Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 653356
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 7 de novembre de 2022 per la qual es dicten instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha d’elegir les juntes de personal docent no universitari de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa-Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les organitzacions sindicals FECCOO, ANPE-FSES, CSIF, STES-INTERSINDICAL i UGT-SP varen presentar les comunicacions de promoció d'eleccions sindicals per escollir els membres de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, els membres de la Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca i els membres de la Junta  de Personal Docent no Universitari d'Eivissa-Formentera. El calendari adjunt al document de promoció estableix dia 1 de desembre de 2022 com a jornada de les votacions.

Atès el que disposa l'article 27.1 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificat per la Llei 18/1994, de 30 de juny, cal preveure i adoptar les mesures organitzatives necessàries que assegurin l'adequada atenció als alumnes i garanteixin i facilitin l'exercici del dret de vot a tot el professorat.

Per això,  prèvia negociació en la Mesa Sectorial d'Educació i a proposta de la Direcció General de Personal Docent,

Resolc

Article primer. Data i horari de les votacions

D'acord amb el calendari presentat per les organitzacions promotores, les eleccions sindicals són dia 1 de desembre de 2022. Les votacions tendran lloc entre les 13.00 i les 18.00 hores.

Article segon. Integrants de les meses. Drets i deures.

1. Els integrants de les meses, els interventors i els apoderats han de comunicar la seva designació al director del seu centre de treball, ja que cessaran en la seva activitat lectiva a les 12.00 hores del dia de les eleccions i, si actuen en les meses constituïdes, no la reprendran.

2. Els membres de les meses electorals i els interventors que treballin a un centre diferent d'aquell en què està ubicada la mesa hauran de disposar de temps suficient per desplaçar-se des del seu centre de treball fins a la mesa, per la qual cosa la seva activitat ordinària s'haurà d'interrompre a les 12.00 hores. El personal afectat per aquesta disposició ho comunicarà a l'equip directiu del seu centre amb  antelació suficient.

3. Els membres que constitueixin les meses electorals el dia de les votacions i hi actuïn disposaran d'un dia de llicència l'endemà de les eleccions. També tendran aquest benefici els interventors de les candidatures. Els suplents que no hagin d'actuar a la mesa resten exclosos d'aquesta llicència. Els beneficiats per la llicència ho comunicaran al director del seu centre.

4. Els membres de les meses tendran dret a percebre les dietes i el reintegrament de les despeses corresponents, d'acord amb el que disposa el Decret 16/2016 de 8 d'abril pel qual s'aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 2016).

Article tercer. Comunicacions i publicitat electoral.

1. La direcció dels centres garantirà la publicitat de les comunicacions electorals trameses per l'Administració, per la Mesa Electoral Coordinadora o per les candidatures i els seus representats. Especialment garantirà que, durant l'horari no lectiu  i durant els temps d'esplai es puguin dur a terme actes informatius per part de les candidatures. Les candidatures notificaran als centres la seva intenció de realitzar actes informatius.

2. La direcció dels centres garantirà que les trameses de propaganda electoral que arribin al centre arribin als seus destinataris.

Article quart. La jornada electoral.

1. Amb l'objectiu de conciliar el dret al vot del professorat i el dret al servei educatiu de l'alumnat, durant la jornada electoral de dia 1 de desembre de 2022, els funcionaris docents dels centres on hi hagi constituïda una mesa electoral que vulguin exercir el seu dret de vot disposen del temps imprescindible. Quan la mesa electoral estigui situada a un centre diferent, els funcionaris docents disposen del temps imprescindible per desplaçar-s'hi i exercir el dret de vot; en tot cas, el temps màxim és de dues hores. En aquest cas, han de presentar a la direcció del seu centre un certificat, emès pel secretari de la mesa, que acrediti que han exercit el dret de vot.

Correspon als equips directius dels centres organitzar i adaptar els possibles canvis produïts durant la jornada per tal de garantir l'atenció de l'alumnat durant l'horari lectiu.

2. L'Administració facilitarà les urnes. En absència de cabina, la direcció de cada centre de votació ha de disposar, d'acord amb la mesa, d'un espai per garantir el secret de vot. L'urna, juntament amb tota la documentació necessària per dur a terme el procés electoral, es farà arribar als centres durant les 72 hores precedents a les votacions. El director o directora del centre on està ubicada la mesa electoral és el responsable de la custòdia d'aquest material des del moment de la seva recepció fins a l'arribada dels membres de la mesa, que se'n faran càrrec.

3. La mesa ha d'estar al servei de l'elector durant tota la jornada electoral i sempre, com a mínim, hi han de ser presents dos dels seus components. Només en el cas que hagin votat totes les persones censades en una mesa, sense cap excepció, es podrà tancar el col·legi electoral abans de les 18.00 hores.

Disposició final primera

Aquestes instruccions s'han de trametre a tots els centres docents públics no universitaris de les Illes Balears perquè siguin exposades al tauler d'anuncis.

Disposició final segona

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació al BOIB d'aquesta Resolució, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i dels articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (7 de novembre de 2022)

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà