Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 653568
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2022 per la qual es reconeix, a efectes administratius, l’autonomia de gestió de l’Escola infantil pública de primer cicle (EI) Francesc de Borja Moll, de Ciutadella

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'Acord del Consell de Govern de dia 16 de maig de 2008, aprovà en el punt 1, el canvi d'adscripció de les escoles infantils Verge de la Salut (Palma), Magdalena Humbert (Maó) i Francesc de Borja Moll (Ciutadella) de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració a favor de la Conselleria d'Educació i Cultura.

2. Mitjançant el Decret 97/2008, de 26 de setembre, es va crear l'escola d'educació infantil de primer cicle, Francesc de Borja Moll de Ciutadella, amb el codi 07013668 (BOIB núm. 139, de 2 d'octubre).

3. Mitjançant l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 7 d'octubre de 2008 es va disposar la posada en funcionament de l'escola infantil pública de primer cicle EEI Francesc de Borja Moll, per al curs 2008-09,  amb 8 unitats d'educació infantil de primer cicle (BOIB núm. 149, de 21 d'octubre).

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de març de 2022 disposà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Ciutadella pel qual s'encomana la gestió d'alguns aspectes de l'Escola Infantil Pública de primer cicle Francesc de Borja Moll, de Ciutadella, a l'Ajuntament de Ciutadella a través del Patronat Municipal d'Escoles Infantils (BOIB núm. 41, de 24 de març).

5. El 18 d'octubre de 2022, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa emet un informe favorable sobre el reconeixement de l'autonomia de gestió econòmica a l'escola infantil pública de primer cicle Francesc de Borja Moll, en el qual s'indica que :

En aplicació del Decret llei 8/2022, en concret l'article 2, Mòdul per al sosteniment de les aules de tercer d'educació infantil de les escoletes de la xarxa pública d'escoles infantils de les illes balears, els quals han de permetre la gratuïtat de l'escolarització dels alumnes matriculats. L'ajuntament de Ciutadella deixarà de rebre les quotes de les famílies de tercer d'educació infantil i per tant es fa necessari per una banda dotar d'autonomia de gestió l'escola infantil pública de primer cicle Francesc de Borja Moll, tal com venen fent les altres escoles infantils públiques de primer cicle de titularitat de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (Magdalena Humbert, Verge de la Salut i Can Nebot) i d'altra banda fer la revisió del conveni de col·laboració vigent entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Ciutadella.

6. L'article 2.2.g de l'Ordre del conseller de Presidència de 2 de desembre de 2002, dictada a proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts i del conseller d'Educació i Cultura, de desplegament del Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especifica que s'entén com a centre docent públic no universitari qualsevol centre o servei dependent de la Conselleria d'Educació i Universitat que rebi fons per al propi funcionament.

7. El 28 d'octubre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable al reconeixement, a efectes administratius, de l'autonomia de gestió de l'Escola infantil pública de primer cicle Francesc de Borja Moll.

8. El 31 d'octubre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar el reconeixement, a efectes administratius, de l'autonomia de gestió de l'Escola infantil pública de primer cicle (EI) Francesc de Borja Moll, 

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

 

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102,  punt 2, de Creació de centres que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats del tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre del 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre del 2022 i fins al 31 de desembre del 2022 (BOE núm. 241, de 7 d'octubre)

6. El Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 13 d'agost).

7. L'Ordre del conseller de Presidència de 2 de desembre de 2002, dictada a proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts i del conseller d'Educació i Cultura, de desplegament del Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 148, de 10 de desembre).

8. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

9. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

10.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 31 d'octubre de 2022, dict la següent

Resolució

1. Reconèixer, a efectes administratius, des de l'endemà de la publicació al BOIB,  l'autonomia de gestió de l'Escola  infantil pública de primer cicle Francesc de Borja Moll (codi de centre: 07013668).

2. Comunicar aquesta Resolució a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, al Departament de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i a l'Escola  infantil pública de primer cicle (EI) Francesc de Borja Moll.

3.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 2 de novembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà