Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per suplement de crèdit SUP 3/22

    Número d'edicte 9441 - Pàgina 45016

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 19/2022, per crèdit extraordinari i suplemento de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 6 d'octubre de 2022

    Número d'edicte 9518 - Pàgines 45017-45018

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació de la modificació de l’Ordenança de residus, policia, bon govern i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Estellencs

    Número d'edicte 9491 - Pàgines 45019-45020

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Correcció d'errors de la plantilla de personal 2022 de l'Ajuntament d'Estellencs

    Número d'edicte 8741 - Pàgines 45021-45022

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva exp. modificació pressupostària TC 11/22

    Número d'edicte 9448 - Pàgina 45023

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la prestació del servei social comunitari d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Maó

    Número d'edicte 9504 - Pàgines 45024-45030

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva ordenança reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d'aigua a través de xarxa domiciliària

    Número d'edicte 9485 - Pàgines 45031-45034

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva expedient 18-2022 suplement de crèdit

    Número d'edicte 9540 - Pàgina 45035