Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 653560
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre d’educació infantil de primer cicle CEI Koala Polígon, del municipi de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Cultura d'11 de març de 2011 s'autoritzà l'obertura i el funcionament del centre d'educació infantil privat de primer cicle CEI Koala Polígon, de Palma. Se li va atorgar el codi de centre 07014867 i es va autoritzar amb 3 unitats en funcionament (1unitat de 0 a 1 any: 7 places escolars, 1 unitat d'1a 2 anys: 12 places escolars i 1 unitat de 2 a 3 anys: 18 places escolars) ( BOIB núm. 48, de 2 d'abril).

2. Posteriorment, la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 9 de juliol de 2019 autoritzà el canvi de titularitat del centre privat d'educació infantil de primer cicle Koala Polígon, de Palma. Amb aquesta resolució la titularitat del centre passa a ser de Joliver Associats, CB (BOIB núm. 100, de 20 de juliol).

3. El 25 de maig de 2022 (GOIBE295377/2022), el senyor Javier Resta Oliver, com a representant de Joliver Associats, CB, amb el número de NIF E16614067, va presentar una sol·licitud de modificació de la configuració autoritzada amb una unitat més (1 unitat de 0 a 1 anys;1 unitat d'1 a 2 anys i 2 unitats de 2 a 3 anys), i hi va adjuntar els plànols de planta del centre1/100, la memòria justificativa de les condicions higièniques  i la memòria que justifica les condicions arquitectòniques.

4. El 10 de juny de 2022, l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, informà favorablement sobre el projecte presentat.

5. El 13 de juny de 2022, es va comunicar a la titularitat del centre que l'informe de l'arquitecte de l'IEPI era favorable.

6. El 29 de juny de 2022, el titular del centre sol·licità la visita.

7. El 15 de juliol de 2022, la Comissió de Valoració de la Qualificació del Professorat de centres d'educació Infantil de primer cicle, va emetre un informe favorable condicionat a complir els compromisos adquirits, respecte del nivell de català exigible, de conformitat amb l'apartat f) de l'article 11 del Decret 23/2020.

8. El 26 d'agost de 2022, el IEPI va informar favorablement sobre la visita realitzada al centre.

9. El 3 de novembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre l'expedient d'ampliació del centre d'educació infantil de primer cicle Koala Polígon, de Palma.

10. El 4 de novembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza l'ampliació d'una unitat més de 2 a 3 anys del centre d'educació infantil de primer cicle Koala Polígon, de Palma.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102 de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'han de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

6. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març).

7. Resolució del conseller d'Educació i Universitat de dia 28 de maig de 2018 per la qual s‘aproven les instruccions que estableixen les condicions per obtenir l'equivalència del certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l'educació infantil (CCI) amb la titulació de tècnic superior en Educació Infantil (BOIB núm. 68, de 2 de juny).

8. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 17 d'octubre de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2022/2023, l'ampliació de la configuració del centre d'educació infantil de primer cicle Koala Polígon, amb el codi 07014867, mitjançant una unitat d'educació infantil de primer cicle.

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07014867

Denominació genèrica: centre d'educació infantil de primer cicle

Denominació específica: Koala Polígon

Titular: Joliver Associats, CB

Domicili: c. del Setze de Juliol, 87, 2n

Localitat: polígon de Son Castelló

Municipi: Palma

Codi postal: 07009

Illa: Mallorca

 

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle: 4 unitats, distribuïdes de la manera següent:

  • De 0 a 1 anys: 1 unitat i 7 places escolars
  • D'1 a 2 anys: 1 unitat i 12 places escolars
  • De 2 a 3 anys: 2 unitats i 35 places escolars (18+17)

En aplicació de la disposició transitòria setena del Text consolidat del Decret 23/2020 pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil i considerant les superfícies útils de les aules, la unitat de 2 a 3 anys autoritzada amb aquesta resolució, no podrà superar la ràtio autoritzada.

3. Inscriure aquesta autorització en el Registre autonòmic de centres docents (Repositori de centres) i en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

4. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 4 de novembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà