Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 652313
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 14 de febrer de 2022 d’aprovació de la renovació de l’acord d’acció concertada del servei d’intervenció familiar en el domicili, signat amb l’entitat GREC

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 16 de novembre de 2020, la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant,IMAS) va aprovar l'expedient de convocatòria per procediment d'urgència de la concertació del servei d'intervenció familiar en el domicili (BOIB núm. 199, de 24 de novembre de 2020).

2. Mitjançant Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 228 de data de 12 de febrer de 2021 (BOIB núm. 40, de 23 de març de 2021), va aprovar l'adjudicació de les 90 places de l'esmentat servei a l'entitat GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (en endavant GREC), amb CIF núm. G07267628, per un període d'un any, des del 15 de febrer de 2021 fins al 14 de febrer de 2022 i per un import total de 830.152,80€ (768,66€ plaça /mes, IVA exempt).

3. El dia 12 de febrer de 2021, es va formalitzar la col·laboració objecte d'aquesta concertació mitjançant el corresponent Acord d'acció concertada amb l'entitat adjudicatària i a l'estipulació tercera, relativa a la vigència, es preveu la possibilitat de renovació sempre i quan l'entitat hagi obtingut l'acreditació del servei corresponent o subsisteixin les necessitats que n'hagin motivat la seva formalització, d'acord amb l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018.

4. Mitjançant Resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 16 de desembre de 2020, es declara apta per obtenir l'acreditació, prevista a l'article 50 del Decret 10/2013, de 28 de febrer, el servei d'intervenció familiar en el domicili, prestat per l'entitat GREC, al C/ Juan Ramón Jimenez, 15A-Baixos, de Palma.

5. En data de 14 de gener de 2022, el cap del Servei d'Infància i Família, amb el vist-i-plau de la directora insular d'Infància i Família ha emès Informe proposta, en el qual es posa de manifest exposa la necessitat de renovar la concertació del servei d'intervenció familiar en el domicili, signat amb l'entitat GREC, pel període comprès entre el 15 de febrer de 2022 i el 14 de febrer de 2023 i un import total màxim de 830.152,80 , IVA exempt, així com el degut compliment per part de l'entitat concertada de les obligacions adquirides.

6. Per resolució de la presidenta de l'IMAS, de data 14 de gener de 2022, s'acorda iniciar la tramitació del procediment de renovació de la concertació del servei d'intervenció familiar en el domicili.

7. Per part del Servei d'Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials, en data 18 de gener de 2022, s'informa favorablement sobre el servei d'intervenció familiar en el domicili, autoritzat/acreditat i vigent de l'entitat concertada GREC, així com de la inexistència d'expedient sancionador en matèria de serveis socials per infraccions de les que consten en els articles 128 i 129 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos.

8. L'entitat concertada del servei d'intervenció familiar en el domicili, GREC, ha manifestat mitjançant declaració de data 17 de gener de 2022, la seva conformitat amb la renovació de l'esmentat concert per un període de d'un any i que continua complint amb els requisits exigits per a la concertació.

9. El Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció Delegada han emès sengles informes favorables a la renovacde l'acord d'acció concertada del servei d'intervenció familiar en el domicili, signat amb l'entitat GREC.

Fonaments de dret

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern, modificat pel Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 28 de desembre de 2021 (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019 i BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 12 de juliol de 2019, modificat pel Decret de dia 18 de juliol de 2019, pel Decret de dia 30 de novembre de 2020, pel Decret de dia 26 de gener de 2021 i pel Decret de dia 28 de desembre de 2021, pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en que s'han d'estructurar els departaments (BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020; BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021 i BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

7. Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca modificat pel Decret de dia 6 de març de 2020, pel Decret de dia 22 de maig de 2020, pel Decret de dia 9 de juliol de 2020, pel Decret de dia 10 de novembre de 2020, pel Decret de 3 de desembre de 2020, pel Decret de dia 26 de gener de 2021, pel Decret de dia 13 de maig de 2021, pel Decret de 20 de juliol de 2021, pel Decret de 6 d'agost de 2021, pel Decret de 5 d'octubre de 2021 i pel Decret de 28 de desembre de 2021 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019; BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020; BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020; BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020; BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020, BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021 BOIB núm. 67, de 22de maig de 2021, BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2021, BOIB núm. 106, de 10 d'agost de 2021, BOIB núm. 155, de 9 novembre de 2021 i BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

8. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158, de 16 de novembre de 2021) per el que es nomena la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

9. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

10. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021).

11. El títol IV de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears es regula el conjunt de mesures i actuacions de prevenció, detecció, intervenció i reparació de situacions de risc, de desemparament i de conductes inadaptades o problemes de conducta en què l'infant o l'adolescent o, si n'és el cas, el concebut es pot trobar, tendents a garantir-ne el ple desenvolupament i autonomia personal, així com la integració familiar i social, i promoure'n la inserció en un context social i familiar normalitzat, amb la prevalença, en tot cas, de l'interès superior de la persona menor d'edat (BOIB núm. 26, de 18 de febrer de 2019).

12. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (BOE núm 15, de 17 de gener de 1996), reformada per la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol i Llei 26/2015, de 28 de juliol, de reforma del sistema de protecció de la infància i la adolescència.

13. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» i al seu article 7.1 es preveu la possibilitat de renovar els acords d'acció concertada (en endavant Llei 12/2018).

La disposició final primera de la Llei 12/2018 d'excepcions al requisit de l'acreditació determina que «per motius d'urgència o quan es tracti de serveis d'implantació recent, sempre que no es puguin satisfer les necessitats de la població amb altres serveis idonis, l'administració, amb l'acreditació prèvia d'aquestes circumstàncies, pot subscriure acords d'acció concertada amb les entitats d'iniciativa privada que tenguin autoritzats els serveis. Aquests concerts s'han de subscriure per un any i es poden ampliar i renovar si, en aquest període, els serveis obtenen l'acreditació o si subsisteixen les necessitats que n'hagin motivat la formalització.».

14. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei. En concret, la Secció 2a, del Capítol II del Títol III, relativa a la «Renovació de concerts» que abasta els articles 21 i 22.

15. El Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció insular del registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit insular.

16. La Resolució de la Presidència de l'IMAS, de data de 8 d'octubre de 2020, relativa a l'aprovació de la previsió i fixació de preus dels serveis a concertar durant el segon semestre de l'any 2020 per la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS (BOIB núm. 179, de 17 d'octubre de 2020, rectificada mitjançant Resolució de rectificació d'errades materials de data 2 de novembre de 2020 (BOIB núm. 193, de 10 de novembre de 2020).

17. Resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 16 de novembre de 2020, d'aprovació de l'expedient de convocatòria per procediment d'urgència de la concertació del servei d'intervenció familiar en el domicili (BOIB núm. 199, de 24 de novembre de 2020) i en especial el punt 4 relatiu a la “Vigència del concert”.

18. Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 228 de data de 12 de febrer de 2021, d'adjudicació de la concertació social del servei d'intervenció familiar en el domicili (BOIB núm. 40, de 23 de març de 2021).

19. Resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 16 de desembre de 2020, relativa a l'acreditació del servei d'intervenció familiar en el domicili de l'entitat GREC.

Pel que fa al procediment, a més de la normativa abans citada,

20. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. RENOVAR l'acord d'acció concertada del servei d'intervenció familiar en el domicili, amb l'entitat concertada GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC), per el període comprès entre el 15 de febrer de 2022 i el 14 de febrer de 2023; així com AUTORITZAR i DISPOSAR a favor d'aquesta entitat una despesa per import total màxim de 830.152,80€ (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.22709 del pressupost de despesa de l'IMAS, segons el detall següent:

ENTITAT

CIF

PLACES CONCERTADES (768,66€/mes)

IMPORTS

IMPORT 2022

IMPORT 2023

TOTAL ENTITAT

GREC

G07267628

90

726.383,70€

103.769,10€

830.152,80€

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici de 2023 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despesa d'aquest exercici.

Segon. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS.

Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l'entitat concertada GREC, així com a la Direcció Insular d'Infància i Família, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada i al Servei de Comptabilitat i Pressuposts.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (7 de novembre de 2022)

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler