Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Núm. 157680
Oferta Pública d'Ocupació 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de Presidència d'aquesta Mancomunitat de data 23 de febrer de 2023, es va aprovar l'Oferta d'ocupació pública corresponent a les places que a continuació es ressenyen per a l'any 2023.

FUNCIONARI DE CARRERA

Núm. VACANTS DENOMINACIÓ SISTEMA D'ACCÉS
Director - Gerent  C.O. - P.I.

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 

Petra, (signat electrònicament: 2 de març de 2023)

La presidenta Joana Maria Pascual Sansó