Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 652138
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques (FPI 2022)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. Els recursos humans són el factor limitador més important per a la creació, l'absorció i la transformació del coneixement. Per aquest motiu, un dels programes que articulen el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears té per finalitat potenciar els recursos humans. La formació de personal investigador objecte d'aquesta convocatòria és una mesura de foment de la recerca científica i tecnològica amb la qual es pretén enfortir la capacitat de recerca dels grups d'R+D, tant del sector públic com del privat, i millorar la capacitat tecnològica de les empreses mitjançant la formació i l'adaptació de personal qualificat que es pot incorporar al sistema d'innovació.

2. Amb aquesta convocatòria es pretén fomentar la recerca científica i tecnològica en àrees que serveixen per satisfer les necessitats socials i productives de les Illes Balears i, alhora, formar investigadors, a fi que la formació rebuda durant el període de gaudi de l'ajut contribueixi a integrar-los en el sistema productiu.

3. La Llei 7/2022, de 5 d'agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació (BOIB núm. 105, de 9 d'agost), té per objecte el foment de l'activitat d'investigació, de desenvolupament tecnològic i d'innovació, entesa com a bé comú en l'àmbit de les Illes Balears, i la coordinació i la planificació de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB). Es pretén, a més, impulsar la transparència, la difusió i la transferència de coneixement en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així mateix, l'article 12 d'aquesta Llei defineix el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears com l'instrument per aconseguir els objectius establerts per aquesta Llei en matèria de recerca, desenvolupament i innovació.

4. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022, aprovat el 29 de març de 2019, té com a fi últim contribuir i donar impuls al lideratge científic i tecnològic de la regió i les capacitats d'innovació com a elements essencials per a la creació d'ocupació de qualitat, la millora de la productivitat i la competitivitat empresarial, la millora en la prestació dels serveis públics i, finalment, el desenvolupament i el benestar dels ciutadans.

5. La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableix el marc per fomentar la recerca científica i tècnica i els instruments de coordinació general, amb la finalitat de contribuir a la generació, la difusió i la transferència del coneixement per resoldre els problemes essencials de la societat. L'objectiu fonamental és promoure la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals s'han d'assentar el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

6. La Llei 17/2022, de 5 de setembre de 2022, per la qual es modifica la Llei 14/2011,d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la innovació, d'actualització a la vista de les grans tendències nacionals i internacionals en l'àmbit de la política científica i de la innovació, incidint en aquelles qüestions que han de ser modificades per a millorar la competitivitat del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i per a situar aquestes polítiques públiques en el centre del debat social.

7. Aquesta convocatòria s'ajusta a allò que disposa la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 i l' Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic e innovació (BOIB núm. 25, de 13 de febrer).

8. El 20 de desembre de 2021 es va publicar l'Acord del Consell de Govern pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023. Entre les subvencions previstes en el Pla es troba la convocatòria d'ajuts per a la formació de personal investigador.

9. Aquesta convocatòria s'ajusta a allò que disposen el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre ( BOIB núm. 196, de 31 de desembre ), i l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010.

10. Les ajudes concedides en el marc d'aquesta convocatòria es consideren ajudes d'Estat i estan subjectes al que es disposa en el Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual queden exemptes de l'obligació de notificació prevista en l'articulo 108, apartat 3, del Tractat (DO L 187 de 26.6.2014, pp. 1–78), i s'aplica a la exempció per categoria d'ajut de recerca i desenvolupament, secció 4 del reglament esmentat.

11. A més, s'ha de tenir en compte la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i també les facultats per dictar resolucions establertes en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i en la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar vint-i-dos ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. Aquesta convocatòria estarà sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de l'obligació en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents a l'exercici següent a aquell en què es tramiti l'expedient.

Els ajuts es distribueixen de la manera següent:

− Modalitat A: vint ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

− Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.

− Taxes acadèmiques: vint-i-dos ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

2. Destinar un import màxim de 2.175.778,00 euros a aquesta convocatòria, que té caràcter pluriennal.

Aquest expedient es durà a terme pel procediment de tramitació anticipada de despesa corresponent a l'any 2023 (art. 43, 44, 45 i 46 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears).

La distribució màxima per anualitats, que inclouen la dotació mensual, la part cofinançada de la quota empresarial de la Seguretat Social i les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral, és la següent:

− Any 2022: 0,00 €

− Any 2023: 0,00 €

− Any 2024: 493.086,00 € amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 6.072,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00.
 • 265.644,00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00.
 • 88.548,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00.
 • 66.411,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00.
 • 22.137,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00
 • 44.274,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00.

− Any 2025: 493.086.00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 6.072,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00.
 • 265.644,00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00.
 • 88.548,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00.
 • 66.411,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00.
 • 22.137,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00.
 • 44.274,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00.

− Any 2026: 529.573,00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 7.777,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00.
 • 284.616.00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00
 • 94.872,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00
 • 71.154,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00.
 • 23.718,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00.
 • 47.436,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00.

− Any 2027: 660.033,00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 7.777,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00
 • 355.776,00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00.
 • 118.592,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00.
 • 88.944,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00.
 • 29.648,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00.
 • 59.296,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00.

3. Comunicar-ho a la Base de dades nacional de subvencions.

4. Aprovar les bases d'aquesta convocatòria, que consten en l'annex 1, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 7 de novembre de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte

1. L'objecte de la convocatòria és atorgar subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar vint-i-dos ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral.

2. També és atorgar subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral

3. Els reptes de la societat de les Illes Balears establerts en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2018-2022 són els següents:

1. Salut, canvi demogràfic i benestar.

2. Bioeconomia i economia circular: activitat agrària i pesquera productiva, sostenible i de qualitat; sostenibilitat dels recursos naturals.

3. Energia sostenible, eficient i neta.

4. Transport intel·ligent, sostenible i integrat.

5. Accions pel canvi global: eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.

6. Societat canviant, innovadora i segura.

7. Economia, societat i cultura digital.

4. A l'efecte d'avaluació, en aquesta convocatòria s'utilitzaran les àrees temàtiques establertes per l'Agència Estatal d'Investigació (codi ANEP).

Segon Finançament dels ajuts

1. Es destina un màxim de 2.175.778,00 euros a aquesta convocatòria, que té caràcter pluriennal. La distribució màxima per anualitats, que inclouen la dotació mensual, la part cofinançada de la quota empresarial de la Seguretat Social i les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral, és la següent:

− Any 2022: 0,00 €

− Any 2023: 0,00 €

− Any 2024: 493.086,00 € amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 6.072,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00.
 • 265.644,00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00.
 • 88.548,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00.
 • 66.411,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00.
 • 22.137,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00
 • 44.274,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00.

− Any 2025: 493.086.00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 6.072,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00
 • 265.644,00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00.
 • 88.548,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00.
 • 66.411,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00.
 • 22.137,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00.
 • 44.274,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00.

− Any 2026: 529.573,00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 7.777,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00.
 • 284.616.00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00
 • 94.872,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00
 • 71.154,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00.
 • 23.718,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00.
 • 47.436,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00.

− Any 2027: 660.033,00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 7.777,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00
 • 355.776,00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00.
 • 118.592,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00.
 • 88.944,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00.
 • 29.648,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00.
 • 59.296,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00

2. Atès que aquesta subvenció s'imputa a més d'una partida pressupostària, l'assignació és vinculant per l'import total i no per cada partida.

 

Tercer Ajuts objecte de la subvenció

1. Modalitats:

a) Modalitat A (FPI): aquests ajuts tenen com a objecte la formació de doctors mitjançant el cofinançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, del personal investigador en formació en centres d'R+D que vulgui fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes d'R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

b) Modalitat B (FPI-E): aquests ajuts tenen com a objectiu la formació de doctors a empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupin en una empresa, en el qual s'ha d'emmarcar la tesi doctoral, per afavorir la inserció laboral d'investigadors a les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a l'ocupabilitat d'aquests investigadors i promoure la incorporació de talent al teixit productiu per elevar la competitivitat d'aquest.

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental es pot executar totalment o parcialment a l'empresa o en col·laboració entre l'empresa i una altra entitat, pública o privada.

En el cas de no assignació dels ajuts de la modalitat B (FPI-E), sigui per falta de candidats sol·licitants o perquè els candidats presentats no tenen la qualitat científica suficient segons el criteri establert per la Comissió de Selecció, un ajut o els dos poden afegir-se al nombre de places que s'han d'assignar als ajuts de la modalitat A (FPI).

2. Taxes acadèmiques:

El pagament dels ajuts corresponents a les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació adscrit a les entitats beneficiàries correspon a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i s'ha d'abonar mitjançant un endós a la Universitat de les Illes Balears.

El concepte de taxes acadèmiques per a cada persona investigadora en formació adscrita a les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció inclou la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Quart Característiques dels ajuts

1. Aquests ajuts per a la formació de personal investigador s'han de formalitzar per mitjà d'un contracte predoctoral en formació amb l'entitat a la qual s'adscriu el personal investigador en formació, d'acord amb el que disposen la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació , la Llei 17/2022, de 5 de setembre de 2022, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i Innovació i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

Qualsevol modificació de la legislació o la normativa aplicable comporta l'actualització immediata de les clàusules afectades.

La formalització del contracte per escrit s'ha de fer a l'empara del que disposen l'article 21 de la Llei 17/2022, i la normativa laboral vigent.

La formalització per mitjà d'un contracte laboral se suposa d'acord amb la legislació laboral vigent i preservant els principis establerts en la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors, establerts per l'espai europeu d'investigació.

2. El període per gaudir de l'ajut és de 48 mesos comptadors a partir de la data d'incorporació.

3. La durada d'aquest contracte no pot excedir els quatre anys. No obstant això, si el contracte es concerta amb una persona amb discapacitat, pot arribar a una durada màxima de sis anys, incloses les pròrrogues, tenint en compte les característiques de l'activitat investigadora i el grau de les limitacions per dur-la a terme.

4. En el cas que la persona seleccionada hagi gaudit d'un ajut de característiques similars, la durada d'aquest contracte anterior s'ha de descomptar de la durada total del contracte formalitzat arran d'aquesta convocatòria.

5. Les persones que ja tenguin un títol de doctor no poden participar en aquesta convocatòria.

6. Les persones investigadores en formació que defensin la seva tesi abans de la darrera anualitat de l'ajut gaudiran d'un període d'orientació postdoctoral (POP) fins al final de l'ajut, d'acord amb el que estableix l'article 20.4 de la Llei 17/2022. La dotació econòmica del POP ha de ser la mateixa que es destina al personal investigador en formació.

7. Atès que aquests ajuts tenen caràcter d'iniciació i formació en la recerca, l'acabament del període de gaudi implica la impossibilitat de tornar a concedir a les persones que n'han estat beneficiàries un altre ajut per a la formació de personal investigador dels programes del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears.

Cinquè Direcció dels treballs

1. Pot ser director del treball de tesi doctoral d'un investigador en formació qualsevol doctor amb vinculació funcionarial, contractual i/o estatutària a una entitat amb seu a les Illes Balears en la qual s'hagi de dur a terme el treball. En aquests termes, en cada sol·licitud hi poden constar un màxim de dos directors de tesi (codirectors de la tesi).

2. En el cas de la modalitat B, també hi ha d'haver un codirector adscrit a un centre d'R+D sense finalitat de lucre.

3. La persona o persones que dirigeixen la tesi no poden presentar ni dirigir més d'un candidat a una nova concessió d'aquesta convocatòria. La presentació de més d'una sol·licitud implica excloure-les totes.

4. Cap director de tesi no pot dirigir simultàniament, a partir de la data de concessió, més de dos beneficiaris de cap tipus d'ajut per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears.

5. Per als ajuts de la modalitat A, el projecte de tesi ha d'estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva. No han de ser considerats projecte marc els projectes CIBER, Ramón y Cajal, Miguel Servet o similars. Si l'aprovació del projecte marc està en fase de resolució provisional, la concessió de l'ajut s'ha de condicionar a la resolució definitiva d'aprovació del projecte. La resolució definitiva s'ha de presentar en un termini no superior a sis mesos a partir de la data de concessió d'aquest ajut. El director, o directors, del treball de tesi han de formar part oficialment de l'equip executor d'aquest projecte marc.

6. Per als ajuts de la modalitat B, el projecte de tesi ha d'estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc), en el qual el director del treball de tesi ha de formar part oficialment de l'equip executor d'aquest projecte.

7. Només es pot presentar una sol·licitud per cada projecte de recerca (projecte marc). Si se'n presenta més d'una, s'han d'excloure del tràmit totes les sol·licituds que es presentin per al mateix projecte marc.

8. L'investigador principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat de finançament i ha d'autoritzar que el treball de tesi doctoral, per al qual se sol·licita l'ajut, es dugui a terme.

Sisè Beneficiaris i candidats

1. Beneficiaris. Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats ubicades a les Illes Balears que tenguin la capacitat de formalitzar els contractes laborals que es descriuen a continuació:

a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 17/2022, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració General de l'Estat o que en depenen, i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica.

b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: les universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrada en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals correspon majoritàriament a les administracions públiques.

c) Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica: d'acord amb el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen aquests centres.

d) Empreses privades d'R+D i/o innovació: entitats privades amb capacitat i activitat demostrades en R+D.

2. Candidats o candidates. Els candidats o candidates interessats en aquests ajuts (personal investigador en formació) poden presentar propostes a les entitats amb el vistiplau del director de la tesi i de l'investigador principal del projecte.

Setè Requisits dels candidats

1. En el termini de presentació de sol·licituds, els candidats han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país membre de la Unió Europea o ser estranger resident a Espanya.

b) Tenir la titulació de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

c) Estar matriculat, admès, o en disposició de ser admès, en un programa oficial de doctorat, per a l'any acadèmic 2023-2024, d'acord amb la normativa vigent.

d) També podran sol·licitar l'ajut els candidats que, en el moment de presentació de la sol·licitud, no estiguin matriculats o admesos en un programa de doctorat, i que estiguin en disposició de ser admesos en la data d'acceptació de l'ajut, d'acord amb el punt novè,8c.

2. En el moment de l'acceptació, els candidats han d'estar en disposició de complir els requisits següents:

a) En el cas dels candidats amb estudis de 240 crèdits, addicionalment han d'acreditar un mínim de 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris en el moment d'acceptació de l'ajut.

b) En el cas dels candidats amb estudis de 180 crèdits, addicionalment han d'acreditar un mínim de 120 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris en el moment d'acceptació de l'ajut.

c) En qualsevol cas, la finalització dels estudis ha de ser posterior a l'1 de gener de 2019.

d) Tenir la residència a les Illes Balears.

e) Estar matriculat en un programa oficial de doctorat, per a l'any acadèmic 2023-2024, d'acord amb la normativa vigent.

3. En els casos següents, la data d'acabament dels estudis pot ser com a límit l'1 de gener de 2014:

a) Les persones graduades en Biologia, Infermeria, Farmàcia, Medicina, Psicologia, Química i Radiofísica que, en el moment de sol·licitar l'ajut, tenguin un títol de formació sanitària especialitzada (BIR, EIR, FIR, MIR, PIR, QUIR i RFIR, respectivament).

b) Els titulats que varen acabar els estudis després de l'1 de gener de 2014 i que acreditin que des d'aquesta data fins avui dia s'han dedicat a tenir cura de fills menors de sis anys.

4. Els candidats han de complir tots els requisits el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit de residència a les Illes Balears, que es pot acreditar mitjançant un certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears en el moment d'acceptar l'ajut.

Vuitè Documentació, formalització de la sol·licitud i termini

1. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds de subvenció d'acord amb el que disposa aquesta Resolució.

2. El termini per presentar les sol·licituds de les ajudes és de vint dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .

3. El representant legal de l'entitat ha de presentar la sol·licitud amb el vistiplau de la persona que dirigeix la tesi i del candidat de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració o disponible a través de la pàgina web http://dgrdi.caib.es, al qual, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015, s'hi haurà d'ajuntar la sol·licitud específica del procediment (Annex 2) que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

4. La persona candidata només es pot incloure en la sol·licitud d'una entitat. En el cas que s'inclogui en més d'una sol·licitud, s'han de desestimar totes les sol·licituds presentades en les quals es repeteixi el candidat.

5. Juntament amb la sol·licitud s'han de presentar obligatòriament, i degudament emplenats, els documents següents:

5.1. Pel que fa al candidat;

a) Una copia del document d'identitat (DNI). En el cas de candidats estrangers, una fotocòpia de la targeta de resident (NIE).

b) Un certificat electrònic de dades acadèmiques personal de llicenciatura (ambdós cicles), enginyeria, arquitectura o grau, que ha d'incloure totes les assignatures superades amb els crèdits corresponents, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient. La nota mitjana s'ha d'expressar en una escala de 0 a 10.

c) Un certificat electrònic de dades acadèmiques de màster, DEA o suficiència investigadora, que ha d'incloure totes les assignatures superades amb els crèdits corresponents, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient. Si el títol s'ha obtingut a l'estranger, cal tenir en compte el següent:

 

− S'han d'aplicar les escales i taules d'equivalència de notes mitjanes d'estudis i títols universitaris estrangers, tenint en compte l'annex 1 de la Resolució de 18 de setembre de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual s'actualitza la relació d'escales de qualificació dels estudis o títols universitaris estrangers i les equivalències al sistema de qualificació de les universitats espanyoles, publicades per Resolucions de 21 de març de 2016 i de 20 de juny de 2016.

− Els candidats que hagin cursat els estudis a l'estranger i tenguin el certificat acadèmic en un idioma diferent del català, el castellà o l'anglès han de presentar també la traducció oficial a un d'aquests idiomes.

 

d) Un currículum de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia o un currículum normalitzat (CVN), disponible en la pàgina web https://cvn.fecyt.es, en el qual hi ha d'aparèixer la nota mitjana de l'expedient de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau i en cap cas la ponderació amb la nota mitjana de l'expedient de màster.

e) L'historial del grup de recerca en què s'integra el director de la tesi doctoral, amb una referència especial als aspectes relatius a la formació de personal investigador.

f) Un justificant de la relació contractual i/o estatutària del director de la tesi amb l'entitat, d'acord amb el punt cinquè,1 d'aquesta convocatòria.

g) Per als ajuts de la modalitat B, un justificant de la relació contractual i/o estatutària del codirector de la tesi, d'acord amb el punt cinquè,2.

h) Una descripció del projecte de tesi doctoral (màxim 300 paraules).

i) Un informe explicatiu de l'adequació del projecte als reptes de la societat establerts en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació 2018-2022.

j) Per als ajuts de la modalitat A, un document acreditatiu de la concessió del projecte marc, d'acord amb el punt cinquè,5, en què han de figurar la quantitat concedida per finançar el projecte, les dates d'execució i els membres que en formen part, tot avalat per l'investigador principal, i una declaració responsable, si s'escau, sobre qualsevol altre ajut institucional, sol·licitat o concedit, relacionat amb la sol·licitud.

k) Per als ajuts de la modalitat B, un document acreditatiu de l'existència del projecte marc, d'acord amb el punt cinquè,6.

l) Una memòria, que inclogui: objectius, metodologia i planificació general de feina dels quatre anys.

m) Un certificat d'empadronament per acreditar que resideix a les Illes Balears, si la residència no consta en la documentació aportada, o una declaració responsable en què indiqui que, si és proposat com a beneficiari d'un ajut d'aquesta convocatòria, presentarà el certificat en el moment en què l'accepti.

n) Una declaració responsable del gaudi d'ajuts de característiques similars. En el cas que la persona candidata hagi gaudit d'altres ajuts, ha d'especificar les dates i les entitats que han atorgat aquests ajuts.

o) Una còpia de la matrícula o de l'admissió en un programa oficial de doctorat per a l'any acadèmic en curs, o bé el document acreditatiu que es troba en disposició de ser admesa en la data d'acceptació de l'ajut, d'acord amb el punt novè.8 c.

5.2. Les sol·licituds es poden presentar en català, castellà o anglès

5.3. Les persones candidates a les quals s'ha d'aplicar alguna de les excepcions que recull el punt setè, 3 han de presentar un certificat oficial que justifiqui l'excepció.

5.4. Pel que fa a l'entitat sol·licitant;

a) Una còpia del document d'identitat (CIF, NIF o NIE) de l'entitat sol·licitant o de les persones que la representen.

b) En el cas de les universitats, les entitats públiques no territorials i els centres docents públics no universitaris, una còpia de la publicació, en el butlletí oficial corresponent, de la disposició per la qual es crea o es reconeix l'entitat o el centre, com també l'acreditació de la representació que exerceix la persona que signa la sol·licitud. Si aquesta documentació ja consta en la Direcció General de Política Universitària i Recerca, n'hi ha prou amb indicar-ho.

c) En el cas de persones jurídiques no incloses en la lletra anterior, b), el document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent o un certificat d'inscripció registral d'aquests documents, amb una declaració responsable de tenir com a objecte dur a terme activitats relacionades amb l'R+D+I, i l'acreditació de la representació que exerceix la persona que signa la sol·licitud.

d) En el cas de les empreses esmentades en el punt sisè.1.d), un informe de viabilitat financera per a l'execució del projecte i els comptes anuals.

e) En el cas de les empreses esmentades en el punt sisè.1.d), un informe de les activitats en R+D i/o d'innovació que realitza.

f) En el cas de les empreses esmentades en el punt sisè.1.d), una declaració responsable de la persona titular de l'empresa o, si s'escau, del representant legal o voluntari sobre el compliment dels requisits a què es refereix la lletra b) de l'article 4.2 de l'Ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 (annex 6, signat electrònicament).

g) Una declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, sobre el compliment dels requisits a què es refereix l'article 6.3.d) 3 de l'Ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 (annex 7, signat electrònicament)..

h) Una declaració responsable en què consti que l'entitat sol·licitant no incorr en cap causa d'incompatibilitat o de prohibició per rebre la subvenció segons la legislació vigent (annex 4, signat electrònicament).

i) Una declaració responsable de complir les obligacions que estableix l'article 15 de l'Ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 i les que estableix aquesta convocatòria (annex 5, signat electrònicament).

j) Un certificat o una acreditació que la persona o l'entitat interessada és titular del compte bancari facilitat, per mitjà del model oficial aprovat per l'Administració, llevat que ja constin, tramitats de manera vàlida, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest darrer cas, n'hi ha prou amb indicar les dades esmentades (annex 8, signat electrònicament).

k) El fet de presentar la sol·licitud d'ajuts a la formació de personal investigador implica autoritzar la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura a consultar a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a les hisendes públiques estatal i autonòmica les dades de les persones contractades amb càrrec a aquests ajuts. En el cas que aquesta autorització no s'atorgui, l'entitat sol·licitant ha de presentar una declaració de no autorització i, a més, els certificats de l'Administració tributària estatal i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acreditin el compliment de les obligacions en matèria tributària i de la Seguretat Social, respectivament.

6. Si la documentació presentada és incompleta o no compleix els requisits que exigeix aquesta Resolució, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, la completi o n'esmeni les deficiències i la sol·licitud, amb indicació que, si no ho fa, s'ha d'entendre que desisteix de la petició, després de dictar la resolució corresponent, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015.

7. Per avaluar la sol·licitud no s'ha de tenir en compte cap mèrit presentat després de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds.

8. En els supòsits en què, posteriorment (de conformitat amb l'article 11.2 segon paràgraf de l'Ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010), el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable al sol·licitant de la subvenció, l'òrgan instructor l'ha d'advertir que, transcorregut el termini de quinze dies, se'n produirà la caducitat. Si finalitza aquest termini i el sol·licitant no ha dut a terme les activitats necessàries per reprendre'n la tramitació, l'òrgan instructor ha de proposar a l'òrgan competent que resolgui l'arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, ho ha de notificar a la persona interessada.

Novè Avaluació i selecció

1. Les subvencions regulades en aquesta Resolució es concedeixen amb subjecció als principis d'objectivitat, transparència i publicitat, i el sistema de selecció és la concurrència competitiva.

2. Les sol·licituds s'han de sotmetre a una avaluació en dues fases, una d'externa i una altra d'interna.

3. La fase 1 o avaluació externa és a càrrec d'un organisme avaluador independent de prestigi reconegut (AGAUR, AVAP, AQUIB, AEI o agencia pública d'avaluació similar), i executada per persones expertes externes o per membres d'una entitat col·laboradora. Els criteris d'aquesta avaluació, aplicables a cadascuna de les àrees seleccionades pels candidats, són els següents:

a) Criteris relatius al candidat (fins a un màxim de 3 punts). S'han de valorar la nota mitjana que ha obtingut en els estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura i el seu potencial a partir dels aspectes científics (beques obtingudes, participació en congressos, cursos de formació, publicacions, etc.) i altres aspectes del currículum.

b) Criteris relatius al grup de recerca (fins a un màxim de 4 punts). S'han de valorar la capacitat formativa de doctors i l'activitat de recerca que duu a terme (valoració general dels projectes de recerca, les publicacions, les patents, els articles de transferència del coneixement i altres resultats científics destacats).

c) Criteris relatius a la qualitat del projecte (fins a un màxim de 3 punts). S'ha de valorar el projecte de tesi (objectius, pla de treball i metodologia, innovació de la proposta, viabilitat i previsió de resultats, com també de l'impacte social i econòmic esperat)

Una vegada rebudes les avaluacions externes, s'han de notificar individualment als candidats

A partir d'aquesta notificació, l'entitat, a proposta del candidat i amb el vistiplau del director de tesi, disposa d'un termini de deu dies a partir de la publicació per formular les al·legacions que consideri oportunes.

4. La fase 2 o selecció interna és a càrrec de la Comissió de Selecció Interna, que ha de fer l'avaluació interna i ha d'emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució. Aquesta Comissió és integrada per les persones següents:

a) El secretari autonòmic d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, que hi actua com a president.

b) El director general de Política Universitària i Recerca.

c) Cinc persones expertes nomenades pel conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

d) Una persona de la Direcció General de Política Universitària i Recerca nomenada pel director general.

e) La cap del Servei de Recerca i Desenvolupament, que hi actua com a secretària.

5. La Comissió de Selecció ha de revisar els informes elaborats per l'organisme extern d'avaluació. En el cas que les avaluacions s'hagin efectuat per comissions d'avaluació o coordinadors d'àrea, la Comissió pot fer, si ho considera necessari, la ponderació de les notes de l'avaluació externa. Aquesta ponderació ha de consistir a estandarditzar les notes en cada branca de coneixement i, després, a aplicar una escala de normalització de les notes.

A partir d'aquesta ponderació s'ha de crear una llista que ordeni els candidats per àrees temàtiques, establertes en el punt primer.4, i revisar quina és la millor nota de tall, tenint en compte les desviacions de la mitjana produïdes en l'avaluació per àrea temàtica.

La Comissió de Selecció Interna ha de publicar una diligència en la pàgina web http://dgrdi.caib.es i en el tauler d'anuncis de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, en la qual han d'aparèixer les llistes d'ambdues modalitats amb els candidats convocats a entrevistes.

6. El procés d'avaluació consisteix en una entrevista personal en què el candidat ha de defensar el projecte de tesi. Aquesta entrevista és presencial i no s'hi admeten videoconferències. Aquesta fase s'ha de valorar amb una puntuació màxima de 10 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) L'adequació i la motivació del candidat amb relació a la feina proposada (fins a un màxim de 3 punts).

b) El coneixement del projecte que presenta (fins a un màxim de 3 punts).

c) L'oportunitat del tema i l'adequació als reptes de la societat establerts en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2018-2022 (fins a un màxim de 2,5 punts).

d) La integració del candidat en el grup de recerca o empresa (fins a un màxim d'1 punt).

e) La valoració de la capacitat investigadora tècnica i financera i de l'experiència de l'entitat beneficiària per dur a terme l'activitat objecte de la convocatòria (fins a un màxim de 0,5 punts). La Comissió de Selecció pot sol·licitar o convocar una persona responsable de l'entitat amb la finalitat d'obtenir qualsevol informació necessària per revisar-ne la capacitat tècnica i financera. El fet de no assistir a l'entrevista és motiu d'exclusió del procés selectiu.

7. Una vegada fetes les entrevistes, la Comissió ha d'emetre l'informe que ha de servir de base al director general de Política Universitària i Recerca, com a òrgan instructor del procediment, per elaborar dues llistes provisionals amb els vint candidats per a la modalitat A i els dos candidats per a la modalitat B seleccionats per gaudir de l'ajut, amb les entitats beneficiàries a les quals estaran adscrits, seguides dels candidats en reserva i les entitats corresponents. Aquestes llistes s'han de publicar en la pàgina web http://dgrdi.caib.es, en què ha de figurar la puntuació obtinguda. L'entitat, a proposta de la persona candidata i amb el vistiplau del director de tesi, disposa d'un termini de deu dies a partir de la publicació per formular les al·legacions que considerin oportunes.

8. En el termini de deu dies comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la llista provisional, els candidats seleccionats han de presentar els documents següents:

a) Un escrit d'acceptació de l'ajut, adreçat al director general de Política Universitària i Recerca.

b) Un escrit de l'entitat beneficiària en què s'accepti l'ajut, adreçat al director general de Política Universitària i Recerca.

c) L'acreditació d'haver formalitzat la matrícula en un programa de doctorat oficial per a l'any acadèmic 2023-2024.

d) D'acord amb el punt setè.2, si escau, l'acreditació dels crèdits de màster universitaris necessaris per complir amb els requisits d'aquesta convocatòria.

Si el candidat seleccionat no lliura aquesta documentació en el termini establert, s'ha de considerar que renuncia a acceptar l'ajut.

Passats aquests deu dies, la Direcció General de Política Universitària i Recerca ha de publicar les llistes definitives amb els candidats seleccionats en la pàgina web http://dgrdi.caib.es i en el tauler d'anuncis de la Direcció General.

9. Finalment, a partir de les llistes definitives, el director general de Política Universitària i Recerca, com a òrgan instructor del procediment, ha de signar la proposta de resolució amb la relació de tots els candidats i candidates i les entitats beneficiàries a les quals estan adscrits, ordenades segons la puntuació obtinguda.

10. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria poden quedar totalment o parcialment vacants.

Desè Concessió

1. El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura és l'òrgan competent per dictar la resolució de concessió o denegació de la subvenció o, si escau, d'inadmissió de les sol·licituds. També és l'òrgan competent per dictar les resolucions de modificació a què es refereixen els articles 23 i 24 de l'Ordre de la consellera d'innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010.

2. Una vegada presentada l'acceptació de la subvenció d'acord amb el que estableix el punt novè,8, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha d'emetre la resolució definitiva de concessió, que s'ha de notificar a l'entitat subvencionada mitjançant correu electrònic.

Onzè Entitats col·laboradores

1. De conformitat amb el que disposen els articles 26 i 27 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 9 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010, en la fase d'avaluació externa es pot designar com a entitat col·laboradora un organisme avaluador independent, de prestigi reconegut (AGAUR, AVAP, AQUIB, AEI o entitat pública avaluadora similar), amb el qual s'ha de formalitzar un conveni o un contracte per concretar els termes de la col·laboració.

Aquesta entitat ha d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica presentar la documentació següent:

a) Un informe de les institucions financeres o, si escau, un justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscs professionals.

b) Una declaració responsable del material, les instal·lacions i l'equip tècnic de què disposa l'entitat per executar la col·laboració.

c) Una declaració responsable de les titulacions acadèmiques i professionals del personal de l'entitat que ha de dur a terme la col·laboració.

Dotzè Dotació econòmica

1. L'import màxim per cofinançar els contractes predoctorals en concepte de sou i quota patronal de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 7 del Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació, serà de:

− Els dos primers anys: 44.274,00 € (22.137,00 € anuals).

− El tercer any: 23.718,00 € anuals.

− El quart any: 29.648,00 € anuals.

− Cada any es meriten 12 mensualitats.

2. L'entitat contractant ha d'assumir qualsevol cost de contractació que excedeixi de l'ajut concedit, derivat d'increments retributius dels salaris dels investigadors contractats, d'increments de la quota empresarial de la Seguretat Social, d'increments en les taules salarials dels convenis col·lectius d'aplicació corresponents, de l'aplicació de l'article 21.d) de la Llei 14/2011 o de qualsevol altra circumstància.

3. Les entitats beneficiàries estan obligades a aplicar les retencions fiscals que calguin i a ingressar les quantitats corresponents pels pagaments que facin al personal en formació.

Tretzè Contractació i incorporació dels investigadors

1. Les entitats beneficiàries han de formalitzar els contractes amb els investigadors candidats i els han de trametre a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

El termini màxim per a la incorporació dels investigadors al centre adscrit ha de ser l'1 de setembre 2023.

2. En el contracte s'ha d'indicar la durada d'aquest, la retribució que rebrà l'investigador i la data d'incorporació efectiva al lloc de feina, i s'ha de fer referència expressa al finançament amb càrrec a aquesta convocatòria i al Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears.

Catorzè

Certificació i justificació econòmica dels ajuts

1. Certificació del sou i seguretat social. Les entitats beneficiàries han de justificar les despeses fetes, corresponents al sou i la Seguretat Social, en l'aplicació de cadascun dels ajuts que els han concedit, mitjançant un certificat. La documentació s'ha de presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca d'acord amb el calendari que s'estableix en el quadre següent:

Certificat

Data límit per presentar-lo

Període que s'ha de certificar

Primer

30/09/2024

Des de la data d'incorporació fins al 31/08/2024

Segon

30/09/2025

Des de l'1/09/2024 al 31/08/2025

Tercer

30/09/2026

Des de l'1/09/2025 al 31/08/2026

Quart

30/09/2027

Des de l'1/09/2026 al 31/08/2027

Per justificar les despeses fetes s'ha de presentar la documentació següent:

a) Un certificat de les despeses realitzades signat pel responsable de l'entitat. Aquest certificat ha de contenir un resum de les despeses fetes durant el període que s'ha de justificar (annex 13).

b) Les nòmines.

c) Un document compulsat en què es justifiqui el pagament de les nòmines mensuals desglossades per cadascun dels investigadors en formació adscrits al centre, que ha de coincidir amb l'import total de l'ingrés dels certificats bancaris presentats.

d) Un justificant del pagament de la nòmina compulsat per l'entitat bancària o bé un certificat o un extracte mensual bancari que acrediti l'ingrés de la nòmina en el compte corrent de l'investigador en formació (punt dissetè, 2.e).

e) El model TC1 de la Tresoreria General de la Seguretat Social i el justificant del pagament bancari.

f) El model TC2 de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

g) El model 111 (retencions i ingressos a compte de l'IRPF) amb el justificant compulsat del pagament bancari corresponent al període de justificació.

h) El model 190 compulsat (resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF) corresponent al període de justificació. S'ha de presentar el primer full de dades generals i els corresponents a les persones declarades.

i) Els logotips de la Conselleria (annex 12) han de constar en tots els documents incorporats en l'expedient.

2. Les entitats beneficiàries han de justificar tot el període de l'ajut, quant al sou i Seguretat Social, mitjançant un compte justificatiu final, que ha de contenir les despeses fetes durant tot el període de l'ajut (annex 3). Aquest document s'ha de presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, en paper i en format electrònic. La data de justificació final de l'ajuda no pot ser, en cap cas, posterior al 30 de setembre de 2027.

3. En el cas que l'òrgan gestor consideri que la justificació presentada és insuficient o inadequada, s'ha d'obrir un termini de deu dies per esmenar-la, segons el que preveu l'article 14.1.h) de l'Ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010.

4. En el cas d'entitats no subjectes a la jurisdicció del Tribunal de Comptes o a l'òrgan corresponent de control extern de la Comunitat Autònoma, s'han de presentar la memòria de les activitats i una relació dels justificants de les despeses (annex 3), juntament amb els justificants originals.

Quinzè Pagament

1. La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha de transferir cada any a les entitats beneficiàries la quantia que correspongui en funció del nombre d'investigadors en formació que s'hi incorporin.

