Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 652212
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local de Maó

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.  El dia 30 de setembre de 2021, es va reunir el Consell de Coordinació de Menorca en sessió ordinària. En aquesta reunió es varen tractar i aprovar les propostes de premis i condecoracions sol·licitades per a diversos agents dels municipis de Maó, Ciutadella, Es Mercadal i Ferreries. En el cas dels agents de Maó es va demanar pels oficials Nicolás Barber Caules, Rafael Canalejo Tenorio, Rafael Fernández de la Rica i Rafael Massanet Bagur; i els policies Sara Cladera García de Quirós, Sebastián Cladera García de Quirós, Simón Gregorio Pujol, José María Olives Manent, Juan Luís Pons Cardona i María Isabel Portella Pons.

2.  El dia 8 de febrer de 2022, el director general d'Emergències i Interior va dictar la resolució per la qual s'acorda l'inici del procediment per concedir la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local de Maó, en la qual nomena l'instructor i el secretari del procediment.

3.  El dia 12 de setembre de 2022 l'instructor del procediment va emetre la proposta de resolució sobre la base dels aspectes següents:

a) Els agents proposats per a la condecoració ha complit més de trenta anys de servei policial i no tenen cap expedient disciplinari en curs o sanció disciplinària pendent de cancel·lar, a excepció de l'agent María Isabel Portella Pons que no ha complert els trenta anys de servei com a policia.

b) Entrevistats diversos membres del cos policial de Maó manifesten la professionalitat i dedicació que els agents proposats ha mantengut en el desenvolupament de la feina policial durant tota la seva trajectòria professional.

Fonaments de dret

1.  L'article 52 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, modificat per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013, determina la possibilitat de concedir premis i distincions als membres de la policia local de les Illes Balears en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

2.  El capítol V del títol VIII del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, regula les característiques i la concessió de premis i condecoracions. En concret, l'article 132, regula les circumstàncies per les quals es pot atorgar la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc; l'article 137, regula qui pot formular la proposta de sol·licitud de concessió del guardó; i l'article 138 regula el procediment ordinari de concessió.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.  Acordar la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc als membres del cos de la policia local de Maó següents:

― Oficial Nicolás Barber Caules.

― Oficial Rafael Canalejo Tenorio.

― Oficial Rafael Fernández de la Rica.

― Oficial Rafael Massanet Bagur.

― Policia Sara Cladera García de Quirós.

― Policia Sebastián Cladera García de Quirós.

― Policia Simón Gregorio Pujol.

― Policia José María Olives Manent.

― Policia Juan Luís Pons Cardona.

2.  Notificar aquesta resolució als agents guardonats i a l'Ajuntament de Maó.

3.  Ordenar la inscripció d'aquest acord al Registre de policies locals en la forma legalment determinada.

4.  Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 16 de setembre de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez