Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 619785
Resolució núm. 2021000047, de data 18 de desembre, de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de concessió, denegació i exclusió de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb la base 13.5 d'aquestes ajudes, es fa pública la Resolució núm. 2021000047, de data 18 de desembre, de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de concessió, denegació i exclusió de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, tot respectant la normativa vigent de protecció de dades personals:

“Resolució de consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, definitiva de concessió, denegació i exclusió de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021

A la sessió de dia 29 de març de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa adoptà, entre altres acords, aprovar la convocatòria de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 i delegar, per eficàcia administrativa, en la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni la competència per dictar les resolucions de desistiment de les ajudes, de concessió i pagament, i de revocació i reintegrament si fos el cas.

En data 6 d'abril de 2021 es publicaren al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 46 les Bases reguladores de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021, que tenen com a objecte“concedir ajudes, per al curs acadèmic 2020-2021, a estudiants residents a l'illa d'Eivissa per compensar part del cost que suposa realitzar els seus estudis”, que han de ser títols oficials i amb validesa a tot l'Estat espanyol. Posteriorment se'n publicà una correcció al BOIB núm. 54, de 24 d'abril de 2021.

Així mateix, al BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021, es va publicar l'Extracte de l'aprovació, per part del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de dia 29 de març de 2021, de la convocatòria d'ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021.

D'altra banda, a la sessió de dia 10 de setembre de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa adoptà, entre altres acords (CSV 13523425356257376315), aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa, per a la convocatòria i concessió d'ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l'illa d'Eivissa que cursin estudis universitaris de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021, signat en data 14 de setembre de 2021.

Així mateix, en data 19 de novembre de 2021 el Consell Executiu acordà, entre altres, aprovar l'Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa, per a la convocatòria i concessió d'ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l'illa d'Eivissa que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021, en què es canvia la redacció d'algunes clàusules amb la finalitat de facilitar la tramitació del pagament de les ajudes als estudiants de l'illa d'Eivissa, ampliant la dotació econòmica de la convocatòria del Consell d'Eivissa amb l'aportació de la CAIB, sense necessitat de publicar noves convocatòries d'ajudes, i amb una modificació respecte del requisit dels crèdits matriculats durant el curs 2020-2021. El Consell de Govern de la CAIB, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a la sessió de 3 de desembre de 2021, aprovà adoptar l'acord de subscriure aquesta Addenda, que es va signar en data 15 de desembre de 2021.

A més, s'ha de tenir en compte el que estableix la clàusula sisena del conveni signat: “(...) Les quantitats no disposades o no justificades pel Consell Insular d'Eivissa s'han de reintegrar a l'Administració autonòmica d'acord amb l'article 77 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”

Aquest conveni (i l'addenda corresponent), de conformitat amb la seua clàusula tercera, punt 2, apartat a, es va publicar al tauler d'anuncis de la pàgina web del Consell, apartat “Ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021”, per fer-ne difusió.

D'acord amb la normativa i amb la convocatòria d'aquestes ajudes, el termini per presentar-hi les sol·licituds, tant presencialment com telemàticament, va començar el dia 16 d'abril de 2021 i va acabar el dia 14 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Aquestes ajudes tenen una dotació econòmica de 700.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3230 48100 dels pressupostos de l'exercici 2021, distribuïts de la manera següent entre les cinc modalitats:

a) MODALITAT A: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials o semipresencials, de grau en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) fora de l'illa d'Eivissa, 565.000 €.

La quantia individual màxima d'aquesta ajuda serà de 1.800 €.

b) MODALITAT B: Ajudes a estudiants que cursen els estudis oficials, presencials o semipresencials, d'ensenyaments artístics superiors (com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny) en qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) fora de l'illa d'Eivissa: 29.500 €.

La quantia individual màxima d'aquesta ajuda serà de 1.800 €.

c) MODALITAT C: Ajudes a estudiants que cursen cicles formatius de grau mitjà o superior oficials, presencials o semipresencials, fora de l'illa d'Eivissa en centres de tot Espanya, sempre que no puguin cursar-se a l'illa d'Eivissa, o quan també s'imparteixin a l'illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça, fet que s'haurà de d'acreditar documentalment i de manera fefaent al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa: 46.500 €.

La quantia individual màxima d'aquesta ajuda serà de 1.800 €.

d) MODALITAT D: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials o semipresencials, de màster en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) fora de l'illa d'Eivissa: 35.500 €.

La quantia individual màxima d'aquesta ajuda serà de 1.000 €.

e) MODALITAT E: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials, semipresencials o a distància, de grau i de màster en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) a l'illa d'Eivissa: 23.500 €.

La quantia individual màxima d'aquesta ajuda serà de 350 €.

En el cas que la quantia total de cada modalitat establerta en aquesta no fos suficient per cobrir el nombre de sol·licituds amb dret a obtenir-ne la condició de beneficiari, es prorratejarà l'import de la modalitat que pertoqui entre totes les sol·licituds amb dret a obtenir-ne la condició de beneficiari.

Així mateix, la base sisena també preveu, entre altres, que la quantitat màxima establerta per a aquestes ajudes o per a cada modalitat podrà ampliar-se sense requerir una nova convocatòria sempre que existeixi crèdit disponible i segons s'estableix a l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

A aquest efecte, consta a l'expedient la retenció de crèdit núm. 2/2021000001136, de data 11 de març de 2021, amb una dotació total de 700.000 € de l'aplicació pressupostària 3230 48100.

Arran de la signatura del conveni entre la CAIB i el Consell, consten a l'expedient d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, un document acreditatiu de la generació de crèdit (CSV 13525176562137416716), la retenció de crèdit núm. 2/2021000005340 (CSV 13525176030060241642), de data 28 de setembre de 2021, per import de 59.310 € de l'aplicació pressupostària 3230 48100, i l'ingrés de la CAIB efectuat en data 13 d'octubre de 2021 (CSV 13525175762537210666).

Així mateix, en data 5 de novembre de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa adoptà, entre altres acords, ampliar la dotació pressupostària d'aquest expedient d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, amb 59.310 € provinents de la signatura (en data 14 de setembre de 2021) del conveni de col·laboració amb la CAIB, així com aplicar aquest import a les modalitats A i D previstes a les bases de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, i publicar l'aprovació de l'ampliació del crèdit al BOIB. Aquest Acord es va publicar al BOIB núm. 156, d'11-11-2021.

Durant el termini de presentació de sol·licituds, es va presentar un total de 987 sol·licituds (726 per a la modalitat A, 20 per a la modalitat B, 62 per a la modalitat C, 76 per a la modalitat D i 103 per a la modalitat E).

Una vegada revisades les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria i d'acord amb el que estableix la base dotzena de la convocatòria, es va fer pública una llista d'esmena de les sol·licituds (en total 140) en què s'advertia les persones interessades que, en el cas que no fessin la rectificació reclamada o no presentassin la documentació requerida, es consideraria que desistien de la seua petició. El termini per presentar la documentació per esmenar les sol·licituds amb deficiències començà el dia 15 de juliol i finalitzà el dia 28 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

A la vista de les persones que no varen aportar la documentació que se'ls requeria (en total, 90), es va dictar la Resolució núm. 2021000026, de data 19 d'agost de 2021, de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni (se'n publicà l'anunci al BOIB núm. 113, de data 24 d'agost de 2021, i al tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa), en què consten les persones que varen desistir de la seua petició.

Així mateix, també a la vista de les esmenes presentades, el dia 26 d'agost de 2021 es va fer pública al tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es) la Proposta de resolució provisional de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021. Així, el termini per formular-hi al·legacions va començar el dia 27 d'agost de 2021 i finalitzà el dia 9 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

D'altra banda, en data 17 de setembre de 2021 es va emetre l'informe tècnic de concessió, denegació i exclusió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, en el qual encara no es preveia l'ampliació de crèdit provinent de l'aportació de la CAIB.

També en data 17 de setembre de 2021 també es va emetre l'informe de seguiment de la subvenció, de conformitat amb l'article 88.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En el mateix sentit, en data 20 de setembre de 2021 es va emetre l'informe proposta del cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni i en data 3 d'octubre de 2021 la Intervenció del Consell va emetre informe favorable de fiscalització prèvia plena de la Resolució de concessió, denegació i exclusió de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021.

Abans d'emetre la Resolució de concessió, denegació i exclusió de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, i tenint en compte que ja s'ha ampliat i retingut el crèdit provinent de l'aportació de la CAIB, en data 15 de desembre de 2021 es va emetre un nou informe tècnic, en els mateixos termes que el de data 17 de setembre, però tenint-hi en compte l'aportació de 59.310 € provinents de la CAIB, en virtut del conveni de col·laboració signat en data 14 de setembre de 2021. Així mateix, s'hi corregeixen alguns errors per omissió, alguns errors en els noms i llinatges d'algunes persones sol·licitants i en un número de DNI. Igualment en data 15 de desembre de 2021 es va emetre l'informe de seguiment corresponent.

En concret i respecte de l'aportació de la CAIB, per import de 59.310 €, s'hi informa favorablement sobre aplicar-la a les modalitats A i D de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, i prorratejar-la entre totes les persones beneficiàries (639 per a la modalitat A i 64 per a la modalitat D) –atès que reuneixen els requisits establerts a les bases i a l'Addenda del conveni–, de manera que correspon una quantia individual màxima de 84,36 € a cada persona beneficiària (la suma total ascendeix a 59.906,04 €, distribuïts de la manera següent: 53.906,04 € per a la modalitat A i 5.399,04 € per a la modalitat D).

L'acord de Consell Executiu de data 29 de març de 2021 i la base tretzena, apartat 1, d'aquestes ajudes estableix que es resoldran, per delegació del Consell Executiu, mitjançant resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni.

Vista la proposta de resolució favorable del cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de data 15 de setembre de 2021, i vist l'informe de conformitat, preceptiu i necessari, emès per la Intervenció de la Corporació en data 17 de desembre de 2021, que té caràcter de fiscalització prèvia plena.

En virtut de tot l'anterior, d'acord amb la delegació efectuada per acord del Consell Executiu de data 29 de març de 2021 i per la base 13.1 d'aquestes ajudes, i de conformitat amb l'article 72.e del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-09-2010; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-2010; modificació al BOIB núm. 48, de 16-04-2016), com a consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni,

RESOLC:

1. Excloure les set sol·licituds (4 sol·licituds de la modalitat A, 1 sol·licitud de la modalitat C i 2 sol·licituds de la modalitat D) que no es varen presentar dins el termini establert a aquest efecte en aquesta convocatòria (del 16 d'abril de 2021 fins al 14 de maig de 2021), d'acord amb la base 4.4.1 i, si escau, amb la base 9.2 d'aquestes ajudes (Annex 1).

2. Acceptar la renúncia presentada fins a dia d'avui de l'estudiant XX (NIE X4911909Y, exp. EDUC. 2021/12098N), de la modalitat C (Annex 2).

3. Proposar la concessió d'un import global de 759.301,82 € (699.996,74 € d'ajudes a estudiants CIE + 59.305,08 € d'ajudes de desplaçament CAIB), distribuïts per modalitats segons es proposa als punts següents.

4. Quant a la modalitat A, Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials o semipresencials, de grau en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) fora de l'illa d'Eivissa (565.000 € ajuts a estudiants CIE):

a) Establir el prorrateig de l'import màxim destinat a aquesta modalitat (565.000 €) entre totes les sol·licituds d'aquesta modalitat amb dret a ajuda (639), d'acord amb el que estableix la base sisena d'aquestes ajudes, en els termes que es transcriuen a continuació:

565.000 € modalitat A / 639 sol·licituds = 884,19 € cada ajuda individual

(que fan un total de 564.997,41 €)

b) Concedir i pagar 639 ajudes, per import màxim individual de 884,19 €, que fan un total de 564.997,41 € (RC núm. 2/2021000001136, de data 11-03-21), ja que les sol·licituds reuneixen tots els requisits de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 (Annex 3).

c) Denegar o desestimar 20 sol·licituds, per no reunir els requisits establerts a les bases d'aquestes ajudes (Annex 4).

5. Quant a la modalitat B, Ajudes a estudiants que cursen estudis oficials, presencials o semipresencials, d'ensenyaments artístics superiors (com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny) en qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) fora de l'illa d'Eivissa (29.500 €):

a) Establir el prorrateig de l'import màxim destinat a aquesta modalitat (29.500 €) entre totes les sol·licituds d'aquesta modalitat amb dret a ajuda (17), d'acord amb el que estableix la base sisena d'aquestes ajudes, en els termes que es transcriuen a continuació:

29.500 € modalitat B / 17 sol·licituds = 1.735,29 € cada ajuda individual

(que fan un total de 29.499,93 €)

b) Concedir i pagar 17 ajudes, per import màxim individual de 1.735,29 €, que fan un total de 29.499,93 € (RC núm. 2/2021000001136, de data 11-03-2021), ja que les sol·licituds reuneixen tots els requisits de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 (Annex 5).

c) Denegar o desestimar 1 sol·licitud, per no reunir els requisits establerts a les bases d'aquestes ajudes (Annex 6).

6. Quant a la modalitat C, Ajudes a estudiants que cursen cicles formatius de grau mitjà o superior oficials, presencials o semipresencials, fora de l'illa d'Eivissa en centres de tot Espanya, sempre que no puguin cursar-se a l'illa d'Eivissa, o quan també s'imparteixin a l'illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça, fet que s'haurà d'acreditar documentalment i de manera fefaent al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa (46.500 €):

a) Establir el prorrateig de l'import màxim destinat a aquesta modalitat (46.500 €) entre totes les sol·licituds (42) d'aquesta modalitat amb dret a ajuda, d'acord amb el que estableix la base sisena d'aquestes ajudes, en els termes que es transcriuen a continuació:

46.500 € modalitat C / 42 sol·licituds = 1.107,14 € cada ajuda individual

(que fan un total de 46.499,88 €)

b) Concedir i pagar 42 ajudes, per import màxim individual de 1.107,14 €, que fan un total de 46.499,88 € (RC núm. 2/2021000001136, de data 11-03-2021), ja que les sol·licituds reuneixen tots els requisits de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 (Annex 7).

c) Denegar o desestimar 1 sol·licitud, per no reunir els requisits establerts a les bases d'aquestes ajudes (Annex 8).

7. Quant a la modalitat D, Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials o semipresencials, de màster en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) fora de l'illa d'Eivissa (35.500 €):

a) Establir el prorrateig de l'import màxim destinat a aquesta modalitat (35.500 €) entre totes les sol·licituds (64) d'aquesta modalitat amb dret a ajuda, d'acord amb el que estableix la base sisena d'aquestes ajudes, en els termes que es transcriuen a continuació:

35.500 € modalitat D / 64 sol·licituds = 554,68 € cada ajuda individual

(que fan un total de 35.499,52 €)

b) Concedir i pagar 64 ajudes, per import màxim individual de 554,68 €, que fan un total de 35.499,52 € (RC núm. 2/2021000001136, de data 11-03-21), ja que les sol·licituds reuneixen tots els requisits de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 (Annex 9).

c) Denegar o desestimar 10 sol·licituds, per no reunir els requisits establerts a les bases d'aquestes ajudes (Annex 10).

8. Quant a la modalitat E, Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials, semipresencials o a distància, de grau i de màster en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) a l'illa d'Eivissa (23.500 €):

a) Establir el prorrateig de l'import màxim destinat a aquesta modalitat (23.500 €) entre totes les sol·licituds (80) d'aquesta modalitat amb dret a ajuda, d'acord amb el que estableix la base sisena d'aquestes ajudes, en els termes que es transcriuen a continuació:

35.500 € modalitat E / 80 sol·licituds = 293,75 € cada ajuda individual

(que fan un total de 23.500 €)

b) Concedir i pagar 80 ajudes, per import màxim individual de 293,75 €, que fan un total de 23.500 € (RC núm. 2/2021000001136, de data 11-03-2021), ja que les sol·licituds reuneixen tots els requisits de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 (Annex 11).

c) Denegar o desestimar 15 sol·licituds, per no reunir els requisits establerts a les bases d'aquestes ajudes (Annex 12).

9. Quant a la dotació econòmica de 59.310 € per a ajuts de desplaçament provinents del conveni signat en data 14 de setembre de 2021 entre la CAIB i el Consell:

a) Prorratejar la quantitat total de 59.310 € entre totes les persones beneficiàries de les modalitats A (639) i D (64), tenint en compte que aquesta quantitat s'ha de destinar a ajudes de desplaçament per estudis de grau o màster cursats durant l'any acadèmic 2020-2021 en qualsevol universitat de la Unió Europea, atès que reuneixen tots els requisits establerts a l'Addenda del dit conveni i a les bases d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021. Així, cada persona beneficiària de les modalitats A i D rebrà una quantitat individual màxima de 84,36 €, distribuïts de la manera següent: 53.906,04 € per a la modalitat A + 5.399,04 € per a la modalitat D, que fan un total de 59.305,08 € i que s'han de sumar als imports de les ajudes a estudiants del Consell.

b) Concedir i pagar, per a la modalitat A, 639 ajudes de desplaçament de la CAIB, per import màxim individual de 84,36 €, que fan un total de 53.906,04 € (RC núm. 2/2021000005340, de data 28-09-21) (Annex 3).

c) Concedir i pagar, per a la modalitat D, 64 ajudes de desplaçament de la CAIB, per import màxim individual de 84,36 €, que fan un total de 5.399,04 € (RC núm. 2/2021000005340, de data 28-09-21) (Annex 9).

d) Reintegrar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la quantitat de 4,92 €, quantitat sobrant que resulta de restar l'import total concedit de 53.906,04 € d'ajudes de desplaçament (una vegada prorratejat l'import) a l'aportació total de 59.310 € provinents de la CAIB.

10. Establir que, en el cas que es resolgui aprovar aquestos imports i que s'accepti algun recurs d'alçada contra la Resolució definitiva de concessió, denegació i exclusió de les ajudes, l'import a concedir sigui el mateix import prorratejat que es proposa ara per a la concessió per a cada una de les modalitats, és a dir, 968,55 € per a la modalitat A, 1.735,29 € per a la modalitat B, 1.107,14 € per a la modalitat C, 639,04 € per a la modalitat D i 293,75 € per a la modalitat E.

11. Notificar a les persones interessades aquesta resolució mitjançant la seua publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), expressant-hi els recursos que s'hi puguin interposar, en el sentit que aquesta resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, dictada per delegació del Consell Executiu, s'ha d'entendre dictada per l'òrgan delegant. Aquest acte no exhaureix la via administrativa i en contra es pot interposar, davant la Comissió de Govern, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposen els articles 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-10; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-10; modificació al BOIB núm. 48, de 16-04-16). El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

ANNEX 1

Sol·licituds excloses presentades fora del termini establert en aquesta convocatòria (del 16 d'abril de 2021 fins al 14 de maig de 2021), d'acord amb la base 4.4.1 i, si escau, amb la base 9.2 d'aquestes ajudes

 

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE

Data

NIF

Mod.

Base d'exclusió

1

12412G

16552

19/05/2021

47408584H

A

Base 4.4.1

2

12400S

16498

18/05/2021

47408129T

A

Bases 4.4.1 i 9.2

3

12363R

16489

18/05/2021

X7373371P

A

Bases 4.4.1 i 9.2

4

12349X

16289

17/05/2021

47405561P

A

Base 4.4.1

5

12402V

16501

18/05/2021

Y0986508Y

C

Bases 4.4.1 i 9.2

6

12444J

17587

27/05/2021

47255752K

D

Base 4.4.1

7

17320J

25941

17/08/2021

48198572W

D

Base 4.4.1

 

ANNEX 2

Renúncia presentada fins a dia d'avui

 

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE

Data

NIF

Modalitat

1

12098N

16091 i 17003

14/05/2021 i 21/05/2021

X4911909Y

C

 

​​​​​​​ANNEX 3

Persones beneficiàries d'ajudes de la modalitat A (Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials o semipresencials, de grau en qualsevol universitat de la UE-27 fora de l'illa d'Eivissa) durant el curs 2020-2021, ja que reuneixen tots els requisits de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 i de l'Addenda al Conveni CAIB-CIE per a ajudes de desplaçament (total de 618.903,45 €: 564.997,41 € ajuts a estudiants + 53.906,04 € ajuts desplaçaments CAIB)

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE

Data

NIF

Import prorratejat est. CIE

Import prorratejat despl. CAIB

Import total

1

11844B

15918

14/05/2021

47409827L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

2

12357H

Correus i 16317

11/05/2021 i 17/05/2021

47431374S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

3

11408N

15714

13/05/2021

47432280R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

4

12435G

Correus i 16690

13/05/2021 i 19/05/2021

48198563Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

5

11500N

15766

13/05/2021

48231248H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

6

7962L

12252

19/04/2021

47408925Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

7

12336C

1211 AJ i 16255

13/05/2021 i 17/05/2021

Y1638284P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

8

11199X

15599

12/05/2021

34305288Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

9

9342L

13983

30/04/2021

47430488A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

10

8197R

12580

20/04/2021

47407186T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

11

8900Z

13446

27/04/2021

73130338K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

12

10848G

15439

12/05/2021

47430241D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

13

8004S

12384

19/04/2021

47257995X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

14

8712X

13189

26/04/2021

47430136L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

15

10436Y

15037

10/05/2021

48199406P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

16

8930K

13520

28/04/2021

47406415B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

17

10869W

15462

12/05/2021

47258714Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

18

8622N

13017

23/04/2021

47406039A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

19

11842D

15915

14/05/2021

47431204Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

20

8016G

12296

19/04/2021

47405564B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

21

8482X

12875

22/04/2021

Y1451707F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

22

8618P

13012

23/04/2021

48230324Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

23

8697H

13129

26/04/2021

47408826F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

24

8193C

12579

20/04/2021

47409211R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

25

12430E

Correus i 16639

13/05/2021 i 19/05/2021

47408599X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

26

10122Z

14832

06/05/2021

47408587K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

27

12127H

16107

14/05/2021

47432901R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

28

8923Z

13497

28/04/2021

47431164N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

29

9290J

13920

30/04/2021

47432449D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

30

11862Y

15931

14/05/2021

49411548G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

31

8434P

12765

22/04/2021

41583430M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

32

9081B

13883

30/04/2021

47432290B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

33

9015Z

13703

29/04/2021

48230458X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

34

8112P

12496

20/04/2021

47257284N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

35

9389C

14107

03/05/2021

50768684W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

36

11283W

15679

13/05/2021

47259916E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

37

8744L

13318

26/04/2021

47257763P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

38

8477M

12821

22/04/2021

47407695A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

39

8413X

12704

21/04/2021

47255234D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

40

10589K

15238

11/05/2021

47406235S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

41

10522T

15152

10/05/2021

47258663B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

42

10526G

15159

10/05/2021

47258662X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

43

10646D

15258

11/05/2021

47430044L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

44

7898R

12129

16/04/2021

47432934B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

45

9592Q

14210

03/05/2021

48232896X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

46

9595L

14211

03/05/2021

48230339Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

47

8025J

12411

20/04/2021

47259293C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

48

9811M

14460

04/05/2021

47408244T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

49

11436V

15745

13/05/2021

47432227V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

50

9714T

14294

03/05/2021

47432158V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

51

9906P

14496

05/05/2021

47408727T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

52

8481D

12869

22/04/2021

47409710V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

53

10409W

15009

10/05/2021

47406527P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

54

10056V

14643

05/05/2021

47407925A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

55

9075M

13873

29/04/2021

47433263H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

56

9007Y

13652

28/04/2021

47433440B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

57

9785W

14407

04/05/2021

47409398G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

58

10657C

15280

11/05/2021

47432212W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

59

10708W

15341

11/05/2021

47257839S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

60

8483B

12900

22/04/2021

47409138C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

61

12006N

16085

14/05/2021

47433591R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

62

8419Q

12707

21/04/2021

47407197B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

63

11451D

15757

13/05/2021

47408242K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

64

9381N

14057

03/05/2021

48232226F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

65

9585D

14056

03/05/2021

48232224M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

66

10448H

15075

10/05/2021

47408497T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

67

10394X

14991

10/05/2021

47407578R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

68

9077F

13880

30/04/2021

47258018X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

69

9607P

14228

03/05/2021

47408263L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

70

9610B

14236

03/05/2021

47408264C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

71

9745P

14317

04/05/2021

47431277X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

72

9338S

13964

30/04/2021

47431422V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

73

9330F

13932

30/04/2021

47431423H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

74

8263K

12624

21/04/2021

47431405T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

75

9933N

14565

05/05/2021

47433041A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

76

11026K

15543

12/05/2021

48233951F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

77

8715J

13196

26/04/2021

47258007E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

78

11878E

15955

14/05/2021

47406804D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

79

11412Q

15724

13/05/2021

48199732N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

80

10569R

15196

11/05/2021

47256400W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

81

9351M

13992

30/04/2021

47409662S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

82

11452X

15758

13/05/2021

47408868A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

83

11457S

15762

13/05/2021

47408869G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

84

8188S

12559

20/04/2021

48198128H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

85

8726R

13234 i 13612

26/04/2021 i 28/04/2021

47406559V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

86

11270N

15650

13/05/2021

47430759K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

87

11407B

15711

13/05/2021

48198777T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

88

8683G

13119

26/04/2021

47407257W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

89

8693Z

13120

26/04/2021

47407259G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

90

10111A

14752

06/05/2021

47256955M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

