Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 8 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment de la implantació de sistemes de vehicle compartit (car sharing) en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 9544 - Pàgines 45103-45123

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 9466 - Pàgines 45124-45125

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 9468 - Pàgines 45126-45127

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 9469 - Pàgines 45128-45131

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 9471 - Pàgines 45132-45135

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 9525 - Pàgines 45136-45137

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 9526 - Pàgines 45138-45140

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 9527 - Pàgines 45141-45142

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 9528 - Pàgines 45143-45148

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’atorga a Redexis Gas, SA, l’autorització administrativa de construcció i de declaració d’utilitat pública del tram en sòl rústic del projecte de xarxa troncal el Toro-Son Ferrer, TM Calvià (Illes Balears)

    Número d'edicte 9529 - Pàgines 45149-45154

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 9530 - Pàgines 45155-45156

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local de Maó

    Número d'edicte 9459 - Pàgines 45157-45158

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local de Maó

    Número d'edicte 9462 - Pàgines 45159-45160

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es classifica com de classe tercera el lloc denominat òrgan de col·laboració secretaria intervenció del Consell Insular de Menorca, reservat a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria intervenció

    Número d'edicte 9562 - Pàgines 45161-45162

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 7/2022, de 5 d’agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears

    Número d'edicte 9378 - Pàgina 45163

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 7/2022, d’11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 9379 - Pàgina 45164

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de rectificació de l’acord sectorial en matèria salarial per als centres especials d’ocupació i els centres d’atenció especialitzada de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100015082022)

    Número d'edicte 9446 - Pàgines 45165-45166

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 13 de setembre de 2022 per la qual es disposa la inscripció i el dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears i la publicació del Conveni col·lectiu del sector neteja d'edificis i locals de les Illes Balears (codi de conveni núm. 07000535011982)

    Número d'edicte 9447 - Pàgina 45167

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre d’educació infantil de primer cicle CEI Koala Polígon, del municipi de Palma

    Número d'edicte 9476 - Pàgines 45168-45170

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2022 per la qual es reconeix, a efectes administratius, l’autonomia de gestió de l’Escola infantil pública de primer cicle (EI) Francesc de Borja Moll, de Ciutadella

    Número d'edicte 9477 - Pàgines 45171-45172

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 7 de novembre de 2022 per la qual es dicten instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha d’elegir les juntes de personal docent no universitari de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa-Formentera

    Número d'edicte 9475 - Pàgines 45173-45174

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de novembre de 2022, per la qual s’amplia la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-23

    Número d'edicte 9547 - Pàgines 45175-45176

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2022)

    Número d'edicte 9455 - Pàgines 45177-45192

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques (FPI 2022)

    Número d'edicte 9457 - Pàgines 45193-45209

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en relació amb les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022

    Número d'edicte 9542 - Pàgines 45210-45213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes del Programa 5 d'Ajuda per Elaborar el Llibre de l'Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre

    Número d'edicte 9458 - Pàgines 45214-45215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributaria de les Illes Balears de 4 de novembre de 2022, pel qual s’aprova l’adhesió a l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 (BOIB núm. 93 de 19 de juliol de 2022)

    Número d'edicte 9453 - Pàgina 45216

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 9214 (BOIB 141 de data 01/11/2022) referit a la “Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de minimis per a fires agràries, concursos morfològics, fires agroalimentàries i esdeveniments singulars de l’any 2022”

    Número d'edicte 9508 - Pàgina 45217

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2022000993, de suplència del president

    Número d'edicte 9489 - Pàgina 45218

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a l’exercici 2022, en matèria de protecció civil

    Número d'edicte 9321 - Pàgines 45219-45224

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a l’exercici 2022, en matèria de protecció civil

    Número d'edicte 9323 - Pàgines 45225-45230

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l’exercici 2022, en matèria de protecció civil

    Número d'edicte 9324 - Pàgines 45231-45236

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa per a l’exercici 2022, en matèria de protecció civil

    Número d'edicte 9325 - Pàgines 45237-45242

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Càritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per al desenvolupament del projecte «Urgència Social Covid-19» any 2022

    Número d'edicte 9498 - Pàgines 45243-45247

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladoras del XX premi de relats curts Joan Castelló Guasch, 2022

    Número d'edicte 9521 - Pàgines 45248-45255

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de presidència núm. 3095, de 3 d’octubre, relativa a la modifcació dels nomenaments dels membres de la Comissió Antifrau del Consell Insular de Formentera

    Número d'edicte 9438 - Pàgines 45256-45258

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de Presidència núm. 3355, de 18 d’octubre, relatiu a la creació i nomenament dels membres del comité tècnic pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Consell Insular de Formentera

    Número d'edicte 9437 - Pàgines 45259-45261

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca relatiu a la rectificació material de la tercera convocatòria d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable per a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones

    Número d'edicte 9482 - Pàgines 45262-45263

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 14 de febrer de 2022 d’aprovació de la renovació de l’acord d’acció concertada del servei per a persones menors d'edat amb mesura d'acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu, signat amb l’entitat INTRESS

    Número d'edicte 9464 - Pàgines 45264-45267

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 14 de febrer de 2022 d’aprovació de la renovació de l’acord d’acció concertada del servei d’intervenció familiar en el domicili, signat amb l’entitat GREC

    Número d'edicte 9465 - Pàgines 45268-45271

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 3 de novembre de 2022 per la qual s’aprova l’ampliació del termini de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a famílies de Mallorca, per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d’Ucraïna i la crisi energètica per a l’any 2022 (bo per a famílies)

    Número d'edicte 9474 - Pàgina 45272

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 29 de març de 2022 d'adjudicació de la concertació social, pel procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l’atenció i acompanyament

    Número d'edicte 9523 - Pàgines 45273-45277

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 289/2022 de 7 de novembre, relatiu a la designació de presidència en funcions per absència de la titular

    Número d'edicte 9496 - Pàgina 45278

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de mobilitat - Segona convocatòria de les proves d’obtenció del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca

    Número d'edicte 9451 - Pàgines 45279-45280

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de mobilitat - Convocatòria de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el Reial decret 284/2021, de 20 d’abril, que tindran lloc a l’illa de Menorca durant l’any 2023

    Número d'edicte 9452 - Pàgines 45281-45284

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Absència del batle

    Número d'edicte 9460 - Pàgina 45285

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Delegació funcions de Batlia

    Número d'edicte 9257 - Pàgina 45286

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Resolució per la qual es fixa la data per a l'aixecament d'actes prèvies d'ocupació dels béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa en relació als terrenys delimitats al «Proyecto renovación derivación Guixera 3-Son Ferrer-fase II» (ref. 1640-055)

    Número d'edicte 9483 - Pàgines 45287-45288

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord del Ple ordinari de 20 d’octubre de 2022, punt 6 de l’ordre del dia, d’aprovar el Pla de mesures antifrau per a la gestió de projectes i actuacions que reben finançament europeu dels fons «Next Generation EU» (expedient 2022/008586)

    Número d'edicte 9532 - Pàgines 45289-45302

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2022/PRE/0000868 de 03/11/2022 pel qual s'aprova el padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de proveïment domiciliari d’aigua i clavegueram del 3T/2022 i notificació col·lectiva

    Número d'edicte 9449 - Pàgina 45303

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Pollença

    Número d'edicte 9488 - Pàgines 45304-45327

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Rectificació oferta d'estabilització de treball temporal de l'Ajuntament de Polleça

    Número d'edicte 9492 - Pàgines 45328-45330

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Rectificació Oferta Pública d'Ocupació 2022

    Número d'edicte 9495 - Pàgina 45331

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases reguladores de subvencions beques per transport escolar 2021-2022

    Número d'edicte 9520 - Pàgines 45332-45335