Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 655463
Bases reguladoras del XX premi de relats curts Joan Castelló Guasch, 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'establert a l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les Bases reguladores del XX premi de relats curts Joan Castelló Guasch, 2022, aprovades per resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni número 2022000032, de 08/11/2022, següents:

Bases reguladores del XX premi de relats curts Joan Castelló Guasch, 2022

1. Justificació

El Consell Insular d'Eivissa organitza aquest premi com a homenatge a Joan Castelló Guasch (Eivissa, 1911-Palma, 1984). Castelló està considerat un important prosista i folklorista; va ser autor dels reconeguts toms de rondalles eivissenques i formentereres i de l'almanac El Pitiuso (que aparegué entre 1945 i 1979); va tenir així mateix un important ressò com a autor de guies turístiques i com a col·laborador a la premsa local amb articles sobre aspectes lingüístics, socioeconòmics i, sobretot, amb els relacionats amb la cultura popular de les illes Pitiüses.

L'article 70.18 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears disposa que és competència pròpia dels consells insulars el foment i la difusió de la creació i producció literària. Així mateix, la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, atribueix als consells insulars la competència en promoció sociocultural.

El Consell Insular d'Eivissa (CIE), a través del seu Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, vol convocar la vintena edició del Premi de Relats Curts Joan Castelló Guasch amb l'objecte de fomentar la creació literària a la nostra societat.

A aquestos efectes, al Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa 2020-2021-2022, aprovat per acord del Consell Executiu en data 7 de febrer de 2020 (publicat al BOIB núm. 20, de 15 de febrer de 2020), s'ha previst una línia de subvencions anual per un import de 2.500 euros, per fomentar la creació literària en llengua catalana entre la societat eivissenca i també consta al pressupost del Consell Insular 2022, l'aprovació definitiva del qual ha estat publicada al BOIB núm. 8, de 13-01-2022.

2. Objecte

L'objecte del Premi de Relats Curts Joan Castelló Guasch és seleccionar i premiar mitjançant la concessió d'una quantitat econòmica el millor recull de relats curts, amb la intenció de fomentar la llengua catalana i la literatura en aquesta llengua en el si de la nostra societat.

3. Participants i procediment de concessió

3.1. Pot participar en aquest premi qualsevol escriptor/a en llengua catalana major d'edat que hagi nascut o resideixi a l'Estat espanyol.

3.2. El fet de participar en aquest premi significa l'acceptació plena de les seues bases reguladores, de manera que en quedaran exclosos els i les participants que no compleixin els requisits que s'hi estableixen.

3.3. Així mateix, la participació comporta l'acceptació de les decisions de la comissió avaluadora, que seran inapel·lables.

3.4. El procediment de concessió d'aquests premis s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de transparència, d'igualtat i de no-discriminació, mitjançant el sistema de concurrència competitiva.

4. Crèdit pressupostari i quantia del premi

La dotació del premi serà de 2.500 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3340 48100 del pressupost general del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2022.

A més, l'obtenció del premi suposarà la publicació, per part del CIE, de l'obra premiada. L'import del premi s'ha d'entendre com a pagament dels drets d'autor/a de la primera edició.

La percepció dels premis estarà subjecta a la normativa fiscal legal vigent.

5. Característiques formals dels treballs a presentar

- Les obres s'han de presentar escrites en llengua catalana.

- Ha de ser un recull de narracions originals i inèdites de l'autor/a, i no pot haver estat premiat ni el conjunt de narracions ni cap d'aquestes individualment en altres certàmens literaris.

- La persona participant es responsabilitza (mitjançant la signatura de la declaració responsable que figura a l'annex 2 d'aquestes bases) que cada una de les narracions presentades són originals seues (no publicades en cap format) i no han estat premiades en altres certàmens literaris. En cas que posteriorment es demostràs que l'obra ha estat plagiada, no és original o ha estat premiada amb anterioritat, la persona que ha percebut el premi tendrà l'obligació de reintegrar-lo en la forma prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- El recull presentat ha d'estar format per un mínim de cinc relats i un màxim de deu.

- Cada relat ha de tenir una extensió mínima de tres folis i un màxim de deu, en format DIN-A4 i cos de lletra 12.

- No es poden presentar treballs manuscrits.

- No s'admetran narracions que vagin signades per l'autor/a.

6. Termini de presentació de treballs i publicitat de la convocatòria

S'estableix un termini de quinze (15) dies hàbils, que s'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per presentar els treballs de la forma que estableix la base 7.

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l'extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L'eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l'extracte en el BOIB.

7. Forma i lloc de presentació dels treballs

7.1 Format dels treballs: Els originals, juntament amb la resta de documentació sol·licitada a l'apartat 7.2, poden ser presentats presencialment; en aquest cas s'han de portar en suport digital (llapis de memòria, CD, DVD) on s'inclourà l'arxiu en format PDF amb tot el text dels relats. En cas de presentar-se a la seu electrònica s'han d'adjuntar els arxius de les narracions en format PDF.

Als contes no hi han de constar agraïments de cap tipus ni cap altra dada que permeti identificar l'autor/a, només el títol.

7.2. Forma de presentació dels treballs: Les persones participants en aquest concurs literari hauran de presentar la següent documentació:

- Annex I. Sol·licitud per participar al Premi degudament emplenada. És imprescindible que en aquest annex consti el títol del conjunt de contes, que ha de coincidir amb el títol del document adjunt amb el recull.

- Declaració responsable (annex II d'aquestes bases) signada per la persona participant de reunir els requisits per obtenir la condició de beneficiària de conformitat amb l'establert a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, que coneix i es compromet a complir les obligacions contingudes a l'article 14 de la Llei 38/2003, en relació amb l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, i que es troba al corrent amb les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i autonòmica, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular d'Eivissa, i que es tracta d'una obra de creació pròpia i que cap de les narracions no ha estat publicada en cap format ni premiada en altres certàmens literaris.

- El treball en suport digital (format PDF) presentat al premi.

- Còpia del document d'identitat de l'autor/a.

7.3. Lloc de presentació dels treballs

7.3.1 Sol·licitud presencial

Si les sol·licituds es presenten en el Registre General d'Entrada en el Consell Insular d'Eivissa (avinguda d'Espanya, 49, tel. 971 195900), s'haurà de sol·licitar cita prèvia a través de la pàgina web www.citaprevia.conselldeivissa.es.

7.3.2 Sol·licitud telemàtica

Les persones sol·licitants que disposin de certificat digital també podran registrar les sol·licituds via telemàtica a la seu electrònica d'aquesta Corporació habilitada a tal fi (https://seu.conselldeivissa.es), de conformitat amb el previst a l'article 14 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en què podran obtenir-se el model de sol·licitud i els annexos corresponents.

No s'admetrà cap sol·licitud ni cap documentació que es presenti únicament a través de correu electrònic, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

Si la sol·licitud s'envia per correu postal, la documentació corresponent ha de presentar-se en un sobre obert a fi que es dati i se segelli abans de certificar-se; en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida la d'arribada en el Registre General d'Entrada de la dita Corporació i les persones participants hauran d'enviar per correu electrònic el full de sol·licitud amb el registre d'entrada, dins de termini, al correu electrònic sal.cultura@conselldeivissa.es.

8. Jurat del premi

El jurat del premi és l'òrgan col·legiat que actua com a comissió avaluadora i al qual corresponen les funcions següents:

- Avaluar i qualificar la creació literària, el procés d'elaboració i altres aspectes lingüístics i literaris que es considerin adients.

- Constatar que les obres presentades concorden amb les característiques establertes a la base 5.

- Emetre una acta que servirà de base per elaborar la proposta de resolució.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i aquest té la potestat tant de proposar declarar-lo desert com de concedir-lo ex aequo.

El jurat estarà integrat per:

President/a:

- Joan Cardona Torres; suplent: Meritxell Rius Montcusí

Vocals titulars: Tres persones de l'àmbit cultural de l'illa d'Eivissa:

- Fina Matutes Serra

- Marià Mayans Marí

- Albert Prats Costa

Vocals suplents:

- Joan Amorós Salinas

- Joan Manuel Matoses Morant

- Carles Torres Torres

Secretari/ària: Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes, tècnic del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni; suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa, tècnica del mateix Departament.

Respecte del funcionament d'aquest òrgan seran aplicables les disposicions de la subsecció 1a de la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

9. Instrucció i resolució

9.1. Òrgans competents per a l'ordenació, la instrucció i la resolució

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa és el competent per instruir el procediment de concessió d'aquest premi, de conformitat amb l'establert a l'apartat tercer 6, lletra a, del Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020, modificació al BOIB núm. 119, de 2-9-2021).

Dins d'aquest Departament correspon a la consellera executiva l'ordenació del procediment, en virtut de l'apartat primer, lletra i, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 101, de 4-6-2020, i al BOIB núm. 153, de 5-9-2020).

Pel que fa a la competència per aprovar les bases d'aquest premi i convocatòria, de conformitat amb l'establert a l'apartat primer, lletra e, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa, correspon a la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni “Aprovar o resoldre les convocatòries d'ajuts o subvencions a particulars o entitats públiques o privades fins a la quantitat de quinze mil euros (15.000 €) i donar-ne compte de les resolucions al proper Consell Executiu que se celebri”.

9.2. Amb fonament en l'acta del jurat i en la proposta de l'òrgan instructor, el premi es concedirà mitjançant resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, tot de conformitat amb el Decret de Presidència núm. 2019000484, de 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa.

9.3. La resolució concedint aquest premi es farà pública a la pàgina web del Consell www.conselldeivissa.es i, també, a la Base de Dades Nacional de Subvencions. Així mateix es notificarà a les persones guanyadores i es publicarà al BOIB.

9.4. El termini màxim de resolució d'aquest procediment serà de sis mesos des de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB (art. 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

9.5. L'òrgan instructor podrà requerir, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, els documents complementaris que es considerin necessaris a les persones que s'hi presentin.

9.6. Quan s'hagi de fer alguna notificació personalitzada, s'establirà com a preferent la notificació electrònica mitjançant el correu electrònic de la persona sol·licitant, sempre que aquesta l'hagi indicat a la sol·licitud.

10. Pagament del premi

El pagament del premi a la persona guanyadora es farà mitjançant transferència bancària, al número de compte que aquesta hagi indicat i del qual ha de ser titular.

La percepció del premi estarà subjecta a les retencions establertes a la normativa fiscal vigent.

11. Drets sobre els treballs guanyadors

La persona guanyadora manté el seu dret d'autoria sobre l'obra premiada i el Consell Insular d'Eivissa es reserva el dret de publicació sobre la primera edició de l'esmentada obra.

12. Obligacions de les persones participants i de les guanyadores

Les persones participants han de reunir els requisits per obtenir la condició de beneficiari de conformitat amb l'establert a l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Serà obligació de la persona guanyadora estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l'Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell Insular d'Eivissa i complir les obligacions establertes a l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, en relació amb l'article 14 (Obligacions de les persones beneficiàries) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La persona guanyadora ha de sol·licitar l'alta o la modificació com a creditor del Consell Insular a efectes econòmics al seu nom, degudament emplenada, signada i segellada per l'entitat bancària. Aquesta sol·licitud o modificació es pot fer a través de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es) i s'adreçarà directament a la Tresoreria d'aquest Consell. Només s'haurà de presentar si no consta al Consell o bé si s'ha produït alguna modificació en el que ja hi consta.

13. Responsabilitat, revocació i reintegrament del premi

Les persones guanyadores d'aquest premi es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers sobre els treballs presentats i es fan responsables de qualsevol reclamació que pogués sorgir per drets d'autor o qualsevol altre dret al·legat per tercers. En tal cas, quedarà sense efecte l'acte de concessió del premi i, com a conseqüència de la revocació, pertocarà reintegrar totalment la quantitat rebuda per la persona guanyadora i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, que es realitzarà pel procediment establert al títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el qual s'ha de garantir l'audiència a les persones interessades.

14. Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regirà pel que disposen les presents bases, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, d'aplicació a aquestes bases en virtut de la seua disposició addicional segona, en tractar-se d'una competència transferida per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als consells insulars.

La protecció i el tractament de dades de caràcter personal per a la realització de les activitats objecte d'aquest premi es realitzaran de conformitat amb les prescripcions contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d'Europa, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, que hi sigui d'aplicació.

15. Règim de recursos

Les resolucions de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni no exhaureixen la via administrativa.

Contra les esmentades resolucions dictades en aquesta convocatòria es podrà interposar davant el Consell Executiu del Consell Insular el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases reguladores en el BOIB, tot això en virtut del que disposa l'article 66.4 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars (BOIB núm. 88, de 7 de juliol de 2022). El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals sense que s'hagi dictat resolució expressa s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

 

Eivissa, 8 de novembre de 2022

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa José V. Garibo Redolat

Documents adjunts