Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 651799
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de rectificació de l’acord sectorial en matèria salarial per als centres especials d’ocupació i els centres d’atenció especialitzada de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100015082022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 5 de juny de 2022 els membres de la Comissió Negociadora es van reunir per aprovar un acord sectorial en matèria salarial aplicable a les empreses de les Illes Balears incloses en l'àmbit d'aplicació del Conveni Col·lectiu estatal de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat (codi de conveni: 99000985011981)

2. L'11 de juliol de 2022, Guillermo José Coll Mir, en representació de la Comissió Negociadora, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació de la citada Acta.

3. El 13 d'agost de 2022 es publicà al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'Acta de l'acord sectorial en matèria salarial per als centres especials d'ocupació i els centres d'atenció especialitzada de les Illes Balears.

4. El 18 d'octubre de 2022, Guillermo José Coll Mir, en representació de la Comissió Negociadora, va sol·licitar la publicació de l'Acta de rectificació de l'acord sectorial en matèria salarial per als centres especials d'ocupació i els centres d'atenció especialitzada de les Illes Balears degut a una errada en l'acta presentada l'11 de juliol de 2022.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar l'Acta de rectifiació de l'acord sectorial en matèria salarial aplicable a les empreses de les Illes Balears incloses en l'àmbit d'aplicació del Conveni Col·lectiu estatal de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Publicar l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Fer constar que la versió catalana del text és l'original signada pels membres de la Comissió Negociadora i que la versió castellana és la seva traducció.

4. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

 

Palma, (Signat electrònicament: 24 d´octubre de 2022)

La directora general de Treball i Salut Laboral Virginia Abraham Orte Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB 97/2019)

 

ACTA DE CORRECCIÓ D'ERRADES D'ACORD EN MATÈRIA SALARIAL DELS CENTRESESPECIALS D'OCUPACIÓ I CENTRES D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE LES ILLES BALEARS

Anunci sobre la correcció de les errades detectades en les publicacions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.107 de 13 de agost de 2022 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de l'acord sectorial en matèria salarial per als centres especials d'ocupació i els centres d'atenció especialitzada de les Illes Balears, de 5 de juny de 2022 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100015082022).

Havent-se detectats unes errades en les publicacions s'esmena en la forma que s'indica a continuació:

En la versió en català, on diu:

3r Per a 2022, s'acorda un increment lineal, per a cada treballador a temps complet, de 1.240,00 € bruts anuals, que equival a un increment del 4% sobre la suma dels conceptes salari basi, complements de desenvolupament (inclòs el ND2) i plusos de concert, prenent com a (1) referència el salari més alt del Conveni col·lectiu (titulat nivell 3) per a l'anualitat de 2021. Aquesta quantitat serà afegida al sumatori dels plusos de concert actualment vigents, i per a totes les entitats, les quals estan obligades no solament a complir amb les retribucions salarials regulades en el conveni col·lectiu d'aplicació sinó també amb l'obligació d'abonament del plus concert al qual fa referència aquest acord, i serveis concertats amb l'administració, que s'unificaran en un sol plus de concert, i serà abonada en 12 mensualitats, a raó de 379,54 euros bruts mensuals.”

Ha de dir:

3r Per al 2022, s'acorda un increment lineal, per a cada treballador a temps complet, de 1.240,00 € bruts anuals, que equival a un increment del 4% sobre la suma dels conceptes salari base, complements de desenvolupament (inclòs el ND2) i plus de concert, prenent com a referència el salari més alt del Conveni col·lectiu (titulat nivell 3) per a l'anualitat de 2021. Aquesta quantitat serà afegida al sumatori dels plusos de concert actualment vigents, i serà aplicable per a tots els serveis concertats amb l'administració i les entitats que operin en l'àmbit autonòmic, els quals estan obligats no només a complir amb les retribucions salarials regulades al conveni col·lectiu d'aplicació sinó també amb l'obligació d'abonament del plus de concert (a partir d'ara es denominarà plus autonòmic) a què fa referència aquest acord, i serà abonada en 12 mensualitats, a raó de 379,54 euros bruts mensuals.”

En la versió en castellà, on diu:

3º Para 2022, se acuerda un incremento lineal, para cada trabajador a tiempo completo, de 1.240,00 € brutos anuales, que equivale a un incremento del 4% sobre la suma de los conceptos salario base, complementos de desarrollo (incluido el ND2) y pluses de concierto, tomando como referencia el salario más alto del Convenio colectivo (titulado nivel 3) para la anualidad de 2021. Esta cantidad será añadida al sumatorio de los pluses de concierto actualmente vigentes, y para todas las entidades, las cuales están obligadas no sólo a cumplir con las retribuciones salariales reguladas en el convenio colectivo de aplicación sino también con la obligación de abono del plus concierto al que se refiere este acuerdo, y servicios concertados con la administración, que se unifican en un solo plus de concierto, y será abonada en 12 mensualidades, a razón de 379,54 euros brutos mensuales.

Ha de dir:

3º Para 2022, se acuerda un incremento lineal, para cada trabajador a tiempo completo, de 1.240,00 € brutos anuales, que equivale a un incremento del 4% sobre la suma de los conceptos salario base, complementos de desarrollo (incluido el ND2) y pluses de concierto, tomando como referencia el salario más alto del Convenio colectivo (titulado nivel 3) para la anualidad de 2021. Esta cantidad será añadida al sumatorio de los pluses de concierto actualmente vigentes, y será de aplicación para todos los servicios concertados con la administración y las entidades que operen en el ámbito autonómico, los cuales están obligados no solamente a cumplir con las retribuciones salariales reguladas en el convenio colectivo de aplicación sino también con la obligación de abono del plus de concierto (a partir de ahora se denominará plus autonómico) al que hace referencia este acuerdo, y será abonada en 12 mensualidades, a razón de 379,54 euros brutos mensuales.

A Palma a 7 d'octubre de 2022, a la sala de reunions, situada a Passatge de Cala Figuera, núm.10 a Palma, 07009. Es reuneixen les següents persones relacionades, que compareixen en representació de les organitzacions empresarials i sindicals que així mateix se citen, a fi de mantenir una reunió per a la qual s'han convocat les parts expressament.

Per part de la patronal,                                                                              Per la part social, Jesús Ma Luna Fernández per FOQUA                                                      Constantino Davia Ladrón per UGT Serveis Públics Ensenyament Tomás Arbona Sòcies per la UNAC                                                            Ángeles Gil Martínez per FE-CCOO Illes Balears