Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 656098
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’atorga a Redexis Gas, SA, l’autorització administrativa de construcció i de declaració d’utilitat pública del tram en sòl rústic del projecte de xarxa troncal el Toro-Son Ferrer, TM Calvià (Illes Balears)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 5 de setembre de 2019 (RE 29605), Redexis Gas, SA va sol·licitar una autorització d'execució d'instal·lacions i, en concret, de declaració d'utilitat pública per al projecte d'execució del tram en sòl rústic del projecte de xarxa troncal el Toro-Son Ferrer, al terme municipal de Calvià (Illes Balears).

Les característiques principals de la instal·lació, indicades en el projecte d'execució signat digitalment per l'enginyer industrial José Roig Gómez (col. 12392), són les següents:

Gas que s'ha de subministrar:

Propietats

Poder calorífic (Hs)                                 10,26 kWh/m3 – 13,26 kWh/m3

Índex de Wobbe superior (Ws)            13,403 kWh/m3 – 16,058 kWh/m3

El PCS és la mitjana del PCS diari, calculat segons la Norma ISO 6976/83 en les condicions de referència Hs/0°C, V (0°C, 1,01236 bar).

Descripció de la instal·lació:

Subministrament de gas natural canalitzat a la xarxa troncal el Toro-Son Ferrer, al terme municipal de Calvià, des de la connexió amb la xarxa de distribució existent al Toro, situada a la carretera de Magaluf-Santa Ponça, en direcció est, sota vial asfaltat durant 796 m, punt en el qual connecta amb la xarxa de distribució existent a Son Ferrer.

Pressupost: 62.891,44 euros

2. L'11 d'octubre de 2019 (RS30221), el Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica va requerir esmena de deficiències a la sol·licitud realitzada per Redexis Gas SA, on entre d'altres qüestions se li requereix les separates tècniques del projecte relatives a les afeccions d'organismes i empreses de serveis públics.

3. El 25 de novembre de 2019 i el 2 de desembre de 2019, Redexis Gas SA va esmenar les deficiències detectades pel Servei al requeriment d'11 d'octubre de 2019.

4. Atès que el projecte objecte d'autorització no figura entre els inclosos en els annexes de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, ni en els annexes de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es pot considerar exclòs d'avaluació ambiental. No obstant això, el projecte inclou un apartat de consideracions ambientals.

5. Aquesta sol·licitud inclou annexa la relació concreta e individualitzada de béns i drets afectats, ja que la instal·lació discorre per vials públics i afecta:

- La parcel·la 9018, polígon 10, de naturalesa privada en sòl rústic.

 

Ref. proj.

Ref. cadastral

Pol.

Parc.

Long. (m)

Serv. per. (m2)

Ocup. temp. (m2)

Tipus

PM-SF-01

07011A01009018

10

9018

796

1

2.784

 

Titular

-

6. El 3 de març de 2020 es va publicar en el BOIB l'anunci d'informació pública de la sol·licitud d'aprovació del projecte d'execució i de reconeixement, en concret, de la utilitat pública del tram en sòl rústic del projecte de xarxa troncal el Toro-Son Ferrer, TM Calvià (Illes Balears). El 16 de març de 2020 es va publicar l'anunci d'informació pública en el BOE. El 9 de març es varen publicar els anuncis d'informació pública en els diaris Última Hora i Diario de Mallorca. Des del 24 de febrer del 2020 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. El 2 d'abril de 2020 conclou el termini de 20 dies hàbils d'exposició pública del projecte en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià, segons la diligència emesa per aquest ajuntament el 22 de Juliol de 2020 (RS14466). En aquest servei no li consta presentació de cap al·legació al respecte.

7. El director general d'Energia i Canvi Climàtic va sol·licitar informes a:

-Ajuntament de Calvià.

-Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca.

-Direcció Insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca.

-Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat del Govern de les Illes Balears. Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl.

-Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Servidumbres Aeronáuticas.

-Calvià 2000.

-Telefónica de España, SA.

-Orange Espagne, SAU.

-Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

-Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears.

-Direcció General d'Emergències i Interior del Govern de les Illes Balears.

-Redexis Infraestructuras, SL.

8. El 18 de març de 2020, la Direcció General d'Emergències i Interior conclou que no li correspon informar sobre el projecte perquè no està inclòs dins l'annex I del Decret 8/2004 de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei d'ordenació d'emergències a les Illes Balears, ni a l'annex I del Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions d'emergència.

9. El 23 d'abril de 2020, la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat informa com a administració afectada i a efectes de risc d'incendi forestal, gestió forestal i protecció del sòl que cal incloure documentació en el projecte referent a la utilització de maquinaria i equips en terrenys forestals. A més, cal instruir els operaris vinculats a l'execució del projecte i als usuaris posteriors en l'existència de risc d'incendi forestal; en les mesures de prevenció a adoptar; en les actuacions immediates a efectuar davant un conat d'incendi, i conèixer el número telefònic de comunicació en cas d'incendi forestal (112).

10. El 27 d'abril de 2020, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori del Consell de Mallorca acorda informar favorablement, d'acord amb les observacions assenyalades en l'informe del Servei Tècnic d'Urbanisme de 12 de març de 2020.

11. El 12 de maig de 2020, Telefònica de España, SAU informa que no té cap objecció en l'execució del projecte, sempre que es compleixi la normativa vigent. Cal recordar que el compliment de la normativa vigent tant en fase de disseny com d'execució és responsabilitat de l'empresa promotora. A més, fan constar que es reserven les actuacions que siguin procedents en cas que es produeixin danys a les seves instal·lacions o pertorbacions en les comunicacions electròniques de la companyia com a conseqüència de les obres dutes a terme.

12. El 18 de maig de 2020, el Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics comunica que no ha d'emetre cap informe en relació amb les APR de vulnerabilitat d'aqüífers. En tot cas, la no necessitat en l'emissió d'aquest informe no pressuposa cap consideració en relació amb la legalitat de l'assumpte, que ha de ser avaluada per l'Ajuntament en el procediment administratiu de llicència urbanística corresponent.

13. El 7 de juliol de 2020, el Departament de Mobilitat i Infraestructures de la Direcció Insular d'Infraestructures del Consell de Mallorca informa que el lloc on es volen dur a terme les obres no pertany a la xarxa de carreteres competència del Consell de Mallorca.

14. Es varen sol·licitar per segona vegada informes a:

-Ajuntament de Calvià.

-Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Servidumbres Aeronáuticas.

-Calvià 2000.

-Orange Espagne, SAU.

-Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

-Redexis Infraestructuras, SL.

15. El 6 d'agost de 2020, Calvià 2000 informa que una vegada superposats els plànols del projecte i les xarxes existents de Calvià 2000 s'observen interferències i condicionants esmentats en el informe de 25 de març de 2020.

16. El 7 d'agost del 2020, Redexis Infraestructuras, SL exhaureix per caducitat la notificació del segon informe; per tant, es pot evacuar el tràmit per l'autorització de la instal·lació.

17. El 17 d'agost de 2020, l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea en matèria de Servidumbres Aeronáuticas, ha verificat que la instal·lació projectada i la maquinaria de construcció no vulnera cap de les servituds aeronàutiques establertes a la base aèria de Son San Joan. Per tant, autoritza la instal·lació amb les condicions de l'informe I20-0267.

18. El 18 d'agost de 2020 venç el termini de reiteració marcat per l'article 80 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. Segons indica aquest article Edistribucion Redes Digitales, SL, vençut aquest termini, dona la conformitat per a l'autorització de la instal·lació.

19. El 19 d'agost de 2020 venç el termini de reiteració marcat per l'article 80 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. Segons indica aquest article Orange Espagne, SA, vençut aquest termini, dona la conformitat per a l'autorització de la instal·lació.

20. El 17 de setembre de 2020, l'Ajuntament de Calvià informa que no s'observa afecció a cap element del patrimoni historicoartístic del municipi de Calvià. No obstant això, la zona on s'executaran les obres limita amb l'àrea de protecció i respecte del jaciment arqueològic de ses Penyes Rotges, localitzat en el marge esquerre de la carretera que uneix les poblacions del Toro i Son Ferrer, i inclòs en el Catàleg de Béns Culturals a Protegir del Terme Municipal de Calvià amb núm. 064, i en la Carta Arqueològica de Mallorca amb núm. 13/64. Si bé les obres no suposen una afecció directa al jaciment arqueològic esmentat, s'estableixen condicionants del informe signat digitalment el 15 de setembre de 2020.

21. Motivat per l'informe rebut el 7 de juliol de 2020 del Departament de Mobilitat i Infraestructures de la Direcció Insular d'Infraestructures del Consell de Mallorca, i l'informe rebut el 17 de setembre de 2020 de l'Ajuntament de Calvià, on s'indica que el bé afectat (carretera Magaluf-Santa Ponça) no es titularitat d'aquestes dues administracions, es realitza consulta sobre la titularitat del tram a Serveis Ferroviaris de Mallorca (per aparèixer com a titular a les dades cadastrals consultades) i a la Delegació de Govern a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

22. El 10 de setembre de 2020, Serveis Ferroviaris de Mallorca informa que no disposa actualment d'infraestructura de la seva titularitat en el municipi de Calvià, més enllà de l'estació d'autobusos de Palmanova i que tampoc existeix cap estudi informatiu en redacció ni aprovat en el tram afectat pel projecte.

23. Per tal de realitzar totes les consultes possibles per esbrinar la titularitat del bé afectat, aquest servei sol·licita consulta a Redexis Gas, SA, amb aquests efectes, en el Registre de la Propietat. El 7 de setembre de 2022, Redexis Gas, SA comunica que ha realitzat la consulta al Registre de la propietat núm. 1 de Calvià, sense poder obtenir informació del titular.

24. El 7 de setembre del 2022, Redexis Gas, SA contesta l'esmena de deficiències detectades per la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat als efectes de risc d'incendi forestal, gestió forestal i protecció del sòl.

25. El 26 d'octubre de 2022 venç el termini de reiteració marcat per l'article 80 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. Segons indica aquest article la Delegació del Govern a la comunitat autònoma de les Illes Balears, vençut aquest termini, dona la conformitat per a l'autorització de la instal·lació.

26. El Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va examinar la sol·licitud i va emetre un informe favorable sobre l'autorització administrativa de construcció i de declaració d'utilitat pública del tram en sòl rústic del projecte de xarxa troncal el Toro-Son Ferrer, TM Calvià (Illes Balears).

Fonaments de dret

1. La Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

2. El Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i autorització d'instal·lacions de gas natural.

3. El Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

4. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

5. El Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa de construcció al projecte d'execució del tram en sòl rústic del projecte de xarxa troncal el Toro-Son Ferrer, al terme municipal de Calvià (Illes Balears) signat digitalment per l'enginyer industrial José Roig Gómez (col. 12392) el 22 d'agost de 2019 i el seu annex d'agost de 2022, amb els condicionants següents:

 • Durant l'execució de les obres es prendran les mesures establertes en l'article 8.2.c del Decret 125/2007 sobre mesures conjunturals de prevenció durant l'època de perill d'incendis forestals. Pel que fa a utilitzar maquinaria i equips, en terreny forestal i àrees contigües de prevenció, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques susceptibles de provocar incendis forestals, s'ha de tenir en compte el següent:

-S'ha de complir el que estableixi la Directiva 98/37/CE, de 22 de juny, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines, pel que fa a les determinacions en relació amb el risc d'incendi.

-Les màquines que es facin servir a terrenys forestals o a menys de 500 metres d'aquests s'utilitzaran extremant les precaucions en el seu ús i manteniment adequat (s'hi aplicaran mètodes de treball que evitin l'origen d'espurnes). El proveïment de benzina d'aquesta maquinària s'ha de realitzar a zones de seguretat aclarides de combustible vegetal.

-En tots els treballs que es realitzin a terrenys forestals o en aquells que es trobin condicionats per les mesures preventives anteriorment referides s'ha de disposar, per a ús immediat, d'extintors de motxilla carregats i de les eines adequades que permetin sufocar qualsevol conat que es pogués provocar.

 • Els operaris vinculats a l'execució del projecte i als usuaris posteriors seran instruïts en l'existència de risc d'incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar, en les actuacions immediates a efectuar davant un connat d'incendi i han de conèixer el número telefònic de comunicació en cas d'incendi forestal (112).

 • La infraestructura pretesa s'hauria de grafiar sobre els plànols del PGOU vigent.

 • Es compleixin les determinacions i prevencions aplicables a les àrees de prevenció de risc relacionades (àrees de prevenció de riscs d'incendis i de contaminació d'aqüífers).

 • En la zona de la rotonda del Toro, la nova canonada creua puntualment dos canonades de fosa de la dessaladora DN 400 i 500 mm. També creua puntualment la canonada d'impulsió d'aigües residuals Murillo, també de fosa i DN 300 mm. En ambdós encreuaments cal respectar una distància mínima entre les generatrius exteriors de 0,25 m.

 • En el traçat fins a Son Ferrer la nova canonada interfereix per coincidència de traçat amb la canonada d'impulsió d'aigües residuals Murillo de fosa i DN 300 mm, en una longitud estimada de 150 m. El traçat proposat haurà de recular en aquest tram perquè no es solapin ambdues conduccions. S'haurà de respectar una distància mínima entre generatrius exteriors d'un metre en paral·lelisme.

