Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 652368
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen obtenir una subvenció per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar la documentació justificativa de les actuacions duites a terme, en què s'acredita que l'import de l'actuació ha estat inferior al previst inicialment.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han han informat favorablement sobre el pagament de les subvencions descrites en l'annex, en què s'inclou una minoració de l'import proporcional a les modificacions efectuades, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial Decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. (BOE núm. 89, de 14 d'abril de 2021).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb l'import que s'hi indica.

2. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 28 de juny de 2021.

3. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

Contra aquesta Proposta de resolució, podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

Palma, 4 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

Annex Llista de beneficiaris proposats

Expedient

Sol·licitant

NIF

Subvenció a pagar (€)

Subvenció proposada (€)

Import a desvincular (€)

Motiu

MOVES III -413/2021

SUSANA SERRANO RUIZ

***6904**

7.653,14

7.793,14

140

Factura inferior al pressupost.

MOVES III –844/2021

ANTONIO NADAL DETIL·LERIES S.L.

***6395**

2.900

3.600

700

El beneficiari no ha tingut la titularitat del vehicle a desballestar durant els dotze mesos anteriors a la primera de les següents dates, la data de la factura de compravenda o a la data de registre de la sol·licitud, per tant no es pot optar a l'ajut addicional per desballestament ja que s'incompleix l'apartat 4.2.h) de les bases de la convocatòria.