

e) Els alumnes d'altres màsters que no sigui el Màster de Formació del Professorat, que habilita per impartir docència.

f) Els alumnes de doctorat.

 

Setè Requisits econòmics

A.  DETERMINACIÓ I CÀLCUL DE LA RENDA FAMILIAR

1. Per concedir els ajuts d'aquesta convocatòria, els ingressos de la unitat familiar durant el darrer període de liquidació de l'IRPF no poden superar el límit de renda fixat en la taula següent:

Nombre de membres de la unitat familiar

Import

Famílies d'un membre computable

33.000,00 €

Famílies de dos o més membres computables

52.800,00 €

2. El procediment per calcular la renda és el següent:

a) La renda familiar s'obté sumant les rendes de l'exercici de 2021 de cadascun dels membres computables de la família, calculades segons s'indica en el paràgraf següent.

b) La renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) s'ha de determinar de la manera següent:

- En primer lloc, per cada membre computable s'han de sumar la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, que són les caselles 0435 i 0460 de la declaració de l'IRPF.

- A aquest resultat, s'ha de restar la quota resultant de l'autoliquidació  de la declaració de l'IRPF (casella 0595). El resultat obtingut és la renda del membre computable.

- La suma dels resultats obtinguts de tots els membres computables constitueix la renda de la unitat familiar. S'hi aplicaran les deduccions que corresponguin d'acord amb l'apartat C d'aquest punt. La xifra resultant serà la referència per conèixer el límit que estableix aquesta convocatòria.

3. Per tenir la informació dels requisits econòmics d'aquesta convocatòria, s'estableix l'obligació de presentar la declaració responsable de tots els membres computables de la unitat familiar signada. En aquesta declaració s'han d'especificar els imports de les caselles 0435, 0460 i 0595 de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2021 (annex 3).

4. En el cas dels membres computables que no estiguin obligats a presentar declaració de l'IRPF, se n'han d'indicar els ingressos i les retencions en la declaració responsable.

B.  MEMBRES COMPUTABLES

5. Per calcular la renda familiar, es consideren membres computables de la família el pare i la mare, o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l'alumne, el mateix alumne i els germans fadrins menors de 25 anys que vivien al domicili familiar el 31 de desembre de 2021 o els majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que resideixen al mateix domicili.

6. En cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o la persona a la qual es trobin units per una relació anàloga, així com els fills que visquin al mateix domicili.

7. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable el que no convisqui amb l'alumne que sol·licita l'ajut. No obstant això, el nou cònjuge o la persona amb qui es mantingui una relació anàloga té la consideració de membre computable i sustentador principal, si escau, i les seves rendes s'han d'incloure dins el còmput de la renda familiar.

8. En cas que els sol·licitants al·leguin que estan emancipats o que són independents familiarment i econòmicament, amb independència del seu estat civil, han d'acreditar de manera fefaent la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual, i també que disposen de mitjans econòmics propis suficients per ser independents. Si no ho fan, i sempre que els ingressos acreditats siguin inferiors a les despeses considerades indispensables i a les suportades en concepte d'habitatge, s'entendrà que no s'ha provat que són independents i els ingressos corresponents als membres computables de la família a què es refereixen els apartats A i B s'inclouran en el càlcul de la renda familiar.

C.  DEDUCCIONS DE LA RENDA FAMILIAR

9. Per poder tenir en compte les deduccions que s'indiquen a continuació, s'ha d'acreditar que el 31 de desembre de 2021 a la unitat familiar s'hi donaven les situacions que donen dret a deducció.

10. Una vegada calculada la renda familiar d'acord amb les indicacions dels apartats A i B, s'han d'aplicar les deduccions següents:

a) El 50 % dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals. Tenen la consideració de sustentadors principals el pare i la mare, o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l'alumne o la persona a què fa referència la segona part del paràgraf 7 d'aquest punt.

b) La quantia de 525,00 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant, que visqui al domicili familiar quan es tracti de famílies nombroses de categoria general, sempre que tenguin dret a aquest benefici.

c) La quantia de 1.811,00 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant, o fill del sol·licitant que tengui un grau de discapacitat legalment qualificada igual al 33 % o superior. La deducció és de 2.881,00 euros quan el grau de discapacitat és igual al 65 % o superior.

d) La quantia de 1.176,00 euros per cada germà menor de 25 anys, inclòs el sol·licitant, que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar quan siguin dos o més els germans amb residència fora del domicili familiar pel fet de cursar estudis universitaris.

e) El llindar de renda familiar aplicable s'ha d'incrementar un 20 % quan el sol·licitant sigui orfe absolut i menor de 25 anys.

f) La quantia de 500,00 euros per pertànyer a una família monoparental.

Vuitè Sol·licitud

1. Les sol·licituds per obtenir els ajuts s'han de formalitzar de manera telemàtica a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es). També s'hi podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (dgfpieas.caib.es). Per poder fer el tràmit telemàtic, s'ha de tenir Cl@ve Firma de nivell avançat. Es pot sol·licitar a l'enllaç següent: https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html.

2. En el cas que no es pugui accedir a la sol·licitud per via telemàtica, es pot presentar de manera presencial al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. En aquest cas, per formalitzar la sol·licitud s'haurà d'aportar l'annex 2, juntament amb la documentació requerida en el punt novè.

3. En el cas que una persona faci més d'un registre, únicament serà vàlida la sol·licitud amb la data més recent.

4. El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 20 de març i finalitza el dia 2 d'abril de 2023.

Novè Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. Per tramitar la sol·licitud, l'interessat ha de presentar la documentació següent:

a) L'imprès de sol·licitud (annex 2), degudament emplenat i signat pel sol·licitant.

b) Còpia del DNI, del NIE (per a estrangers comunitaris) o de la targeta de residència (per a estrangers no comunitaris) del sol·licitant i de la resta de membres computables.

c) Llibre de família en casos de famílies monoparentals o nombroses.

d) Certificat de discapacitat del sol·licitant, i per cada germà o fill del sol·licitant.

e) Una còpia de l'imprès de la matrícula universitària de cada germà menor de 25 anys que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar.

f) La declaració responsable de les dades econòmiques referides a l'IRPF de l'exercici 2021 de la unitat familiar signada per cada un dels membres computables que convivien al mateix domicili a 31 de desembre del 2021 (annex 3).

g) La declaració de veracitat de dades bancàries (annex 4).

h) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè es considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de concessió de l'ajut.

2. A més, segons la unitat familiar de l'alumne, s'ha de presentar la documentació següent:

a) El certificat d'empadronament de les persones majors d'edat amb discapacitat que viuen al domicili familiar, així com dels ascendents dels pares que hi viuen.

b) La titularitat o el lloguer de l'habitatge del domicili habitual dels sol·licitants emancipats o que són independents familiarment i econòmicament.

3. De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot obtenir, excepte si l'interessat s'hi oposa de manera expressa i ho fa constar en el model de sol·licitud, els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària Estatal i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com de les obligacions amb la Seguretat Social; el certificat acreditatiu que no ha rebut cap beca per a finalitats similars, i el certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant en un municipi de les Illes Balears. També pot consultar les dades i fer les comprovacions pertinents sobre els imports consignats en la declaració responsable de les dades econòmiques referides a l'IRPF de l'exercici 2021.

Desè

Quantia de l'ajut i criteris objectius i de preferència que n'han de regir la concessió

1. La subvenció per a cada sol·licitant que compleixi els requisits establerts en els punts sisè i setè d'aquest annex consisteix en una ajut econòmic respecte dels crèdits abonats en concepte de primera matrícula i en una reducció del 50 % dels crèdits abonats en concepte de segones matrícules, de com a màxim 1.800 euros per alumne i curs, una vegada deduïdes les bonificacions establertes en l'apartat C del punt setè.

2. Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència no competitiva en atenció al compliment dels requisits que estableix aquesta convocatòria, atès que per la seva naturalesa no és necessari comparar les sol·licituds ni establir un ordre de prelació, d'acord amb l'article 17.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 6.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009.

3. Les sol·licituds s'han de resoldre de manera individual per ordre d'entrada en els registres i les oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària.

Onzè Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució corresponent, en el marc de l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005.

2. Correspon a l'òrgan instructor:

a) Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir amb relació a les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

b) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per tenir coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats als ajuts.

c) Determinar l'assignació de l'ajut als sol·licitants atenent al punt setè.

d) Formular la proposta de resolució de concessió i denegació dels ajuts.

3. L'EASDIB i la FUEIB s'han d'encarregar dels tràmits següents:

a) Una vegada finalitzi el termini de sol·licitud, quan l'òrgan instructor disposi del total de les sol·licituds rebudes, les enviarà a l'EASDIB o a la FUEIB, segons correspongui, que hauran de constatar que els sol·licitants estan matriculats als seus centres en els termes que determina aquesta convocatòria.

b) L'òrgan instructor pot sol·licitar a l'EASDIB que faci altres comprovacions o operacions que es derivin de la tramitació de la convocatòria.

Dotzè Esmena de la sol·licitud, proposta de resolució de concessió i denegació dels ajuts i al·legacions

1. Entre els dies 29 de maig i el 4 de juny de 2023 s'ha de fer públic a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (dgfpieas.caib.es) un requeriment d'esmenes, amb el qual es notificarà la possible manca de documentació o els defectes de les sol·licituds.

2. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud des de dia 5 fins a dia 11 de juny de 2023. Si no ho fan, s'ha de considerar que desisteixen de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

3. La documentació per esmenar les sol·licituds s'ha de presentar, dins el termini establert, a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es). També s'hi podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (dgfpieas.caib.es).

4. En el cas que no hi puguin accedir per via telemàtica, els interessats poden presentar la documentació de manera presencial al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

5. Una vegada l'òrgan instructor hagi analitzat la documentació aportada per esmenar les sol·licituds, el tècnic responsable de la Secció d'Ensenyaments Artístics Superiors ha d'emetre l'informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

6. Correspon al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors elaborar la proposta de resolució de concessió i denegació dels ajuts. La proposta de resolució ha d'incloure la llista de persones beneficiàries a qui es proposa atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

7. La proposta de resolució s'ha de fer pública entre els dies 19 i 25 de juny de 2023 a la pàgina web de la Direcció General Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (dgfpieas.caib.es).

8. Els interessats disposen d'un termini de deu dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució per fer les al·legacions que estimin oportunes mitjançant un escrit adreçat al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que s'ha de presentar al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

9. Les persones interessades també podran presentar les al·legacions de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es).

10. No s'accepten al·legacions que consisteixen a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds a què fa referència el punt 2 d'aquest apartat, previ a la publicació de la proposta de resolució.

11. Els beneficiaris proposats disposen de set dies hàbils comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució per renunciar a l'ajut. En aquest cas, han d'emplenar l'imprès oficial que figura en l'annex 5 d'aquesta Resolució i l'han de presentar davant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Passat aquest termini sense que hagin renunciat a l'ajut, s'entendrà que l'accepten.

Tretzè Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional

1. Una vegada l'òrgan instructor hagi analitzat les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n'hagi presentada cap, l'òrgan instructor ha d'elevar la proposta de resolució al conseller d'Educació i Formació Professional, que ha de resoldre motivadament el procediment i notificar la resolució en el termini màxim de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini per presentar sol·licituds.

2. La resolució del conseller ha d'incloure la llista de persones beneficiàries a qui s'atorga la subvenció i la quantia corresponent, així com la llista de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

3. En el cas que la convocatòria no es resolgui i notifiqui en el termini de sis mesos fixat en aquest punt, totes les sol·licituds s'han d'entendre desestimades.

4. La resolució del conseller s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (dgfpieas.caib.es).

5. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat.

Catorzè Justificació

En el marc de l'article 39.7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquests ajuts es justifiquen pel fet de complir els requisits necessaris per beneficiar-se'n.

Quinzè Pagament

La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'abonar a les persones beneficiàries l'import dels ajuts concedits a l'empara d'aquesta convocatòria mitjançant una transferència bancària. Aquest pagament s'ha de fer una vegada s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de concessió i de denegació dels ajuts.

Setzè Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries les que s'estableixen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009; en concret, les següents:

a) Destinar l'ajut a la finalitat per a la qual es concedeix.

b) Complir els requisits i les condicions establerts per a la concessió i el gaudi de l'ajut.

c) Cooperar amb l'Administració en les actuacions de comprovació que calgui fer per verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajut.

d) Comunicar a la Conselleria d'Educació i Formació Professional l'obtenció de beques de l'Administració o subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de qualsevol administració o ens públic o entitat privada nacional o internacional.

Dissetè Control

1. Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització, control i deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics.

2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la revocació de l'ajut concedida.

3. Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Divuitè Revocació dels ajuts concedits

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Dinovè Reintegrament dels ajuts concedits

1. Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos establerts en l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005; en concret, en el supòsit que s'anul·li la matrícula dels estudis artístics superiors, de conformitat amb el que preveu l'article 44.1.b) del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Per tant, s'han de reintegrar les quantitats rebudes en el cas que s'hagi obtingut l'ajut falsejant les condicions requerides o amagant les que ho haguessin impedit i en qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vintè Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i el que contenen la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Documents adjunts