Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 164052
Encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució de l’espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco”, que es celebrarà el dia 26 de març de 2023 al Recinte Firal d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 23 de febrer de 2023, el president del Consell Insular d'Eivissa ha dictat el decret núm. 2023000110, del tenor literal següent:

Assumpte: Encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució de l'espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco”, que es celebrarà el dia 26 de març de 2023 al Recinte Firal d'Eivissa

És voluntat del Consell Insular d'Eivissa, a través del seu Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, fomentar totes aquelles iniciatives que a l'illa suposin una promoció d'activitats d'oci i de lleure, dirigides a infants i joves, i que afavoreixin la promoció de l'oci i el lleure en els seus diversos àmbits.

En aquest sentit, en data 8 de febrer de 2023, es va dictar la providència d'inici de l'expedient per a l'encàrrec de gestió de la producció tècnica i execució de l'espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco”, a càrrec de la “Compañía de Teatro Musical de España” que es celebrarà, en doble sessió (a les 12:00 h i a les 17:00 h), el pròxim dia 26 de març de 2023 al Recinte Firal d'Eivissa.

El Consell exerceix competències en matèria d'oci i lleure infantil i juvenil atribuïdes per la Llei 1/2007, de 28 de desembre, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells de Menorca, i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

El Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019, d'estructura del Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95, de 11-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 153 de 05-09-2020 i al BOIB núm. 119, de 2-09-2021), dicta que és competència del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, entre d'altres

L'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de foment i promoció de les activitats esportives, activitats recreatives, d'oci i lleure, joventut i equipaments juvenils i ordenació d'aquestes activitats. Aquest Departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

En aquest sentit, l'espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco”, adreçat als infants té l'objectiu d'oferir al públic infantil eivissenc un esdeveniment musical de màxim nivell que suposa un benefici cultural i lúdic afavorint el gaudiment d'un espectacle de primer nivell.

Per això, el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, com a part de la seva programació de foment d'oci i lleure per a l'any 2023, té previst dur a terme l'esmentat concert al Recinte Firal d'Eivissa.

El Consell Insular d'Eivissa no compta amb els mitjans propis suficients per dur a terme la programació i execució de l'esmentat concert. No obstant l'article 11.1. de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic estableix que

la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d'una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les (...)

Considerant que Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa SAU (FECOEV) és una societat mercantil de capital públic del Consell Insular d'Eivissa, i d'acord amb l'art. 1 bis dels seus estatuts té “la condició de mitjà propi del Consell insular d'Eivissa (...)”.

Així mateix, l'art. 1.2 estableix que “El Consell insular d'Eivissa podrà encarregar a la societat l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb l'objecte social esmentat a l'article 2 dels Estatuts (...)”, el qual disposa que, “Constitueix l'objecte de la societat:

1. La realització de les activitats precises per planificar, projectar, coordinar i gestionar amb les administracions públiques, empreses i particulars les següents àrees de treball:

a. Coordinació, impuls i direcció tècnica i facultativa dels processos de reconversió i ordenació d'activitats per impulsar la inversió i fomentar l'activitat econòmica pública i privada.

b. Coordinació, orientació i avaluació de programes i serveis d'ordenació i de reconversió turística.

2. Les activitats inherents a un centre integrat de serveis relacionats amb la promoció econòmica, social i cultural de l'illa d'Eivissa mitjançant:

a. La gestió integral d'esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural, tant de caire públic com privat (...)”.

Així mateix, l'encàrrec ha de complir l'establert a l'Acord de fiscalització limitada prèvia per a l'adaptació dels requisits addicionals prevists a l'acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, modificat el 7 de juliol de 2011, i el 20 de juliol de 2018, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, adoptat pel Ple del Consell Insular d'Eivissa en sessió de data 29-11-2018, en relació als expedients d'encàrrecs de gestió.

El Consell Insular d'Eivissa destinarà a la producció tècnica de l'espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco” la quantitat màxima de 102.724,83 € (cent-dos mil set-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims) per l'encàrrec de gestió eventual i directa a FECOEV, en els mateixos termes que s'han detallat abans. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3370-2279900 del pressupost general del Consell Insular d'Eivissa per l'any 2023, i tindrà el caràcter d'aportació màxima de les despeses que es realitzin, en execució de les accions objecte d'aquest encàrrec.

A tal efecte, amb data 9 de febrer de 2023, expedient núm. 2/2023000000577, es va fer el preceptiu RC que dota de crèdit l'encàrrec de gestió directa i eventual per dur a terme a la producció tècnica i execució de l'espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco”, que es celebrarà, en doble sessió, al Recinte Firal el pròxim dia 26 de març de 2023.

En data 15 de febrer de 2023 s'emet memòria tècnica on es concreten tant les característiques dels treballs que s'han d'encarregar, com la justificació, els terminis, el pressupost, les formes de pagament, la possibilitat de modificacions i pròrrogues, etc.

Vist l'informe tècnic favorable, de data 15 de febrer de 2023 sobre els criteris econòmics i d'eficàcia que justifiquen que s'encarregui a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV) dur a terme la prestació del servei per a la producció tècnica i execució de l'esdeveniment esmentat, que preveu la possibilitat que el mitjà propi contracti prestacions parcials amb tercers, que l'import d'aquestes prestacions no excedeixi del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes a l'article 32.7 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Vist que en data 16 de febrer de 2023 s'emet informe tècnic favorable a l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera per donar compliment a les exigències de l'art. 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Així mateix, vist l'informe jurídic favorable de data 20 de febrer de 2023, amb el vist i plau del secretari general de la corporació, en relació a l'encàrrec de la gestió directa i eventual del Consell Insular d'Eivissa a un mitjà propi personificat, (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, S.A.U. (FECOEV) per dur a terme la producció tècnica de l'espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco”.

De conformitat amb l'apartat primer c del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98, de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019 i al BOIB núm. 153 de 05-09-2020), per raó de l'import, correspon a la Presidència l'aprovació d'aquest encàrrec de la gestió a un mitjà propi personificat.

Vist, que aquest encàrrec de gestió a un mitja propi personificat (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa SAU, (FECOEV) es realitzarà de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui d'aplicació, i en tot cas, observant les prescripcions contingudes als articles, 11 i 86 Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic i als articles 6 i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atès l'informe proposta favorable emès pel gerent del Campament de sa Cala des Jondal en data 20 de febrer de 2023.

Vista la proposta favorable del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, de data 20 de febrer de 2023, així com l'informe de conformitat de fiscalització, previ, preceptiu i necessari emès per la Intervenció de la Corporació de data 22 de febrer de 2023, que té caràcter de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament formal i no material.

En virtut de tot l'anterior, de conformitat amb l'article 52 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-09-2010; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació al BOIB núm. 48, de 16-4-2016), i de conformitat amb l'article 21 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consell insulars, (BOIB núm. 88, de 7 de juliol de 2022),

DECRET

Primer. APROVAR l'encàrrec de la gestió directa i eventual del Consell Insular d'Eivissa a un mitja propi personificat, Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa SAU, FECOEV amb NIF A07837602, per a la prestació del servei per a la producció tècnica i execució de l'espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco”, a càrrec de la “Compañía de Teatro Musical de España” que es celebrarà, en doble sessió (a les 12:00 h i a les 17:00 h), el pròxim dia 26 de març de 2023 al Recinte Firal d'Eivissa, en els termes establerts a la memòria tècnica que obra a l'expedient (CSV: 14614147643172761305, que es publicarà com ANNEX).

Segon.- APROVAR l'autorització i compromís de despesa de la quantitat d'aquest encàrrec de gestió, amb un import màxim de 102.724,83 € (cent-dos mil set-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims), tal com es detalla al punt 5 de la memòria tècnica, amb càrrec a la partida pressupostària 3370·2279900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per l'any 2023.

Tercer.- NOMENAR a Francesc Xavier Costa Garcia, gerent del Campament de sa Cala des Jondal, com encarregat de verificar l'execució de l'encàrrec.

Quart: NOTIFICAR l'acord que s'adopti a l'entitat interessada: FECOEV, S.A.U.

Cinquè.- PUBLICAR aquest decret a la Plataforma de Contractació i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat a l'article 32.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, afegint aquesta publicitat a l'establerta per al perfil del contractant de la Plataforma de contractació del sector públic, d'acord amb els articles 63.6 i 347 de l'esmentada Llei 9/2017 i a la prevista a l'article 11.3.a de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i a l'article 8.1.b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Eivissa, 3 de març de 2023

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni Jose Vicente Garibo Redolat