Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 657996
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es classifica com de classe tercera el lloc denominat òrgan de col·laboració secretaria intervenció del Consell Insular de Menorca, reservat a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria intervenció

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 27 de setembre de 2022, va tenir entrada en el Registre de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (reg. d'entrada núm. 546901/2022) un ofici de la cap del Servei de Gestió de Personal del Consell Insular de Menorca mitjançant el qual trasllada l'Acord del Ple del Consell de 18 de juliol de 2022 pel qual s'aprova la creació del lloc de treball òrgan de col·laboració secretaria intervenció 92201-0001.

Segons consta en l'Acord tramès, el Ple del Consell aprova la fitxa del catàleg del lloc de treball denominat òrgan de col·laboració secretaria intervenció, com a lloc de col·laboració adscrit al programa 92201 Servei Insular de Cooperació i Assistència als Municipis del Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local.

Se sol·licita la classificació d'aquest lloc com de classe tercera, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria intervenció.

2. Pel que fa al nivell de coneixement de llengua catalana, a aquest lloc li correspon el nivell C1.

3. La Secretaria i la Intervenció del Consell Insular de Menorca estan classificats com de classe primera.

4. En data 13 d'octubre de 2022, es va sol·licitar un informe al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de les Illes Balears. En data 24 d'octubre, el CSITAL va informar favorablement sobre la creació i la classificació d'aquest lloc.

5. El 25 d'octubre de 2022, el Servei de Corporacions Locals va emetre l'informe jurídic corresponent.

6. El 26 d'octubre de 2022, el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local va dictar la proposta de resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 92 bis 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció de l'apartat 25 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, disposa que el Govern ha de regular les especialitats de la creació, la classificació i la supressió de llocs reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

2. L'article 15 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, disposa que les entitats locals poden crear altres llocs de treball que tenguin atribuïdes funcions de col·laboració immediata i auxili a les de secretaria, intervenció i tresoreria, com a llocs reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

3. El mateix article estableix que a aquests llocs de col·laboració els corresponen les funcions reservades que, amb l'autorització prèvia del batle o president de la corporació, els siguin encomanades pels titulars dels llocs reservats de secretaria, intervenció i tresoreria. Així mateix, els correspon la substitució dels titulars dels llocs esmentats, en els casos de vacant, absència, malaltia o concurrència de causa d'abstenció o recusació legal o reglamentària d'aquests.

4. D'acord amb aquest article, la classificació d'aquests llocs correspon a la comunitat autònoma d'acord amb els criteris que s'hi estableixen. Segons aquests criteris, en corporacions locals amb els llocs de secretaria i d'intervenció classificats com de classe primera, els llocs de col·laboració a les funcions de secretaria es poden classificar en 1a, 2a i 3a classe, i es poden adscriure, respectivament, a les subescales de secretaria, categoria superior, secretaria, categoria d'entrada, i a la subescala de secretaria intervenció.

D'altra banda, els llocs de col·laboració a les funcions d'intervenció es poden classificar en 1a, 2a i 3a classe, i es poden adscriure, respectivament, a les subescales d'intervenció tresoreria, categoria superior, intervenció tresoreria, categoria d'entrada, i a la subescala de secretaria intervenció.

5. L'article 15.4 del Reial decret 128/2018 estableix que, si la corporació local suprimeix un lloc de col·laboració cobert amb caràcter definitiu, ha de garantir al seu titular un altre lloc del seu grup de titulació, adequat a les funcions pròpies de la seva condició professional, la remuneració del qual no sigui inferior en més de dos nivells a la del lloc per al qual va ser designat.

6. D'acord amb l'article 27.1 del Reial decret 128/2018, els llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional s'han de proveir per concurs de mèrits, que és el sistema normal de provisió.

7. L'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que en tot cas els actes administratius han de ser objecte de publicació, i aquesta té els mateixos efectes que la notificació quan tengui per destinataris una pluralitat indeterminada de persones.

8. L'article 1.2 del Decret 2/2017, de 13 de gener, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que el nivell de coneixement de la llengua catalana que s'exigeix amb caràcter general és el nivell B2, sens perjudici que les entitats locals puguin exigir el requisit del coneixement de la llengua catalana corresponent al certificat de nivell C1 per a qualsevol forma de provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional quan estigui previst en la relació de llocs de treball o ho acordi l'òrgan competent.

9. L'article 2.2.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix l'exercici de la competència en matèria de personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que presta servei a les corporacions locals a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

Resolució

1. Classificar el nou lloc de treball de col·laboració de secretaria intervenció del Consell Insular de Menorca com de classe tercera, reservat a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció. La forma de provisió d'aquest lloc és el concurs i el nivell de coneixement de català és el C1.

2. Publicar la resolució que es dicti en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-la al Consell Insular de Menorca i al Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'aquesta comunitat autònoma.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament el 8 de novembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez