Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 652374
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L' 11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació de l'article dinou de la Resolució de la convocatòria de 6 de setembre de 2021 (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021), concurrència d'ajuts, han informat desfavorablement sobre les sol·licituds de subvenció descrites en l'annex, amb la motivació que també hi figura.

L'article dinou de la Resolució de la convocatòria esmentada, concurrència d'ajuts, diu:

«Les subvencions regulades en aquesta convocatòria no són compatibles amb altres subvencions o ajuts que es puguin concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals».

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia; i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm.125, d'11 de setembre de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Denegar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el motiu que figura en l'annex.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 4 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX I Llista de beneficiaris proposats per denegar-los la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu de la denegació

NEXTG45-96/2021

JACINTO ROSELLO POL

***0593**

Instal·lació FV 9 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-147/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-762/2021

DEIMANTE GRIGALIUNAITE

****2474*

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-101/2022, per import de 2.160,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-104/2021

JOSE MANUEL AIBAR GONZALEZ

***8851**

Instal·lació FV 4,05 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-177/2022, per import de 2.430,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-112/2021

MARTA MUÑOZ TEBAR

***5996**

Instal·lació FV 1,8 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-210/2022, per import de 1.080,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-138/2021

MIGUEL ANGEL LICATA CARUSO

****2269*

Instal·lació FV 10 kWp aïllada i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 19,2 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-214/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-148/2021

JOSE ANTONIO VIDAL DIEGO

***9372**

Instal·lació FV 5,4 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10,24 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-172/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-160/2021

JUAN CARLOS RUBERT DIAZ

***1372**

Instal·lació FV 9 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-184/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-181/2021

MARIA JESUS PEDREIRA GOMEZ

***6991**

Instal·lació FV 3,15 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-126/2022, per import de 1.890,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-188/2021

VICENTE ANGEL REY BENITO

***4158**

Instal·lació FV 3,8 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-126/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-323/2021

RAFAEL OSUNA OLIVER

***3739**

Instal·lació FV 1,04 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-215/2022, per import de 624,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-617/2021

JAIME GARCIA MULET

***9613**

Instal·lació FV 2,5 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-151/2022, per import de 1.824,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-642/2021

NATALIA LLUCIA ADROVER REITSMA

***3555**

Instal·lació FV 4,05 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-1630/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-1482/2021

GABRIEL ANGEL CRESPI JAUME

***1893**

Instal·lació FV 4.6 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-227/2022, per import de 2.952,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-1580/2021

IVAN JOSE FERNANDEZ MOSQUERA

***2304**

Instal·lació FV 9 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-141/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-1630/2021

PEDRO JUAN RIPOLL DANUS

***5226**

Instal·lació FV 3,15 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-174/2022, per import de 1.890,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-1649/2021

ESTEBAN RUIZ TEJADA

***3263**

Instal·lació FV 5,4 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-133/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-1660/2021

JOAN PERE FERRER ROJO

***3673**

Instal·lació FV 9,98 kWp aïllada i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 19,2 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-584/2022, per import de 9.720,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

NEXTG45-1717/2021

NADAL CRESPI BESTARD

***6406**

Instal·lació FV 4,5 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-779/2022, per import de 2.730,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-1747/2021

MARIA ANTONIA GOMILA GIL

***1645**

Instal·lació FV 3,6 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-561/2022, per import de 2.160,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

NEXTG45-1774/2021

ANTONIO CLADERA LLADO

***1042**

Instal·lació FV 8,2 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-556/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96, de 26 De juliol de 2022

NEXTG45-1842/2021

JUAN TUR BONED

***4438**

Instal·lació FV 17,1 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-405/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96, de 26 De juliol de 2022

NEXTG45-1846/2021

DANIEL MARI PLANELLS

***3918**

Instal·lació FV 3,15 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-312/2022, per import de 1.890,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96, de 26 De juliol de 2022

NEXTG45-1847/2021

GONZALO JUAN FERRAGUT

***3744**

Instal·lació FV 3,6 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-411/2022, per import de 2.160,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96, de 26 De juliol de 2022

NEXTG45-1848/2021

THIERRY SERGE RENE HENRI BILLAUD

****4608*

Instal·lació FV 5,51 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-311/2022, per import de 2.160,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-1878/2021

JOSE LUIS RUEDA ENTRENA

****0204*

Instal·lació FV 4,95 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-173/2022, per import de 2.970,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

NEXTG45-1879/2021

FRANCISCA PERELLO GUARDIOLA

***4662**

Instal·lació FV 4 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-163/2022, per import de 2.568,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

NEXTG45-1922/2021

KREMEN SANDEV KALINOV

***8214**

Instal·lació FV 6,06 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-486/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96, de 26 De juliol de 2022

NEXTG45-1942/2021

SALVADOR DEL AMOR LUDEÑA

***2787**

Instal·lació FV 6,06 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-418/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96, de 26 De juliol de 2022