Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

Núm. 652251
Absència del batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA

 Vist que correspon als Tinents de Batle, quan tals, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament, al Batle, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions, així com exercir les funcions del Batle en els supòsits de vacant en la Batlia fins que prengui possessió el nou Batle.

 Vist que durant el periode que compren de dia 9 de novembre fins dia 17 de novembre de 2022, el Sr Batle es trobarà absent del Municipi per vacances.

 Per tot plegat, en virtut del que es disposa en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb els articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,

  RESOLC

 PRIMER. Delegar a Maria de los Angeles Leonor Bosch Perez, primer tinent batle, la totalitat de les funcions de la Batlia, en els termes de l'article 23.3 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, durant el període comprés des de dia 9 de novembre fins dia 17 de novembre de 2022. 

SEGON. La delegació comprèn les facultats d'adreça i de gestió, així com la de resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l'adopció d'actes administratius que afectin tercers

TERCER. L'òrgan delegat ha d'informar a aquesta Batlia, a posteriori, i, en tot cas, quan se li requereixi per a això, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de referència, i amb caràcter previ d'aquelles decisions de transcendència, tal com es preveu en a l'article 115 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 QUART. La delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seva eficàcia l'acceptació de l'òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant aquesta Batlia expressa manifestació de no acceptació de la delegació en el terme de tres dies hàbils comptats des del següent a aquell en què li sigui notificada aquesta resolució.

CINQUÈ. La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, adonant-se del seu contingut al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquesta celebri.

SISÈ. En el no previst expressament en aquesta resolució s'aplicaran directament les previsions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, quant a les regles que per a la delegació s'estableixen en dites normes.

Contra aquest Decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar-se, amb caràcter previ i potestatiu, Recurs de Reposició davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà a la recepció de la seva notificació, o bé directament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el terme de dos mesos a comptar des de l'endemà a la recepció de la seva notificació. No obstant això, podrà interposar qualsevol altre, si ho considera convenient.

 

Banyalbufar, 7 de novembre de 2022

El batle Mateu Ferrà Bestard