 • S'informarà a Calvià 2000 de l'inici de les obres amb dues setmanes d'antelació. Es realitzaran cates manuals per a la localització dels serveis com a mínim a les zones d'interferències i durant tot el traçat de la nova canonada per tal de respectar les distàncies mínimes entre generatrius exteriors en paral·lelismes.

 • Es sol·licitarà a Calvià 2000 la presència del capatàs de xarxes de la zona abans de l'inici de les obres, una vegada executades les cates de localització i en haver realitzat els encreuaments abans del seu tapat.

 • Es compliran els valors d'altura i elevació indicats en les taules del informe I20-0267 de l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea en matèria de Servidumbres Aeronáuticas, per a la canalització del tram subterrani i per a la maquinària de construcció, inclosos tots els seus elements o qualsevol afegit sobre aquests.

   

   

 • Si és necessària la utilització d'altres mitjans auxiliars que superin l'altura i elevació autoritzades, s'haurà de sol·licitar l'autorització corresponent de manera prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a l'expedient I20-0267 a l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea en matèria de Servidumbres Aeronáuticas.

 • La zona on s'executaran les obres limita amb l'àrea de protecció i respecte del jaciment arqueològic de ses Penyes Rotges, localitzat en el marge esquerre de la carretera que uneix les poblacions del Toro i Son Ferrer, i inclòs al Catàleg de Béns Culturals a protegir del Terme Municipal de Calvià amb núm. 064, i a la Carta Arqueològica de Mallorca amb núm. 13/64. Per tot això, si bé les obres no suposen una afecció directa al jaciment arqueològic esmentat, s'estableixen els condicionants següents:

-Previ inici de les obres, se sol·licita que l'entitat promotora determini i notifiqui al Departament de Patrimoni les zones de treball i emmagatzematge, tant de maquinària com d'apilament de materials.

-En cas que la zona d'apilament se situï prop de l'àrea de protecció del jaciment de ses Penyes Rotges (núm. 064 del Catàleg de Béns Culturals del municipi de Calvià) i amb la finalitat de protegir-la de possibles danys, brutícia i moviments de terra que afectin l'àrea de respecte del jaciment, cal establir una delimitació mitjançant barrera física amb l'ús de reixa o tancament d'un altre tipus definit per l'empresa, sempre que no tengui un impacte visual negatiu sobre el bé patrimonial, tal com es determina en el punt 2.4 de la Normativa del Catàleg de Béns Culturals a protegir del Terme Municipal de Calvià.

Aquesta autorització habilita el titular per a la construcció de la instal·lació, sense perjudici d'altres autoritzacions, llicències o permisos si són necessaris per a la seva execució.

2. Reconèixer, en concret, la utilitat pública d'aquesta instal·lació, d'acord amb l'article 103 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

3. Determinar que, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificada per l'article 19 del Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears, els ramals de canonada que connecten gasoductes de transport primari i secundari, així com les xarxes de distribució de gas natural, poden ser declarats d'utilitat pública i tenir els mateixos efectes prevists en els articles 25, 26.5 i 26.6 del Pla Director Sectorial Energètic. Per tant, en aquest cas, com es tracta d'una instal·lació de distribució de gas natural i s'ha seguit el procediment de declaració d'utilitat pública regulat en l'article 3 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, la declaració d'utilitat pública ha de tenir els mateixos efectes que els previstos en els articles 25, 26.5 i 26.6 del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

En conseqüència, d'acord amb la disposició addicional i els apartats 5 i 6 de l'article 26 del Decret 96/2005, com l'obra autoritzada es farà en execució de les determinacions del Pla Director Sectorial, i atès que està recollit amb el grau de detall suficient per avaluar les seves característiques fonamentals, són d'aplicació plena, directa i immediata i, a més a més, l'obra autoritzada no se sotmetrà als actes de control preventiu municipal a què es refereix l'article 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, perquè es tracta d'activitats d'interès supramunicipal, i queda exempta de la subjecció al règim de llicències, autoritzacions i informes que estableix la Llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions. D'altra banda, les obres autoritzades quedaran subjectes al règim impositiu establert en l'article 29 del Decret 96/2005.

4. Atorgar el termini de dos anys, comptador des de la notificació d'aquesta Resolució, per a l'execució de la instal·lació. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, per causes justificades i motivades, pot augmentar aquest termini.

5. Indicar que, una vegada executades totalment o parcialment les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei a la qual ha d'acompanyar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

6. Notificar aquesta Resolució al titular de la instal·lació, a totes les persones interessades i a l'Ajuntament de Calvià, i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica dins el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears dins el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

 

Palma, 8 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic Jose Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 04/03/2021)