Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 651021
Decret de Presidència núm. 3355, de 18 d’octubre, relatiu a la creació i nomenament dels membres del comité tècnic pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Consell Insular de Formentera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El contingut del decret és el següent:

DECRET DE PRESIDÈNCIA

CREACIÓ I NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL COMITÈ TÈCNIC PEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

La Sra. ANA JUAN TORRES, presidenta i consellera de Comerç, Emprenedoria i Igualtat del Consell Insular de Formentera.

El Consell Europeu va aprovar  el 21 de juny de 2020 la creació del programa Next Generation EU, un instrument d'estímul econòmic en resposta a la crisis causada pel coronavirus.

El Mecanisme per la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del

Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, es el nucli d'aquest Fons de Recuperació.

El MRR té quatre objectius:

 • promoure la cohesió econòmica, social i territorial de l'UE;
 • enfortir la resiliència i la capacitat d'ajust dels Estats Membres;
 • mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisis de la COVID-19;
 • i donar suport a les transicions ecològica i digital.

Per assolir aquests objectius, cada Estat Membre ha dissenyat un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que inclou les reformes i projectes d'inversió necessaris per assolir aquests objectius. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol (d'ara endavant PRTR) en té quatre eixos transversals que es vertebren en deu polítiques palanca. Aquests quatre eixos són:

 • la transició ecològica,
 • la transformació digital,
 • la cohesió social i territorial
 • i la igualtat de gènere.

Per fer efectives les iniciatives plantejades al PRTR, les Administracions Públiques han d'adaptar els procediments de gestió i el model de control. Algunes mesures d'agilització es van establir mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A més, cal la configuració i el desenvolupament d'un sistema de gestió que faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als serveis de la Comissió Europea. Per això s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Entre les previsions de l'Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, destaca l'obligació que imposa i desenvolupa l'article 6 que, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, imposa Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, tota entitat, decisora ​​o executora, que participi en l'execució de les mesures del Pla Nacional de Recuperació i Resiliència haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que us permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, corrupció i conflictes d'interessos.

En compliment d'aquest mandat, el Consell Insular de Formentera ha aprovat un Pla de mesures antifrau que gestioni projectes finançats amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El seu objecte és definir les principals accions que cal adoptar per evitar el mal ús o el frau als recursos financers del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb la finalitat de prevenir, detectar i establir mesures correctores perquè els recursos financers procedents de la Unió Europea no es malgastin i compleixin els importants fins per als quals estan assignats.

Aquest pla, es configurarà com un instrument de planificació viu i flexible, en la mesura que es podrà anar modificant conforme puguin dictar-se instruccions, normativa o guies per a l' elaboració d'aquests plans de mesures antifrau, així com pretén estar en contínua revisió en relació a cadascuna de les actuacions plantejades en la lluita contra el frau per a perfeccionar-les. Aquest pla s'estructurarà d'acord amb les mesures que l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre determina, al voltant de les quatre àrees clau de l'anomenat cicle antifrau:

 • prevenció,
 • detecció,
 • correcció i
 • persecució

i serà aplicable, exclusivament, a les actuacions que dugui a terme aquest organisme per a la execució dels fons del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, dins dels seus obligacions establertes al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta corporació ha aprovat la declaració institucional i el codi ètic, tots dos imprescindibles per aquest Consell Insular i per l'aprovació del nostre pla antifrau, mitjançant acord de  la Comissió de Govern (ara Junta de Govern) de data 1 d'abril de 2022, i publicat al BOIB núm. 58 de 3 de maig de 2022.

El Consell Insular de Formentera, també té creada una comissió antifrau, mitjançant resolució de presidència de data 3 d'octubre de 2022.

A més, segons l'establert a l'article 15 de Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per la modernització de l'administració pública i per l'execució del pla de recuperació, transformació i resiliència, el Consell Insular de Formentera ha de crear un comitè tècnic pel pla de recuperació, transformació i resiliència, amb la composició i funcions corresponent. Així, l'article 15 del Reial decret-llei 36/2020, disposa el següent:

“Artículo 15. Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

1. La Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia contará con un órgano de asistencia y soporte técnico, que se denominará Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. La composición del Comité Técnico será fijada por la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, atendiendo, con objetividad, a criterios técnicos en función de sus competencias y experiencia en la gestión de fondos y ayudas europeas, y aquellos otros perfiles profesionales u orgánicos que se estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones siempre que tengan la condición de empleado u órgano directivo de la Administración General del Estado. En cualquier caso, contará con un máximo de veinte miembros y su funcionamiento se regirá por las reglas dispuestas en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Las funciones del Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia serán:

a) Proporcionar soporte técnico a la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, facilitando toda la documentación que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones.

