Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 168679
Modificació de l’acord de determinació dels criteris objectius per a l’abonament del complement de productivitat del personal de l’Ajuntament d’Artà

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la corporació en sessió ordinària celebrada en data 2 de març de 2023 va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

<<2. Aprovació, si s'escau, de la modificació de l'acord de determinació dels criteris objectius per a l'abonament del complement de productivitat del personal de l'Ajuntament d'Artà.

El batle explica la proposta que, copiada literalment, diu:

Fets

En data 31 de gener de 2013 es va signar un acord de determinació dels criteris objectius per a l'abonament del complement de productivitat del personal de l'Ajuntament d'Artà. 

A l'Acord esmentat es determina la retribució pel grau d'interès, la iniciativa o l'esforç en el desenvolupament de la feina, i el rendiment o els resultats obtinguts per part dels empleats i empleades municipals.

A la sessió de dia 14 de febrer de 2023 de la Mesa General de Negociació es va aprovar l'Acord sobre la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament d'Artà. Aquest Acord retribueix conceptes similars als de l'Acord de productivitat, per la qual cosa és necessari modificar aquest darrer.

Per aquest motiu, a la mateixa sessió de dia 14 de febrer de 2023 de la Mesa General de Negociació es va aprovar i firmar la modificació de l'Acord de determinació dels criteris objectius per a l'abonament del complement de productivitat del personal de l'Ajuntament d'Artà, el qual es reprodueix a continuació:

<<MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE DETERMINACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS PER A L'ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'ARTÀ

Parts

Per l'Administració de l'Ajuntament d'Artà, el batle.

Per la part social, els representants de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament  d'Artà, que consten com a sotasignants d'aquest Acord.

Antecedents

Vist que en data 31 de gener de 2013 es va signar un acord de determinació dels criteris objectius per a l'abonament del complement de productivitat del personal de l'Ajuntament d'Artà, els articles 1, 2, 4 i 6 del qual diuen textualment:

<<1. Destinataris 

El personal destinatari d'aquest acord és el que es troba en situació d'actiu (funcionari i laboral) - incloent-hi les persones en comissió de serveis-, que presta els seus serveis a l'Ajuntament d'Artà. En qualsevol cas, en tendran dret tots aquells treballadors que hagin treballat un mínim de 12 mesos, de forma continuada o interrompuda, a l'Ajuntament. S'exclouen els funcionaris eventuals i càrrecs de confiança.

2. Concepte 

El complement de productivitat retribueix el grau d'interès, la iniciativa o l'esforç en el desenvolupament de la feina, i el rendiment o els resultats obtinguts per part del personal al servei de l'Ajuntament d'Artà. 

[…]

4. Criteris de valoració 

Els criteris objectius que permeten apreciar per a cada persona la quantia individual del complement de productivitat a percebre són: 

- A: l'absentisme i el compliment de l'horari 

- B: l'avaluació de l'acompliment 

- C: la formació 

Cadascun dels criteris anteriors són considerats de forma dependent, en el sentit que en el còmput total se sumen els tres valors. 

[…]

6. Determinació de la quantia individual 

Es fan dues valoracions anuals de caràcter semestral. De l'1 de gener al 30 de juny, i de l'1 de juliol al 31 de desembre. 

El sistema de determinació de la quantia individual del complement de productivitat per a cada semestre serà la suma del 50% dels criteris A, B i C. 

Per tal que es tengui dret al cobrament del complement de productivitat, serà necessari que la puntuació mínima obtinguda en cada semestre sigui de 40 punts. Si no s'arriba a aquesta puntuació no se tendrà dret a percebre el complement de productivitat. A partir d'aquesta quantitat es convertirà en el percentatge a cobrar sobre la quantia individual. La quantitat individual anual no pot ultrapassar les quantitats següents: 

- Grup A1: 3.270,45

- Grup A2: 2.497,65 

- Grup B (tècnic superior): 2.077,80 

- Grup C1 (batxiller o tècnic): 1.803,95

- Grup C2 (graduat en ESO): 1.663,6

- Grup AP: 1.128,26 

Les equivalències de categoria es faran d'acord la classificació de cada treballador segons el decret de productivitat elaborat el mes de novembre de 2011. S'adjunta annex amb l'equivalència dels treballadors en actiu el dia de la signatura de l'acord.>>

Vist que la proposta d'acord d'implantació de la carrera professional horitzontal dels empleats públics, entre d'altres qüestions, estipula:

- En l'apartat 5, que la percepció de la carrera professional és a partir d'una antiguitat de 5 anys dins l'Administració.

- Igualment, en l'apartat 8, la necessitat d'unes hores de formació i de la superació d'una avaluació d'acompliment per tal de seguir progressant en la carrera professional, conceptes que ja s'estableixen a l'Acord esmentat de determinació dels criteris objectius per a l'abonament del complement de productivitat del personal de l'Ajuntament d'Artà signat el 31 de gener de 2013.

L'Administració i els representants de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament  d'Artà que signen aquest document ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

ACORD

1. Deixar sense efecte l'Acord de determinació dels criteris objectius per a l'abonament del complement de productivitat del personal de l'Ajuntament d'Artà signat el 31 de gener de 2013, ja que molts dels conceptes que es retribuïen per l'acord esmentat ara es proposen retribuir amb la implantació de la carrera professional.

2. Establir que el complement de productivitat, en règim transitori i com a màxim fins al 31 de desembre de 2026, a l'efecte de no perdre poder adquisitiu, el podrà seguir percebent el personal municipal que, a 31 de desembre de 2022, tenien dret a percebre les retribucions pactades en l'Acord de productivitat esmentat (Resolució 2022/1689 de 23 de desembre) i sempre que es donin les condicions següents:

a) El personal municipal que no tengui dret a accedir a la carrera professional per no tenir l'antiguitat que s'exigeix. Aquest personal seguirà rebent la retribució anual de la productivitat de l'any 2022 fins que, per antiguitat, pugui optar a la carrera professional pactada. Arribat el cas de poder accedir a la retribució de carrera professional, aquest personal seguirà rebent una productivitat parcial que compensi la diferència entre el que rebran en concepte de carrera i el que percebien en concepte de productivitat.

b) A data 1 de gener de 2023, el personal que acrediti 5 anys d'antiguitat però menys de 10 i, per tant, li correspongui accedir al primer nivell de la carrera professional. Aquest personal que tengui dret a accedir al primer nivell de la carrera professional per complir les condicions d'antiguitat i formació rebrà una productivitat compensatòria equivalent a la diferència entre la quantia que li correspon de carrera professional i la quantia que a 31 de desembre de 2022 tenia dret a percebre en concepte de productivitat.

c) A data 1 de gener de 2023, el personal que acrediti 10 anys d'antiguitat però menys de 15 i, per tant, li correspongui accedir al segon nivell de la carrera professional. En aquest cas, quan l'aplicació parcial de la carrera suposi una retribució menor a la de la productivitat que ja es tenia reconeguda, aquest personal també rebrà una productivitat compensatòria equivalent a la diferència entre la quantia que li correspon de carrera professional i la quantia que a 31 de desembre de 2022 tenia dret a percebre en concepte de productivitat.

3. Per percebre el complement de productivitat, ja sigui total o parcial segons els punts anteriors, complir els requisits de formació i avaluació requerits en l'Acord de la carrera professional. 

4. Retribuir la productivitat en una única paga anual dins la nòmina del mes de desembre.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en quatre exemplars.

Artà, 14 de febrer de 2023

Per l'Ajuntament d'Artà        Per CCOO (83,33 % de la representació)                

Pel CSIF (8,33 % de la representació)>>

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Artà que adopti els següents

Acords

1. Aprovar la modificació de l'Acord de determinació dels criteris objectius per a l'abonament del complement de productivitat del personal de l'Ajuntament d'Artà.

2. Publicar aquest acord en el BOIB.

3. Trametre aquest Acord al Departament de Recursos Humans i a la representació sindical.

[...]

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Aprovar la modificació de l'Acord de determinació dels criteris objectius per a l'abonament del complement de productivitat del personal de l'Ajuntament d'Artà.

2. Publicar aquest acord en el BOIB.

3. Trametre aquest Acord al Departament de Recursos Humans i a la representació sindical. >>

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament un recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l'article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB núm. 54, de 30 d'abril de 2016), en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas de discrepància amb la versió catalana i la versió castellana preval la versió catalana.

(Signat electrònicament: 7 de març de 2023

El batle Manuel Galàn Massanet)