Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 652128
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2022)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic (BOCAIB núm. 148, de 29 de novembre), té per objecte fomentar la recerca científica, la innovació tecnològica i la normalització i l'homologació necessàries per incrementar el coneixement científic a les Illes Balears i per accelerar-ne la integració en el mercat europeu i la presència efectiva en els mercats internacionals. Així mateix, l'article 2 d'aquesta Llei disposa la creació del Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears.

2. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022, aprovat el 29 de març de 2019, té com a fi últim la contribució i l'impuls del lideratge científic i tecnològic de la regió i les capacitats d'innovació com a elements essencials per a la creació d'ocupació de qualitat, la millora de la productivitat i la competitivitat empresarial, la millora en la prestació dels serveis públics i, finalment, el desenvolupament i el benestar dels ciutadans.

3. Els recursos humans són el factor limitador més important per a la creació, l'absorció i la transformació del coneixement. Per aquest motiu, una de les línies d'actuació que articula el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022 és la del capital humà, que inclou el Programa d'Incorporació de Personal d'R+D+I, amb mesures com els promotors tecnològics, la incorporació de personal tècnic de suport a la recerca i la incorporació de personal investigador doctor (contractes postdoctorals). Tan important és promoure la formació de nou personal investigador, un procés llarg i complex, com facilitar la incorporació als diversos elements del sistema de ciència i tecnologia de personal ja format en diferents àmbits.

4. La incorporació de personal investigador qualificat al sistema de ciència i tecnologia objecte d'aquesta convocatòria és una mesura de foment de la recerca científica i tecnològica per enfortir la capacitat de recerca dels grups d'R+D i permetre que assoleixin la condició de grups de recerca competitius.

5. El 20 de desembre de 2021 es va publicar l'Acord del Consell de Govern pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023. Entre les subvencions previstes en el Pla es troba la convocatòria de contractes postdoctorals.

6. Aquesta convocatòria s'ajusta a allò que disposen el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (BOIB núm. 25, de 13 de febrer).

7. Les ajudes concedides en el marc d'aquesta convocatòria es consideren ajudes d'Estat i estan subjectes al que es disposa en el Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual queden exemptes de l'obligació de notificació prevista en l'articulo 108, apartat 3, del Tractat (DO L 187 de 26.6.2014, pp. 1–78),  i s'aplica a la exempció per categoria d'ajut de recerca i desenvolupament, secció 4 del reglament esmentat.

8. A més, s'han de tenir en compte la disponibilitat pressupostària per a l'exercici de 2022 i els informes previs de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com les facultats per dictar resolucions establertes en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i en la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de vint ajuts per incorporar, en règim de concurrència competitiva, personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.

2. Aprovar els termes d'aquesta convocatòria, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010, que consten en els annexos següents:

 • Annex 1: disposicions comunes.
 • Annex 2: Programa Margalida Comas, per a joves investigadors que hagin obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2020 i la data de tancament del període de sol·licituds d'aquesta convocatòria, i s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) de l'annex 1.
 • Annex 3: Programa Vicenç Mut Estabilitat, per a investigadors amb experiència que provenguin de programes Margalida Comas de convocatòries anteriors i s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) de l'annex 1.
 • Annex 4: Programa Vicenç Mut, per a investigadors amb experiència que hagin obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos, i s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) de l'annex 1.
 • Annex 5: Programa Felip Bauçà, per a empreses. Els investigadors han d'haver obtingut el doctorat abans del 31 de desembre de 2019, i s'han d'incorporar a les entitats a què fa referència el punt segon.2.c) de l'annex 1.

3. Comunicar aquesta Resolució a la Base de dades nacional de subvencions.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici d'interposar-ne qualsevol altre que es consideri oportú.

 

Palma, (Signat electrònicament: 7 de novembre de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Disposicions comunes

Primer Objecte

1. L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.  Aquesta convocatòria està sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de comptabilitzar-la per finançar el compliment de l'obligació en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents a l'exercici següent a aquell en què es tramiti l'expedient.

2. S'ofereixen vint ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears.

Els ajuts es distribueixen de la manera següent:

 • Un mínim de vuit ajuts per al Programa Margalida Comas, per a joves investigadors que s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) d'aquest annex.
 • Un màxim de tres ajuts per al Programa Vicenç Mut estabilitat, per a investigadors amb experiència provinents de programes Margalida Comas de convocatòries anteriors que s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) d'aquest annex.
 • Un mínim de vuit ajuts per al Programa Vicenç Mut, per a investigadors amb experiència que s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) d'aquest annex.
 • Un màxim d'un ajut per al Programa Felip Bauçà, per a empreses privades d'R+D, entitats que figuren en el punt segon.2.c) d'aquest annex.

3. A l'efecte de l'avaluació, en aquesta convocatòria s'utilitzaran les àrees temàtiques establertes per l'Agència Estatal d'Investigació (codi ANEP).

Segon Entitats beneficiàries

1. Poden ser sol·licitants i beneficiaris dels ajuts els centres d'R+D que estiguin vàlidament constituïts i que tenguin capacitat de contractació laboral, als quals es refereix l'apartat següent.

Addicionalment, els centres d'R+D han de complir les condicions establertes en l'article 3 de l'Ordre de bases.

2. Als efectes d'aquests ajuts poden ser beneficiaris els centres d'R+D, ubicats a les Illes Balears, següents:

a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració General de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada.

b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques.

c) Empreses privades d'R+D i/o innovació: entitats privades amb capacitat i activitat demostrades en R+D i/o innovació.

3. Les persones jurídiques privades han d'estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent, han d'estar inscrites en el registre corresponent i han de disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció.

Tercer Requisits dels investigadors

1. Els investigadors candidats interessats en aquests ajuts poden presentar propostes al centre o a la unitat de recerca amb el vistiplau de l'investigador principal de la proposta, que ha de ser doctor i que ha d'estar vinculat estatutàriament, funcionarialment (pot ser funcionari de carrera o interí) o amb un contracte laboral a les entitats esmentades en el punt anterior. En el cas que la vinculació amb l'entitat sol·licitant no sigui de caràcter permanent, la relació o contracte temporal ha de tenir, com a mínim, una duració igual a la del contracte postdoctoral. La relació s'ha d'haver iniciat abans de la finalització del període de sol·licituds d'aquesta convocatòria i ha de finalitzar en data posterior a la data de finalització del contracte postdoctoral. En cap cas s'acceptaran manifestacions d'intencions per part de l'entitat sol·licitant

2. En els annexos 2, 3, 4 i 5 es troben els requisits particulars que han de complir els investigadors en funció del programa al qual es volen presentar.

Quart Finançament dels ajuts

L'import global màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és d'1.960.000,00 €. Atès que aquesta subvenció s'imputa a més d'una partida pressupostària, l'assignació és vinculant per l'import total i no per cada partida.

Aquest expedient es durà a terme pel procediment de tramitació anticipada de despesa corresponent a l'any 2023 (art. 43, 44, 45 i 46 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears).

La distribució màxima de les anualitats és la següent:

- Any 2022: 0,00 €

- Any 2023: 0,00 €

- Any 2024: 760.000,00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents de l'exercici de 2024, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 220.000,00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00
 • 125.000,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00
 • 125.000,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00
 • 125.000,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00
 • 125.000,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00
 • 40.000,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00

- Any 2025: 760.000,00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents de l'exercici de 2025, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 220.000,00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00
 • 125.000,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00
 • 125.000,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00
 • 125.000,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00
 • 125.000,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00
 • 40.000,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00

- L´Any 2026: 304.000,00 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o partides equivalents de l'exercici de 2026, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 140.000,00 €, a la partida 21501 541A01 74700 00
 • 75.000,00 €, a la partida 21501 541A01 74900 00
 • 75.000,00 €, a la partida 21501 541A01 70100 00
 •  75.000,00 €, a la partida 21501 541A01 74800 00
 • 75.000,00 €, a la partida 21501 541A01 78000 00
 • 0,00 €, a la partida 21501 541A01 77000 00

Cinquè Naturalesa i durada de l'ajut

1. La durada de l'ajut depèn del programa (vegeu els annexos, 2, 3, 4 i 5) i comença a comptar des del moment en què l'investigador s'incorpora al seu lloc de feina.

2. L'ajut atorgat s'ha de destinar a cofinançar el salari brut (el salari més la quota de la Seguretat Social del treballador) i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. Els centres d'R+D han d'assumir qualsevol increment retributiu dels investigadors

 

contractats que es produeixi durant anys posteriors, i també les repercussions dels increments de la quota empresarial de la Seguretat Social o qualsevol altra incidència.

Sisè Règim de compatibilitats

1. Els contractes finançats amb càrrec als ajuts objecte d'aquesta Resolució són incompatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte laboral del personal contractat.

2. Els ajuts concedits són compatibles amb altres ajuts i subvencions, independentment de la naturalesa i de l'entitat que els concedeixi, sempre que conjuntament no superin el cost total de l'acció i no provenguin de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Els sol·licitants han de declarar els ajuts que hagin obtingut o sol·licitat amb relació als contractes per als quals se sol·licita finançament, tant en el moment de presentar la sol·licitud, com en qualsevol altre moment posterior en què aquesta circumstància es produeixi.

3. Els investigadors que es contractin a l'empara d'aquest programa poden realitzar, a petició pròpia, col·laboracions complementàries en tasques docents relacionades amb l'activitat de recerca proposada fins a un màxim de 80 hores anuals (s'entén anual com a “curs escolar”), amb l'acord previ, si escau, del departament implicat, amb l'aprovació del centre d'R+D i de la Direcció General de Política Universitària i Recerca i amb el respecte a la normativa vigent d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Setè

Òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment

1. La Direcció General de Política Universitària i Recerca és l'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió d'ajuts d'aquesta convocatòria.

2. El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura és l'òrgan competent per dictar la resolució de concessió o denegació de la subvenció o, si escau, d'inadmissió de les sol·licituds. També és l'òrgan competent per dictar les resolucions de modificació a què es refereixen els articles 23 i 24 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010.

3. El termini màxim per resoldre els procediments i notificar-ne la resolució és de sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si no es dicta la resolució en aquest termini, les sol·licituds s'han de considerar desestimades.

4. El termini per resoldre podrà ser interromput, d'acord amb l'article 24.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, durant el període que duri l'avaluació per part de l'entitat col·laboradora a què fa referència el punt dotzè d'aquest annex.

5. En el cas que el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable a l'entitat sol·licitant de la subvenció, aquesta disposa de quinze dies per dur a terme les actuacions que permetin reprendre'n la tramitació. Si finalitza aquest termini i l'entitat sol·licitant no ha dut a terme les activitats necessàries per reprendre'n la tramitació, el procediment caducarà. En aquest cas, l'òrgan instructor ha de proposar al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura que s'arxivin les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, ha de notificar aquesta circumstància a la persona interessada.

Vuitè Termini i forma de presentació de sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. La sol·licitud s'ha d'emplenar i enregistrar en línia en l'adreça http://dgrdi.caib.es.

3. L'entitat sol·licitant ha d'adreçar la sol·licitud d'ajut al conseller competent en matèria de recerca, amb el vistiplau de l'investigador candidat i de l'investigador responsable del grup de recerca al qual s'ha d'incorporar l'investigador candidat.

4. La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant autoritza l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a consultar les dades de l'entitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la hisenda estatal a fi de gestionar i controlar els ajuts que es puguin atorgar a l'empara d'aquesta convocatòria i fer-ne el seguiment.

En tots els casos, s'han de respectar els aspectes següents:

a) Un mateix investigador només es pot incloure com a candidat en una sol·licitud. En cas que s'inclogui en més d'una sol·licitud, s'han de desestimar totes les sol·licituds presentades en les quals es repeteixi l'investigador candidat.

b) Un mateix investigador responsable només pot figurar com a tal en una sol·licitud. En el cas que s'inclogui en més d'una sol·licitud, s'han de desestimar totes les sol·licituds presentades en les quals es repeteixi l'investigador responsable.

c)  Les sol·licituds es poden presentar en català, castellà o anglès.

5. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar obligatòriament la documentació que s'enumera a continuació (a través de l'aplicació i en format PDF):

a)  Pel que fa a l'entitat sol·licitant:

a.1) Document d'identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o, segons els casos, dels representants legals o voluntaris i, si escau, un certificat d'empadronament.

a.2) En el cas d'administracions territorials, un certificat emès per l'òrgan competent que acrediti la representació que exerceix la persona que signa la sol·licitud.

a.3) En el cas d'universitats, entitats públiques no territorials i centres docents públics no universitaris, una còpia del butlletí oficial en què es va publicar la creació o el reconeixement de l'entitat o el centre, així com l'acreditació de la representació que exerceix la persona sol·licitant. Si aquesta documentació ja consta en la Direcció General de Política Universitària i Recerca, n'hi ha prou amb indicar-ho.

a.4) En el cas de persones jurídiques no incloses en els apartats a.2) i a.3), el document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent o un certificat d'inscripció registral dels documents esmentats, així com l'acreditació de la representació que exerceix la persona que signa la sol·licitud.

a.5) Una declaració de no incórrer en cap causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent (annex 9, en format PDF signat electrònicament).

a.6) El fet de presentar la sol·licitud d'ajuts a la contractació de personal investigador implica autoritzar l'òrgan instructor a consultar les dades de l'entitat sol·licitant a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a la hisenda pública estatal i a l'autonòmica. En el supòsit que no ho autoritzi, l'entitat sol·licitant ha de presentar una declaració de no autorització i els certificats corresponents de l'Administració tributària estatal i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acreditin el compliment de les obligacions en matèria tributària i de la Seguretat Social, respectivament.

a.7) Una declaració responsable del compliment de les obligacions que estableix l'article 15 de l'Ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010, així com de les que estableix aquesta convocatòria (annex 10, en format PDF signat electrònicament).

a.8) Un certificat o l'acreditació de l'existència d'un compte bancari del qual n'és titular el beneficiari de la subvenció (annex 11, en format PDF signat electrònicament). Si aquesta informació ja consta a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, n'hi ha prou amb indicar-ho. Es pot trobar la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades en la pàgina web http://dgrdi.caib.es.

a.9) En el cas de les entitats privades amb finalitat de lucre, un informe de viabilitat financera per a l'execució del projecte, els comptes anuals i un informe de les activitats de R+D i/o d'innovació que realitza.

 

b) Pel que fa al projecte i al grup de recerca:

b.1) L'imprès de sol·licitud amb les signatures del responsable de l'entitat, de l'investigador candidat i de l'investigador responsable del grup de recerca al qual s'ha d'incorporar l'investigador candidat (annex 6, en format PDF signat electrònicament).

b.2) El document d'identitat (DNI, NIF o NIE) de l'investigador responsable del grup de recerca al qual s'ha d'incorporar l'investigador candidat.

b.3) Un document acreditatiu de la vinculació de l'investigador responsable del grup de recerca amb l'entitat sol·licitant, en format PDF signat electrònicament.

b.4) L'historial cientificotècnic dels darrers cinc anys de l'equip de recerca en el qual s'ha d'integrar el candidat, en format PDF.

b.5) Un informe de l'activitat de recerca que ha de dur a terme l'investigador candidat en l'equip de recerca, en format PDF.

b.6) Una declaració expressa en la qual es facin constar totes les subvencions i els ajuts sol·licitats o concedits per qualsevol institució pública o privada relacionats amb la sol·licitud presentada (annex 12, en format PDF signat electrònicament).     

b.7) Un informe de l'investigador responsable sobre el grau d'acompliment dels objectius proposats durant el Programa Margalida Comas (només en el cas de candidats del Programa Vicenç Mut estabilitat que provenguin de programes Margalida Comas de convocatòries anteriors), en format PDF signat electrònicament.

 

c)    Pel que fa a l'investigador candidat que s'ha de contractar:

c.1) Un currículum de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia o un currículum normalitzat (CVN), disponible en la pàgina https://cvn.fecyt.es.

c.2) Una fotocòpia del document que n'acrediti la identitat, en vigor, únicament en el cas de ciutadans espanyols o estrangers residents al territori espanyol.

c.3) Una fotocòpia del passaport, en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents al territori espanyol.

c.4) Una còpia compulsada del certificat acadèmic del grau de doctor de l'investigador candidat, amb indicació expressa i clara de la data en la qual es va obtenir aquest grau.

c.5) Els documents necessaris per acreditar les estades als centres d'R+D (annex 15, en format PDF signat electrònicament).

c.6) Un informe de l'activitat de recerca (publicacions, pòsters, congressos,etc. ) realitzada durant el Programa Margalida Comas (només en el cas de candidats del Programa Vicenç Mut estabilitat que provenguin de programes Margalida Comas de convocatòries anteriors), en format PDF signat electrònicament per l'investigador candidat i per l'investigador responsable.

Novè Esmena de les sol·licituds

En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits legals o els que exigeix l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 o no compleixin els requisits que exigeix aquesta convocatòria, s'ha de requerir a la persona o l'entitat interessades que esmenin el defecte o que aportin la documentació preceptiva en el termini de deu dies. Si, transcorregut aquest termini, no han esmenat el defecte o no han presentat la documentació requerida, s'ha de considerar que desisteixen de la sol·licitud i s'ha d'arxivar l'expedient sense fer més tràmits, després de dictar la resolució corresponent, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015.

Desè Avaluació i selecció de les propostes

1. Les subvencions regulades en aquesta Resolució es concedeixen amb subjecció als principis d'objectivitat, de transparència, de publicitat i de concurrència.

2. D'acord amb la naturalesa de la sol·licitud, se sotmeten a una avaluació externa a càrrec d'un organisme avaluador independent.

3. L'avaluació cientificotècnica externa per seleccionar propostes s'ha de basar en els criteris següents, que s'han de valorar de la manera que s'indica:

1r. Contribució cientificotècnica del candidat al seu camp de recerca. La valoració es fa sobre la base dels diferents apartats que es recullen en el currículum (màxim 45 punts): aportacions científiques del candidat, estades internacionals, participació en projectes d'R+D.

2n. Historial cientificotècnic de l'equip de recerca en el qual s'ha d'integrar el candidat. Es valora especialment que l'equip disposi de projectes d'R+D  finançats en les convocatòries competitives del Pla CTI, del Pla Nacional d'R+D+I o mitjançant algun dels instruments del Programa Marc de la  Unió Europea (màxim 30 punts): aportacions científiques de l'equip de recerca, transferència del coneixement, estades internacionals i participació en projectes d'R+D.

3r.  Informe de l'activitat que ha de dur a terme el candidat i adequació d'aquesta activitat al candidat prenent com a base la seva formació i experiència (màxim 25 punts): activitat que ha de dur a terme el candidat, adequació del currículum del candidat a l'activitat i transferibilitat del  projecte.

4. Una vegada rebuts els informes d'avaluació externa s'ha de reunir la Comissió de Selecció que està integrada pels membres següents:

1. El director general de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, que hi actua com a president.

2. La cap del Servei de Recerca i Desenvolupament, que hi actua de secretària.

3. Tres persones de la direcció general de Política Universitària i Recerca, que actuen de vocals.

5. La Comissió de Selecció ha d'examinar les sol·licituds presentades i els informes elaborats per l'organisme extern d'avaluació cientificotècnica i ha d'emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

6. La Comissió de Selecció ha de publicar una diligència en l'adreça http://dgrdi.caib.es en la qual han d'aparèixer les notes de l'avaluació externa per a cada programa. Aquesta publicació s'ha de notificar per correu electrònic a totes les persones candidates. Els candidats, amb el vistiplau del representant de l'entitat, disposen d'un termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència per formular les al·legacions que considerin oportunes. Les al·legacions s'han de presentar mitjançant registre electrònic.

7.  La metodologia que ha de seguir la Comissió per seleccionar les propostes és la següent:

a) S'ha d'establir un ordre de prelació per a cada programa (Programa Margalida Comas, Programa Vicenç Mut estabilitat, Programa Vicenç Mut i Programa Felip Bauçà) amb les sol·licituds presentades i valorades a l'avaluació externa.

 

b) S'ha d'assignar plaça als expedients amb més puntuació fins que s'hagin fixat els ajuts assignats a cada programa, tenint en compte el següent:

1r. En el cas del Programa Vicenç Mut estabilitat, si no s'assignen totes les places, les sobrants s'afegiran al nombre de places que s'han d'assignar al Programa Vicenç Mut.

2n. Si la plaça del Programa Felip Bauçà no és assignada, s'afegirà al nombre de places que s'han d'assignar al Programa Margalida Comas.

c)    Els expedients que no hagin obtingut plaça han de formar part de les llistes de reserva. La Comissió  ha d'establir una llista de reserva per a cada programa.

En cas d'empat, s'han de tenir en compte les puntuacions de cada candidat en cadascun dels apartats de l'informe d'avaluació externa. En tots els casos el candidat amb més puntuació ha d'ocupar el primer lloc en la llista de prelació, d'acord amb l'ordre següent:

1. Contribució cientificotècnica.

2. Historial del grup.

3. Informe de l'activitat que s'ha de dur a terme.

4. Data de presentació de la sol·licitud (registre d'entrada de la sol·licitud).

8. Una vegada resoltes les al·legacions presentades, la Comissió publicarà una diligència definitiva amb els candidats seleccionats, els candidats exclosos i els candidats en reserva.

Onzè Proposta de resolució provisional, tràmit d'audiència i concessió definitiva

1. El director general de Política Universitària i Recerca, com a òrgan instructor, ha de signar la proposta de resolució de concessió de la subvenció basant-se en la puntuació atorgada a l'avaluació externa. La proposta de resolució s'ha de notificar a les entitats beneficiàries, que disposen d'un termini de deu dies per acceptar la subvenció mitjançant el model d'acceptació que figura en l'annex 13 o per a formular les al·legacions que considerin oportunes. Si no es presenta l'acceptació de l'ajut, ni es formula cap al·legació o existeix un desistiment exprés en el termini esmentat, s'entén que desisteixen de la sol·licitud i de l'ajut proposat.

2. Una vegada presentada l'acceptació de la subvenció, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha d'emetre la resolució definitiva de concessió, que s'ha de notificar a l'entitat subvencionada mitjançant un correu electrònic.

Dotzè Entitats col·laboradores

De conformitat amb el que disposen els articles 26 i 27 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 9 de l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010, en la fase d'avaluació externa es pot designar com a entitat col·laboradora un organisme avaluador independent, de prestigi reconegut (AGAUR, AVAP, AQUIB, AEI o una entitat pública avaluadora similar), amb el qual s'ha de formalitzar un conveni o un contracte per concretar els termes de la col·laboració.

Tretzè Forma de pagament

La forma de pagament d'aquests ajuts s'estableix en funció del programa (vegeu els annexos 2, 3, 4 i 5).

Catorzè Obligacions de les entitats beneficiàries

1. Les entitats beneficiàries dels ajuts estan obligades a comunicar a l'òrgan concedent qualsevol eventualitat en l'activitat subvencionada que n'afecti el compliment segons els termes de la concessió de l'ajut. L'entitat beneficiària disposa de quinze dies naturals comptadors des del moment en què tengui coneixement del fet per comunicar-ho.

2. A més de les obligacions que s'inclouen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, les entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Formalitzar un contracte de feina amb l'investigador candidat, la durada del qual ha de ser com a mínim del període per al qual es concedeix l'ajut establert en la resolució de concessió. La modalitat contractual s'ha d'ajustar a la legislació vigent en el moment en què se subscrigui el contracte.

b)  Justificar la despesa d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria.

c)  Conservar tots els justificants de pagament i col·laborar amb les institucions de control.

d)  Fer constar en totes les publicacions, els informes o les memòries que es puguin derivar del treball fet que aquest ha estat possible gràcies a la concessió d'un ajut de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, mitjançant la col·locació dels logotips corresponents (annex 14), disponibles en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dgrdi.caib.es).

e) En tots els articles, publicacions o comunicacions l'afiliació del candidat serà segons les normes publicades en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

f)  Atendre el personal de la Direcció General de Política Universitària i Recerca  i de la Intervenció Adjunta d'Auditories.

3. La concessió de l'ajut implica que l'entitat beneficiària ha de complir les normes que fixa aquesta convocatòria, i també qualsevol altra norma que s'estableixi per fer el seguiment científic del treball i per justificar els fons públics rebuts. Concretament, s'ha de sotmetre al règim d'obligacions i sancionador dels articles 11, 50 i següents del Text refós de la Llei de subvencions.

4. A l'efecte de dur a terme un seguiment millor de la feina feta, la Direcció General de Política Universitària i Recerca pot requerir que es presenti la informació complementària que consideri adient.

5. L'incompliment de les obligacions esmentades implica revocar els ajuts concedits, d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

6. El manteniment dels ajuts està condicionat al compliment de tots els requisits que exigeix aquesta convocatòria.

Quinzè Seguiment i obligacions dels investigadors contractats

El seguiment de la feina feta pels investigadors contractats amb els ajuts correspon a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, que ha d'establir els procediments adequats i que pot designar els òrgans, les comissions o els experts que consideri necessaris per dur a terme les actuacions de seguiment i comprovació de l'aplicació dels ajuts. A fi que es pugui fer aquest seguiment, els investigadors contractats tenen les obligacions següents:

a) Han de lliurar al departament de personal o de nòmines del centre un extracte bancari mensual, semestral o anual que indiqui que han rebut la nòmina, en el qual han de figurar el DNI o el NIE i la rúbrica de l'investigador contractat.

b) Han de presentar una memòria d'actuació cientificotècnica del compliment de les condicions imposades en la concessió de l'ajut, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria d'actuació cientificotècnica s'ha de presentar conjuntament amb cadascuna de les memòries econòmiques.

c) En tots els articles, publicacions o comunicacions indicaran com a afiliació: «PostDoc (Margalida Comas)», etc., o bé seguiran les normes publicades en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

Setzè Contractació i incorporació dels investigadors

1. Les entitats beneficiàries han de formalitzar els contractes amb els investigadors candidats i els han de trametre a la Direcció General de Política Universitària i Recerca en el termini de dos mesos comptadors des de la data de signatura del contracte entre l'entitat beneficiària i l'investigador. Els contractes han de ser a temps complet i han de tenir una durada mínima de dos o tres anys (en funció del programa) a partir de la data d'incorporació de l'investigador al seu lloc de feina. En casos excepcionals i degudament acreditats, es pot sol·licitar una ampliació del termini, d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015. En tot cas, la data màxima d'incorporació de l'investigador al seu lloc de feina serà el 30 octubre 2023.

2. En el contracte s'ha d'indicar la durada d'aquest, la retribució que rebrà l'investigador i la data d'incorporació efectiva al lloc de feina, i s'ha de fer referència expressa al finançament amb càrrec a aquesta convocatòria. La referència ha de ser la següent:

“Contracte finançat gràcies a la convocatòria de contractes postdoctorals del Govern de les Illes Balears”.

Dissetè Afiliació de l'investigador contractat

1. En tota la documentació que generi l'investigador contractat (articles, pòsters, etc.) ha d'aparèixer l'afiliació segons les directrius que figuren en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dgrdi.caib.es).

2. En el cas que no aparegui l'afiliació de l'investigador contractat tal com s'especifica en el punt 17.1, no es tindran en compte els mèrits en properes sol·licituds en convocatòries d'aquesta Direcció General.

 

Divuitè Justificació de les ajudes

1. El centre d'R+D ha de justificar les despeses fetes en l'aplicació de cadascun dels ajuts que li han concedit mitjançant un certificat. Aquest document s'ha de presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca en format electrònic, com a màxim abans del 15 de novembre de cada una de les anualitats del contracte.

2. El justificant de les despeses realitzades ha de contenir la documentació següent:

- Per a la primera justificació parcial:

a)    Un certificat de les despeses realitzades signat pel responsable de l'entitat. Aquest certificat ha de contenir un resum de les despeses realitzades durant el període a justificar (annex 7).

b)    Les nòmines.

c)    Un document que justifiqui el pagament de les nòmines mensuals desglossades per beneficiaris, que ha de coincidir amb l'import total de l'ingrés dels certificats bancaris presentats.

d)    Un justificant de pagament de la nòmina emès per l'entitat bancària o bé un certificat o un extracte mensual bancari que acrediti l'ingrés de la nòmina en el compte corrent de la persona beneficiària.

e)    Un model TC1 de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb el justificant de pagament bancari corresponent.

f)    Un model TC2 de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

g)    Un model 111 (retencions i ingressos a compte de l'IRPF) amb una còpia del justificant del pagament bancari corresponent al període de justificació.

h)    Una còpia del model 190 (resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF) corresponent al període de justificació. S'ha de presentar el primer full de dades generals i els corresponents a les persones declarades.

i)    En tots els documents presentats en l'expedient han de constar els logotips de la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears (annex 14).

- Per a la darrera justificació:

a) Un certificat de les despeses fetes. Aquest certificat ha de contenir un resum de les despeses fetes durant el període a justificar.

b)  Les nòmines.

c)  Un document que justifiqui el pagament de les nòmines mensuals desglossades per beneficiaris, que ha de coincidir amb l'import total de l'ingrés dels certificats bancaris presentats.

d)  Un justificant de pagament de la nòmina emès per l'entitat bancària o bé un certificat o un extracte mensual bancari que acrediti l'ingrés de la nòmina en el compte corrent de la persona beneficiària.

e)  Un model TC1 de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb el justificant de pagament bancari corresponent.

f)  Un model TC2 de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

g)  Un model 111 (retencions i ingressos a compte de l'IRPF) amb una còpia del justificant del pagament bancari corresponent al període de justificació.

h)  Una còpia del model 190 (resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF) corresponent al període de justificació. S'ha de presentar el primer full de dades generals i els corresponents a les persones declarades.

i)  En tots els documents presentats en l'expedient han de constar els logotips de la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears (annex 14).

j)  Amb la darrera justificació s'ha de presentar, a més, el compte justificatiu (annex 8) amb les despeses de tot el període de contractació.

3. En el cas que l'òrgan gestor consideri que la justificació presentada és insuficient o inadequada, s'ha d'obrir un termini de deu dies per esmenar-la, d'acord amb l'article 14.1.h) de l'Ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010.

4. En el cas d'entitats no subjectes a la jurisdicció del Tribunal de Comptes o a l'òrgan corresponent de control extern de la Comunitat Autònoma, s'ha de presentar la memòria de les activitats i una relació dels justificants de les despeses, juntament amb els justificants originals.

5. També s'ha de presentar una relació detallada d'altres ingressos o ajuts percebuts, si n'hi ha, que hagin finançat la contractació amb indicació de l'import i la procedència.

6. Si s'escau, s'ha d'acreditar el reintegrament dels romanents no aplicats.

7. La justificació econòmica s'ha de fer segons les dates que es detallen en les disposicions per a cada programa i s'ha de presentar, juntament amb la memòria cientificotècnica, en suport informàtic d'acord amb els models disponibles en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dgrdi.caib.es).

8. En tots els actes públics de difusió dels resultats obtinguts hi ha d'aparèixer la imatge corporativa de la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Dinovè Conservació de documents

D'acord amb l'article 140 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, les entitats beneficiàries estan obligades a conservar els documents justificatius de les despeses, a disposició de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu, durant un període de tres anys comptadors a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació.

Aquesta obligació afecta els documents originals o les còpies compulsades d'aquests documents.

Vintè Revocació i reintegrament dels ajuts

El fet de no complir les normes d'aquesta convocatòria, d'ocultar dades o presentar-ne de falses o inexactes, de no formalitzar el contracte en els termes establerts en aquesta convocatòria o de no justificar l'acció pot comportar que es revoqui la concessió de l'ajut i que s'hagin de reintegrar les quantitats rebudes, d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, sens perjudici de l'aplicació del règim sancionador establert en el títol cinquè d'aquesta norma.

Vint-i-unè Fiscalització i control

Les entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització establertes en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern i de l'Administració General de l'Estat.

Vint-i-dosè Modificacions

La modificació de les condicions inicials de concessió dels ajuts i dels terminis per executar-los ha de ser autoritzada per l'òrgan concedent, que pot sol·licitar els informes que consideri oportuns i modificar les condicions de la concessió mitjançant una nova resolució, en aplicació de l'article 23 de l'Ordre de bases.

Vint-i-tresè Interrupció dels ajuts

1.Les entitats beneficiàries, en el cas que en els contractes formalitzats a l'empara d'aquesta actuació es produeixin suspensions dels contractes per la concurrència de situacions de maternitat o paternitat, risc en l'embaràs, risc en la lactància natural d'un menor de nou mesos, adopció o acolliment en el període que dura aquest o incapacitat temporal per un període, com a mínim, de tres mesos consecutius, poden sol·licitar la interrupció i la pròrroga del termini d'execució de l'ajut corresponent al temps de la suspensió.

2. La interrupció i la pròrroga a les quals fa referència l'apartat anterior han de ser autoritzades per l'òrgan competent per a la concessió, que pot sol·licitar els informes que consideri oportuns i donar lloc a la modificació de les condicions de la concessió mitjançant una nova resolució.

3. L'anualitat en la qual s'hagi produït la interrupció s'ha de veure ampliada per un període idèntic al de la duració de la interrupció, als efectes prevists en aquesta actuació.

4. Aquesta autorització en cap cas no significa un increment en la quantia de l'ajut concedit inicialment. Qualsevol increment en el pagament de la quota patronal de la Seguretat Social com a conseqüència del període ampliat ha de ser a compte del centre d'R+D contractant.

Vint-i-quatrè Renúncies

1. En cas que es renunciï a l'ajut atorgat, la renúncia s'ha de presentar per escrit a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

2. Si la renúncia es produeix abans de la contractació de l'investigador candidat, l'òrgan instructor pot proposar que l'ajut objecte de renúncia sigui adjudicat a l'investigador candidat següent d'acord amb l'ordre de prelació establert en les llistes de reserva (punt desè.5.c).

3. Si la renúncia és posterior a la contractació de l'investigador candidat, la vacant no s'ha d'adjudicar a cap altre investigador candidat.

4. Si la renúncia és posterior al pagament de l'ajut, l'entitat beneficiària ha de reintegrar a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la part no justificada de l'ajut en el termini de quinze dies i ha d'aportar una còpia del document que acredita el reintegrament a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

Vint-i-cinquè Normativa aplicable

Tot allò que no s'especifica en aquesta Resolució s'ha d'ajustar al Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, a l'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 i a les normes de caràcter economicoadministratiu que la complementen.

 

ANNEX 2 Disposicions específiques del Programa Margalida Comas per a joves investigadors

Primer Quantia dels ajuts

La dotació destinada a cadascun dels contractes que es formalitzin a l'empara d'aquest subprograma és de 35.000,00 € per a cadascuna de les dues anualitats del contracte. La retribució mínima que han de rebre els investigadors és de 26.700,00 € bruts anuals, la qual cosa s'ha d'indicar en cada contracte.

Segon Requisits dels investigadors

1. Per optar a aquests ajuts, els investigadors que siguin presentats com a candidats pels centres d'R+D han de complir els requisits addicionals següents:

a) Han d'haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener de 2020 i la data de tancament del període de sol·licituds d'aquesta convocatòria (ambdues dates incloses).

b) Han d'haver fet la tesi doctoral fora de les Illes Balears o, en el cas d'haver-la feta a les Illes Balears, han d'haver realitzat estades de recerca de tres mesos com a mínim (per a aquesta convocatòria només es tindran en compte les estades realitzades durant el període postdoctoral, és a dir, estades fetes íntegrament en data posterior a la data de lectura de la tesis doctoral) a centres d'R+D ubicats fora de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c)  No han d'haver gaudit de cap ajut postdoctoral convocat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte els ajuts derivats de la convocatòria ForInDoc (BOIB núm. 78, de 12 de juny de 2021).

2. En el cas d'investigadors candidats que tenguin més d'un títol de doctor, els requisits anteriors es refereixen al primer dels títols obtinguts.

Tercer Pagament dels ajuts

1. En tots els casos en què sigui legalment exigible, els centres beneficiaris han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social mitjançant els certificats corresponents.

2. El pagament de cadascun dels ajuts concedits a les entitats beneficiàries s'ha de tramitar d'acord amb el quadre següent:

Pagament del Programa Margalida Comas

Pagament

Tramitació del pagament

Quantitat, en euros

Primer pagament

Quart trimestre de 2024

35.000,00

Segon pagament

Quart trimestre de 2025

35.000,00

Total de la subvenció

70.000,00

Quart Justificació dels ajuts

Les dates de justificació dels ajuts del Programa Margalida Comas per a joves investigadors s'establiran en la resolució definitiva de concessió, en funció de la data màxima de contractació, respectant el que estableix l'apartat divuitè.1 de l'annex 1.

 

ANNEX 3

Disposicions específiques del Programa Vicenç Mut Estabilitat per a investigadors sèniors que hagin gaudit d'un ajut del Programa Margalida Comas de convocatòries anteriors

Primer Quantia dels ajuts

La dotació destinada a cadascun dels contractes que es formalitzin a l'empara d'aquest subprograma és de 40.000,00 € per a cadascuna de les tres anualitats del contracte. La retribució mínima que han de rebre els investigadors és de 30.700,00 € bruts anuals, la qual s'ha d'indicar en cada contracte.

Segon Requisits dels investigadors

1. Per optar a aquests ajuts, els investigadors que siguin presentats com a candidats pels centres d'R+D han de complir els requisits addicionals següents:

a) Han d'haver gaudit d'un ajut del Programa Margalida Comas.

b) Han d'haver complit els dos anys íntegres del contracte Margalida Comas abans de la finalització del període de sol·licitud d'aquesta convocatòria. En el còmput de dos anys no es tindran en compte els períodes de pròrroga per l'estat d'alarma.

c) Han de presentar un informe dels dos anys de contracte (vegeu la lletra c.6 del punt vuitè.5 de l'annex 1).

Tercer Pagament dels ajuts

1. En tots els casos en què sigui legalment exigible, els centres beneficiaris han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social mitjançant els certificats corresponents.

2. El pagament de cadascun dels ajuts concedits a les entitats beneficiàries s'ha de tramitar d'acord amb el quadre següent:

Pagament del Programa Vicenç Mut Estabilitat

Pagament

Tramitació del pagament

Quantitat, en euros

Primer pagament

Quart trimestre de 2024

40.000,00

Segon pagament

Quart trimestre de 2025

40.000,00

Tercer pagament

Quart trimestre de 2026

40.000,00

Total de la subvenció

120.000,00

Quart Justificació dels ajuts

Les dates de justificació dels ajuts del Programa Vicenç Mut Estabilitat per a investigadors sèniors s'establiran en la resolució definitiva de concessió, en funció de la data màxima de contractació, respectant el que estableix l'apartat divuitè.1 de l'annex 1.

 

ANNEX 4 Disposicions específiques del Programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors

Primer Quantia dels ajuts

La dotació destinada a cadascun dels contractes que es formalitzin a l'empara d'aquest subprograma és de 40.000,00 € per a cadascuna de les tres anualitats del contracte. La retribució mínima que han de rebre els investigadors és de 30.700,00 € bruts anuals, la qual s'ha d'indicar en cada contracte.

Segon Requisits dels investigadors

1. Per optar a aquests ajuts, els investigadors que siguin presentats com a candidats pels centres d'R+D han de complir els requisits addicionals següents:

a)  Han d'haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

b) Han d'haver fet estades a centres d'R+D ubicats fora de la comunitat autònoma de les Illes Balears de sis mesos com a mínim (per a aquesta convocatòria només es tindran en compte les estades realitzades durant el període postdoctoral, és a dir, estades fetes íntegrament en data posterior a la data de lectura de la tesis doctoral).

c)  No han d'haver gaudit de cap ajut postdoctoral convocat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte els ajuts derivats de la convocatòria ForInDoc (BOIB núm. 78, de 12 de juny de 2021).

2. En el cas d'investigadors candidats que tenguin més d'un títol de doctor, els requisits anteriors es refereixen al primer dels títols obtinguts.

Tercer Pagament dels ajuts

1. En tots els casos en què sigui legalment exigible, els centres beneficiaris han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social mitjançant els certificats corresponents.

2. El pagament de cadascun dels ajuts concedits a les entitats beneficiàries s'ha de tramitar d'acord amb el quadre següent:

Pagament del Programa Vicenç Mut

Pagament

Tramitació del pagament

Quantitat, en euros

Primer pagament

Quart trimestre de 2024

40.000,00

Segon pagament

Quart trimestre de 2025

40.000,00

Tercer pagament

Quart trimestre de 2026

40.000,00

Total de la subvenció

120.000,00

Quart

 Justificació dels ajuts

Les dates de justificació dels ajuts del Programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors s'establiran en la resolució definitiva de concessió, en funció de la data màxima de contractació, respectant el que estableix l'apartat divuitè.1 de l'annex 1.

 

ANNEX 5 Disposicions específiques del Programa Felip Bauçà per a investigadors en empreses

Primer Quantia dels ajuts

La dotació destinada a cadascun dels contractes que es formalitzin a l'empara d'aquest subprograma és de 40.000,00 € per a cadascuna de les dues anualitats del contracte. La retribució mínima que han de rebre els investigadors és de 30.700,00 € bruts anuals, la qual s'ha d'indicar en cada contracte.

Segon Requisits dels investigadors

1. Per optar a aquests ajuts, els investigadors que siguin presentats com a candidats pels centres d'R+D han de complir els requisits addicionals següents:

a) Han d'haver obtingut el grau de doctor abans del 31 de desembre de 2019.

b) Han d'haver fet estades postdoctorals a centres d'R+D ubicats fora de la comunitat autònoma de les Illes Balears de sis mesos com a mínim  (per a aquesta convocatòria només es tindran en compte les estades realitzades durant el període postdoctoral, és a dir, estades realitzades íntegrament en data posterior a la data de lectura de la tesis doctoral).

2. En el cas d'investigadors candidats que tenguin més d'un títol de doctor, els requisits anteriors es refereixen al primer dels títols obtinguts.

Tercer Pagament dels ajuts

1. En tots els casos en què sigui legalment exigible, els centres beneficiaris han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social mitjançant els certificats corresponents.

2. El pagament de cadascun dels ajuts concedits a les entitats privades beneficiàries s'ha de tramitar d'acord amb el quadre següent:

Pagament del Programa Felip Bauçà

Pagament

Tramitació del pagament

Quantitat en euros

Primer pagament

Quart trimestre de 2024

40.000,00

Segon pagament

Quart trimestre de 2025

40.000,00

Total de la subvenció

80.000,00

Quart Justificació dels ajuts

Les dates de justificació dels ajuts del Programa Felip Bauçà per a empreses privades d'R+D s'establiran en la resolució definitiva de concessió, en funció de la data màxima de contractació, respectant el que estableix l'apartat divuitè.1 de l'annex 1.