Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023

    Número d'edicte 12756 - Pàgines 51590-51652

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Correcció d’errades de la resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 29 de setembre de 2020 sobre l’autorització administrativa i declaració, en concret, d’utilitat pública d’una instal·lació elèctrica de reforma de la línia aèria de mitjana tensió (MT) de 15 kV Alfàbia, entre els suports T16 i TR1, per canvi de conductor

    Número d'edicte 12757 - Pàgines 51653-51654

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 12758 - Pàgines 51655-51657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 12759 - Pàgines 51658-51663

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de l’Associació Dignitat i Solidaritat del despatx núm. 208 del Casal Ernest Lluch situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma (Exp. SP 180/2021)

    Número d'edicte 12788 - Pàgines 51664-51665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de l’Associació Illenca de Respiratori del despatx núm. 313 del Casal Ernest Lluch situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma (Exp. SP 184/2021)

    Número d'edicte 12790 - Pàgines 51666-51667

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i relacions Exteriors, d’aprovació i autorització de l’arrendament directe de la planta baixa de l’edifici Alba, ubicat al carrer Calçat, 2A , de Palma, per albergar el personal de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (SP 190/2021)

    Número d'edicte 12825 - Pàgines 51668-51669

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova l’ampliació del crèdit assignat en la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 2 d’agost de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per mitjà del foment de l’economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció per la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19

    Número d'edicte 12821 - Pàgines 51670-51671

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es deneguen, es concedeixen i es paguen els ajuts per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19, aprovada mitjançant l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB núm. 137, de 4 d’octubre de 2021)

    Número d'edicte 12823 - Pàgines 51672-51676

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es deneguen, es concedeixen i es paguen les ajuts per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19, aprovada mitjançant l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB núm. 137, de 4 d’octubre de 2021)

    Número d'edicte 12824 - Pàgines 51677-51679

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Geriatros, SAU, per al servei residencial per a persones grans en situació de dependència a la residència DomusVi Sa Riera

    Número d'edicte 12767 - Pàgines 51680-51685

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Oasis, SA, per al servei residencial per a persones grans en situació de dependència a la residència Emera Mallorca

    Número d'edicte 12768 - Pàgines 51686-51692

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Residència de l’Hospital de Llevant, SL, per al servei residencial per a persones grans en situació de dependència a la Residència de Llevant

    Número d'edicte 12830 - Pàgines 51693-51699

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL, per al servei residencial per a persones grans en situació de dependència a Colisée Sa Residència

    Número d'edicte 12831 - Pàgines 51700-51706

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de desembre per la qual s’ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número d'edicte 12793 - Pàgines 51707-51724

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 17 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Escola Nova, del municipi de Porreres per la de Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Climent Serra i Servera i s’actualitza la seva configuració

    Número d'edicte 12815 - Pàgines 51725-51726

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 17 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat, la normalització de la denominació en català i l’actualització de la configuració del Centre privat concertat amb Ensenyaments de Règim General La Milagrosa, de Palma amb codi 07003468

    Número d'edicte 12816 - Pàgines 51727-51729

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Circular 1/2021, de 17 de desembre, de la Consellera de Salut i Consum per la qual s’estableixen criteris interpretatius per a l’aplicació del punt segon de l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021, pel qual s’estableixen condicions excepcionals en el règim de visites, sortides i treball en els serveis socials, pel qual també s’estableixen condicions excepcionals pel treball als centres i establiments sanitaris, i pel qual es concreta l’abast de les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat dels establiments de restauració que s’establiren per l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021

    Número d'edicte 12771 - Pàgines 51730-51731

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 20 de desembre de 2021 en relació amb les sol·licituds amb els números d’expedient compresos entre l’AV-1 i l’AV-40/2021 presentades a la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2021

    Número d'edicte 12766 - Pàgines 51732-51739

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, la convocatòria de subvencions «SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables» per al període 2021-2023, amb el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinat a l’execució de projectes d’inversió de noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (Next Generation EU) i per fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 12800 - Pàgines 51740-51761

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del SOIB, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la concessió de beques de la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 12802 - Pàgines 51762-51765

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, la convocatòria de subvencions, per al període 2021-2023, destinada a finançar el programa «SOIB Qualificats - Primera experiència», amb el finançament de la Unió Europea (Next Generation EU), mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), i fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 12838 - Pàgines 51766-51780

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 20 de desembre de 2021 per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu del procediment ordinari núm. 554/2021 que es tramita davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 12827 - Pàgina 51781

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, per a l’encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022” que es celebrarà a l’Hipòdrom de Sant Rafel entre els dies 23 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022

    Número d'edicte 12747 - Pàgines 51782-51790

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2021000047, de data 18 de desembre, de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de concessió, denegació i exclusió de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2020-2021

    Número d'edicte 12762 - Pàgines 51791-51817

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Primera remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021

    Número d'edicte 12763 - Pàgines 51818-51819

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució d’aprovació del projecte de reforç de ferm de la Ma-3240 Inca-Sineu, del PK 0+700 fins al PK 12+150, i millora de la intersecció amb la Ma-3241, amb l’execució d’una rotonda, Clau 17-14.0-RF

    Número d'edicte 12789 - Pàgines 51820-51822

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 17 de desembre 2021, relativa a la concessió per al mes de novembre de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 12814 - Pàgines 51823-51827

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Correcció d’errades de la Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d’interès turístic (gener juny)

    Número d'edicte 12808 - Pàgines 51828-51829

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 374/2021 de 20 de desembre, relatiu a la designació de presidència en funcions per absència de la titular

    Número d'edicte 12777 - Pàgina 51830

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació de les bases per a la participació a la Mostra de Teatre Amateur 2022

    Número d'edicte 12795 - Pàgines 51831-51832

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Ampliació Oferta pública d'ocupació 2021

    Número d'edicte 12813 - Pàgines 51833-51834

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal

    Número d'edicte 12833 - Pàgines 51835-51836

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de les bases de convocatòria del Premi Biennal de Composició del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número d'edicte 12779 - Pàgines 51837-51841

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Revocació competència sancionadora trànsit

    Número d'edicte 12743 - Pàgina 51842

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública 2021 de l’Ajuntament de Mancor de la Vall

    Número d'edicte 12776 - Pàgina 51843

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2021 de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número d'edicte 12797 - Pàgines 51844-51847

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Oferta Pública d'Ocupació 2021

    Número d'edicte 12782 - Pàgina 51848

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Oferta d'ocupació pública

    Número d'edicte 12811 - Pàgina 51849

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació de la resolució definitiva de la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a entitats de cultura popular i tradicional d'eivissa sense ànim de lucre de l'any 2021

    Número d'edicte 12732 - Pàgina 51850

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Oferta pública d'ocupació extraordinària per a processos d'estabilització d'ocupació temporal (RD 14/2021)

    Número d'edicte 12837 - Pàgina 51851