Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 165534
Registre de Personal. Aprovació de la MF-775, relativa a la modificació del sistema de provisió de determinats llocs de feina de la Policia Local, de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, d’acord amb la petició de l’Àrea

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 22/02/2023, i prèvia ratificació de la urgència, es va aprovar el següent:

“Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-775 relativa a la modificació del sistema de provisió de determinats llocs de feina de la policia local, de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, d'acord amb la petició de l'Àrea.

Segon.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

Tercer.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 3 de març de 2023

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 775 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

POL

POLICIA LOCAL DE PALMA

ÒRGAN:

POL100

PREFECTURA

UNITAT:

POL1000000

PREFECTURA

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40041005

INSPECTOR/A DE DE SALA I UPFA

1

S

22

190

CE

AJP

A2

JEA

H3

AE

3106 - INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40041005

INSPECTOR/A DE DE SALA I UPFA

1

S

22

190

C

AJP

A2

JEA

H3

AE

3106 - INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

 

UNITAT:

POL1005000

SERVEI D'INFORMACIÓ I ANÀLISI POLICIAL (SIAP)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40060095

OFICIAL DE POLICIA LOCAL SIAP

3

S

19

238

CE

AJP

C1

JEA

HP4

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

LIF, RDL

F40070756

POLICIA LOCAL SIAP

5

S

16

239

CE

AJP

C1

JEA

HP4

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

LIF, RDL

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40060095

OFICIAL DE POLICIA LOCAL SIAP

3

S

19

238

C

AJP

C1

JEA

HP4

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

LIF, RDL

F40070756

POLICIA LOCAL SIAP

5

S

16

239

C

AJP

C1

JEA

HP4

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

LIF, RDL

 

UNITAT:

POL1006000

DEPARTAMENT DE RELACIONS EXTERNES I PREMSA (DERE)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061090

OFICIAL DE POLICIA LOCAL DERE

2

S

19

238

CE

AJP

C1

JEA

HP6

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

LID, RDL

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061090

OFICIAL DE POLICIA LOCAL DERE

2

S

19

238

C

AJP

C1

JEA

HP6

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

LID, RDL

 

ÒRGAN:

POL120

PREFECTURA / COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT

UNITAT:

POL1202000

ARMAMENT

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40071715

POLICIA LOCAL MESTRE/A ARMER/A

1

S

16

296

CE

AJP

C1

JEA

HP15

AE

3109 - POLICIA LOCAL

CURS DE MONITOR DE TIR DE L'EBAP

B2

FLH, RDL

F40071853

POLICIA LOCAL

3

S

16

296

CE

AJP

C1

JEA

HP15

AE

3109 - POLICIA LOCAL

CURS DE MONITOR DE TIR DE L'EBAP

B2

FLH, RDL

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40071715

POLICIA LOCAL MESTRE/A ARMER/A

1

S

16

296

C

AJP

C1

JEA

HP15

AE

3109 - POLICIA LOCAL

CURS DE MONITOR DE TIR DE L'EBAP

B2

FLH, RDL

F40071853

POLICIA LOCAL

3

S

16

296

C

AJP

C1

JEA

HP15

AE

3109 - POLICIA LOCAL

CURS DE MONITOR DE TIR DE L'EBAP

B2

FLH, RDL

 

ÒRGAN:

POL121

PREFECTURA / COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT / DIVISIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA

UNITAT:

POL1212000

GRUP D'ACTUACIÓ PREVENTIVA (GAP)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40050031

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL (GAP)

2

S

20

288

CE

AJP

A2

JEA

HP7

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

NGAP

F40061122

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

5

S

19

247

CE

AJP

C1

JEA

HP7

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

PNOC

F40071854

POLICIA LOCAL

33

S

16

246

CE

AJP

C1

JEA

HP7

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PNOC

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40050031

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL (GAP)

2

S

20

288

C

AJP

A2

JEA

HP7

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

NGAP

F40061122

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

5

S

19

247

C

AJP

C1

JEA

HP7

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

PNOC

F40071854

POLICIA LOCAL

33

S

16

246

C

AJP

C1

JEA

HP7

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PNOC

 

UNITAT:

POL1213000

UNITAT DE SEGURETAT INTEGRAL (USEI)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40050030

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL USEI

4

S

20

284

CE

AJP

A2

JEA

HP3

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

DUSE, FLH

F40060094

OFICIAL DE POLICIA LOCAL USEI

10

S

19

285

CE

AJP

C1

JEA

HP3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

DUSE, FLH

F40061087

OFICIAL DE POLICIA LOCAL USEI NOCTURNA

4

S

19

30

CE

AJP

C1

JEA

HE21

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

NUSE

F40070755

POLICIA LOCAL USEI

87

S

16

286

CE

AJP

C1

JEA

HP3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

DUSE, FLH

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40050030

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL USEI

4

S

20

284

C

AJP

A2

JEA

HP3

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

DUSE, FLH

F40060094

OFICIAL DE POLICIA LOCAL USEI

10

S

19

285

C

AJP

C1

JEA

HP3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

DUSE, FLH

F40061087

OFICIAL DE POLICIA LOCAL USEI NOCTURNA

4

S

19

30

C

AJP

C1

JEA

HE21

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

NUSE

F40070755

POLICIA LOCAL USEI

87

S

16

286

C

AJP

C1

JEA

HP3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

DUSE, FLH

 

UNITAT:

POL1215000

UNITAT NOCTURNA (UNOC)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40071855

POLICIA LOCAL UVAC NIT

6

S

16

21

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PLN, PPDI

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40071855

POLICIA LOCAL UVAC NIT

6

S

16

21

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PLN, PPDI

 

ÒRGAN:

POL122

PREFECTURA / COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT / DIVISIÓ DE POLICIA JUDICIAL

UNITAT:

POL1225000

GRUP D'INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT DE DENÚNCIES (GISD)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061089

OFICIAL DE POLICIA LOCAL GISD

2

S

19

238

CE

AJP

C1

JEA

HP5

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

LID, RDL

F40071761

POLICIA LOCAL GISD

8

S

16

239

CE

AJP

C1

JEA

HP5

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

LID, RDL

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061089

OFICIAL DE POLICIA LOCAL GISD

2

S

19

238

C

AJP

C1

JEA

HP5

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

LID, RDL

F40071761

POLICIA LOCAL GISD

8

S

16

239

C

AJP

C1

JEA

HP5

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

LID, RDL

 

UNITAT:

POL1226000

UNITAT DE PROTECCIÓ FAMILIAR (UPFA)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061071

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

1

S

19

238

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

F40071864

POLICIA LOCAL

9

S

16

239

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061071

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

1

S

19

238

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

F40071864

POLICIA LOCAL

9

S

16

239

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

 

 

ÒRGAN:

POL132

PREFECTURA / COMISSARIA DE SEGURETAT VIAL I TRÀFIC / DIVISIÓ DE SEGURETAT VIÀRIA

UNITAT:

POL1320000

DIVISIÓ DE SEGURETAT VIÀRIA

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40051042

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

3

S

20

43

CE

AJP

A2

JEA

H3

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

 

​​​​​​​HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40051042

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

3

S

20

43

C

AJP

A2

JEA

H3

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

 

UNITAT:

POL1321000

ADMINISTRACIÓ D'ACCIDENTS (ADAC)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061095

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

3

S

19

208

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

RDL

F40071872

POLICIA LOCAL

9

S

16

207

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

RDL

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061095

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

3

S

19

208

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

RDL

F40071872

POLICIA LOCAL

9

S

16

207

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

RDL

 

UNITAT:

POL1323000

UNITAT DE VEHICLES D'ACCIDENTS (UVAC)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061127

