Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 651811
Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 13 de setembre de 2022 per la qual es disposa la inscripció i el dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears i la publicació del Conveni col·lectiu del sector neteja d'edificis i locals de les Illes Balears (codi de conveni núm. 07000535011982)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 126, de 27 de setembre de 2022, es publicà la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 13 de setembre de 2022 per la qual es disposa la inscripció i el dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector neteja d'edificis i locals de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. D'ofici, s'ha detectat també una errada en el text publicat, en concret, a l'encapçalament on fa referencia al codi de conveni que diu «07100875012022» i hauria de posar «07000535011982».

Fonaments de dret

1. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que la rectificació de les errades materials, aritmètiques i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, disposa que les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instancia dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar les errades detectades a la publicació del Conveni col·lectiu del sector neteja d'edificis i locals de les Illes Balears.

 

Palma, (Signat electrònicament: 26 d´octubre de 2022)

La directora general de Treball i Salut Laboral Virginia Abraham Orte Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB 97/2019)