Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 164224
Pla Estratègic de Subvencions any 2023 Ajuntament d'Eivissa

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa, en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2022, va aprobar el següent:

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2023 DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS i CONSORCI ADSCRIT

PREÀMBUL

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic.

Un dels principis que regeix la Llei és el de transparència que, junt amb la gran varietat d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de forma directa en un increment dels nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

En aquest sentit, l'article 8 LGS disposa amb caràcter bàsic que: “Els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposin l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària”.

Una major informació quant a les subvencions farà possible eliminar les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques, i s'evitarà qualsevol tipus de solapament.

Per a millorar l'eficàcia, a la Legislació es preveu procedir a l'elaboració d'un Pla Estratègic de Subvencions, de caràcter anual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions.

És per això que aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions, l'articulat del qual figura a continuació.

 

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. PRINCIPIS GENERALS

L'establiment de subvencions d'aquest Ajuntament, dels seus organismes autònomes i consorci adscrit durant el període del 2023 s'ajustarà a allò que preveu el present Pla.

ARTICLE 2. PRINCIPI CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L'establiment efectiu de les subvencions que es preveuen en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i s'ajustarà a l'Ordenança General Reguladora de les Bases per a la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament d'Eivissa. (BOIB núm. 81 de 10 de juny de 2008, modificada BOIB núm. 25 de 13 de febrer de 2010) i a les bases específiques que corresponguin.

ARTICLE 3. PRINCIPI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s'acomodaran en cada moment a aquests objectius.

 

ARTICLE 4. PRINCIPI DE NO COMPENSACIÓ

L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir indemnitzacions ni compensacions en el supòsit de que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis termes.

 

CAPÍTOL II BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S'ESTABLIRAN LES SUBVENCIONS

ARTICLE 5. BENEFICIARIS I COMPETÈNCIA

L'Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o per a promoure la consecució de finalitats públiques atribuïdes a la competència local.

ARTICLE 6. MATÈRIES SUBVENCIONABLES

L'Ajuntament establirà anualment subvencions en les matèries següents:

AJUNTAMENT D'EIVISSA

 • Política de despesa 15: Habitatge
 • Política de despesa 16: Benestar comunitari
 • Política de despesa 23: Serveis Socials i Promoció Social
 • Política de despesa 32: Educació
 • Política de despesa 33: Cultura
 • Política de despesa 34: Esports
 • Política de despesa 43: Comerç, turisme i petites i mitges empreses
 • Política de despesa 92: Serveis de caràcter general

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

 • Política de despesa 33: Música

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 • Política de despesa 34: Esports

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

 • Política de despesa 33: Patrimoni

 

CAPÍTOL III SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA.

ARTICLE 7. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'HABITATGE

A) AJUDES PER AL LLOGUER D'HABITATGE

 

a. Objectiu: L'objecte d'aquesta subvenció es ajudar a persones físiques residents al municipi d'Eivissa amb escassos mitjans econòmics, a fi de facilitar-ne la permanència en un habitatge en règim de lloguer per mitjà de l'atorgament d'ajudes directes consistents en el finançament d'una part de la renda que han de satisfer.

b. Efectes que es pretenen: Es pretén pal·liar els efectes de l'encariment del lloguer al municipi d'Eivissa, que actualment presenta els preus més elevats de l'Estat, i que obliga a moltes persones que hi porten anys vivint a partir cap a altres territoris per no poder fer front al pagament d'aquests lloguers.

c. Procediment: El procediment de concessió de subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

d. Cost previsible: 500.000,00 euros.

e. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 15200 48900.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

ARTICLE 8. SUBVENCIONS EN MATÈRIA BENESTAR COMUNITARI

En matèria de Benestar Comunitari, l'Ajuntament establirà, durant el període vigència del Pla, les línies de subvenció següents:

A) EXPLOTACIÓ DE L'ENLLUMENAT

 

a. Objectius: Subvenció a l'explotació de la concessió de l'enllumenat públic prevista a la clàusula 28.2 del P.C.A.P.

b. Efectes que es pretenen: Avaluació indicadors de qualitat del servei d'enllumenat públic.

c. Cost previsible: 1.039.300,02 euros.

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 16500-47900.

e. Procediment: Subvenció corrent a la explotació.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

ARTICLE 9. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

En matèria de Serveis Socials i Promoció Social, l'Ajuntament establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de subvenció següents:

A) ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ, COOPERACIÓ I DE PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL

 

a) Objectiu: Recolzar aquelles activitats que promouen les pròpies entitats que fomenten la participació social i solidària de les persones, l'atenció socioeducativa d'infants i adolescents en horaris no lectius i totes aquelles activitats concretes i dirigides a la promoció personal i individual dels ciutadans per a la millora d'oportunitats i de les pròpies condicions de vida.

b) Efectes que es pretenen: Potenciar i millorar les capacitats de les persones tant a nivell personal com de cara a incentivar la participació social responsable envers actuacions que afavoreixin el civisme, l'empatia i la millora de la convivència entre ciutadans.

c) Cost previsible: 70.000,00 euros

d) Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels pressupostos, concretament a les aplicacions pressupostaries 23200-48900.

e) Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f) Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

B) PROMOCIÓ I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

 

a. Objectiu: Potenciar i col·laborar en activitats que es portin a terme al municipi d'Eivissa o que en beneficiïn als seus ciutadans, en relació a l'atenció en aquelles persones, grups o col·lectius que pateixen algun tipus de malaltia, discapacitat, afectació o qualsevol altra patologia que afecti al normal desenvolupament de la seva vida diària.

b. Efectes que es pretenen: la subvenció té com a objecte la millora de les condicions de vida de els persones afectades per qualsevol tipus d'afectació de la salut o bé altres circumstàncies de caire social o sanitari que impedeixen el desenvolupament d'una vida plena.

c. Cost previsible: 254.000,00 euros

d. Finançament: el finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostària 23200-48903.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

C) ACTUACIONS EN MATERIA DE VOLUNTARIAT

 

a. Objectiu: Facilitar a les associacions sense ànim de lucre un suport d'infraestructura, gestió i millora administrativa, amb la dotació d'un equipament, recursos tecnològics i materials.

b. Efectes que es pretenen: Promoure la informació, sensibilització i comunicació de les associacions i del voluntariat amb la societat pitiüsa; fomentar, orientar i coordinar les associacions voluntàries; fomentar la creació de recursos i serveis per millorar les condicions de les associacions; promoure l'intercanvi d'idees i experiències sobre el voluntariat; donar suport a les associacions de voluntariat; cercar recursos econòmics i materials i atendre al ciutadà en la seva recerca d'una orientació i informació sobre les seves associacions.

c. Cost previsible: 24.500 euros

d. Nom del conveni: Subvenció local Plataforma Sociosanitària.

e. Finançament: el finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels pressupostos, concretament a l' aplicació pressupostaria 23203-48900.

f. Procediment: Concessió mitjançant subvenció nominativa inclosa en el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2023.

g. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

ARTICLE 10. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

En matèria d'Educació, l'Ajuntament establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de subvenció següents:

A) AJUDES LLIBRES DE TEXT

 

a. Objectius: Creació d'un fons de llibres de text i material didàctic per al curs escolar 2022-2023 dels grups de primària.

b. Efectes que es pretenen: L'ús solidari i cooperatiu dels llibres de text reutilitzables i el material didàctic dels cursos i nivells corresponents a l'ensenyança obligatòria.

c. Cost previsible: 100.000,00 euros.

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 32000-48000.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

ARTICLE 11. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA

A) APORTACIÓ CONVENIS CULTURA

 

a. Objectius: Tenint en compte la necessitat, per part de l'Ajuntament d'Eivissa, de promoure l'ensenyament del folklore i l'ensenyament del teatre unes activitats de gaudir cultural important per a la població del municipi, a la vegada que pot ajudar a descobrir vocacions a aquelles persones que vulguin dedicar-se professionalment al seu ensenyament.

b. Efectes que es pretenen: Que les associacions amb una reconeguda trajectòria professional, portin a terme de manera singular cursos destacant el ball pagès i l'aprenentatge per tocar diferents instruments musicals característics del nostre folklore i classes de teatre. Ja que són les úniques associacions al municipi d'Eivissa que ofereixen un projecte d'ensenyament de qualitat i adequat a les expectatives de la regidoria, que presenten diferents cursos adreçats a tot tipus de públic i que disposen de la infraestructura apropiada.

c. Cost previsible: 15.000 euros.

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 33400-48901.

e. Procediment: : Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

B) CONVENIS VARIS NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

 

a. Objectius:

Conveni Cursos de català IEB-AjEivissa:

Conveni anual signat amb l'Institut d'Estudis Baleàrics per als cursos de català 2022-2023 on s'ofereixen tots els nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) tant de formal presencial, com semi presencial, atenent a la demanda i a la situació derivada de la pandèmia.

Conveni manteniment Centre de Català 2023:

Conveni anual signat amb l'Institut d'Estudis Baleàrics per al manteniment del Centre de Català com a recurs d'autoaprenentatge de la llengua catalana i dinamització lingüística. És un espai dotat de mitjans i materials per facilitar l'aprenentatge individualitzat del català i s'ajusta a les necessitats horàries de cada aprenent. Compta amb assessorament i grups de conversa.

Conveni Voluntariat Lingüístic:

Conveni anual entre l'Ajuntament d'Eivissa i l'Institut d'Estudis Eivissencs per a la realització del programa Voluntariat Lingüístic. Contempla el seguiment i suport de les parelles lingüístiques per tal de facilitar l'aprenentatge i pràctica dels coneixements orals en llengua catalana així com un programa de dinamització de coneixement de l'entorn.

Campanya sensibilització ús del català:

Durant l'any 2023 es té previst dur a terme una campanya de sensibilització de l'ús de la llengua catalana, en col·laboració amb altres entitats, a través de les xarxes i mitjans de comunicació.

b. Efectes que es pretenen: Protegir el patrimoni lingüístic de les Illes Pitiüses duent a terme múltiples activitats al llarg de l'any 2023 com publicacions, cursos, exposicions y assessorament lingüístic.

c. Cost previsible: 39.500,00 euros.

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostària 33401-48900.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

C) PREMIS I BEQUES PATRIMONI

 

a. Objectius:. El programa de beques per a la realització de practiques de laboratori en matèria d'arqueologia es va promoure per la Regidoria de Cultura i Patrimoni des del 2013.

L'objectiu d'aquest programa és contribuir a la formació professional d'estudiants, llicenciats, graduats i postgraduats en història i/o arqueologia, que hagin finalitzat els seus estudis als tres anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

Amb la formació pràctica es pretén que els beneficiaris puguin aprendre habilitats i coneixements pràctics relacionats amb la seua formació universitària, aprofitant els materials arqueològics trobats a excavacions arqueològiques realitzades en el marc de projectes promoguts per l'Ajuntament d'Eivissa.

b. Efectes que es pretenen: Amb el programa de beques, planificat pels tècnics adscrits al departament de Cultura i Patrimoni municipals es pretén:

 • Donar noves oportunitats per a la formació pràctica a estudiants, llicenciats, graduats o postgraduats en la matèria, que es troben matriculats o hagin finalitzat els seus estudis recentment.
 • Que poden portar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits duran la formació universitària.
 • Permetre que els participants en les beques adquireixen les habilitats pròpies de les taques de laboratori d'arqueologia com el registre de material arqueològic divers (ceràmiques, vidrio, metall, restes òssies), portar a terme tasques de neteja, classificació, siglat i inventari de materials, fotografies i dibuixos. Es tracten de una sèrie de treballs habituals en la pràctica arqueològica que els aportarà una experiència per la seua futura introducció al mon laboral.
 • Contribuir al coneixement de l'arqueologia i la història de la ciutat d'Eivissa i de l'illa.

c. Cost previsible: 4.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 33600-48100.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

D) CONVENI ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA D'EIVISSA

 

a. Objectius:. L'Observatori Astronòmic des Puig des Molins és un bé demanial de l'ajuntament d'Eivissa, que té com destí donar un servei públic relacionat amb la divulgació i promoció de l'Astronomia a la societat. Es va crear l'any 1956, lligat a la fundació de l'agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE). Aquesta associació va desenvolupar una intensa labor pedagògica i divulgativa fins a finals del segle XX. A la primera dècada del segle següent, el telescopi havia quedat obsolet i fins que no es va canviar i reformar l'edifici, les activitat varen quedar en suspens.

L'activitat es va reprendre a partir de 2017, quan es va signa el primer conveni amb l'AAE per realitzar les activitats que li són pròpies, com són desenvolupar activitats educatives i de promoció, divulgació i investigació en matèria d'astronomia.

b. Efectes que es pretenen: Divulgació de l'astronomia, dirigida a la societat en general mitjançant l'organització d'observacions astronòmiques divulgatives, obertes a tota la població; xerrades i conferències; demostracions observacionals mitjançant el material disponible a l'observatori astronòmic; contribució a l'ensenyança de l'astronomia a l'àmbit escolar.

c. Cost previsible: 30.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 33600-48901.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció nominativa inclosa en el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2023.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

E) AJUDES A ESTUDIANTS D'ENSENYAMENTS SUPERIORS

 

a. Objectius: Ajudes per a estudiants d'ensenyaments superiors (de grau, ensenyaments artístics superiors i cicles formatius de grau superior) del municipi d'Eivissa per a estudis cursats a Eivissa o fora de l'illa.

b. Efectes que es pretenen: Que tots els estudiants puguin tenir accés a formació de qualitat en l'ensenyament.

c. Cost previsible: 80.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament les aplicacions pressupostaries 33700-48101.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

F) PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

a) Objectius: Valorar l'excel·lència, l'esforç i el rendiment acadèmic de l'alumnat donant un reconeixement oficial als mèrits dels alumnes que demostren una especial preparació en els estudis.

b) Efectes que es pretenen: Promoure una formació de qualitat en l'ensenyament secundari que incentivi l'alumnat cap a la continuació d'estudis superiors.

c) Cost previsible: 15.000,00 euros

d) Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 33700-48100.

e) Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f) Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

G) PREMIS I BEQUES FESTES

 

a. Objectius: Promocionar i gestionar polítiques i projectes de participació en les festes del municipi així com fer-ne difusió i promoció mitjançant l'atorgament de diferents premis pels participants a la Rua de Carnaval 2023.

b. Efectes que es pretenen: Organitzar activitats festives potenciant la participació ciutadana.

c. Cost previsible: 12.000 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 33800-48000.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

ARTICLE 12. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'ESPORTS

A) APORTACIÓ CONVENIS VARIS ESPORTS 2023

 

a. Objectius: L'objectiu principal d'aquesta línia de subvencions és fer possible la realització d'un nombre important d'esdeveniments esportius a la Ciutat d'Eivissa durant 2023. Els dits esdeveniments hauran de ser de caràcter nacional o/i internacional i s'organitzaran de la mà de les principals entitats esportives del nostre entorn amb l'objectiu de, per una part promoure la pràctica esportiva entre els nostres ciutadans i per l'altra, situar a la Ciutat d'Eivissa com una destinació compromesa amb l'esport i capaç d'atraure a un gran nombre d'esportistes visitants.

b. Efectes que es pretenen: En concret, es pretén que els esmentats esdeveniments esportius incloguin un ventall molt variat de les modalitats esportives més practicades en els nostres dies i que més acceptació tenen. En aquest sentit, també es fonamental aprofitar aquestes ajudes per impulsar encara més la pràctica esportiva per part de les dones. Així, les proves a realitzar hauran de estar guiades pel principi d'igualtat de gènere per a que tothom tingui les mateixes oportunitats de participació. Els esports amb més protagonisme, per l'habitual presència massiva de participants, seran les curses atlètiques en ruta, en forma de proves de 5km, 10km i 21 km, curses de muntanya o trial, triatló, ciclisme en BTT i de carretera, motociclisme, bàsquet i atletisme en pista. I les entitats beneficiàries de les ajudes hauran de ser clubs o federacions amb un reconegut prestigi en l'àmbit de l'organització de grans esdeveniments esportius.

c. Cost previsible: 158.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 34000 – 48900

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

g. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

ARTICLE 13. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

En matèria de Comerç, Turisme i petites i mitjanes empreses, l'Ajuntament establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de subvenció següents:

A) SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA COMERÇ

 

a. Objectius: Fomentar l'activitat econòmica del municipi donant suport a les empreses locals.

b. Efectes que es pretenen: La transformació de la ciutat d'Eivissa cap a un model ambientalment sostenible, tecnològicament innovador des del punt de vista econòmic. En aquest sentit, el teixit empresarial i comercial local és un actor fonamental a tenir en consideració en el procés de transició cap al nou model de ciutat. Per això, és necessari donar suport i impuls a aquests sectors permetent-los mantenir i reinventar la seva activitat econòmica.

c. Cost previsible: 1.000.000,00 euros.

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostària 43100-47900.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

B) APORTACIÓ CONVENIS PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

a. Objectius: Implantar programes de dinamització comercial.

b. Efectes que es pretenen: Impuls i promoció econòmica dels diferents barris del municipi per fomentar el comerç i desenvolupar noves fórmules per la revitalització i enfortiment del teixit empresarial.

c. Cost previsible: 20.000,00 euros.

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostària 43100-48900.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

C) APORTACIÓ CONVENIS VARIS TURISME

 

a. Objectius: Potenciar Eivissa com a destinació turística.

b. Efectes que es pretenen: Promoure diversos esdeveniments i accions promocionals al llarg de l'any per posicionar Eivissa com a destinació turística.

c. Cost previsible: 135.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 43200-48900.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

D) APORTACIÓ CONVENIS DISTRICTE 07800

 

a. Objectius: Impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, promoció econòmica i desenvolupament local durant l'any 2023.

b. Efectes que es pretenen: Realització d'accions de difusió i promoció de l'emprenedoria especialment adreçades a jove i dones, ajuts a l'autoocupació per a joves, taller de creació d'empresa, realització d'accions de difusió i promoció de noves metodologies de gestió empresarial i de bones pràctiques empresarials.

c. Cost previsible: 20.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 43300-48900.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

ARTICLE 14. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

En matèria de serveis de caràcter general, l'Ajuntament establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de subvenció següents:

 

A) PARTITS POLÍTICS

 

a. Objectius: Assignació anual als grups polítics que conformen el Ple de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'art. 27 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

b. Efectes que es pretenen: Finançar les despeses ocasionades per el desenvolupament de les seves feines.

c. Cost previsible: 49.125,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 92400-48900.

e. Procediment: Concessió mitjançant l'establert a l'apartat 2on de la Base nº 68 d'Execució del Pressupost General de la Corporació de l'exercici 2023 del tenor literal següent:

La distribució de la quantitat a percebre pels grups polítics es realitzarà en funció del nombre de regidors obtinguts en les darreres eleccions municipals i dels grups polítics existents.

Les quantitats a assignar seran les següents:

 • Per cada grup polític, una assignació anual fixa de 1.500,00 €
 • Per cada regidor integrant del grup polític 625,00 €
 • Per assistència a sessions de Plens, Comissions i juntes Rectores dels Patronats Municipals dels membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, s'estableixen les següents quantitats per a l'exercici de 2022 distingint-se dos supòsits:

Les quantitats a assignar seran les següents:

 • Caps dels grups polítics de l'oposició una assignació mensual de 1.150,00€
 • Altres Regidors uns assignació mensual de 940,00 €

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

B) ASSOCIACIONS DE VEÏNS

 

a. Objectius: Afavorir la dinamització i participació de les associacions a l'àmbit de la participació ciutadana. Les finalitats de l'Associació són principalment d'una banda la millora general del barri i d'altra banda fomentar i organitzar actes de caràcter recreatiu i cultural.

b. Efectes que es pretenen: Subvencionar associacions veïnals, per a la realització i programació d'activitats incloses en un projecte que intensifiqui la participació social en el municipi, i concretament, al barri a la qual desenvolupen la seva activitat.

c. Cost previsible: 115.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 92400-48901.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

C) LLOGUER I MANTENIMENT D'EDIFICIS D' AAVV

 

a. Objectius: Establir els termes i condicions de col·laboració entre l'Ajuntament d'Eivissa i les associacions per tal que aquestes disposin d'un local per poder realitzar les seves activitats. Les finalitats de l'Associació són principalment d'una banda la millora general del barri i d'altra banda fomentar i organitzar actes de caràcter recreatiu i cultural.

b. Efectes que es pretenen: Les activitats que realitzen les AAVV potencien l'associacionisme, els valors socials, culturals, milloren la convivència entre el veïnatge del barri i potencien el coneixement mutu de la ciutadania i veïnatge.

La realització d'activitats socials, culturals i recreatives per part de les associacions de veïns requereixen d'espais adients per aquesta finalitat. El local social objecte té, un impacte social i de punt de referència entre el vesins i vesines del barri, essencial i contrastat.

c. Cost previsible: 68.500,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos, concretament a l'aplicació pressupostaria 92400-48902.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

CAPÍTOL IV SUBVENCIONS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

ARTICLE 17. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE MÚSICA

En matèria Música, l'Ajuntament establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de subvenció següents:

A) PREMIS I BEQUES MÚSICA

 

a. Objectius: El motiu del present concurs és fomentar la participació, divulgació i pràctica de la música en les activitats que duu a terme el Patronat Municipal de Música a través de l´agrupació de la Banda.

b. Efectes que es pretenen: La finalitat del Premi és promocionar i contribuir a la creació musical, descobrir nous talents i augmentar el repertori existent per a aquest tipus de formacions musicals, que tanta tradició tenen a l'illa d'Eivissa i en la mateixa història del Patronat.

c. Cost previsible: 2.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupost del Patronat Municipal de Música, concretament a l'aplicació pressupostaria 33403-48100.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

CAPÍTOL V SUBVENCIONS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ARTICLE 18. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'ESPORTS

En matèria d'esports, l'Ajuntament establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de subvenció següents:

A) CLUBS ESPORTIUS

 

a. Objectius: A l'emparo de la Llei Balear de l'Esport que atribueix a les administracions locals la responsabilitat del foment de l'esport i dels propis Estatuts del Patronat d'Esports que el comprometen a donar suport a les entitats esportives del municipi que fomenten l'activitat esportiva, es fa necessari establir un sistema d'ajudes per als dits clubs.

b. Efectes que es pretenen: Concedir unes ajudes econòmiques per al manteniment de les esmentades entitats esportives que els permetin desenvolupar la seva tasca de foment de l'esport.

c. Cost previsible: 70.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupost del Patronat Municipal d'Esports, concretament a l'aplicació pressupostaria 34000-48900.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

B) ESCOLES ESPORTIVES

 

a. Objectius: A l'emparo de la Llei Balear de l'Esport que atribueix a les administracions locals la responsabilitat del foment de l'esport i dels propis Estatuts del Patronat d'Esports que el comprometen a donar suport a les entitats esportives del municipi que fomenten l'activitat esportiva, es fa necessari establir un sistema d'ajudes per als dits clubs.

b. Efectes que es pretenen: Concedir unes ajudes econòmiques a aqueslls clubs del municipi que acorden mitjançant conveni amb el PME, desenvolupar programes d'iniciació esportiva mitjançant la xarxa d'Escoles Esportives Municipals”.

c. Cost previsible: 115.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports, concretament a l'aplicació pressupostaria 34000-48901.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

C) CLUBS PATRIMONI

 

a. Objectius: A l'emparo de la Llei Balear de l'Esport que atribueix a les administracions locals la responsabilitat del foment de l'esport i dels propis Estatuts del Patronat d'Esports que el comprometen a donar suport a les entitats esportives del municipi que fomenten l'activitat esportiva, es fa necessari establir un sistema d'ajudes per als dits clubs.

b. Efectes que es pretenen: Concedir unes ajudes econòmiques a aquells clubs del municipi que acorden mitjançant conveni amb el PME, desenvolupar programes de competició esportiva a nivell autonòmic, nacional i/o internacional, a la vegada que difonen a l'exterior la imatge d'una ciutat implicada amb l'esport i que és Patrimoni de Humanitat. Les ajudes procuren fonamentalment subvencionar una part dels alts costos que representen els desplaçaments per poder competir a les diferents lligues balears i nacionals.

c. Cost previsible: 249.000,00 euros

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports, concretament a l'aplicació pressupostaria 34000-48902.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

CAPITOL VI SUBVENCIONS DEL CONSORICI EIVISSA PATRMINONI DE LA HUMANITAT

ARTICLE 19. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'HABITATGE

a. Objectius: Rehabilitació dels habitatges i locals situats als barris de Sa Penya, La Marina, s'Alamera i Dalt Vila del municipi d'Eivissa.

b. Efectes que es pretenen: Fomentar la recuperació i millora dels edificis, la qualitat dels habitatges i de les condicions de vida dels seus ocupants.

c. Cost previsible: 80.000,00 euros.

d. Finançament: El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol setè del Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, concretament a l'aplicació pressupostaria 33600-7800009.

e. Procediment: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva.

f. Termini: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

 

Eivissa, (signat electrònicament: 6 de març de 2023)

La regidora delegada de l´àrea econòmica Estefanía Torres Sánchez