Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 166171
Decret revocacions delegacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del previst a l'article 43 i següents del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es fa públic que el dia 06 de març de 2023, s'ha dictat el següent Decret de l'Alcaldia:

“DECRET

Considerant convenient la revocació d'algunes de les delegacions realitzades mitjançant Decret número  12336   de data 15 de desembre de 2020 i Decret número 189 de data 10 de gener de 2023, i atesa la situació de baixa laboral de la Regidora Sra. Elena López Bonet, i a fi de garantir el correcte funcionament de les àrees on l'hi foren delegades atribucions mitjançant Decrets número 2019-3897  de data 20 de juny de 2019 i  2021-5392 de data 13 de juliol de 2021 mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles  25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i de conformitat al previst a l'article 114 del citat RD 2568/1986 de 28 de novembre en el  que s'estableix que la revocació o modificació de les delegacions haurà d'adoptar-se amb les mateixes formalitats que les exigides pel seu atorgament

RESOLC

PRIMER.-  Revocar les delegacions efectuades amb data 15 de desembre de 2020 i 10 de gener de 2023, en matèria de protecció civil, voluntariat i  desenvolupament local a la Regidora Sra. Dessiré Ruiz Mostazo.

SEGON.- Delegar en la Regidora, Sra. Estefanía Torres Sánchez, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèries relacionades amb fons i projectes europeus.

L'anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació,  la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers relacionats amb les matèries delegades, i la resolució dels recursos de reposició que s'interposin contra els acords dictats.

TERCER-   Delegar en el Regidor, Sr. Jordi Salewski Pascual, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria d'Esports.

L'anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació,  la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers relacionats amb les matèries delegades, i la resolució dels recursos de reposició que s'interposin contra els acords dictats.

QUART.--Delegar en el Regidor, Sr. José Juan Tur Cardona, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de enllumenat públic, gestió i execució de projectes d'obres municipals, conservació, manteniment i reparació de l'espai urbà i d'edificis i instal·lacions municipals.

L'anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació als procediments vinculats a la delegació acordada i en concret als:

- Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de la concessió d'enllumenat públic.

- Procediments relacionats amb el seguiment del manteniment de les vies públiques, parcs infantils, així com els relacionats amb totes les obres municipals promogudes per l'Ajuntament, pel Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, patronats municipals i concessionaris.

- Aprovació dels projectes d'obres previstos a l'article 21 o) de la Llei 7/1985.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s'interposin contra els acords dictats.

 

CINQUÈ.-Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui al Regidors i a les dependències afectades  i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix

Eivissa a

L'ALCALDE,                                                                              En don fe

                                                                                                     EL SECRETARI-ACCTAL.,

 

(Signat electrònicament: 6 de març de 2023)

El secretari acctal. Joaquim Roca Mata