Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 654300
Rectificació Oferta Pública d'Ocupació 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient: 614/2022

En virtut del Decret núm. 1061/2022,  de data 8 de novembre de 2022, s'ha disposat el següent:

“Vista la resolució d'alcaldia núm. 814/2022, de 16 d'agost, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Pollença per a l'any 2022, amb rectificació d'error material per resolució d'alcaldia núm. 814/2022, de 17 d'agost, que es varen publicar al BOIB núm. 110, de 20 d'agost de 2022.

Atès que la plaça de tècnic d'educació, personal laboral, ha quedat vacant atesa la declaració del seu ocupant en situació d'incapacitat permanent en data del passat mes de maig de 2022.

Atès que la convocatòria de la plaça ha quedat deserta, després del procediment selectiu, i en virtut de la resolució d'alcaldia núm. 884/2022, de 2 de setembre.

Vist l'informe jurídic desfavorable emès per la TAG del departament de Personal, en data de 17 d'octubre de 2022.

Una vegada negociat en el si de la Mesa General de negociació dels empleats públics en sessió de 26 d'octubre de 2022.

Vista la proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Personal, Ràdio Pollença, Museu Municipal i Festival de Pollença de data 4 de novembre de 2022.

En virtut de les atribucions legals vigents HE RESOLT.

Primer.- Modificar l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2022 publicada al BOIB núm. 110, de 20 d'agost de 2022, incorporant el següent lloc de treball:

PERSONAL LABORAL

Nivell conveni

Plaça

Total vacants

Torn lliure

Promoció interna

0

Tècnic Educació

1

1

 

Segon.- Que es publiqui al tauler d'anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Pollença, en la data de signatura electrònica (8 de novembre de 2022)

El batle Andrés Nevado Rodriguez