Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 651889
Resolució d'Alcaldia núm. 2022/PRE/0000868 de 03/11/2022 pel qual s'aprova el padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de proveïment domiciliari d’aigua i clavegueram del 3T/2022 i notificació col·lectiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució d'Alcaldia núm. 2022/PRE/0000868 de 03/11/2022, s'ha aprovat el padró de la taxa per a la prestació del servei de proveïment domiciliari d'aigua I clavegueram al municipi de Ferreries del 3T/2022, a efectes tant de la seva notificació col·lectiva, en els termes que es dedueixen de l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, com de la submissió d'aquests a tràmit d'informació pública, per mitjà del present anunci, s'exposen al públic en el BOIB, en el tauler municipal d'edictes i en el tauler d'edictes de la seu electrònica http://www.ajferreries.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1, per un termini de quinze dies hàbils, a fi que els qui s'estimin interessats puguin formular quantes observacions, al·legacions o reclamacions, per convenients, tinguin.

Contra l'acte d'aprovació dels citats padrons i/o les liquidacions contingudes en aquests podrà interposar-se recurs previ de reposició davant l'Alcaldia Presidència en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a de finalització del terme d'exposició pública, d'acord amb quant estableix l'article 14 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

De conformitat amb allò establert en l'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es posa en coneixement dels contribuents que es procedirà al cobrament en període voluntari de la taxa per a la prestació del servei de proveïment domiciliari d'aigua i clavegueram al municipi de Ferreries del 3T/2022, en:

Localitat: Ferreries

Oficina de Recaptació Municipal

Horari: de 9.00 h a 14.00h

Concepte

Termini de cobrament

en voluntària

Data de càrrec en compte

AIGUA I CLAVEGUERAM

3T/2022

De l' 1/11/2022 al 30/12/2022

24/11/2022

Els contribuents que hagin rebut l'avís de pagament podran pagar-ho presentant l'avís en les oficines de les següents entitats: Caixabank, Banca March, BBVA, Banc Santander i Caixa Colonya, en la seu electrònica de l'Ajuntament de Ferreries https://www.carpetaciutadana.org/ferreries/recaptacio/rebuts.aspx?ENTITAT=009&SITUACIO=P o en l'oficina de recaptació municipal.

Els contribuents que no hagin rebut l'avís de pagament podran pagar-ho en la seu electrònica de l'Ajuntament de Ferreries o en l'oficina de recaptació en l'horari i termini establert.

Transcorregut el termini d'ingrés voluntari sense que s'hagi satisfet el deute s'iniciarà el període executiu, d'acord amb el tenor dels articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la qual cosa determinarà l'exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin i, si escau, de les costes del procediment de constrenyiment.

 

Signat a Ferreries, en la data de la firma electrònica (7 de novembre de 2022)

La batlessa Joana Febrer Rotger