Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 655083
Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 9214 (BOIB 141 de data 01/11/2022) referit a la “Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de minimis per a fires agràries, concursos morfològics, fires agroalimentàries i esdeveniments singulars de l’any 2022”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 141, d'1 de novembre 2022, s'ha detectat una errata a la versió catalana. L'errata consisteix en la composició errònia del apartat quart, punt 1.

Per això, a instància del Secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a proposta del serveis d'edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears i d'acord amb els articles 19.2 y 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent:

Resolució

Rectificar l'errata advertida en la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la versió catalana de l'edicte 9214 de 2022, en el sentit expresat en la motivació d'aquesta resolució.

Alla on diu:

1. Constitueix una activitat subvencionable l'organització o la preparació de:

Concursos morfològics de bestiar boví o equí celebrats els anys 2021 i/o 2022.

a)Fires agràries d'Inca i de Sineu celebrades el 2022 b) Fires monotemàtiques de caragols celebrades el 2022. c) Fires del formatge de DO celebrades el 2022. d) Actes de celebració del centenari de confraries de pescadors, efectuats l'any 2022.

Ha de dir:

1. Constitueix una activitat subvencionable l'organització o la preparació de:

a) Concursos morfològics de bestiar boví o equí celebrats els anys 2021 i/o 2022.  b) Fires agràries d'Inca i de Sineu celebrades el 2022 c) Fires monotemàtiques de caragols celebrades el 2022. d) Fires del formatge de DO celebrades el 2022. e) Actes de celebració del centenari de confraries de pescadors, efectuats l'any 2022.

 

Palma, 7 de novembre de 2022

El secretari general Benito Prósper Gutiérrez