Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 651028
Resolució de presidència núm. 3095, de 3 d’octubre, relativa a la modifcació dels nomenaments dels membres de la Comissió Antifrau del Consell Insular de Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El contingut de la resolució és el següent:

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ANTIFRAU DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA.

La Sra. ANA JUAN TORRES, presidenta i consellera de Comerç, Emprenedoria i Igualtat del Consell Insular de Formentera.

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa Next Generation EU, un instrument d'estímul econòmic en resposta a la crisis causada pel coronavirus.

El Mecanisme per la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, es el nucli d'aquest Fons de Recuperació.

El MRR té quatre objectius:

• promoure la cohesió econòmica, social i territorial de l'UE;

• enfortir la resiliència i la capacitat d'ajust dels Estats Membres;

• mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisis de la COVID-19;

• i donar suport a les transicions ecològica i digital.

Per assolir aquests objectius, cada Estat Membre ha dissenyat un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que inclou les reformes i projectes d'inversió necessaris per assolir aquests objectius. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol (d'ara endavant PRTR) en té quatre eixos transversals que es vertebren en deu polítiques palanca.

Aquests quatre eixos són:

• la transició ecològica,

• la transformació digital,

• la cohesió social i territorial

• i la igualtat de gènere.

Per fer efectives les iniciatives plantejades al PRTR, les Administracions Públiques han de adaptar els procediments de gestió i el model de control. Algunes mesures d'agilització es van establir mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A més, cal la configuració i el desenvolupament d'un sistema de gestió que faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als serveis de la Comissió Europea. Per això s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Entre les previsions de l'Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, destaca l'obligació que imposa i desenvolupa l'article 6 que, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, imposa Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, tota entitat, decisora ​​o executora, que participi en l'execució de les mesures del Pla Nacional de Recuperació i Resiliència haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que us permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, corrupció i conflictes d'interessos.

En compliment d'aquest mandat, el Consell Insular de Formentera haurà d'aprovar un model de Pla de mesures antifrau que gestioni projectes finançats amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El seu objecte és definir les principals accions que cal adoptar per evitar el mal ús o el frau als recursos financers del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb la finalitat de prevenir, detectar i establir mesures correctores perquè els recursos financers procedents de la Unió Europea no es malgastin i compleixin els importants fins per als quals estan assignats.

Aquest pla, es configurarà com un instrument de planificació viu i flexible, en la mesura que es podrà anar modificant conforme puguin dictar-se instruccions, normativa o guies per a la elaboració d'aquests plans de mesures antifrau, així com pretén estar en contínua revisió en relació a cadascuna de les actuacions plantejades en la lluita contra el frau per a perfeccionar-les. Aquest pla s'estructurarà d'acord amb les mesures que l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre determina, al voltant de les quatre àrees clau de l'anomenat cicle antifrau:

• prevenció,

• detecció,

• correcció i

• persecució

i serà aplicable, exclusivament, a les actuacions que dugui a terme aquest organisme per a la execució dels fons del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, dins dels seus obligacions establertes al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Atenent a tot l'anterior és necessària la constitució d'una Comissió Antifrau del Consell Insular de Formentera que tindrà totes les funcions ja esmentades anteriorment,  i que serà la que pugui fer una bona feina en molts d'aspectes, i concretament, participar en les gestions pertinents per la sol·licitud de les ajudes Next Generation.

Mitjançant Resolució de Presidència, de data 15 de febrer de 2022, es va acordar els nomenaments dels membres d'aquesta Comissió, però s'ha detectat una errada material a la mateixa, de forma que és necessari modificar aquests nomenaments.

Per tot l'anterior, per les competències que tinc atribuïdes, i concretament per l'article 21.1.r) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de Consells Insulars, i l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de regulació de bases de règim jurídic de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

PRIMER.-DEIXAR SENSE EFECTE la Resolució de Presidència de data 15 de febrer de 2022, atenent a la necessitat de canvi d'alguns dels membres de la comissió antifrau, i així nomenar de nou als membres de la mateixa.

SEGON.- ACORDAR la creació de la Comissió Antifrau.

TERCER. En conseqüència amb el punt segon, NOMENAR les següents persones, com a membres de la Comissió antifrau del Consell Insular de Formentera:

President:         

Titular: Sr. Ángel Custodio Navarro Sánchez, secretari de la corporació.

Suplent Primer: Sra. Paola Sales Jiménez, Coordinadora dels serveis jurídics de la corporació.

Suplent segon: David Francés Alonso, lletrat de la corporació.

Secretari:         

Titular: Sra. Cristina Sánchez Linares, TAG de la corporació.

Suplent: Sra. Covadonga Bravo Gutiérrez, Técnica superior d'Administració al departament   de contractació.

Vocal:               

Titular: Sra. Marta Vila Soriano, lletrada de la corporació.

Suplent: Sr. Cándido Valladolid Portas, Lletrat de la corporació.

Vocal:               

Titular: Sr. Enric Escanellas Colomar, tresorer de la corporació.

Suplent: Sra. Francisca Serra Ribas, tècnica del departament de recaptació de la corporació.

QUART.- NOTIFICAR la present Resolució a les persones interessades, esmentades al punt tercer.

CINQUÈ.- NOTIFICAR la present Resolució de presidència a l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears.

SISÈ.- PUBLICAR la Resolució de Presidència present, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

SETÈ.- PUBLICAR la present Resolució de presidència, a la web de la corporació, www.conselldeformentera.cat i al seu tauler d'anuncis.

VUITÈ-- PUBLICAR la Resolució  de presidència present, al portal de transparència de la corporació.

NOVÈ.-DONAR COMPTE al Ple del Consell Insular de Formentera d'aquesta Resolució de Presidència, a la seva propera sessió.

(...)

La qual cosa es fa pública per al coneixement general

 

Formentera, 26 d'octubre de 2022

La presidenta Ana Juan Torres