Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 164581
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica sobre l’autorització administrativa i declaració, en concret, d’utilitat pública del projecte de Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT Bestard Bauzà

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 16 d'octubre de 2020, Edistribución Redes Digitales, SLU registra una sol·licitud d'autorització de construcció i declaració, en concret, d'utilitat pública del projecte elèctric de nova xarxa de BT (Son Ametller, fase 4) i projecte d'ampliació de transformador CT 1467 Bestard Bauzà.

2. El 21 de gener de 2021, el tècnic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic emet un informe de deficiències del projecte.

3. El 22 de març de 2021, Edistribución Redes Digitales, SLU registra un escrit d'esmena de deficiències en resposta a l'escrit de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic del 21 de gener de 2021.

4. L'1 de juliol de 2021 els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic emeten informe per a l'inici del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà:

- Expedient: 2020/22786 – UP 1/2021.

- Denominació dels projectes:

- Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix (Son Ametller, fase 4). Redactat pel tècnic Sr. Antonio Rego de la Torre (núm. col·legiat 754 del Col·legi Oficial de Pèrits, Enginyers Tècnics Industrials i Graus Tècnics Industrials de Balears) amb núm. de visat 12190940-00 del 30 de setembre de 2019.

Ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà, redactat pel tècnic Sr. Jordi Masramon Puigdomènech (núm. col·legiat 24098 del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona) amb núm. de visat 2019914083 del 7 d'octubre de 2019.

- Finalitat de la instal·lació: atendre la sol·licitud PS 56915-1 d'Endesa Distribución Eléctrica, SLU per dotze habitatges unifamiliars, un pou i un armari destinat a enllumenat públic ubicats al nou vial denominat Puig des Teix del nucli rural Son Ametller 4 del TM de Marratxí.

- Dades tècniques: nou tram de línia subterrània de baixa tensió (LSBT) a 400 V amb inici al CT aeri 14676 Bestard Bauzà, que discorre canalitzada per terrenys de domini públic i privat, calçada i terra per vials existents en el TM de Marratxí. La longitud total del nou tram de LSBT es de 530 m. El nou tram començarà al quadre de baixa tensió del CT aeri 14676 i finalitzarà a les diferents CDU. Substitució del transformador existent de 50 kVA a dit CT per un nou de 100 kVA i relació de transformació de 15/0,38 kV.

- Pressupost total: 56.500,69 euros.

5. L'1 de juliol de 2021, el director general d'Energia i Canvi Climàtic emet l'obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà.

6. El 29 de juliol de 2021 se sol·licita a l'Ajuntament de Marratxí que exposi durant un període de trenta dies el Projecte elèctric de nova xarxa de BT (Son Ametller, fase 4) i projecte d'ampliació de transformador CT 1467 Bestard Bauzà.

A més, també se sol·licita a l'Ajuntament de Marratxí que emeti l'informe corresponent sobre el Projecte elèctric de nova xarxa de BT (Son Ametller, fase 4) i projecte d'ampliació de transformador CT 1467 Bestard Bauzà.

7. El 29 de juliol de 2021 se sol·licita informe del projecte al Servei d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca.

8. El 16 d'agost de 2021 el cap del Servei Tècnic d'Urbanisme del Consell de Mallorca remet el seu informe, en el qual es conclou:

- Com s'ha indicat en l'apartat anterior part de la instal·lació prevista es tracta d'una activitat relacionada amb els usos no prohibits, diferents dels admesos o dels d'habitatge unifamiliar i per tant d'acord amb el previst en els articles 26 i 30 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, només es podrà autoritzar quan resulti declarada d'interès general per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Així mateix, caldrà tenir en compte les indicacions fetes en les consideracions tècniques pel que fa a les determinacions urbanístiques d'aplicació.

9. El 23 de setembre de 2021 es publica en el BOIB núm. 131 l'obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació elèctrica denominada Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà.

10. L'1 d'octubre de 2021 l'Ajuntament de Marratxí informa que el projecte s'ha publicat al taulell d'anuncis electrònics del 4 d'agost al 6 de setembre de 2021 i del 13 al 22 de setembre de 2021.

11. En el moment de signatura d'aquest informe no consta que l'Ajuntament hagi presentat cap informe sobre el projecte de referència.

12. El 16 de febrer de 2022 es publica en el BOE núm. 40 l'obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada Nova xarxa de baixa tensión en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà.

13. El 9 de maig de 2022 es remet l'obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada Nova xarxa de baixa tensión en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà als afectats.

14. El 16 de maig de 2022 el Sr. Juan Ferrer Mas rep la notificació de l'obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada Nova red de baixa tensión en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà.

15. El 16 de maig de 2022 la Sra. Margarita Bauzà Seguí rep la notificació de l'obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà.

16. El 17 de maig de 2022 el Sr. Jaime Bestard rep la notificació de l'obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà.

17. El 23 de juny de 2022 Jaime Bestard Jaume, Margarita Bauzà Seguí i Juan Ferrer Mas remeten a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit d'al·legacions.

18. El 29 de juny de 2022 es remet l'escrit d'al·legacions del Sr. Jaime Bestard Jaume a l'empresa distribuïdora Edistribución Redes Digitales.

19. L'1 d'agost de 2022 l'empresa distribuïdora Edistribución Redes Digitales presenta un escrit de resposta a les al·legacions formulades pel Sr. Jaime Bestard Jaume.

20. El 3 d'agost de 2022 es publica al diari Última Hora l'obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà.

21. El 3 d'agost de 2022 es publica al diari Diario de Mallorca l'obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà.

22. El 22 d'agost de 2022 els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic emeten un informe desfavorable sobre les al·legacions presentades pels afectats i es dona tràmit d'audiència prèvia a la Proposta de resolució.

23. El 7 de setembre de 2023 es notifica al Sr. Jaime Bestard Jaume sobre l'informe desfavorable i el tràmit d'audiència.

24. El 26 de setembre els senyors Margarita Bauzà Seguí i Juan Ferrer Mas reclamen la resposta a les al·legacions presentades el 23 de juny de 2022.

25. El 26 de setembre de 2022 el Sr. Jaime Bestard Jaume presenta unes noves al·legacions en el tràmit d'audiència.

26. El 2 de desembre de 2022 es notifica a la Sra. Margarita Bauzà Seguí sobre l'informe desfavorable a les seves al·legacions i sobre el tràmit d'audiència.

27. L'1 de febrer de 2023 es notifica al Sr. Juan Ferrer Mas sobre l'informe desfavorable a les seves al·legacions i sobre el tràmit d'audiència.

28. El 14 de febrer 2023X els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic emeten un informe desfavorable sobre les al·legacions presentades pel Sr. Jaime Bestard Jaume durant el tràmit d'audiència i informen favorablement sobre la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública del projecte de Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT Bestard Bauzà.

Estudi de les al·legacions presentades durant la informació pública

Primera al·legació

En la primera al·legació, el Sr. Jaime Bestard Jaume manifesta:

No consta evaluación de impacto ambiental exigidos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, en especial, por lo que se refiere a proyectos y criterios contenidos en los anexos II y III de la citada Ley habida cuenta de las dimensiones y diseño conjunto del proyecto y de eventuales riesgos para la salud humana (contaminación electromagnética).

Lo anterior supone la infracción de los dispuesto en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

La resposta d'Edistribución Redes Digitales, SLU a aquesta al·legació és:

Argumenta el alegante que no consta la evaluación de impacto ambiental del proyecto, en consonancia con los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental de proyectos, por cuanto considera la instalación de gran dimensión y riesgo para la salud humana.

Pues bien, el proyecto consiste en la extensión de red de baja tensión y ampliación del Centro de Transformación existente, es decir, suministro eléctrico en baja tensión con la finalidad de dotar al suelo de los servicios urbanísticos básicos necesarios (junto con la red viaria, alcantarillado y abastecimiento de agua).

Por el contrario se someten a evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos de construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas (anexo I de la Ley 21/2013); y a evaluación de impacto ambiental simplificada la construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas (anexo II de la Ley 21/2013).

Por lo tanto, en base a las características técnicas del proyecto en trámite no procede someter el mismo a ningún régimen de evaluación ambiental.

Les consideracions del Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica en relació amb el contingut de la primera al·legació són:

1. Els projectes presentats consisteixen en l'ampliació del transformador (substitució d'un transformador per un altre de més potència) i en l'execució d'una xarxa soterrada de baixa tensió. En el primer cas la tensió nominal és de 15 kV (entre 15kV i 66kV) i en el segon cas es correspon a una tensió de menys de 15 kV.

La necessitat d'avaluació d'impacte ambiental queda recollida tant a la Llei                21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació d'impacte (annex I, grup 3, punt g i annex II, grup 4, punt b) com al Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de les Illes Balears (annex I, grup 3, punt 7 i annex II, grup II, punt 1).

D'acord amb el que indica la normativa descrita al paràgraf anterior, els projectes presentats no compleixen els criteris citats anteriorment i, per tant, els tècnics que subscriuen consideren que no és necessària la avaluació d'impacte ambiental.

2. Pel que fa als camps magnètics, la normativa d'aplicació és l'apartat 3.15 de la ITC-RAT 15 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, que indica que s'ha de comprovar que no es supera el valor establert al Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitàries davant d'emissions radioelèctriques.

També resulta d'aplicació l'apartat 3.2.1.g) de la ITC-RAT 20 del RD 337/2014 que estableix la necessitat d'incloure a la memòria dels projectes d'instal·lacions de mitja tensió un estudi dels camps magnètics en la proximitat d'instal·lacions de mitja tensió.

Al projecte d'ampliació del centre de transformació presentat per l'empresa distribuïdora s'inclou l'estudi de camps magnètics i es justifica el compliment de la normativa d'aplicació (RD 1066/2001, de 28 setembre).

Per tot l'anterior, els tècnics que subscriuen consideren suficientment justificat l'estudi de camps magnètics amb la documentació presentada per l'empresa distribuïdora.

Segona al·legació

En la segona al·legació, el Sr. Jaime Bestard Jaume manifesta:

No se acredita la autorización administrativa de construcción ni licencia urbanística para la realización de trabajos de instalación de postes, torres o apoyos fijos para sustentación de cables conductores e instalación de puestas de tierra de tales postes o apoyos.

Tampoco consta ninguna autorización para la excavación, retirada y movimientos de tierra, realización de zanjas, relleno de tierra, compactación y cimentación del terreno, etc.

Tales actuaciones están sujetas a la obtención de la previa licencia urbanística municipal conforme a lo establecido en el art. 146.1 [en especial sus apartados b) y k)] de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de les Illes Balears, por lo que nuevamente se infringe lo dispuesto en el art. 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

La resposta d'Edistribución Redes Digitales, SLU a aquesta al·legació és:

Indica el alegante que es necesario acreditar la autorización de construcción o licencia urbanística de obras para la ejecución de los trabajos. En este sentido se debe observar que EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU ha solicitado licencia urbanística de obras ante el Ayuntamiento de Marratxí, procedimiento que es competencia de la Administración local y no de la Dirección General de Energía, siendo que ambos procedimientos administrativos son independientes y, en todo caso, responsabilidad del promotor (empresa distribuidora) el garantizar que se han obtenido todos los permisos necesarios para la ejecución de la obra.

Les consideracions del Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica en relació amb el contingut de la segona al·legació són:

1. L'atorgament de llicència urbanística d'obres no és competència de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. En tot cas serà l'Ajuntament de Marratxí, com a òrgan competent en matèria urbanística l'encarregat d'autoritzar o no les obres.

2. Independentment de l'anterior, cal fer constar que en el tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada “Nueva red de baja tensión en C/Puig des Teix y Ampliación de trafo CT 14676 «Bestard Bauza»”, es va sol·licitar informe a l'Ajuntament de Marratxí , òrgan competent en matèria urbanística i que aquest disposava de 30 dies per a emetre aquest informe, amb la indicació que en cas de no presentar aquest informe s'entendria que no existeix objecció alguna pel que fa a la declaració d'utilitat pública.

En el moment d'elaboració d'aquest informe, l'Ajuntament de Marratxí no ha presentat cap informe a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Per tant, s'entén que no existeix cap objecció als projectes.

Tercera al·legació

En la tercera al·legació, el Sr. Jaime Bestard Jaume manifesta:

No se acredita la necesidad de utilidad pública toda vez que no consta la legalidad de las viviendas y demás instalaciones a las que se refiere el proyecto ni que tales inmuebles e instalaciones ni los destinatarios de la nueva red estén ubicados en suelo urbanizado que con carácter previo a la necesidad del suministro eléctrico cuente con los requisitos, dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística, definido según lo establecido en el art. 21.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Debe recordarse que el art. 163.2.b) de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de les Illes Balears tipifica como infracción urbanística el «prestar, distribuir, comercializar o suministrar servicios por las correspondientes empresas de forma provisional, sin exigir la acreditación de la licencia urbanística correspondiente, cuando proceda o cuando haya transcurrido el plazo establecido en la contratación provisional».

La resposta d'Edistribución Redes Digitales, SLU a aquesta al·legació és:

En aplicación del artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y artículos 141 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Por lo tanto, las instalaciones de distribución devienen, ex lege, de utilidad pública, siendo necesaria declararla para aquellos bienes y derechos que resulten afectados.

No entiende esta parte la relación entre la situación urbanística de las viviendas y la declaración, en concreto, de utilidad pública de los bienes y derechos afectados a efectos de expropiación. En cualquier caso, siendo que, no se ha obtenido la servidumbre de paso de energía eléctrica por mutuo acuerdo por parte, precisamente, del alegante, en su calidad de titular de bien afectado, procede declarar la utilidad pública de la instalación que conllevará la necesidad de urgente ocupación de los bienes a efectos de incoar el procedimiento de expropiación regulado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Les consideracions del Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica en relació amb el contingut de la tercera al·legació són:

1. No és competència de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic el determinar si els habitatges són legals o no. En tot cas serà l'Ajuntament de Marratxí, òrgan competent en matèria urbanística, en el moment d'atorgar la llicència d'obres o no, el que haurà de pronunciar-se al respecte.

2. Tal i com estableix la Llei 24/2013, de 26 de desembre, totes les infraestructures pròpies de les activitats del subministrament elèctric estan reconegudes d'utilitat pública. La substitució d'un transformació i l'execució d'una nova xarxa de baixa tensió formen part de les instal·lacions de distribució i, per tant, declarades d'utilitat pública.

Al no existir un acord entre l'empresa distribuïdora i els afectats per a l'execució de les instal·lacions de distribució elèctrica necessàries per al subministrament elèctric, l'empresa distribuïdora ha hagut de sol·licitar l'inici del procediment de declaració d'utilitat pública (article 54) als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas.

Estudi de les al·legacions presentades durant el tràmit d'audiència

Al·legacions del Sr. Jaime Bestard Jaume:

PRIMERA.- Quien suscribe se opone a la concesión de la autorización administrativa y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica denominada «Nueva red de baja tensión en c/ Puig des Teix y Ampliación de trafo CT 14676 «Bestard Bauzà», no solo por los motivos expuestos en el anterior escrito de oposición presentado en fecha 23 de junio de 2022, que se dan por aquí reproducidos, sino también por los problemas e incidencias de los campos eléctricos y magnéticos en la salud de las personas.

En efecto, cada vez hay menos dudas en el mundo científico de que existe una relación directa entre exposición a campos electromagnéticos y diversas afecciones a la salud, así lo atestiguan estudios como el de la Universidad de Oxford de 2005 sobre cáncer infantil, que afirma la relación de este tipo de contaminación con las leucemias infantiles y las interferencias con marcapasos y también con el incremento del cáncer infantil.

Así, la acreditadísima Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency of Research on Cancer, IARC) que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, y durante 45 años ha revisado la carcinogenecidad de mas de 900 agentes, clasifica los campos magnéticos como posible carcinógenos para humanos (grupo 2B).

De igual forma la Alianza Internacional de Campos Electromagnéticos (IEMFA) publicó en febrero de 2011 un nuevo informe y declaración de consenso científico sobre los riesgos de los campos electromagnéticos, incluidos los de frecuencia extremadamente baja, recomendando limitar la exposición en base a los hallazgos de riesgo de contraer leucemia, tumores cerebrales, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica , daños al esperma y la cadena de ADN.

También la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA), en un comunicado de prensa firmado en Copenhague en 2007 afirmó que «un nuevo informe eleva la preocupación sobre los efectos de los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja (ELF) en la salud humana, llamando la atención sobre la necesidad de disponer de estándares más estrictos de seguridad de la telefonía móvil, las líneas eléctricas y otras fuentes de exposición en la vida diaria». Ese informe documenta las pruebas científicas que suscitan las preocupaciones acerca de la leucemia infantil (de las líneas eléctricas y otras exposiciones eléctricas), tumores cerebrales y neuromas acústicos (de teléfonos móviles e inalámbricos) y la enfermedad de Alzheimer.

En este mismo sentido la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009 indica que algunos estudios han detectado que radiaciones de muy bajo nivel ya tienen efectos muy nocivos en la saludo de las personas.

Por tanto, la lógica y el buen sentido nos deberían llevar a tener en cuenta el Principio de Precaución defendido por la Unión Europea, que en este caso debería llevarnos a optar por alejar las líneas eléctricas de la actividad humana puesto que enterrar las líneas eléctricas no evita la contaminación electromagnética.

SEGUNDA.- Todo la anterior hay que ponerlo en relación con el hecho de que la instalación de la nueva red de baja tensión en la parcela de quien suscribe supone una fuente tensión psicológica dado que se trata de una persona ya mayor próxima a los 82 años de edad, quien tiene a su exclusivo cargo a sus dos hijos discapacitados, pues en fechas recientes falleció su esposa, a quien toda esa situación afecta negativamente en su estado de salud que ahora podrá verse agravado con la instalación de esa nueva red eléctrica de baja tensión conforme a lo expuesto en el apartado anterior, lo cual también afectará negativamente a la salud de sus hijos discapacitados.

En este sentido convendrá recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene declarado que la definición de salud no se limita al bienestar físico de las personas, sino también contempla el bienestar psicológico y social.

Siendo de significar, además, que quien suscribe debería estar presente y pendiente de cuantas obras y actuaciones tuvieran que llevarse a cabo para la eventual instalación de la línea eléctrica a soterrar para permitir el acceso a técnicos y operarios y controlar que tales obras fueran las estrictamente necesarias y aprobadas a tal finalidad, con todos los perjuicios, inconvenientes, preocupaciones, aflicción, zozobra y estrés emocional, y sufrimiento psíquico y moral que ello le provocaría a él y a sus dos hijos, habida cuenta de la avanzada edad del primero y del grado de discapacidad de los segundos.

Se acompaña a efectos probatorios copia del DNI y libro de familia de quien suscribe, certificado de defunción de su esposa y resoluciones administrativas acreditadas del grado de discapacidad definitiva de sus dos hijos.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO AL DIRECTOR GENERAL, que tenga por presentado este escrito, por formuladas en tiempo y forma, las anteriores alegaciones y, estimándolas, acuerde denegar la autorización administrativa y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica denominada «Nueva red de baja tensión c/Puig des Teix y Ampliación de trafo CT 14676 «Bestard Bauzà».

Les consideracions del Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica en relació amb el contingut de les al·legacions del Sr. Bestard són:

Al RD 337/2014 , de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC-RAT 01 a 23, en el punt 4.7 de la ITC-RAT 14 s'estableix que

«En el disseny de les instal·lacions d'alta tensió s'han d'adoptar les mesures adequades per minimitzar, a l'exterior de les instal·lacions d'alta tensió, els camps electromagnètics creats per la circulació de corrent a 50 Hz en els diferents elements de les instal·lacions, especialment quan aquestes instal·lacions d'alta tensió estiguin ubicades a l'interior d'edificis d'altres usos.

La comprovació que no se supera el valor establert en el Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d'emissions radioelèctriques, s'ha de fer mitjançant els càlculs per al disseny corresponent, abans de la posada en marxa de les instal·lacions que s'executin seguint el disseny esmentat i en les seves modificacions posteriors quan aquestes puguin fer augmentar el valor del camp magnètic. Aquestes comprovacions s'han de fer constar en el projecte tècnic previst a la ITC-RAT 20.

En el projecte presentat per l'empresa distribuïdora tant a l'apartat 1.5 de la memòria com al capítol 6, es justifica mitjançant càlculs que els valors de radiació màxima al voltant del suport del transformador (a 0,2 m de distància) serà de 7,01 µT. Aquest valor està per sota del màxim establert al RD 1066/2001, de 28 de setembre, que és, per a una freqüència de 50 Hz, de 100 µT.

Fonaments de dret

1. Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

2. Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministraments i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

3. Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

4. El Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 36/2003, d'11 d'abril.

5. Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

7. Reial decret842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

8. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar la instal·lació elèctrica que es detalla a continuació:

- Expedient: 2020/22786 – UP 1/2021

- Denominació del projecte: Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT Bestard Bauzà.

- Titular: Edistribución Redes Digitales, SLU.

2. Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'autoritza, d'acord amb l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que du implícita, si escau, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició de drets afectats dels propietaris amb qui el sol·licitant no hagi arribat a un acord, i implica l'ocupació urgent dels béns i drets inclosos en l'annex d'aquesta Resolució, a l'efecte de l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.

3. Atorgar l'autorització administrativa de construcció segons els projectes de:

- Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix (Son Ametller, fase 4). Redactat pel tècnic Sr. Antonio Rego de la Torre (núm. col·legiat 754 del Col·legi Oficial de Pèrits, Enginyers Tècnics Industrials i Graus Tècnics Industrials de Balears) amb núm. de visat 12190940-00 del 30 de setembre de 2019.

- Ampliació de transformador CT 14676 Bestard Bauzà. Redactat pel tècnic Sr. Jordi Masramon Puigdomènech (núm. col·legiat 24098 del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona) amb núm. de visat 2019914083 del 7 d'octubre de 2019.

4. Desestimar les al·legacions del Sr. Jaime Bestard Jaume, Margarita Bauzà Seguí i Juan Ferrer Mas, tal com s'ha argumentat en la part expositiva i, en concret, la seva petició de denegar l'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública del projecte de Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT Bestard Bauzà.

5. Notificar aquesta Resolució al titular de la instal·lació, Edistribución Redes Digitales, SLU; al Sr. Jaime Bestard Jaume; a la Sra. Margarita Bauzà Seguí; al Sr. Juan Ferrer Mas, a l'Ajuntament de Marratxí, i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 3 de març de 2023

Vàlid a la data de signatura del document electrònic. Per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 04/03/2021)

 

 

ANNEX

Propietaris

Jaime Bestard Jaume

Finca afectada

Polígon 4, parcel·la 254, Marratxí.

Ref. cadastral: 07036A004002540000MT

Afecció

Superfície de servitud de pas:                                          248,35 m2

Superfície de servitud de vol:                                          0,00 m2

Superfície d'ocupació temporal àrees de treball:             248,35 m2

Superfície d'ocupació temporal d'accessos:                     0,00 m2

Superfície d'afecció de construcció:                                316,37 m2

Superfície d'ocupació temporal suport:                           0,00 m2

Propietaris

Margarita Bauza Seguí

Juan Ferrer Mas

Finca afectada

Polígon 4, parcel·la 255, Marratxí.

Ref. cadastral: 07036A004002550000MF

Afecció

Superfície de servitud de pas:                                          0,00 m2

Superfície de servitud de vol:                                          0,00 m2

Superfície d'ocupació temporal àrees de treball:             172,52 m2

Superfície d'ocupació temporal d'accessos:                     0,00 m2

Superfície d'afecció de construcció:                                 27,82 m2

Superfície d'ocupació temporal suport:                            0,00 m