2. El pagament de cada anualitat s'ha de fer una vegada presentat el certificat del període i una vegada que la Direcció General de Política Universitària i Recerca hagi revisat de manera exhaustiva la documentació presentada.

3. El pagament de les anualitats per investigador en formació, en concepte de sou i Seguretat Social, s'ha de tramitar d'acord amb el punt dotzè,1 i tal com s'indica en el quadre següent:

Pagament

Data de pagament

Quantitat màxima (individualitzada)

Primer

Una vegada aprovat el certificat presentat

22.137,00 €, corresponent a 12 mesos

Segon

Una vegada aprovat el certificat presentat

22.137,00 €, corresponent a 12 mesos

Tercer

Una vegada aprovat el certificat presentat

23.718,00 €, corresponent a 12 mesos

Quart

Una vegada aprovat el certificat presentat i la justificació final presentada

29.648,00 €, corresponent a 12 mesos

TOTAL DE LA SUBVENCIÓ

97.640,00 €

4. El pagament dels ajuts corresponents a les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació adscrit a les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció correspon a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i s'ha d'abonar mitjançant un endós a la Universitat de les Illes Balears.

5. La dotació màxima de cada ajut en concepte de taxes acadèmiques per a cada persona investigadora en formació adscrita a les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment d'expedient, i la defensa de la tesi doctoral, és de 1.259,00 euros per a tot el període de l'ajut.

6. La Universitat de les Illes Balears ha de presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca un certificat detallat amb les quantitats i els conceptes corresponents a cada investigador.

a) Les quantitats màximes, en concepte de taxes acadèmiques, corresponents a cada investigador són les següents:

Concepte

Quantitat màxima

Període de pagament

Obertura i manteniment d'expedient

66,00 €

Anual (màxim quatre cursos acadèmics)

Tutela acadèmica

210,00 €

Anual (màxim quatre cursos acadèmics)

Lectura de la tesi

155,00 €

Una vegada defensada la tesi doctoral

 

b) Els investigadors en formació que s'hagin matriculat en un programa de doctorat a una universitat diferent de la Universitat de les Illes Balears perden el dret a rebre l'import destinat al concepte de taxes acadèmiques.

c) Els investigadors en formació que defensin la tesi doctoral fora del període d'aquesta convocatòria perden el dret a rebre l'import destinat al concepte de taxes acadèmiques.

d) L'ordre de pagament anual, en concepte de taxes acadèmiques, s'ha d'iniciar una vegada presentat el certificat, segons el calendari que s'indica a continuació:

 

Presentació del certificat

Data màxima per presentar-lo

Període que s'ha de justificar

Data de pagament

Primer

15/11/2023

Curs 2022-2023

Una vegada presentada la certificació

Segon

15/11/2024

Curs 2023-2024

Una vegada presentada la certificació

Tercer

15/11/2025

Curs 2024-2025

Una vegada presentada la certificació

Quart

15/11/2026

Curs 2025-2026

Una vegada presentada la certificació

Cinquè

30/09/2027

Curs 2026-2027

Una vegada presentada la certificació

Setzè Obligacions de les entitats beneficiàries

1. Les entitats beneficiàries estan obligades a posar a disposició del personal contractat les instal·lacions i mitjans materials i formatius necessaris per a al desenvolupament adequat del seu treball, així com a garantir-li els drets i les prestacions dels quals gaudeix el personal de l'entitat de similar categoria.

2. Les entitats beneficiàries han de donar publicitat al caràcter públic del finançament de l'activitat subvencionada i han de fer referència expressa a l'actuació de què es tracti i a l'òrgan concedent en els contractes laborals, com també en les publicacions, ponències, activitats de difusió de resultats i qualsevol altra que resulti dels ajuts concedits a l'empara d'aquesta Resolució.

3. A més, les entitats beneficiàries han de complir la resta d'obligacions recollides en l'Ordre de bases i qualsevol altra que es derivi de l'aplicació d'aquesta Resolució.

4. Correspon a les entitats beneficiàries vetlar pels principis que han de respectar els projectes i altres activitats en què participin els contractats a l'empara d'aquesta convocatòria i s'han d'atenir al que estableixen els principis internacionals i la normativa vigent en matèria de bioètica, experimentació animal, bioseguretat, seguretat biològica, protecció del medi ambient, patrimoni natural i biodiversitat i protecció de dades.

5. La concessió de l'ajut implica que les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que s'inclouen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

6. L'incompliment d'aquestes obligacions implica la revocació dels ajuts concedits, d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

7. Així mateix, les entitats beneficiàries han de complir les normes que fixa aquesta convocatòria, així com qualsevol altra que s'estableixi per fer el seguiment científic de l'activitat que duen a terme i per justificar els fons públics rebuts. Concretament, s'han de sotmetre al règim d'obligacions i sancionador que preveuen els articles 11, 50 i següents del Text refós de la Llei de subvencions.

8. El manteniment dels ajuts està condicionat al compliment de tots els requisits que exigeix aquesta convocatòria i especialment al compliment de l'obligació de l'investigador en formació de dur a terme el treball programat.

9. Les entitats beneficiàries dels ajuts estan obligades a comunicar a l'òrgan concedent qualsevol eventualitat en l'activitat subvencionada que n'afecti el compliment segons els termes de la concessió de l'ajut. L'entitat beneficiària disposa de quinze dies comptadors des del moment en què tengui coneixement del fet per comunicar-lo.

10. Les entitats beneficiàries han d'acollir el personal investigador en formació i, a més, han de complir les obligacions següents:

a) Formalitzar un contracte predoctoral en formació amb el candidat.

b) Lliurar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca una còpia del contracte que han formalitzat. Per fer-ho, disposen d'un mes a partir de la data en què l'investigador en formació s'incorpori a l'entitat.

c) Justificar la despesa, d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria.

d) Conservar tots els justificants de pagament i col·laborar amb les institucions de control.

e) Fer constar en totes les publicacions, els informes o les memòries o qualsevol documentació, la menció de la concessió de l'ajut de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, així com els logotips corresponents (annex 12), disponibles en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dgrdi.caib.es).

f) Donar el suport necessari al personal investigador en formació i facilitar-li la utilització dels mitjans, els instruments o l'equipament que calguin per poder desenvolupar la seva activitat normalment.

g) Vetlar pel desenvolupament adequat del programa de formació del personal investigador en formació, al qual no es pot exigir fer cap activitat que no estigui relacionada amb la seva recerca o amb la formació específica necessària per desenvolupar-la. No obstant això, el personal investigador en formació pot col·laborar en tasques docents, amb els límits que estableix el punt divuitè.4, sense que, en cap cas, no es pugui desvirtuar la finalitat investigadora i formativa dels ajuts.

h) Comunicar a l'òrgan concedent les renúncies, interrupcions i altres incidències en l'execució dels ajuts en el termini màxim de deu dies hàbils des de la data en què es produeixin.

i) Vetllar pel compliment de les obligacions de l'investigador en formació.

j) Atendre el personal de la Direcció General de Política Universitària i Recerca en les visites de control periòdiques.

Dissetè Obligacions dels investigadors en formació

1. Els investigadors en formació han de complir les obligacions següents:

a) Incorporar-se a l'entitat d'acord amb el que estableix el punt tretzè. Si l'investigador en formació no s'incorpora a l'entitat en el termini establert, s'entén que renuncia a l'ajut.

b) Complir amb aprofitament les etapes del programa de formació i especialització, que s'han d'ajustar a les normes pròpies del centre on es dugui a terme el projecte i a les directrius que estableixi el tutor, amb dedicació exclusiva a aquesta funció.

c) Ajustar-se al règim intern o de funcionament de l'entitat on es duguin a terme les seves activitats.

d) Atendre les obligacions que els corresponguin per raó de la inclusió en el règim general de la Seguretat Social.

e) Dur a terme la seva tasca en l'entitat a la qual estan adscrits. Si l'investigador en formació vol canviar d'entitat, de director o de projecte de recerca, o en el cas de paralització o absència temporal, cal que prèviament sol·liciti l'autorització de la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

f) Fer constar en totes les publicacions, els informes o les memòries que puguin derivar del treball dut a terme que aquest ha estat possible gràcies a la concessió de l'ajut de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, s'hi ha d'incloure el logotip corresponent (annex 12), disponible en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dgrdi.caib.es).

g) Fer constar en tota la documentació que generi l'investigador contractat (articles, pòsters, etc.) l'afiliació segons les directrius que figuren en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dgrdi.caib.es). En produir-se l'incompliment en la menció d'afiliació, no es tindran en compte els mèrits en properes sol·licituds en convocatòries d'aquesta Direcció General.

h) Dedicar l'ajut a la finalitat establerta. Les entitats i persones beneficiàries d'aquest ajut estan obligades a destinar aquest ajut a la finalitat per a la qual es concedeix. Per a la graduació dels incompliments, s'atendrà a allò que es disposa en l'article 24 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010, en aquesta convocatòria i en la Llei 38/2003. S'entendrà que no es compleix aquest requisit quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

 

− L'incompliment total i manifest dels objectius per als quals es va concedir l'ajuda, determinat a través dels mecanismes de seguiment, control i comprovació, serà causa de la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre

− La falta de presentació dels informes de seguiment intermedis o finals (establerts en el punt dissetè, 2 d'aquesta convocatòria). comportarà la devolució de les quantitats percebudes i no justificades i, si s'escau, la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre.

− La falta de presentació de la justificació en el termini establert, així com les obligacions de les entitats beneficiàries (establertes en el punt setzè d'aquesta convocatòria), comportarà l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establertes.

− En el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

− En aquests casos es requerirà al beneficiari perquè aporti la documentació en el termini de quinze dies hàbils des de l'endemà de la notificació del requeriment. La no aportació per part de l'entitat o persona beneficiària serà causa de reintegrament total de l'ajuda i, en el seu cas, de la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre.

2. El seguiment de la feina feta pels investigadors en formació correspon a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, que ha d'establir els procediments adequats i que pot designar els òrgans, les comissions o els experts que consideri necessaris per comprovar que l'ajut s'aplica correctament. Per facilitar aquesta tasca, els investigadors en formació tenen l'obligació de proporcionar la documentació o informació següents de la manera que s'indica a continuació:

a) Han de comunicar, en el termini de cinc dies, el començament de l'activitat i han d'emplenar i trametre a la Direcció General de Política Universitària i Recerca la declaració d'incorporació amb el vistiplau del director de la tesi, d'acord amb l'imprès normalitzat d'aquesta Direcció General (annex 9).

b) Durant tot el temps en què gaudeixin de l'ajut, han de lliurar, en el termini de quinze dies comptadors a partir de les dates en què es compleixin els anys primer, segon i tercer, una memòria anual (annex 10), amb una extensió aproximada de 1.000 paraules, que ha de contenir aquests punts:

 

− Les activitats que han dut a terme i els resultats obtinguts.

− El grau d'aprofitament de les activitats de formació i el desenvolupament de les feines fetes.

− El currículum actualitzat.

− Un exemplar de les publicacions derivades de la recerca.

− Un informe del director de la tesi que expliqui el grau d'aprofitament i el desenvolupament de les feines fetes.

 

c) En la data d'acabament de l'ajut, independentment de la causa per la qual hagi acabat, han de presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca una memòria final en un imprès normalitzat (annex 11).

d) Abans del 15 de juliol de 2024, han d'acreditar els seus coneixements d'anglès davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca presentant un certificat del nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR), o bé un títol equivalent, com el First Certificate in English o un altre, els quals apareixen en l'annex de la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014, per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres (BOIB núm. 91, de 5 de juliol). En el cas que l'investigador en formació no acrediti els coneixements d'anglès en la data límit establerta, s'ha de suspendre el seu sou temporalment fins que no els acrediti. Aquesta suspensió del sou no és recuperable més enllà del temps total de gaudi de l'ajut (48 mesos des de l'inici del contracte).

e) Han de lliurar al departament de personal o de nòmines de l'entitat a la qual estan adscrits un extracte bancari mensual, semestral o anual, amb el DNI o NIE i la signatura, en què s'indiqui que han rebut la nòmina.

f) Han de comunicar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, mitjançant un escrit, la data de lectura de la tesi doctoral. En el termini d'un mes des de la defensa de la tesi doctoral, han de lliurar a la Direcció General una còpia del resguard del pagament de les taxes per expedir el títol de doctor.

g) En el cas de gaudir d'un contracte per al període d'orientació postdoctoral (POP), d'acord amb el punt quart, 6, han de lliurar un informe amb el vistiplau del director de la tesi sobre les tasques que han de fer a partir de la defensa de la tesi fins a l'acabament del POP.

3. A l'efecte de millorar el seguiment de la feina feta pels investigadors en formació, la Direcció General de Política Universitària i Recerca pot demanar que es presenti la informació complementària que consideri adient.

Així mateix, l'investigador en formació ha d'atendre el personal de la Direcció General de Política Universitària i Recerca en les visites de control periòdiques.

Als efectes de seguiment i control, la Direcció General de Política Universitària i Recerca s'ha de comunicar periòdicament amb l'investigador en formació.

Divuitè Drets del personal investigador en formació

1. El personal investigador en formació té reconeguts els drets següents:

a) El dret a ser inclòs en el règim general de la Seguretat Social i, a més, el dret de gaudir del règim de vacances, permisos i llicències de què gaudeixi el personal investigador de l'organisme al qual estigui adscrit.

b) Els drets de caràcter laboral, com també els de la Seguretat Social, derivats del contracte que formalitzin amb l'entitat a la qual estiguin adscrits. Per assimilació al règim dels treballadors per compte d'altri, han de gaudir d'atenció en l'àmbit de la salut laboral i de la prevenció de riscs laborals.

c) El dret a rebre de l'entitat que els aculli la col·laboració i el suport necessaris per desenvolupar normalment els seus estudis i programes de recerca, d'acord amb les disponibilitats d'aquesta i amb el que estableix el punt setzè, 10.

2. Corresponen al personal investigador en formació els drets de la propietat intel·lectual derivats de l'activitat formativa associada a la recerca i de la seva contribució a aquesta, d'acord amb el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. Els drets esmentats són compatibles amb altres drets que es puguin derivar de la recerca, dels quals són independents i als quals es poden acumular, sense perjudici dels condicionants que presenta l'obra col·lectiva, si l'investigador en formació participa en un projecte col·lectiu de recerca o hi està vinculat.

3. Pel que fa als possibles drets del personal investigador en formació sobre la propietat industrial, cal ajustar-se al que disposen la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, i, si escau, el Reial decret 55/2002, de 18 de gener, sobre l'explotació i cessió d'invencions realitzades en els ens públics d'investigació. Els drets esmentats no tenen naturalesa salarial en cap cas.

4. El personal investigador en formació podrà col·laborar en tasques docents en l'àmbit universitari, de conformitat amb l'article 4.2 del Reial decret 103/2019, fins a un màxim de 180 hores durant l'extensió total del contracte predoctoral, i sense que en cap cas es puguin superar les 60 hores del curs acadèmic.

5. La persona sol·licitant podrà demanar un canvi de director o directora de tesi o de projecte, a petició de la persona interessada, amb la justificació del motiu. La Direcció General de Política Universitària i Recerca podrà autoritzar els canvis.

En tot cas, els canvis que s'autoritzin, ho seran en termes que no desequilibrin les circumstàncies que van motivar la concessió de l'ajut i, especialment, atenent a les valoracions atorgades en cada un dels criteris d'avaluació, així com al compliment de l'objecte de l'ajuda en el període d'execució per al qual va ser concedida. Per aquest motiu, els canvis de director de tesi o de projecte només podran ser autoritzats sota circumstàncies excepcionals degudament justificades i avalades pel director de tesi amb el vistiplau de la persona responsable del centre sol·licitant.

La sol·licitud d'autorització per a canvi de direcció de tesi o de projecte ha d'adjuntar la documentació i l'acceptació per part de la direcció de la tesi sortint i entrant, així com de la persona responsable del centre d'adscripció.

Dinovè Règim de compatibilitats

1. Aquest ajut per formar personal investigador és incompatible amb qualsevol altre ajut de característiques semblants i també amb vinculacions contractuals que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca.

2. Per col·laborar amb les activitats formatives esmentades en el punt divuitè, 4 d'aquesta convocatòria, cal presentar un informe favorable del centre d'R+D receptor i avalat pel director de la tesi, en el qual es faci constar que la tasca que ha de dur a terme l'investigador no afecta la finalitat investigadora i formativa de l'ajut ni té lloc en el mateix horari.

3. Són compatibles amb les retribucions que provenguin del projecte marc d'R+D en el qual s'emmarca la tesi doctoral, dels contractes signats en aplicació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i de la Llei 14/2011 i la Llei 17/2022. Finalment, aquests ajuts també són compatibles amb els ajuts complementaris finançats per la Comissió Europea per fomentar la formació i la mobilitat dels investigadors.

4. El personal investigador en formació o les entitats beneficiàries d'aquests ajuts han de comunicar qualsevol possible causa d'incompatibilitat a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

Vintè Interrupcions

1. La Direcció General de Política Universitària i Recerca pot concedir la interrupció temporal del gaudi de l'ajut a petició raonada de l'investigador en formació, sense percepció econòmica i amb la conformitat expressa del director del projecte i de l'investigador principal, sempre que la interrupció no impliqui una despesa econòmica a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ni un ajornament en el temps.

2. L'investigador en formació podrà sol·licitar la interrupció i pròrroga ocasionada per un cas de força major quan es produeixi per les causes següents:

a) Permís de maternitat o paternitat.

b) Adopció.

c) Guarda amb fins d'adopció o acolliment.

d) Risc durant l'embaràs.

e) Risc durant la lactància natural de menors de nou mesos.

f) Incapacitat temporal durant l'embaràs per causes vinculades amb aquest.

g) Incapacitat temporal per accident o altres causes diferents a les anteriors per un període d'almenys dos mesos consecutius.

 

La interrupció i pròrroga ha de ser autoritzada per l'òrgan concedent, que podrà demanar els informes que consideri oportuns, i donarà lloc a la modificació dels termes de la resolució de concessió.

Quan s'autoritzi la interrupció i pròrroga, no es consideraran subvencionables les despeses derivades de la contractació en les quals pugui incórrer l'entitat beneficiària (retribució i quota patronal de la Seguretat Social) durant el període d'interrupció.

 

Amb caràcter general, l'anualitat en què es produeixi la interrupció es veurà ampliada per un període idèntic al de la durada de la interrupció.

L'autorització d'interrupció i de pròrroga de l'ajuda en cap cas comporta un augment en la quantia de l'ajut concedit inicialment. Qualsevol increment en el pagament de la quota patronal de la Seguretat Social com a conseqüència del període prorrogat serà per compte de l'entitat beneficiària.

Vint-i-unè Baixes i renúncies

1. Les baixes o renúncies que es produeixin entre el personal investigador en formació de nova concessió durant els dotze primers mesos de gaudi de l'ajut, les poden cobrir els candidats consecutius de la llista de prelació. A aquest efecte, en la resolució de concessió s'ha d'incloure la relació dels sol·licitants que no han obtingut l'ajut perquè s'ha superat la quantia màxima del crèdit disponible.

En aquests casos, el període de gaudi de l'ajut comprèn el temps restant fins que es completin els quatre anys de la durada prevista inicialment.

2. Si un investigador en formació renuncia a l'ajut atorgat, ha de complir les obligacions següents:

a) Comunicar, mitjançant un escrit al director de la tesi, a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i al departament de personal o de nòmines de l'entitat a la qual està adscrit, amb una antelació mínima d'un mes, la intenció de renunciar a l'ajut i la data de finalització dels treballs fets.

b) Presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, en la data d'acabament de l'ajut, una memòria en imprès normalitzat (annex 11) que inclogui la totalitat del treball fet i dels resultats, així com el seu currículum actualitzat i un exemplar de totes les publicacions derivades de la recerca efectuada.

3. L'entitat beneficiària a la qual està adscrit l'investigador en formació que renuncia a l'ajut ha d'actuar de la manera següent:

a) Ha de comunicar la renúncia per escrit a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

b) Si la renúncia és posterior a la contractació de l'investigador en formació, aquest ha de ser substituït d'acord amb l'apartat 1 d'aquest punt. La renúncia comporta la pèrdua de tots els drets adquirits per l'entitat beneficiària.

c) Si la renúncia és posterior al pagament de l'ajut i el següent candidat en la llista de prelació no està adscrit a la mateixa entitat, aquest ha de reintegrar la quantitat percebuda a la tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons el que estableix el punt vint-i-dosè d'aquesta convocatòria.

Vint-i-dosè Revocació i reintegrament dels ajuts

El fet de no complir les normes d'aquesta convocatòria, d'ocultar dades o presentar-ne de falses o inexactes, de no formalitzar el contracte en els termes establerts en aquesta convocatòria o de no justificar l'acció pot implicar que es revoqui la concessió de l'ajut i que s'hagin de reintegrar les quantitats rebudes, d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, sens perjudici de l'aplicació del règim sancionador establert en el títol cinquè d'aquest Decret legislatiu.

Vint-i-tresè Fiscalització i control

Les entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització establertes en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern i de l'Administració General de l'Estat.

Vint-i-quatrè Exoneració de responsabilitats

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no assumeix cap responsabilitat per l'actuació de l'investigador en formació o pels danys i perjudicis que en puguin sobrevenir, ni tampoc pels que pugui ocasionar a terceres persones.

Vint-i-cinquè Normativa aplicable

En tot el que no s'especifica en aquesta Resolució, s'hi apliquen, de manera supletòria, el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.