Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 654723
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 289/2022 de 7 de novembre, relatiu a la designació de presidència en funcions per absència de la titular

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret de presidència núm. 169/2021, de 9 de juliol, es nomenà el senyor Miquel Àngel Maria Ballester, vicepresident del Consell Insular de Menorca, al qual correspon, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, les funcions pròpies de la presidència en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

Tenint en compte que estaré absent de l'illa des del dia 7 fins al dia 9 de novembre, ambdós inclosos;

Com a presidenta del Consell Insular de Menorca, en exercici de les competències que m'atribueix l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars;

Resolc

Primer. Designar el vicepresident, senyor Miquel Àngel Maria Ballester, com a president en funcions del Consell Insular de Menorca, a fi que em substitueixi en l'exercici de totes les meves funcions des del dia 7 fins al dia 9 de novembre, ambdós inclosos.

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de l'efectivitat del nomenament pels dies assenyalats.

 

Maó, 7 de novembre de 2022

Per delegació de la presidenta ​​​​​​​La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)