Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 637655
Delegació funcions de Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia ha resolt mitjançant decret de batlia de data 28 d'octubre de 2022 el següent:

“Pere Torrens Escalas, Batle-President de l'Ajuntament de Búger (Illes Balears), fent ús de les atribucions conferides per la legislació de règim local, per absència del terme municipal durant el període que s'indica; conformement el previst a l'art. 47 del RD 2568/1986,

DECRETA

1r.-Delegar les funcions de batlia d'aquest ajuntament en la Regidora: Coloma Capó Saletas, Tinent-Batle del Consistori, durant el termini: de 7 de novembre de 2022 a 12 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

2n.- Aquest delegació es publicarà en el BOIB i serà comunicada al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que es celebri.

El Batle, Pere Torrens Escalas. Davant meu, El Secretari Jaume Torres Ferrer"

 

(Signat electrònicament: 28 d'octubre de 2022)

El batle Pere Torrens Escalas