Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 165531
Registre de Personal. Aprovació de la MF-829 relativa a la modificació del lloc de cap de departament de Mobilitat, d’acord amb la petició de l’Àrea.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 28/02/2023, es va aprovar el següent:

“PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-829 relativa a la modificació del lloc de Cap de departament de Mobilitat, d'acord amb la petició de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent a la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 3 de març de 2023

El cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 829 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

MOS

ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

ÒRGAN:

MOS001

DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT

UNITAT:

MOS0011000

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

                                                                                                              LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30170003

CAP DE DEPARTAMENT DE MOBILITAT

1

S

28

251

L

TOT

A1

JEA

H2.3

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ENGINYER/A INDUSTRIAL

 

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30170003

CAP DE DEPARTAMENT DE MOBILITAT

1

S

26

251

L

TOT

A1, A2

JEA

H2.3

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ENGINYER/A INDUSTRIAL

 

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS

 

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES

 

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL

 

B2

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

L

LLIURE DESIGNACIÓ

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

TOT

TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

H2.3

HORARI H1 + 2,5 HORES A REALITZAR FINS LES 22 HORES.

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

251

  35.143,36 €