Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 652116
Acord del Consell General de l’Agència Tributaria de les Illes Balears de 4 de novembre de 2022, pel qual s’aprova l’adhesió a l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 (BOIB núm. 93 de 19 de juliol de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears, a proposta del Director de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en la sessió extraordinària de 4 de novembre de 2022, va adoptar, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar l'adhesió a l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 (BOIB núm. 93 de 19 de juliol de 2022).

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La qual cosa es publica per a general coneixement, en compliment d'allò que estableix l'article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

Palma, (7 de novembre de 2022)

L'administrador tributari (Per suplència per motiu de vacant de la Direcció de l'ATIB –art. 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les Illes Balears; BOIB núm. 163, de 29/12/2016–) Justo Alberto Roibal Hernández