Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 653221
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 3 de novembre de 2022 per la qual s’aprova l’ampliació del termini de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a famílies de Mallorca, per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d’Ucraïna i la crisi energètica per a l’any 2022 (bo per a famílies)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 18 d'octubre de 2022 es va publicar al BOIB les bases específiques i convocatòria d'ajudes econòmiques per a famílies de Mallorca, per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d'Ucraïna i la crisi energètica (bo per a famílies).

2. El termini establert a les bases específiques per a la presentació de sol·licituds és de dia 21 d'octubre de 2022 a 11 de novembre de 2022.

3. Atès el número de presentació de sol·licituds i al fet que encara no s'ha esgotat el crèdit existent per a la convocatòria es considera adequat ampliar el termini de presentació de sol·licituds per a arribar a més famílies d'acord amb la finalitat de la subvenció.

Consideracions jurídiques

1. L'article 20.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, aprovada en sessió de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 18, de febrer de 2017), i modificada per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018) preveu que el termini per a presentar les sol∙licituds s'ha de fixar en les convocatòries corresponents, tenint en compte el volum de documentació per presentar i la dificultat per disposar‐ne, i no pot ser inferior a quinze dies a partir de l'endemà de la publicació.

2. D'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Administració d'ofici pot concedir una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació s'ha de notificar als interessats.

3. Conforme disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques els actes administratius han de ser objecte de publicació, i aquesta té els efectes de la notificació quan l'acte tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones.

4. Tal com estableix el punt 10 de les bases específiques de la convocatòria (BOIB núm. 135, de 18 d'octubre, de 2022) l'òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Presidència de l'IMAS.

Per tot això,

RESOLC

1. Ampliar el termini en 10 dies naturals fins dia 21 novembre (inclòs) de 2022 tal com preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques atès que les circumstàncies ho aconsellen i no perjudiquen drets de tercers.

2. Contra la present resolució d'ampliació del termini màxim de presentació de sol·licituds no cap la presentació de cap recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment, d'acord amb el que es disposa per l'article 32.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al BOIB.

Palma, 8 de novembre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler