Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació de la proposta d’estructura de costos i la fórmula de revisió de preus del contracte de serveis de neteja viària d’Inca

    Número de registre 9512 - Pàgina 45336

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 8 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment de la implantació de sistemes de vehicle compartit (car sharing) en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número de registre 9545 - Pàgines 45337-45339

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 8 de novembre de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret pel qual es regula l’educació inclusiva de les Illes Balears

    Número de registre 9479 - Pàgina 45340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Extracte de la Resolució del conseller de Fons Europeus,Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2022)

    Número de registre 9454 - Pàgines 45341-45342

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Extracte de la Resolució del conseller Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques (FPI 2022)

    Número de registre 9456 - Pàgines 45343-45344

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci del tràmit d'informació pública de projecte de reforma per a la construcció d’una residència i centre de dia a l’antic Quarter del Duc de Crillon a es Castell, d'acord amb l'article 8.4 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 9506 - Pàgina 45345

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als interessats de les ajudes, RDS1 de data 18 d’ octubre de 2022, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 31 de gener de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori en zones de muntanya” i “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2022

    Número de registre 9541 - Pàgines 45346-45348

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament de quatre embarcacions tipus pastera i els seus tres motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9480 - Pàgina 45349

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9486 - Pàgina 45350

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9497 - Pàgina 45351

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9500 - Pàgina 45352

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament de nou embarcacions tipus pastera i els seus nou motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 9502 - Pàgina 45353

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00013726F

    Número de registre 8811 - Pàgina 45354

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes de juny de 2022, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 9499 - Pàgina 45355

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de novembre de 2022 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 9519 - Pàgina 45356

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa reguladora per la prestació dels serveis de l’Escola de Música. Exp. 2022/6227

    Número de registre 9543 - Pàgina 45357

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Anunci exposició pública referent a dret sepultura

    Número de registre 9385 - Pàgina 45358

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Anunci d'exposició pública del Compte General del Pressupost de 2021

    Número de registre 9516 - Pàgina 45359

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura 1/2 part, núm 422 a/c via beat Juníper Serra

    Número de registre 9293 - Pàgina 45360

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs via santa basilisa, 12

    Número de registre 9295 - Pàgina 45361

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació del projecte “Construcció de nous banys al poliesportiu municipal Cati Pol”

    Número de registre 9546 - Pàgina 45362

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per expedicio de documents administratius

    Número de registre 9478 - Pàgina 45363

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola infantil municipal

    Número de registre 9481 - Pàgina 45364

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de de la taxa per a la utilització d’espais i materials municipals de l’Ajuntament d’Estellencs

    Número de registre 9487 - Pàgina 45365

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació de la modificació del Projecte per a la construcció de pèrgoles i adequació zona verda c/Roger de flor, cantonada c/Rubén Darío del Port de Pollença

    Número de registre 9539 - Pàgina 45366

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial Pressupost General de l'entitat per a l'exercici 2023 i la plantilla de llocs de treball

    Número de registre 9551 - Pàgina 45367

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació inicial de l’estudi de detall d’alineacions i rasants del tram del carrer de Manacor i carretera Ma-3222 de Vilafranca, per ampliar tram del carrer on l’amplada de la calçada és inferior a la resta del carrer (expedient 691/2022)

    Número de registre 9505 - Pàgina 45368

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de policia i bon govern (BOIB nº 12 de 27 de gener de 2001; BOIB nº 106 de 21/07/2012; BOIB nº 90 de 3 de juliol de 2014; BOIB nº 95 de 3 d'agost de 2017; BOIB nº 42 de 8 d'abril de 2017; BOIB nº 167 de 4 de desembre de 2021; BOIB nº 66 de 21 de maig de 2022)

    Número de registre 9524 - Pàgina 45369

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació inical Ordenança fiscal reguladora de la taxa del Servei d'Ajuda a Domicili

    Número de registre 9443 - Pàgina 45370

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació inicial pressupost general i plantilla orgànica 2023

    Número de registre 9444 - Pàgina 45371

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació inicial estructura de costs de la gestió del servei de recollida de residus i neteja als municipis que integren la Mancomunitat Pla de Mallorca

    Número de registre 9445 - Pàgina 45372