Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 160971
Acord del Consell Executiu de delegació d’atribucions del Consell Executiu en els consellers executius i les conselleres executives

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, reunit en sessió ordinària de dia 2 de març de 2023, ha adoptat el següent acord:

“Per acord del Consell Executiu de dia 16 de novembre de 2022 (BOIB núm. 153, de 24 de novembre de 2022)  es varen delegar en els consellers executius i les conselleres executives les atribucions del Consell Executiu com òrgan de contractació i d'encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats, l'aprovació de determinats projectes d'obra, l'aprovació de les convocatòries d'ajudes i subvencions de quantia inferior a dos-cents cinquanta mil euros i la incoació i resolució  d'expedients disciplinaris per la comissió de faltes lleus.

L'acord de delegació preveia la necessitat d'obtenir l'autorització prèvia per part del Consell Executiu en determinats contractes i convocatòries d'ajudes i subvencions. L'aplicació pràctica d'aquest acord ha comportat que es faci necessària la seva modificació.

Per això, proposo al Consell Executiu que adopti l'acord següent:

Primer. Delegar en els consellers executius i les conselleres executives, competents per raó de la matèria, les competències d'òrgan de contractació en tot tipus de contractes sempre que el seu valor estimat sigui inferior a  vint milions d'euros.

Els contractes en què el seu valor estimat sigui igual o superior a cinquanta mil euros requeriran l'autorització prèvia del Consell Executiu abans d'aprovar l'expedient de contractació; a l'efecte d'obtenir aquesta autorització serà necessari incorporar a l'expedient els documents següents:

a) Justificació sobre la necessitat i idoneïtat del contracte.

b) Certificat d'existència de crèdit.

c) Plec de clàusules administratives particulars.

c) Informe del servei jurídic al plec.

Els contractes esmentats requeriran també l'autorització prèvia del Consell Executiu per aprovar les modificacions no previstes que representin un percentatge que aïllada o conjuntament superi el 10% del preu inicial del contracte , IVA exclòs, sempre que l'import d'aquesta modificació sigui igual o superior a cinquanta mil euros.

Segon. Delegar en els consellers executius i les conselleres executives, competents per raó de la matèria, l'aprovació dels projectes d'obra amb un pressupost base de licitació inferior cinquanta mil euros, excepte que comportin l'expropiació forçosa de béns.

Tercer. Delegar en els consellers executius i les conselleres executives, competents per raó de la matèria, els encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats. Quan l'import de la despesa dels encàrrecs  sigui igual o superior a cinquanta mil euros requeriran l'autorització prèvia del Consell Executiu abans d'aprovar-se l'expedient; a l'efecte d'obtenir l'autorització del Consell Executiu serà necessari incorporar a l'expedient els documents següents:

a) Justificació sobre la necessitat i idoneïtat del contracte.

b) Certificat d'existència de crèdit.

Quart.  Delegar en els consellers executius i les conselleres executives, competents per raó de la matèria, l'aprovació de les convocatòries d'ajudes i subvencions i aportacions de quantia inferior a dos-cents cinquanta mil euros. En tot cas, requeriran d'autorització prèvia del Consell Executiu per l'aprovació de la despesa de les convocatòries de quantia superior a  cinquanta mil euros; a l'efecte d'obtenir l'autorització del Consell Executiu pel que fa a la convocatòria d'ajudes i subvencions serà necessari incorporar a l'expedient els documents següents:

a) Memòria justificativa on haurà de constar la següent informació:

- Si es regula per l'Ordenança General de Subvencions o per les seves bases específiques.

- Tipus de convocatòria.

- Finalitats i objecte de la subvenció.

- Previsió al Pla Estratègic de subvencions.

- Si és ampliable o no el crèdit pressupostari.

b) Certificat d'existència de crèdit.

c) Convocatòria.

d) Informe jurídic sobre el contingut de la convocatòria.

Cinquè. Delegar en els consellers executius i les conselleres executives, competents per raó de la matèria, la incoació i resolució dels expedients disciplinaris per la comissió de faltes lleus respecte al personal adscrit al seu departament.

Sisè. Disposar que els actes administratius i resolucions que es dictin en l'exercici d'aquestes delegacions, han d'assenyalar expressament aquesta circumstància i es consideraran actes del Consell Executiu.

Setè. Deixar sense efectes l'acord del Consell Executiu de dia 16 de novembre de 2022 (BOIB núm. 153, de 24 de novembre de 2022).

Vuitè. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que començarà a vigir el mateix dia en què s'hi publiqui.”

 

Palma, 2 de març de 2023

El conseller Executiu de Presidència

Javier de Juan Martín