Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 651936
Departament de mobilitat - Segona convocatòria de les proves d’obtenció del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fem pública la resolució de la consellera executiva del Departament de Mobilitat d'aquest Consell Insular de Menorca, de dia 19/10/2022, resolució núm. 2022/MOB/292, mitjançant la qual es comunica la segons convocatòria de les proves d'obtenció del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que estableixen el següent:

“Atesa la Llei 13/1998, de 23 de desembre d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transport per carretera.

Atesa l'Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer, sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable;

Atès l'RD 97/2014, de 14 de febrer, que regula les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol;

Com a titular del Departament de Mobilitat, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, pel Decret de presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), l'acord del Consel executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executives (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de presidència núm. 421/2019 de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

RESOLC

PRIMER.- Convocar les proves de la segona convocatòria sobre l'obtenció de la  capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera que tindran lloc a l'illa de Menorca l'any 2022. 

SEGON.  Determinar  que l'esmentada convocatòria es regirà per les normes següents:

1.    Objecte

Es tracta de l'obtenció dels certificats de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses, en la modalitat de transport per carretera, per a totes o per a alguna de les especialitats següents:

Classe 1 (Matèries i objectes explosius)

Classe 2 (Gasos)

Classe 7 (Matèries radioactives)

Classe 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2,8 i 9 (Matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cadascuna de les classes de l'Acord europeu per al transport internacional de mercaderies perilloses (ADR) per carretera).

Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (benzina) i 1223 (querosè).

2.    Requisits dels aspirants

Per poder participar en aquestes proves, cal presentar en temps i forma el model de sol·licitud degudament emplenat i abonar la taxa corresponent.

Els aspirants podran optar entre examinar-se globalment per a totes les especialitats o de forma separada per alguna de les especialitats que indica l'esmentada Ordre.

3. Els exàmens constaran de dues proves:

La primera, en la qual no es permetrà la consulta de textos, consistirà en el desenvolupament de 25 preguntes o la resposta a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, que versaran sobre les matèries incloses en l'annex del Reial Decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

La segona prova, en la que es permetrà la consulta de textos, excepte en aquells en els que figuri la resolució a supòsits, consistirá en la realització d'un estudi o supòsit que, amb referencia a l'àmbit de la modalitat del transport i a l'especialitat corresponent, versarà sobre les tasques i obligacions a realitzar i/o complir pel conseller.

El temps màxim de que podran disposar els aspirants per fer cada una de les dues proves serà d'una hora.

Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts, i es considerarà superada quan l'examinand obtingui una puntuació igual o superior a 50. Les respostes errònies no tindran penalització.

4. Les instàncies es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de l'anunci de la publicació de la present Resolució al BOIB, a les quals s'adjuntarà fotocòpia del DNI i justificant del pagament de la taxa corresponent.

Els models d'instàncies es podran recollir en les dependències del Servei d'Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca, (plaça de la Biosfera, 5, de Maó, o plaça de la Catedral, 5, de Ciutadella), i presentar-les en el servei anteriorment esmentat o en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es poden presentar de manera telemàtica mitjançant la carpeta ciutadana de la web del CIMe (https://www.carpetaciutadana.org/web/).

D'acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei d'atribució de competències, per participació en les presents proves, s'abonarà la taxa corresponent.

La llista d'aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal, les dates i els llocs de realització de les proves corresponents es publicaran en el tauler d'edictes del Consell Insular de Menorca i en el lloc web www.cime.es.

Als efectes que disposa el RD 462/2002, el tribunal al que es refereix la present convocatòria es classifica en la categoria primera.

Els aspirants que superin l'examen els serà expedit el certificat d'aptitud a que fa referència l'article 5 de l'Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer.”

La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que no esgota la via administrativa, podeu interposar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de recepció d'aquesta notificació, recurs d'alçada davant la Presidència del Consell Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret. 

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no se us n'ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Signat en el lloc i en la data de la signatura electrònica (26 d'ocutbre de 2022)

La consellera executiva de Mobilitat María Montserrat Morlà Subirats