Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 164149
Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal d’un despatx al Casal Ernest Lluch, a favor de la Asociación Ángeles de Azul y Verde (Exp. SP 33/2023)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. En data 15 de maig de 1995, l'Ajuntament de Palma va cedir a la Conselleria de Salut, mitjançant la signatura d'un conveni, l'edifici del Casal Ernest Lluch, immoble ubicat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, per un període de noranta-nou anys.

2. A la clàusula cinquena d'aquest Conveni s'autoritza expressament a la Conselleria de Salut a formalitzar cessions d'ús gratuïtes i temporals de determinades parts del Casal a altres entitats i associacions sense ànim de lucre, i l'encomana el manteniment, el funcionament i la gestió dels serveis que s'hagin d'ubicar a l'edifici.

3. L'article segon de l'Ordre de la consellera de Salut i Consum, de 10 de març de 2020, de modificació de l'Ordre de conseller de Salut, de 12 de juny de 2014, per la qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Casal Ernest Lluch estableix que el Casal és un edifici posat al servei d'entitats sense ànim de lucre sempre que els seus fins, d'acord amb els estatuts, siguin socials o culturals directament relacionats amb les competències de la Conselleria de Salut i Consum, per facilitar-los l'exercici de les seves funcions i tasques.

4. El nombre de l'actiu en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el 100000002338 – 0, amb referència cadastral 9905710DD6890F0001QH, inscrit en el Registre de la Propietat núm. 3 de Palma (foli 103, tom 78, llibre 2419, inscripció núm. 2189).

5. En data 11 d'octubre de 2022 la Asociación Ángeles de Azul y Verde, amb CIF G27874650, va registrar una sol·licitud de cessió d'ús gratuïta i temporal d'un despatx al Casal Ernest Lluch.

6. En data 7 de febrer de 2023, la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum va emetre un informe favorable sobre la cessió d'ús gratuït i temporal del despatx 208 del Casal Ernest Lluch a favor d'aquesta Associació.

7. En data 15 de febrer de 2023, va tenir entrada en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (VALIB núm. identificador 173132) una resolució de la consellera de Salut i Consum, amb data 14 de febrer de 2023, per la qual insta a la consellera en matèria de Patrimoni a iniciar l'expedient de cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx prèviament esmentat, a favor de la Asociación Ángeles de Azul y Verde, per un període de quatre anys.

8. En data 21 de febrer de 2023, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar resolució d'inici de l'expedient de què es tracta.

9. En data 27 de febrer de 2023, el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l'expedient de referència.

Fonaments de dret

1. Conveni de 15 de maig de 1995 pel qual l'Ajuntament de Palma cedeix a la Conselleria de Salut l'edifici del Casal Ernest Lluch, immoble ubicat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, i l'espai ubicat al carrer Can Campaner, 4 de Palma, per un període de noranta-nou anys.

2. Ordre de conseller de Salut de 12 de juny de 2014 per la qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Casal Ernest Lluch (BOIB núm. 86, de 24 de juny de 2014), modificat per l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de 10 de març de 2020 (BOIB núm 56, de 14 d'abril).

3. Acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, de 21 de desembre de 2022, pel qual s'informa favorablement que l'Associació realitza les activitats socials o culturals que el conveni exigeix.

4. Els articles 63 i 64, en relació amb els articles 87.g), i 88.f), inclosos en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Els articles 128, 129 i 130, per remissió de l'article 142, inclosos en el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Autoritzar la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 208 del Casal Ernest Lluch ubicat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, a favor de la Asociación Ángeles de Azul y Verde amb CIF G27874650.

2. Establir que la cessió d'ús és per un període de quatre anys, comptadors a partir de la data de signatura d'aquesta resolució, amb la possibilitat de prorrogar successivament, de manera expressa i pel mateix període, fins a un màxim de vint anys d'acord amb l'article 64 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Decret 127/2005, de 16 de desembre.

3. L'entitat usuària del Casal s'ha de fer càrrec de la reposició o reparació dels desperfectes en els materials, els equipaments o les instal·lacions del despatx o l'espai cedit en ús exclusiu.

4. L'entitat està sotmesa al compliment dels deures que estableix l'Ordre de la consellera de Salut i Consum, de 10 de març de 2020, de modificació de l'Ordre de conseller de Salut, de 12 de juny de 2014, per la qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Casal Ernest Lluch.

5. Si el bé i drets cedits no es destinessin a l'ús previst en l'Ordre de la consellera de Salut i Consum abans esmentada es considerarà revocada la cessió i revertiran a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en qualsevol moment anterior al venciment de la cessió d'ús o de les seves pròrrogues, a instàncies de la Conselleria de Salut i Consum o de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, podrà instar la revocació amb un preavís de tres mesos.

7. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades.

8. Anotar les característiques de la cessió d'ús en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 2 de març de 2023

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau

La directora general proposant Catalina Ana Galmés Trueba