Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 655453
Bases reguladores de subvencions beques per transport escolar 2021-2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el següent anunci es fa saber que l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar en Ple, en sessió de 20 d'octubre de 2022, va adoptar el següent acord:

Primer.- Aprovar les bases reguladores de les beques per al transport escolar de batxiller i graus formatius d'estudiants empadronats al terme de Sant Llorenç amb el contingut següent:

Base primera: objecte

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les beques per al transport escolar de batxiller, graus formatius i educació especial amb escolarització obligatòria d'estudiants empadronats al terme de Sant Llorenç.

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària “326.480080. BEQUES TRANSPORT BATXILLER / GRAUS FORMATIUS per atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de les beques.

Si les sol·licituds de beques presentades excedeixen de les disponibilitats pressupostàries l'import de les beques es reduirà proporcionalment

Base segona: entitats beneficiàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits següents:

 • Estar empadronat i residir al terme de Sant Llorenç des Cardassar.
 • Tenir una edat compresa entre els 16 i els 25 anys ambdós inclosos.
 • Estar matriculat i haver assistit regularment a les classes de Batxiller o mòduls professionals en el curs 2021-22.
 • No haver utilitzat (per motius justificats) el transport que l'Ajuntament posa a disposició dels alumnes de Batxiller i Graus Formatius empadronats al municipi.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, l'AEAT i la seguretat social i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars.

Base tercera: sol·licitud i documentació

Les persones interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases han de presentar la sol·licitud, d'acord amb el model adjunt com a annex 1, acompanyada de la documentació següent:

 • Acreditació de la personalitat jurídica i dades personals de l'alumne (nom, NIF, adreça, telèfon) .
 • Un certificat d'estar al corrent de les obligacions tributaries amb l'Agència tributària (l'AEAT) i amb la seguretat social.
 • Còpia de la matriculació al centre escolar i certificat acreditatiu d'haver assistit regularment a les classes de Batxiller, Graus Formatius o d' educació especial en el curs 2021-2022.
 • Certificació bancària de les dades del compte corrent del pare o tutor on se sol·licita que s'efectuï l'ingrés de la subvenció que es pugui concedir.

D'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, si la sol·licitud de beca no compleix els requisits que s'indiquen o no s'hi inclou la documentació que pertoca, es requerirà al pare o tutor del beneficiari perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

Base quarta: termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de beca es dirigiran al departament d'intervenció de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i s'han de presentar, juntament amb la documentació que s'hi ha d'adjuntar, al Registre General Municipal de l'Ajuntament o a les delegacions de Son Carrió i de Sa Coma o a qualsevol dels llocs prevists a l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 30 de novembre de 2022.

Base cinquena: òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

La iniciació del procediment de concessió de beques es produeix d'ofici, mitjançant Resolució del Batle d'aprovació d'aquestes bases, que després seran publicades al tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en la BDNS.

A la Comissió Avaluadora, integrada pel secretari, Josep Lluis Obrador Esteva, l'interventor, Antoni Crespí Serra i la tècnica d'educació Margalida Sansó Sánchez, li correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidora d'Educació, Dolors Sánchez Márquez, d'acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases.

L'import de les beques serà de 0,095 euros per Km i dia, a aquests efectes es consideraran el quilometratge existent entre el nucli de població de l'estudiant i el centre d'estudis, així mateix es considerarà un curs escolar de 175 dies lectius. La subvenció concedida no podrà excedir de 665 euros per alumne.

En qualsevol cas, la Comissió Avaluadora pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

Una vegada avaluades les sol·licituds, a la vista de l'informe corresponent, el regidor/a delegat d'Educació formularà la corresponent proposta de resolució al Batle o a la Junta de Govern.

El termini màxim per resoldre és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des que s'hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des que s'ha notificat.

Base sisena: pagament

Els beneficiaris de les beques estan obligats a acreditar, abans de l'ordenació del pagament que estan al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament.

Quan el beneficiari sigui deutor de l'Ajuntament, com a conseqüència d'un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

Base setena: obligacions de les beneficiàries

Són obligacions dels beneficiàries de les beques:

 • Comunicar a l'Ajuntament l'acceptació o la renúncia de la beca en els termes de la resolució de la concessió. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de quinze dies comptadors des que s'hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar o qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que se'ls requereixi en l'exercici d'aquestes funcions de control.
 • S'entendrà justificada la beca quan la documentació presentada pel beneficiària sigui aprovada per l'òrgan municipal competent.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o revocació de la beca amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar aplicant el procediment de constrenyiment i inhabilitant al beneficiari per rebre noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder exigir les responsabilitats que hi pogués haver d'ordre penal, civil o administratiu.

Base vuitena: normativa aplicable

En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, el Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d'execució núm. 39 a 42 que regulen la concessió de subvencions públiques així com la resta de normativa que sigui d'aplicació.

 

​​​​​​Segon.- Procedir a la convocatòria del procediment per a la presentació de sol·licituds relatives a les presents subvencions, i a dit efecte exposar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pagina web, a la BDSN i al tauló d'anuncis de l'Ajuntament.”

 

Sant Llorenç des Cardassar, data i signatura electròniques (8 de novembre de 2022)

El batle Pep Jaume Umbert

 

ANNEX 1 CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER TRANSPORT ESCOLAR 2021/22

DADES DEL PARE O TUTOR

Nom :

NIF:

Adreça:

Telèfon:

Domiciliació bancària:

Entitat/                                          Oficina                                       DC

Núm. de compte:

DADES DE L'ALUMNE:

Nom :

NIF:

Centre on cursa els estudis:

Motiu pel qual no has utilitzat el transport de l'Ajuntament: