Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Núm. 653639
Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca relatiu a la rectificació material de la tercera convocatòria d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable per a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif. 647652) (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index)

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, reunit en sessió ordinària de dia 19 d'octubre de 2022, va adoptar entre d'altres l'Acord següent:

“Antecedents

En data 22 de setembre de 2022 es va publicar l'extracte d'acord del Consell Executiu pel qual es va aprovar la tercera convocatòria d'ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable per a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones (BOIB núm. 124 de 22 de setembre de 2022).

D'acord amb l'informe de l'òrgan instructor de data 29 de setembre 2022,  s'ha detectat al text de la convocatòria, un error material que afecta als requisits que ha de complir per poder presentar-se,  un dels perfils de les persones destinatàries.

També consta a l'expedient informe jurídic del servei tramitador de data 29 de setembre de 2022.

D'acord amb el punt 2 del text de la convocatòria,  al primer requisit, diu:

“Que vulguin desenvolupar un projecte empresarial, mitjançant nou establiment o amb el traspàs de negoci d' una empresa ja existent sempre que l'obertura o el traspàs s'hagi realitzat a partir de l´1 de gener de 2023.”

Però d'acord amb la convocatòria, l'ajut va destinat, entre d'altres perfils,  a organitzacions empresarials ja constituïdes (punt 2b) per la qual cosa,  l'obertura o el traspàs s'ha d'haver realitzat a partir de l´1 de gener de 2022”.

Mantenir la data publicada impediria a les empreses interessades ja constituïdes  presentar la seva sol·licitud.

A l'empara de l'article 109.2 de la llei 39/2015, d´1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,  l'òrgan instructor informa de la necessitat de modificar en part la tercera convocatòria,  i emetre la posterior publicació al BOIB.

D'acord amb l'article 28.1.m) de la  llei 4/2022, de 28 de juny, l'òrgan competent per aprovar les convocatòries d'ajudes i subvencions es el Consell Executiu, la rectificació d'error l'ha d'aprovar el mateix òrgan que va acordar la convocatòria.

Per tot això, el conseller executiu del Departament de Presidència proposa al Consell Executiu que adopti el següent:

 

ACORD

1. RECTIFICAR EN PART, l'esmentada convocatòria, aprovada pel Consell Executiu, en sessió ordinària de dia 7 de setembre de 2022, de forma que:

on diu:

Que compleixin els requisits següents:

  • Que vulguin desenvolupar un projecte empresarial, mitjançant nou establiment o amb el traspàs de negoci d'una empresa ja existent sempre que l'obertura o el traspàs s'hagi realitzat a partir de l'1 de gener de 2023.
 

Ha de dir:

Que compleixin els requisits següents:

  • Que vulguin desenvolupar un projecte empresarial, mitjançant nou establiment o amb el traspàs de negoci d'una empresa ja existent sempre que l'obertura o el traspàs s'hagi realitzat a partir de l'1 de gener de 2022.

2. Remetre al BOIB i a la BDNS aquest acord per a la seva publicació. 

Contra aquest acord que no posa fi a la via administrativa podeu interposar el recurs d'alçada davant la Comissió de Govern, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació.  El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'he rebut la notificació de la resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (29 d'octubre de 2022)

El conseller executiu de Presidència Javier De Juan Martín