Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 655650
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 29 de març de 2022 d'adjudicació de la concertació social, pel procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l’atenció i acompanyament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) mitjançant Resolució núm. 399 de data 13 de gener de 2022, va aprovar la convocatòria per procediment d'urgència de la concertació del servei acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l'atenció i acompanyament (BOIB núm. 10, de 18 de gener de 2022).

2. Amb aquesta resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total màxim d'1.576.975,20 (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.22709 del pressupost de despesa de l'IMAS i que es preveia distribuir entre les anualitats següents:

  • 2022: 1.322.066,88
  • 2023:   254.908,32

3. La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 10, de 18 de gener de 2022, i una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds únicament ha presentat sol·licitud per a la concertació del servei acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l'atenció i acompanyament, l'entitat FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (en endavant FUNDACIÓN DIAGRAMA).

4. Per part del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Serveis Socials, en data 7 de març de 2022, s'informa favorablement sobre els serveis autoritzats i vigents de l'entitat sol·licitant, així com de la inexistència d'expedient sancionador en matèria de serveis socials per infraccions de les que consten en els articles 128 i 129 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos.

5. La Comissió Avaluadora es va reunir en data 14 de març de 2022, acordant, després del pertinent tràmit d'esmenes, admetre a l'entitat FUNDACIÓN DIAGRAMA, així com presentar l'informe proposta per a l'adjudicació de la concertació del servei acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l'atenció i acompanyament, previ requeriment, aportació i comprovació de la documentació prevista a l'apartat 7.5 de la convocatòria.

6. En data 25 de març de 2022, va ser emès per la Direcció Insular d'Infància i Família, informe tècnic relatiu a la convocatòria de la concertació social pel procediment d'urgència, de 24 places del Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per a l'atenció i acompanyament, al qual s'informa que l'entitat FUNDACIÓN DIAGRAMA ha presentat la documentació indicada a l'apartat 7.5 de la convocatòria en temps i forma.

7. El dia 25 de març de 2022, va ser signat l'informe proposta de resolució, emès pel cap del Servei d'Infància i Família amb el vist i plau de la directora insular de Menors i Família, segons el qual es proposa que la presidenta de l'IMAS resolgui l'adjudicació de 8 places de la concertació del servei acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l'atenció i acompanyament, a favor de l'entitat sol·licitant i admesa, FUNDACIÓN DIAGRAMA, declarar desertes 16 places i alliberar l'import d'1.051.316,80 euros.

A més, atesa la previsió de data d'inici de l'execució del servei, dia 1 d'abril 2022, es proposa reajustar les anualitats, segons la distribució següent:

  • 2022: 1.188.132,00
  • 2023: 388.843,20

8. El Servei Juridicoadministratiu ha elaborat el pertinent model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions per a la prestació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l'atenció i acompanyament, objecte d'aquesta concertació, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

9. Per la Direcció Insular d'Infància i Família s'ha aportat el Model d'Avaluació i seguiment del servei d'acolliment residencial per a la seva aprovació, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

Fonaments de dret

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern, modificat pel Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 28 de desembre de 2021 (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019 i BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 12 de juliol de 2019, modificat pel Decret de dia 18 de juliol de 2019, pel Decret de dia 30 de novembre de 2020, pel Decret de dia 26 de gener de 2021 i pel Decret de dia 28 de desembre de 2021, pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en que s'han d'estructurar els departaments (BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020; BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021 i BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

7. Decret de la presidenta del Consell de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell de Mallorca modificat pel Decret de dia 6 de març de 2020, pel Decret de dia 22 de maig de 2020, pel Decret de dia 9 de juliol de 2020, pel Decret de dia 10 de novembre de 2020, pel Decret de 3 de desembre de 2020, pel Decret de dia 26 de gener de 2021, pel Decret de dia 13 de maig de 2021, pel Decret de 20 de juliol de 2021, pel Decret de 6 d'agost de 2021, pel Decret de 5 d'octubre de 2021 i pel Decret de 28 de desembre de 2021 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019; BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020; BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020; BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020; BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020, BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021 BOIB núm. 67, de 22de maig de 2021, BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2021, BOIB núm. 106, de 10 d'agost de 2021, BOIB núm. 155, de 9 novembre de 2021 i BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

8. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158, de 16 de novembre de 2021) per el que es nomena la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

9. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

10. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021).

11. El títol IV de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears es regula el conjunt de mesures i actuacions de prevenció, detecció, intervenció i reparació de situacions de risc, de desemparament i de conductes inadaptades o problemes de conducta en què l'infant o l'adolescent o, si n'és el cas, el concebut es pot trobar, tendents a garantir-ne el ple desenvolupament i autonomia personal, així com la integració familiar i social, i promoure'n la inserció en un context social i familiar normalitzat, amb la prevalença, en tot cas, de l'interès superior de la persona menor d'edat (BOIB núm. 26, de 18 de febrer de 2019).

12. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (BOE núm 15, de 17 de gener de 1996),reformada per la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol i Llei 26/2015, de 28 de juliol, de reforma del sistema de protecció de la infància i la adolescència.

13. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix, en els considerants tercer, quart, cinquè i sisè, que a l'hora d'aplicar aquesta norma s'han de tenir especialment en compte els drets de les persones amb discapacitat, i que els Estats membres gaudeixen de llibertat per organitzar la prestació dels serveis socials al marge de la contractació pública.

Per altra banda, en el seu considerant 114 estableix que els Estats membres i els poder públics segueixen tenint llibertat per prestar per si mateixos aquest serveis i organitzar els serveis socials de manera que no sigui necessari celebrar contractes públics, per exemple, mitjançant el finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a tots els operadors econòmics que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, sempre que aquest sistema garanteixin una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació.

14. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el seu article 11.6 estableix que: «Queda exclosa de la present Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de celebrar contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació».

15. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu al seu article 3, entre d'altres, objectius que han de guiar l'actuació de les administracions públiques, els següents:

  • Millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones.
  • Prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social.

Per altra banda, l'article 6.e) recull que les persones amb prioritat d'atenció des del serveis socials, entre d'altres, són les que es troben en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, infants i adolescents.

L'article 37.k) de la mateixa Llei 4/2009 estableix que correspon als Consells Insulars “concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o privades,...”. A l'article 89.1 es disposa que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

16. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» (en endavant Llei 12/2018).

Segons l'article 2.1 de la Llei 12/2018, les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació. A més, d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 12/2018, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

17. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

18. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), regula als seus articles 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

19. Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels serveis d'acolliment residencial per a persones menors d'edat a Mallorca de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) aprovat per el Ple del Consell de Mallorca en la sessió celebrada el 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 81, de 19 de juny de 2021).

20. Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 339 de data 11 de gener de 2022, complementària, a la Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 156 de data 7 de gener de 2022, d'aprovació de la previsió i fixació de preus de varis dels serveis a concertar durant l'any 2022 per la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS. (BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2021).

21. Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 399 de data 13 de gener de 2022, per la qual es convoca, pel procediment d'urgència, la concertació del servei acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l'atenció i acompanyament (BOIB núm. 8, de 13 de gener de 2022).

Pel que fa al procediment,

22. La Llei 12/2018 estableix a l'article 5 els «Requisits exigibles a les entitats gestores dels serveis concertats i a l'article 6 els «Procediments de concertació i criteris de preferència a favor d'entitats del tercer sector social».

Els requisits establerts a l'article 5 són recollits a la convocatòria i ampliats en els plecs tècnics. Així mateix es recullen els criteris de selecció de les entitats establerts a l'article 6, i es preveuen tan l'avaluació, el seguiment i la formalització d'un acord de l'acció concertada en els termes establerts als articles 7 a 10 de la Llei 12/2018.

23. El Decret 48/2017 al Títol III, preveu els «Procediments de concertació» en tot el que no contradigui la Llei 12/2018 abans esmentada.

24. Les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca 2022 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre de 2021), a la base 31.4, estableix que l'òrgan gestor tramitarà l'oportú expedient de reajustament d'anualitats amb els requisits establerts a l'article 96 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la llei de contractes de les Administracions Públiques.

25. La resolució de convocatòria preveu, al punt 9.3, que la resolució de concessió o denegació del concert social es notificarà individualment a les entitats interessades i es publicarà en el BOIB.

26. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

27. L'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i atès l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora de data 12 de desembre de 2019, l'expedient ha de ser sotmès a la Intervenció Delegada de l'IMAS per a l'emissió del preceptiu informe de fiscalització prèvia ( BOE núm. 59 de 9 de març de 2004).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. REAJUSTAR les anualitats d'execució de la concertació social del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l'atenció i acompanyament, a la data d'inici prevista, dia 1 d'abril de 2022, i en conseqüència la distribució de les anualitats amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.22709 del pressupost de despesa de l'IMAS, serà la següent:

  • 2022: 1.188.132,00
  • 2023: 388.843,20

Segon. DECLARAR desertes 16 places de la concertació per procediment d'urgència del servei acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l'atenció i acompanyament.

Tercer. APROVAR l'adjudicació de 8 places de la concertació per procediment d'urgència del servei acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l'atenció i acompanyament, a l'entitat FUNDACIÓN DIAGRAMA per un període d'1 any, des  de la  data  de la  seva formalització  o  data  que  s'estableixi  en  el  acord  d'acció concertada; i DISPOSAR a favor d'aquesta entitat una despesa per import total màxim de 525.658,40 euros amb càrrec a la partida pressupostària núm. 20.23135.22709, segons el detall següent:

 

ENTITAT

CIF

Nº PLACES

(180,02€/dia)

IMPORTS

IMPORT 2022

IMPORT 2023

TOTAL ENTITAT

F. DIAGRAMA

G73038457

8

396.044,00 €

129.614,40 €

525.658,40 €

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici 2023 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despesa d'aquest exercici.

Quart. ALLIBERAR l'import d'1.051.316,80 euros i revertir aquest a la partida pressupostària número 20.23135.22709.

Cinquè. APROVAR, segons l'establert a l'article 5.4 de la Llei 12/2018, el model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions objecte d'aquesta concertació, que consta com Annex I de la present resolució.

Sisè. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS, així com que es formalitzi el concert d'acord amb el punt 10 de la Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 399 de data 13 de gener de 2022, que aprovà la convocatòria.

Setè. REQUERIR a l'entitat adjudicatària perquè signi electrònicament l'acord d'acció concertada en el termini màxim de tres dies hàbils, a contar des de la notificació de la present resolució.

Vuitè. APROVAR, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, el Model d'Avaluació i Seguiment del servei d'acolliment residencial, que consta com Annex II d'aquesta resolució.

Novè. NOTIFICAR aquesta resolució a l'entitat sol·licitant, així com a la Direcció Insular d'Infància i Família, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada i a la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 8 de novembre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler