Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 652187
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes del Programa 5 d'Ajuda per Elaborar el Llibre de l'Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 1 d'octubre de 2022 es varen publicar en el BOIB núm. 128 les bases reguladores i la convocatòria del Programa 5 d'Ajuda per Elaborar el Llibre de l'Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre .

2. La convocatòria estableix dues actuacions subvencionables:

a) Activitat 5A: El llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació.

b) Activitat 5B: Projectes tècnics de rehabilitació .

3. Els beneficiaris de l'ajuda poden ser:

a) Els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera, i d'edificis existents de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, ja siguin persones físiques o tenguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública. També poden ser destinataris últims les administracions públiques i els organismes i la resta d'entitats de dret públic, així com empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris constituïdes d'acord amb l'establert en l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

c) Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d'edificis que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil i no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

d) Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits establerts en l'article 396 del Codi civil, així com pels propietaris que conformin comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris constituïdes d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

4. De conformitat amb la Instrucció 2/2022 de pautes per registrar en el sistema informàtic de seguiment d'ajudes, s'han de donar d'alta tants d'expedients CONVO com activitats que s'hi prevegin, per la qual cosa correspon la distribució de l'import inicial total, en funció de les activitats que es regulen en la convocatòria i en funció dels beneficiaris possibles.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6 d'octubre de 2021).

2. L'Ordre 24/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de setembre de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 5 d'Ajuda per Elaborar el Llibre de l'Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022).

3. L'article 2.11.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que estableix que la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, dependent de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, exerceix les seves competències en els àmbits de la coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria de rehabilitació i habitatge.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1.Modificar l'article 16, denominat Finançament de les actuacions, de la convocatòria d'ajudes del Programa 5 d'Ajuda per Elaborar el Llibre de l'Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, en el sentit següent:

S'afegeix un punt a l'apartat 1 de l'article 16:

1bis. La distribució de l'import anterior s'ha de repartir entre les actuacions subvencionables definides en l'article 2 de la manera següent:

Activitat

Partida pressupostària

Import

Anualitat

5A1

25501 431B02 7* 00 MR036

600.000 €

2022

5A2

25501 431B02 7* 00 MR036

25.000 €

2022

5B1

25501 431B02 7* 00 MR036

600.000 €

2022

5B2

25501 431B02 7* 00 MR036

25.000 €

2022

Total 2022

              1.250.000 €

Activitat

Partida pressupostària

Import

Anualitat

5A1

25501 431B02 7* 00 MR036

600.000 €

2023

5A2

25501 431B02 7* 00 MR036

25.000 €

2023

5B1

25501 431B02 7* 00 MR036

600.000 €

2023

5B2

25501 431B02 7* 00 MR036

25.000 €

2023

Total 2023

              1.250.000 €

La distribució del crèdit es pot modificar entre els diferents conceptes o activitats, sense que canviï l'import total anual.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 7 de novembre de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas