Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 165520
Registre de Personal. Aprovació de la MF-818 relativa a l’amortització del lloc de feina F95100012 i la creació de la plaça i del lloc de feina tècnic/a superior en promoció d’igualtat de gènere

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 22/02/2023, es va aprovar el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-818 relativa a l'Amortització del lloc de feina F95100012 i la creació de la plaça i del lloc de feina tècnic/a superior em promoció d'igualtat de gènere, amb les següents característiques:

  • Plaça: Tècnic/a superior en promoció d'igualtat de gènere, 3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT AGENT IGUALTAT.
  • Grup: B.
  • Titulacions d'accés: Formació professional de Tècnic superior en Promoció d'igualtat de gènere.

SEGON.- Aprovar les funcions específiques del lloc de tècnic/a superior d'igualtat de gènere, que es concreten a continuació:

  • Obtenir informació utilitzant recursos, estratègies i instruments d'anàlisi de la realitat, amb la finalitat d'adequar la intervenció en matèria d'igualtat a les necessitats i característiques del context.
  • Programar intervencions que promoguin la igualtat entre homes i dones i interpretant la normativa legal i el pla estratègic de referència.
  • Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases de la intervenció, seleccionant estratègies i tècniques que permetin la visibilització de la dona.
  • Realitzar els informe d'impacte de gènere que correspongui.
  • Realitzar intervencions de foment de la participació de les dones en els àmbits de la selecció i provisió de llocs de feina.
  • Impulsar i coordinar les accions del Pla d'igualtat de Gènere de Palma en compliment de l'objectiu de poder disposar d'eines i recursos per fer efectiva la transversalització de gènere a totes les accions municipal.

TERCER.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

QUART.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 24 de febrer de 2023

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 818 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

FUP

ÀREA DELEGADA DE FUNCIÓ PÚBLICA

ÒRGAN:

FUP001

DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

UNITAT:

FUP0011000

DEPARTAMENT DE PERSONAL

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F31830062

TÈCNIC/A EN PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE

1

G

19

132

C

AJP

B

JG1

H1

AE

3083 - SUBESCALA TÈCNIC/A ESPECIALISTA GRUP B ESPECIALITAT PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE

 

B2

 

LLOCS DE TREBALL QUE ES DONEN DE BAIXA

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F95100012

AGENT D'IGUALTAT

1

G

23

59

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT AGENT IGUALTAT

 

B2

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

59

  19.648,30 €

132

  10.992,66 €