Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 643001
Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l’exercici 2022, en matèria de protecció civil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la reunió ordinària de data 23 de setembre de 2022 del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, s'ha aprovat el següent conveni:

CONVENI INSTRUMENTAL REGULADOR DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA A L'AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY PER A L'EXERCICI 2022, EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL

Parts

Vicente Marí Torres, president del Consell Insular d'Eivissa per nomenament del Ple reunit en sessió extraordinària de 5 de juliol de 2019, en nom i representació d'aquesta entitat, en virtut de les atribucions que li confereixen l'article 9 de la Llei 8/2000, de 25 d'octubre, de consells insulars, els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de règim local i l'article 52 del Reglament orgànic d'aquesta corporació.

Marcos Serra Colomar, alcalde de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per nomenament del Ple de 15 de juny de 2019, en nom i representació d'aquesta entitat, actuant en virtut de les facultats previstes a l'article 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Antecedents

1. El Decret 32/2019, de 10 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears (BOIB núm. 64, d'11 de maig de 2019; correcció d'errades al BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019), estableix que el personal voluntari de protecció civil són les persones que col·laboren regularment amb els serveis públics en tasques pròpies de protecció civil, de manera altruista, solidària i desinteressada, tant en la fase de prevenció com en la d'intervenció. L'article 4 del reglament esmentat estableix que l'agrupació municipal de voluntaris de protecció civil és la que té com a objecte una col·laboració desinteressada i altruista en tasques de protecció civil, depèn directament del batle o batlessa, i actua sota la seua responsabilitat en el seu terme municipal com a màxim/a responsable de la protecció civil local.

2. És voluntat del Consell Insular d'Eivissa ajudar econòmicament els ajuntaments de l'illa d'Eivissa en matèria de protecció civil i, en aquest sentit, el Consell Insular d'Eivissa ha previst, en l'aplicació pressupostària del capítol 7 subprograma 9120 76201, una subvenció nominativa per a cada un dels ajuntaments de l'illa d'Eivissa, per fer front a les despeses de material necessàries per contribuir al funcionament i al manteniment del voluntariat del servei públic de protecció civil, en el qual es troben les agrupacions locals de voluntaris de protecció civil, que són organitzacions constituïdes amb caràcter altruista que depenen orgànicament i funcionalment dels ens locals, i tenen com a objectiu la realització, entre altres funcions de col·laboració, de tasques de prevenció, auxili, rehabilitació davant de situacions d'emergències, així com el suport puntual en serveis públics essencials que en cada moment pugui requerir la ciutadania.

Aquesta subvenció nominativa respon al foment d'una activitat d'utilitat pública, interès social i promoció d'una finalitat pública, de conformitat amb l'article 2.1.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara endavant LGS) ateses les activitats que estan desenvolupant les agrupacions de voluntaris dels serveis de protecció civil que depenen dels ajuntaments.

Els darrers anys, l'activitat de voluntariat de protecció civil s'ha vist incrementada com a conseqüència de l'augment de les necessitats socials a cobrir, justificant-se així el suport institucional per part del Consell Insular d'Eivissa, articulant uns mecanismes d'ajudes econòmiques als ajuntaments per tal de contribuir al finançament del material necessari per al correcte funcionament, manteniment i desenvolupament del voluntariat del servei de protecció civil.

3. L'article 36.1.d de la Llei 7/1985 estableix, com a competència pròpia dels consells insulars, entre altres, la cooperació en el foment del desenvolupament social i en la planificació en el territori provincial, d'acord amb les competències de les altres administracions públiques en aquest àmbit.

4. D'altra banda, l'article 68.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de Illes Balears, assenyala que els ens locals poden subscriure entre si i amb altres administracions convenis interadministratius i constituir societats instrumentals per a la millor prestació dels serveis públics.

5. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, preveu en el seu article 36.1.a que és competència dels consells insulars la coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i adequada en tot el territori insular dels serveis de competència municipal i, en aquest sentit, el Consell Insular d'Eivissa pot atorgar subvencions i ajudes amb càrrec als seus fons propis.

6. L'obligatorietat per part dels òrgans de les administracions públiques d'elaborar un Pla estratègic de subvencions ve determinada en el precepte 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En el pla esmentat s'han de determinar els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts de finançament, garantint els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació; així com l'eficàcia dels objectius i l'eficiència en l'assignació i la utilització de recursos públics. A més, hi és d'aplicació el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, el qual, en els mateixos termes, assenyala la necessitat de planificar les subvencions mitjançant l'aprovació dels plans estratègics corresponents.

7. En data 17 de febrer de 2022 (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2022) el conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut va aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa 2020-2021-2022 en el sentit d'incloure-hi unes noves subvencions per a cada un dels ajuntaments de l'illa d'Eivissa.

8. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic estableix al seu article 47.1 que són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat comuna.

9. Altrament, en el marc dels principis generals que han de regir les relacions entre les diferents administracions públiques de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre esmentada, es disposa a l'article 3 que les administracions públiques, en les seues relacions, es regeixen pels principis de cooperació, col·laboració i coordinació, i en la seua actuació, pels criteris d'eficàcia i servei efectiu a la ciutadania.

10. D'altra banda, l'article 46 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, a l'apartat 1 preveu que els consells insulars podran subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d'administracions públiques, en els quals s'estableixin lliurement els instruments de col·laboració necessaris per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic.

11. L'Ajuntament gaudeix de la naturalesa d'ens local i té plena capacitat i personalitat jurídica independent per al compliment de les seues finalitats pròpies i es regeix pel principi de cooperació i col·laboració, i en la seua actuació pels criteris d'eficiència i servei a la ciutadania.

L'article 143.2 de la Llei 40/2015 (LRJSP) estableix que la formalització de les relacions de cooperació requerirà l'acceptació expressa de les parts, formulada en acords d'òrgans de cooperació o en convenis. El present conveni s'enquadra en la figura dels convenis interadministratius previstos a l'article 47.2.a de la Llei 40/2015 (LRJSP).

12. En data 25 de març de 2022 el conseller de Presidència i Gestió Ambiental va dictar providència d'incoació en virtut de la qual va disposar la iniciació dels tràmits pertinents per a la tramitació administrativa que pertoqui, per aprovar la formalització dels convenis instrumentals reguladors de les obligacions derivades de la concessió de les subvencions nominatives a cadascun dels ajuntaments de l'illa d'Eivissa per contribuir al funcionament i manteniment i fer front a les despeses necessàries del servei públic de protecció civil, on es troben les agrupacions locals de voluntaris d'aquests servei.

13. L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany va presentar una sol·licitud i documentació annexa (RGE 2022009306 i RGE 2022009307 de data 20/04/202, i RGE 20220014561 de 26/05/2022) mitjançant la qual se sol·licitava al Consell Insular d'Eivissa el finançament anticipat del material necessari per al funcionament i el manteniment del voluntariat del servei públic de protecció civil.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni de conformitat amb les següents

Clàusules

1. Objecte del Conveni

És objecte d'aquest Conveni establir els termes i les condicions d'un conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (d'ara endavant l'Ajuntament), per a la concessió d'una subvenció directa nominativa, per un import màxim de trenta mil euros (30.000 €) per part del Consell Insular d'Eivissa, per finançar les despeses de material necessàries per al funcionament i el manteniment del voluntariat del servei públic de protecció civil de l'Ajuntament.

 

2. Despeses subvencionables

S'entenen per despeses subvencionables aquelles compreses en l'article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i per tant es consideren despeses subvencionables, als efectes previstos en aquesta llei i en relació amb el present Conveni, aquelles relacionades amb l'objecte del conveni que de manera directa i indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat del voluntariat del servei de protecció civil de l'Ajuntament, que resultin necessàries per al seu manteniment i funcionament, i que s'hagin realitzat i hagin estat efectivament pagades dins el termini de justificació previst en la clàusula vuitena del present Conveni.

En cap cas, el cost de les despeses subvencionables no podrà ser superior al valor de mercat dels subministraments.

Les depeses subvencionables que cal dur a terme es troben detallades en la documentació que ha estat aportada per l'Ajuntament i que consta a l'expedient amb CSV 14607241150227056033, en què es detallen les actuacions a realitzar així com el seu cost, i que són:

Uniformes Rebis – roba d'aigua                  2.985,97 €

Carpa d'intervenció                                     1.431,43 €

Material mecànic                                        1.471,23 €

Motoserres amb Epis                                  1.535,13 €

Llança incendis forestal                              1.038,78 €

Material sanitari                                          1.072,53 €

Escala rescat                                               1.285,32 €

Roba intervenció                                         4.164,28 €

Comunicacions                                          14.494,83 €

Equipament motocicleta                                 477,71 €

L'Ajuntament adquirirà la condició d'entitat beneficiària a l'efecte del que disposa l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per un import màxim de trenta mil euros (30.000 €), a càrrec del Consell Insular d'Eivissa.

3. Obligacions de l'Ajuntament

- Realitzar les actuacions descrites a la clàusula primera que fonamenten la concessió de la subvenció, durant l'any 2022.

- Acreditar el compliment de les condicions exigides per poder sol·licitar la subvenció davant d'aquesta Corporació i no incórrer en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveuen l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions (de les Illes Balears), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, per ser-ne beneficiari, així com el compromís de mantenir el compliment de les anteriors condicions durant el període de temps inherent al reconeixement esmentat o vigència, i en cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

- Justificar al Consell Insular d'Eivissa la realització de l'activitat subvencionada, en la forma prevista a la clàusula vuitena, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció en el termini establert a tal efecte.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents del Consell.

- Adoptar les mesures de difusió que conté l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei general de subvencions, en els termes establerts en el present Conveni.

En aquest sentit, en qualsevol actuació de difusió s'haurà de fer referència al finançament per part del Consell Insular d'Eivissa. Així mateix, les impressions, les retolacions i/o les estampacions de l'Ajuntament efectuades en relació amb el material adquirit en el marc d'aquest Conveni inclouran el logotip del Consell Insular d'Eivissa i hauran de comptar amb la supervisió prèvia del Departament de Presidència i Gestió Ambiental

- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 37 de la Llei general de subvencions.

- Realitzar les despeses incloses en el present Conveni d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractació pública.

- L'Ajuntament també queda sotmès a totes aquelles altres obligacions que es derivin del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 23 de juliol de 2006), en tot allò que hi siguin d'aplicació.

4. Obligacions del Consell Insular d'Eivissa

El Consell Insular d'Eivissa aportarà a l'Ajuntament una ajuda econòmica per un import de 30.000,00 €, que tendrà caràcter de màxim, amb càrrec de la partida pressupostària 9120 76202 corresponent a l'exercici pressupostari 2022, del Departament de Presidència i de Gestió Ambiental.

5. Compatibilitat de les ajudes

Aquesta aportació és compatible amb qualsevol altra ajuda pel mateix concepte concedida per altres entitats públiques o privades, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de comunicar aquest fet al Consell Insular d'Eivissa.

Així mateix, l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions preveu que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, en cap cas no podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

6. Garanties

Atenent la condició d'administració local de l'Ajuntament, queda exonerat de la constitució de garantia, de conformitat amb l'establert a l'article 42.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Pagament

El pagament d'aquesta subvenció del Consell a l'Ajuntament s'efectuarà en un únic pagament una vegada formalitzat el present Conveni, d'acord amb el que preveu l'article 37.1.b del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, modificat per la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018), ja que es tracta d'un finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció concedida i, a més, es donen raons d'interès públic, atès que la finalitat d'aquests ajuts redunda en l'atenció i la protecció de la ciutadania en situacions que així ho requereixin.

8. Justificació

Dins del sis mesos següents a la firma del Conveni, l'Ajuntament haurà de justificar les despeses realitzades objecte de la subvenció rebuda, que s'hauran d'acreditar mitjançant la presentació al Consell Insular d'Eivissa d'un informe de l'interventor/la interventora, certificat pel secretari/per la secretària de l'Ajuntament, en el qual s'assenyali que les actuacions realitzades es troben dins l'objecte del Conveni i han donat compliment a la finalitat de la subvenció. Així com que la justificació de les despeses realitzades i efectivament pagades s'ajusten a les actuacions objecte d'aquest Conveni, i s'acrediti la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció.

Així mateix, s'haurà d'aportar una memòria de les actuacions que hagin estat objecte de la subvenció i es donarà compliment al previst a la clàusula tercera referent a l'adopció de les mesures de difusió que conté l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei general de subvencions, en els termes establerts en el present Conveni.

En aquest sentit, s'haurà de justificar que en qualsevol actuació de difusió s'ha fet referència al finançament del Consell Insular d'Eivissa.

Si una vegada revisada la documentació justificativa de les actuacions realitzades objecte d'aquest Conveni es comprova que les despeses justificades per l'Ajuntament són inferiors a les derivades de l'execució total del Conveni, l'Ajuntament ha de retornar al CIE les quanties no aplicades ja cobrades anticipadament.

A aquests efectes, s'iniciarà el procediment establert per reintegrar pagaments indeguts, mitjançant un acord d'iniciació que es notificarà a l'Ajuntament i fixarà la quantia del reintegrament i el termini per formular-hi al·legacions o fer l'ingrés.

Pertocarà el reintegrament de les quantitats percebudes i d'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos que estableix l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

9. Comissió Mixta de Seguiment

A partir de la signatura del Conveni, es constitueix una comissió com a mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució, i per resoldre les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni. Estarà formada per quatre membres, dos en representació de l'Ajuntament i dos en representació del Consell Insular d'Eivissa, segons la composició següent:

Per part del Consell Insular d'Eivissa:

  • Sr. Vicente Roig Tur, conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental.
  • Sra. Concepción Rebollo Laserna, cap de Servei del Departament de Presidència.
 

Per part de l'Ajuntament:

  • Sra. Neus Mateu Roselló, regidora de Governació i Medi Ambient.
  • Sra. Josefa Tur Juan, tècnica Administración General de Secretaria.

Són funcions d'aquesta comissió:

a) Fer el seguiment, la vigilància i el control de l'execució del Conveni i dels compromisos adquirits per les parts.

b) Resoldre els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte del Conveni.

c) Valorar i consensuar la substitució d'adquisicions de materials inicialment previstos com a material subvencionable al Conveni i la seua consegüent modificació.

10. Modificació del Conveni

Qualsevol modificació dels termes del present Conveni haurà de ser aprovada per les parts i s'inclourà en aquest Conveni en forma d'addenda, a proposta de la Comissió Mixta de Seguiment.

11. Resolució i extinció del Conveni

Seran causes de resolució i extinció del Conveni, a més de la determinada per la seua vigència, les següents:

- El compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte, en haver-se realitzat el pagament i la justificació de l'ajuda en la seua totalitat.

- La denúncia del Conveni per qualsevol de les parts feta amb un mínim d'un mes d'anticipació a la data prevista d'extinció.

- Per acord de les parts.

- Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

- L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció.

- La impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del Conveni.

- L'incompliment per part de qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest Conveni suposarà la resolució d'aquest. La resolució del Conveni per aquesta causa podrà derivar en una indemnització dels perjudicis causats a la part complidora.

12. Reintegrament i revocació de l'ajuda

L'incompliment de l'obligació de justificar la finalitat de l'ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposarà, a més de la revocació, la impossibilitat de rebre ajudes del Consell Insular d'Eivissa mentre no es faci la devolució de l'import reclamat.

En cas de reintegrament total o parcial pertocarà aplicar els interessos de demora, d'acord amb l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

El reintegrament es realitzarà pel procediment regulat per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que s'estableixen en la Llei general de subvencions i en el Reglament de la Llei General de subvencions, en el qual s'ha de garantir l'audiència a les entitats interessades.

De conformitat amb l'article 17.3.n de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 37.2 de la mateixa llei, s'estableixen el següents criteris de graduació del possible incompliment material de l'activitat objecte d'aquesta subvenció, i sempre que l'entitat beneficiària acrediti una actuació inequívoca tendent a la satisfacció dels seus compromisos:

Grau d'incompliment material

Percentatge de reducció

> 0 % i < 25 %

25 %

> 25 % i < 50 %

50 %

> 50 % i < 75 %

75 %

> 75 % i < 100 %

90 %

100 %

100 %

La comissió mixta de seguiment aplicarà aquests criteris per determinar, si és el cas, l'import a reintegrar.

 

​​​​​​​13. Règim jurídic

El present Conveni no té caràcter contractual sinó que articula una subvenció, i s'ha de regir per les seues clàusules, i en tot allò no previst en el present Conveni, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

En la realització de les activitats objecte d'aquest Conveni s'han d'observar les prescripcions contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4-5-2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, que hi sigui d'aplicació.

14. Publicitat del Conveni

El present Conveni es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes expressats a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Portal de Transparència del Consell (http://transparencia.conselldeivissa.info), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

15. Vigència del Conveni

Aquest Conveni és vigent des del moment de la seua signatura fins al 31 de març de 2023.

16. Diferències en la interpretació del Conveni

Les parts que subscrivim aquest Conveni ens comprometem a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en la seua aplicació i interpretació. Però si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest Conveni han de ser del coneixement i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Pel Consell Insular d'Eivissa                     Per l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

 

Eivissa, 28 d'octubre de 2022

La cap de servei de Presidència Concepción Rebollo Laserna