b) La realización de los estudios, informes y análisis que le encargue la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, y aquellos otros que estime de utilidad para la ejecución del Plan.

c) Proporcionar apoyo técnico a la autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, definida en el artículo 23, en el ejercicio de sus funciones.

d) Informar y asistir a los órganos y unidades de gobernanza, seguimiento y de ejecución del Plan.

e) La aprobación de las orientaciones, manuales de procedimiento, o modelos tipo de pliegos de licitación, bases para convocatorias de subvenciones o ayudas, convenios o cualesquiera otros que considere que podrían servir de orientación a los gestores por razones de eficacia o eficiencia.

f) La aprobación de recomendaciones u orientaciones sobre la adopción de herramientas informáticas o digitales.

g) La aprobación de una plantilla para la formulación del Instrumento de Planificación Estratégica para la gestión de este real decreto-ley.

h) El seguimiento de cumplimiento de las propuestas, criterios, o recomendaciones dictadas por el mismo.

4. El Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrá requerir la colaboración de cualquier órgano de la Administración General del Estado para el cumplimento de las funciones que le son propias.”

Atenent a tot l'anterior és necessària la constitució d'un Comitè tècnic pel pla de recuperació, transformació i resiliència, del Consell Insular de Formentera, que tindrà totes les funcions ja esmentades anteriorment, i els seus objectius són, entre d'altres, proposar projectes a desenvolupar pel Consell Insular de Formentera, a l'empara dels diferents programes i convocatòries d'ajudes emmarcats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; dictar ordres, manuals de procediment, models tipus de plecs, bases per a convocatòries, convenis o el que consideri que podria servir d'orientació als gestors per raons d' eficàcia o eficiència; aprovar recomanacions o orientacions dirigides a la millora de la gestió; realitzar el seguiment operatiu dels projectes i realitzar tots els estudis, informes i anàlisis que resultin necessaris per a la bona execució dels projectes i del pla en el seu conjunt.

Per tot l'anterior, i per les competències que tinc atribuïdes, i concretament per l'article 21.1.r) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de Consells Insulars, i l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de regulació de bases de règim jurídic de les Illes Balears, dict el següent

HE RESOLT

PRIMER.- ACORDAR la creació del Comitè tècnic pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del Consell Insular de Formentera.

SEGON.- En conseqüència amb el punt primer, NOMENAR les següents persones, com a membres del  Comitè tècnic pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del Consell Insular de Formentera:

President: Titular: Sr. Bartomeu Escandell Tur, conseller d'economia, hisenda i serveis generals del Consell Insular de Formentera.

Suplent: el/la conseller/a en qui delegui.

Secretari: Titular: Sra. Noelia Valladolid Patiño, auxiliar administrativa del àrea de contractació de la corporació.

Suplent: Sra. Cristina Sánchez Linares, TAG de la corporació.

Suplent: Sra. Covadonga Bravo Gutiérrez, tècnica de l'àrea de contractació de la corporació.

Vocal: Titular: Sr. Ángel Custodio Navarro Sánchez, secretari de la corporació.

Suplent: Sra. Paola Sales Jiménez, coordinadora dels serveis jurídics de la corporació.

Suplent: Sr. David Francès Alonso, Lletrat de la corporació.

Una vegada constituït aquest Comitè Tècnic, els seus membres podran considerar convocar com a convidats, a tècnics/ques i consellers/res de la corporació, en funció dels punts de l'ordre del dia que s'hagin de tractar a les sessions pertinents.

TERCER.- NOTIFICAR el present decret a les persones interessades, esmentades al punt segon.

QUART.- PUBLICAR el Decret de Presidència present al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

CINQUÉ.-PUBLICAR el Decret de Presidència present a la Web de la Corporació, www.conselldeformentera.cat, i al seu tauler d'anuncis.

SISÉ.- PUBLICAR el Decret de Presidència present al portal de transparència de la Corporació.

SETÉ.- DONAR COMPTE al Ple del Consell Insular de Formentera d'aquest Decret de Presidència, a la seva propera sessió.

(...)

La qual cosa es fa públic per al coneixement general,

 

Formentera, 27 d'octubre de 2022

La presidenta Ana Juan Torres