Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 166617
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic, per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) dins el Programa Operatiu FEDER 2014-2020, mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 (BOIB núm. 212).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen obtenir  una subvenció per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar la documentació justificativa de les actuacions realitzades, en què s'acredita que l'import de l'actuació ha estat inferior al previst inicialment o s'ha reduït la instal·lació.

4. Els serveis tècnics competents han informat favorablement sobre el pagament de les subvencions descrites en l'annex, en què s'inclou una minoració de l'import proporcional a les modificacions realitzades, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial decret 737/2020, de 4 de agost, pel qual es regula el programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla (BOE núm. 212, de 6 d'agost de 2020).

5. La resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) (BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb l'import que s'hi indica.

2. Revocar parcialment la subvenció concedida ja que la quantitat del cost elegible ha estat inferior al previst.

3. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 14 de desembre de 2020.

4. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

Contra aquesta Proposta de resolució, podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 6 de març de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats

 Expedient

Sol·licitant

NIF

Subvenció a pagar (€)

Subvenció proposada (€)

Import a desvincular (€)

Motiu

PREE-98-2020

PERE TIMONER NADAL

***9789**

5.400,43

5.640,77

240,43

Costos elegibles documentació tècnica d'inferior valor.