OFICIAL DE POLICIA LOCAL UVAC

5

S

19

285

CE

AJP

C1

JEA

HE22

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

DUVA

F40071760

POLICIA LOCAL UVAC

27

S

16

286

CE

AJP

C1

JEA

HE22

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

DUVA

 

​​​​​​​HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061127

OFICIAL DE POLICIA LOCAL UVAC

5

S

19

285

C

AJP

C1

JEA

HE22

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

DUVA

F40071760

POLICIA LOCAL UVAC

27

S

16

286

C

AJP

C1

JEA

HE22

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

DUVA

 

ÒRGAN:

POL140

PREFECTURA / COMISSARIA DE POLICIA COMUNITARIA

UNITAT:

POL1401000

UNITAT DE VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL PATRULLA VERDA (UVMA)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40051033

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

1

S

20

291

CE

AJP

A2

JEA

HE29

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

CVMA, RDL

F40061131

OFICIAL/A DE POLICIA LOCAL

2

S

19

238

CE

AJP

C1

JEA

HE29

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

CVMA, RDL

F40071879

POLICIA LOCAL

22

S

16

239

CE

AJP

C1

JEA

HE29

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

CVMA, RDL

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40051033

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

1

S

20

291

C

AJP

A2

JEA

HE29

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

CVMA, RDL

F40061131

OFICIAL/A DE POLICIA LOCAL

2

S

19

238

C

AJP

C1

JEA

HE29

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

CVMA, RDL

F40071879

POLICIA LOCAL

22

S

16

239

C

AJP

C1

JEA

HE29

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

CVMA, RDL

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

CE

CONCURS ESPECÍFIC

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

HP7

HORARI DEL GRUP D'ACTUACIÓ PREVENTIVA (GAP) DE LA POLICIA LOCAL SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

HE21

HORARI DE LA USEI NOCTURNA SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

H3

HORARI DEL COS DE LA POLICIA LOCAL

HP4

HORARI DEL SERVEI D'INFORMACIÓ I ANÀLISI POLICIAL SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

HP15

HORARI DEL DEPARTAMENT D'ARMAMENT SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

HP5

HORARI DEL GRUP D'INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT DE DENÚNCIES DE LA POLICIA LOCAL SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

HP3

HORARI D'UNITAT DE SERVEI INTEGRAL DE LA POLICIA LOCAL SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

HE29

HORARI DE LA UNITAT DE VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

HP6

HORARI DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS EXTERNES I PREMSA DE LA POLICIA LOCAL SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

HE22

HORARI DE LA UVAC SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

OBS

OBSERVACIONS

CVMA

COMPLEMENT UNITAT VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL

DUSE

DEDICACIÓ ESPECIAL UNITAT DE SERVEI INTEGRAL DE LA POLICIA

DUVA

DEDICACIÓ ESPECIAL UVAC

FLH

FLEXIBILITAT HORÀRIA

LID

LOCALITZACIÓ I DISPONIBILITAT DE CONFORMITAT AMB L'ACORD REGULADOR DE LA UNITAT

LIF

LOCALITZACIÓ I FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA

NGAP

NOCTURNITAT DEL GRUP D'ACTUACIÓ PREVENTIVA (GAP)

NUSE

NOCTURNITAT USEI

PLN

POLIVALÈNCIA ENTRE LLOCS DE LA NOCTURNA

PNOC

PART PROPORCIONAL DE NOCTURNITAT

PPDI

PREFERÈNCIA PER PASSAR A LA MATEIXA UNITAT DE DIA

RDL

RENÚNCIA DIA LLIURE

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

21

  22.535,10 €

30

  24.691,52 €

43

  18.138,26 €

190

  31.902,08 €

207

  18.427,64 €

208

  20.382,18 €

238

  25.974,06 €

239

  23.459,80 €

246

  26.627,58 €

247

  28.632,94 €

284

  18.931,36 €

285

  19.164,46 €

286

  17.352,86 €

288

  28.597,38 €

291

  28.757,12 €

296

  20.946,52 €