Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 651964
Departament de mobilitat - Convocatòria de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el Reial decret 284/2021, de 20 d’abril, que tindran lloc a l’illa de Menorca durant l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fem pública la resolució de la consellera executiva del Departament de Mobilitat d'aquest Consell Insular de Menorca, de dia 19/10/2022, resolució núm. 2022/MOB/289, mitjançant la qual es comunica la convocatòria de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l'exercici de l'activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, que tindran lloc a l'illa de Menorca durant l'any 2023, que estableixen el següent:

“Atès el Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera;

Com a titular del Departament de Mobilitat, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, el  Decret de Presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022),i   l'Acord del Consell Executiu de 5 de setembre de 2022,  relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i les conselleres executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de Presidència núm. 421/2019, de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

RESOLC

PRIMER. Aprovar la convocatòria de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l'exercici de l'activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, que tindran lloc a Menorca durant l'any 2023.

SEGON. Determinar que durant l'any 2023 hi haurà sis convocatòries destinades als conductors als quals s'exigeixi estar en possessió dels permisos de conducció de les categories D1, D1+E, D, D+E, C1, C1+ E, C, C+E.

1a convocatòria: 28 de febrer de 2023

2a convocatòria: 28 d'abril de 2023

3a convocatòria: 31 de maig de 2023

4a convocatòria: 30 de juny de 2023

5a convocatòria: 30 de novembre de 2023

6a convocatòria: 20 de desembre de 2023

TERCER. Determinar que l'esmentada convocatòria es regirà per les normes següents:

1. Requisits dels aspirants:

Els aspirants poden presentar-se a les proves convocades amb independència del seu lloc de residència habitual o del lloc en què hagin realitzat el curs preceptiu.

Els aspirants han d'haver finalitzat el curs de formació inicial, en la modalitat ordinària o accelerada, en un termini no superior a un any, comptat des de la finalització del curs i immediatament anterior a la data de realització de l'examen.

Si el tribunal, en qualsevol moment del procés, tingués coneixement o dubtes fonamentats que algun dels aspirants incompleix els requisits exigits en la convocatòria, podrà requerir-li els documents acreditatius del seu compliment. En el cas que no quedessin acreditats, l'aspirant quedaria exclòs de les proves.

 

2. Contingut de les proves:

Les proves s'ajustaran al programa establert en l'annex I (apartat A) del Reial decret 284/2021 (BOE 98 de dia 24.4.2021) i es  desenvoluparan en les modalitats de transport de mercaderies i transport de viatgers.

Els exercicis a desenvolupar, la seva estructura i la seva forma de qualificació seran els establerts en l'annex V, secció 1a del reial decret esmentat abans: l'examen escrit constarà de 100 preguntes tipus test, cada una de les quals contindrà quatre respostes alternatives sobre el contingut de les matèries incloses en l'annex I, lletra A), secció 1a, i seccions 2a o 3a, segons la classe de permisos de conducció a què es refereixi.

Vint-i-cinc de les preguntes esmentades estaran referides a la formació obligatòria específica regulada en l'annex I, lletra A), secció 2a o secció 3a, segons el permís de conducció a què es refereixi.

L'examen inclourà, en tot cas, almenys una pregunta relativa a cadascun dels objectius enumerats en la secció corresponent de l'annex I, lletra A), secció 1a, i seccions 2a o 3a, segons la classe de permisos de conducció a què es refereixi.

El temps de què podran disposar els aspirants per fer la prova serà de dues hores.

Els conductors que efectuïn transports de mercaderies que siguin titulars del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i ampliïn o modifiquin les seves activitats per efectuar transport de viatgers, només estaran obligats a realitzar la formació obligatòria específica per a els permisos D, D+E, D1 y D1+E del programa del curs de qualificació inicial, regulada en l'annex I, lletra A), secció 3a, i a realitzar la part de l'examen que es refereixi a aquesta formació.

Els conductors que efectuïn transport de viatgers que siguin titulars del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i ampliïn o modifiquin les seves activitats per efectuar transport de mercaderies, només estaran obligats a realitzar la formació obligatòria específica per a els permisos C, C+E, C1 y C1+E del programa del curs de qualificació inicial, regulada en l'annex I, lletra A), secció 2a, i a realitzar la part de l'examen que es refereixi a aquesta formació.

Les respostes correctes es valoraran amb 1 punt i les errònies es penalitzaran amb 0,5 punts negatius. Les preguntes no contestades o que continguin més d'una resposta no puntuaran positivament  ni negativament.

Per  aprovar, serà necessari obtenir una puntuació no inferior a la meitat del total de punts possibles.

Els aspirants que siguin titulars del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i ampliïn o modifiquin les seves activitats per efectuar transport de viatgers o de mercaderies, segons el cas, realitzaran un examen que constarà de 25 preguntes i disposaran de 30  minuts per contestar-les.

La normativa que s'ha de considerar en el desenvolupament dels exàmens és la vigent en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. 

3. Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà el següent:

1a convocatòria: del 10 de gener al 30 de gener de 2023

2a convocatòria: del 10 de març al 30 de març de 2023

3a convocatòria: del 6 d'abril al 30 d'abril de 2023

4a convocatòria: de l'11 de maig al 29 de maig de 2023

5a convocatòria: del 9 d'octubre al 30 d'octubre de 2023

6a convocatòria: del 9 de novembre al 30 de novembre de 2023

Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'una fotocòpia del DNI o NIE vigent i justificant del pagament de la taxa per drets d'examen.

Les sol·licituds s'han de presentar en les dependències del Servei d'Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca, (plaça de la Biosfera, 5, de Maó, o plaça de la Catedral, 5, de Ciutadella), o en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es poden presentar de manera telemàtica a la pàgina web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (www.mitma.gob.es) i mitjançant la carpeta ciutadana de la web del CIM (https://www.carpetaciutadana.org/web/).

La manca de qualsevol de les dades de la sol·licitud o dels documents o justificants exigits donarà lloc a l'exclusió dels aspirants.

Es podran presentar sol·licituds tot i no haver acabat encara la realització del curs corresponent però tenint en compte que abans de la realització de la prova s'haurà d'acreditar haver-lo acabat.

4. Admissió d'aspirants

Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, es publicarà en el tauler d'edictes del Consell Insular de Menorca i en el lloc web www.cime.es  una llista provisional d'aspirants admesos i aspirants exclosos, amb la causa que motiva l'exclusió.

Els aspirants exclosos, així com els que no figurin o figurin amb alguna dada errònia a les llistes d'admesos, disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte observat. 

Una vegada acabat el termini d'esmena, es publicarà la llista definitiva amb la causa que motiva l'exclusió en el tauler d'edictes del Consell Insular de Menorca i en el lloc web www.cime.es.

5. Tribunal, data i lloc de realització de les proves

La composició del tribunal, les dates i els llocs de realització de les proves corresponents es publicaran en el tauler d'edictes del Consell Insular de Menorca, en el lloc web www.cime.es i en el BOIB.

Als efectes que disposa el RD 462/2002, el tribunal al que es refereix la present convocatòria es classifica en la categoria primera.

6. Presentació a l'examen i desenvolupament de les proves

Serà requisit indispensable per presentar-se a l'examen acreditar la realització del curs corresponent, la qual cosa es podrà fer en el moment de presentar la sol·licitud o posteriorment, però en tot cas sempre abans de la realització de la prova.

Els aspirants admesos han de concórrer a les proves proveïts de document oficial en vigor acreditatiu de la identitat. En cas contrari, l'aspirant no podrà realitzar la prova.

7. Llista  d'aspirants declarats aptes i termini de reclamacions

Una vegada corregits els exercicis, el tribunal farà pública en el tauler d'edictes del Consell Insular de Menorca i en el lloc web www.cime.es la relació provisional d'aspirants aptes.

Els aspirants no inclosos en aquesta llista disposaran d'un termini de deu dies hàbils per presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Un cop resoltes aquestes reclamacions, el tribunal ha d'elevar la proposta de llista definitiva d'aspirants aptes a la consellera executiva de Mobilitat del Consell Insular de Menorca, que dictarà una resolució que els declararà aptes i es publicarà en el  tauler d'edictes del Consell Insular de Menorca i en el lloc web www.cime.es.

Per participar en aquestes proves s'haurà d'abonar la taxa corresponent.

QUART. Determinar que el tribunal qualificador de les proves estarà constituït per les persones següents:

Presidenta:

Gabriela Mir Losada

Vocals:

Ana Fernández Villaverde

José Luis Florit Moll

Dolores Mier Aliaga

Secretari/a:

Titular: Jordi Garí Prats

Suplent: Jesús Cuesta Tárraga

CINQUÈ. Fer públic que les proves tindran lloc els dies indicats a la convocatòria a les 16.30 h a la seu de Maó del Consell Insular de Menorca, situada a la plaça de la Biosfera, 5. “

La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que no esgota la via administrativa, podeu interposar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de recepció d'aquesta notificació, recurs d'alçada davant la Presidència del Consell Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

 

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no se us n'ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Signat a Maó en la data de la signatura electrònica (26 d'ocutbre de 2022)

La consellera executiva de Mobilitat María Montserrat Morlà Subirats