91

9002R

13631

28/04/2021

47256933Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

92

11985Z

16043

14/05/2021

47259177L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

93

9694A

14261

03/05/2021

47430823Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

94

8022X

12404

19/04/2021

47256812T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

95

10550M

15171

10/05/2021

47408821W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

96

8201M

12586

21/04/2021

47259963T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

97

10452E

15094

10/05/2021

48198646F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

98

11291X

15690

13/05/2021

48231506T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

99

9819J

14478

04/05/2021

48198408E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

100

10679L

15306 i 15307

11/05/2021

47433448L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

101

8779P

13416

27/04/2021

47406086G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

102

7989T

12335

19/04/2021

47432541D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

103

10658K

15285

11/05/2021

47430146Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

104

9618L

14251

03/05/2021

47405986L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

105

9639V

14258

03/05/2021

47432548Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

106

11991C

16051

14/05/2021

47430357X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

107

10532X

15167

10/05/2021

47405929P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

108

10559Z

15177

11/05/2021

47433112M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

109

8852N

13424 i 13620

27/04/2021 i 28/01/2021

48231028M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

110

8962F

13619

28/04/2021

48231029Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

111

10958E

15498

12/05/2021

X3495686P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

112

12175C

16146

14/05/2021

47259019E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

113

10368F

14934

10/05/2021

47431504F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

114

11980D

16037

14/05/2021

35597335M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

115

8753M

13356

27/04/2021

X2925780L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

116

9053Y

13807

29/04/2021

77843070F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

117

8633T

13059, de 23/04/2021

24264, de 27/07/2021

77843069Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

118

7958S

12241

19/04/2021

47259582X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

119

7951P

12243

19/04/2021

47259583B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

120

11525Z

15785

13/05/2021

47256737V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

121

9098M

13895

30/04/2021

52589456W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

122

10872M

15465

12/05/2021

47409984S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

123

10883Q

15466

12/05/2021

47409985Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

124

10128C

14875

06/05/2021

47254525J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

125

10462D

15106

10/05/2021

48231616H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

126

10458M

15095

10/05/2021

48231615V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

127

12437Y

Correus i 16846

13/05/2021 i 19/05/2021

47409734H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

128

11228Q

15626

13/05/2021

47433515V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

129

9583F

14191

03/05/2021

47257726V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

130

9586X

14200

03/05/2021

47409368C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

131

11830C

15898

13/05/2021

47409937Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

132

10770H

15389

12/05/2021

47433246R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

133

8474W

12818

22/04/2021

47408645X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

134

11885Y

15963

14/05/2021

47256131D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

135

9795N

14438

04/05/2021

47407797J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

136

10650J

15264

11/05/2021

47432077M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

137

9584P

14198

03/05/2021

47256844D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

138

9349A

13990

30/04/2021

47405448X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

139

8681W

13093

23/04/2021

47259013Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

140

11835W

15905

13/05/2021

47259012S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

141

10886L

15468

12/05/2021

48198406C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

142

8030H

12427

20/04/2021

47407676F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

143

11207H

15606

12/05/2021

47405056D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

144

10095X

14727

06/05/2021

47407667K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

145

10564L

15191

11/05/2021

47406435P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

146

9806T

14455

04/05/2021

47408335E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

147

10570W

15210

11/05/2021

47432230C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

148

11990L

16049

14/05/2021

48199632G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

149

10836S

15430

12/05/2021

47432239Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

150

8614G

13009

23/04/2021

47252253H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

151

9960Q

14614 i 15542

05/05/2021 i 12/05/2021

47408672Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

152

8710P

13180

26/04/2021

47406797W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

153

8717S

13197

26/04/2021

47258126A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

154

9602A

14217

03/05/2021

47405500Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

155

7986C

12330

19/04/2021

47256407D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

156

9927Y

14542

05/05/2021

47408130R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

157

10085T

14684

06/05/2021

53908992M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

158

10087W

14692

06/05/2021

53908989W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

159

11797X

15840

13/05/2021

48198900P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

160

10157A

14914

10/05/2021

47258799D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

161

10360E

14913

10/05/2021

47258798P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

162

11005T

15534

12/05/2021

47407919C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

163

9735K

14300

03/05/2021

12341893R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

164

8029V

12421

20/04/2021

48198284J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

165

9808W

14457

04/05/2021

20545384J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

166

10169S

14917

10/05/2021

47259600M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

167

10751E

15377

11/05/2021

47406170L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

168

8727W

13246

26/04/2021

47406271M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

169

11009G

15536

12/05/2021

47406000X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

170

9589J

14204

03/05/2021

47255304X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

171

11019Z

15540 i 15739

12/05/2021 i 13/05/2021

47406924Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

172

11246B

15636

13/05/2021

Y1413921X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

173

10093P

14724

06/05/2021

47407532R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

174

11416C

15729

13/05/2021

47430090L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

175

11879T

15958

14/05/2021

48233591S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

176

7985L

12328

19/04/2021

47409748D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

177

10073B

14659

05/05/2021

47256317B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

178

11849Q

15926

14/05/2021

47406731M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

179

9915V

14531

05/05/2021

47259209M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

180

9919K

14534

05/05/2021

47259210Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

181

10776R

15392

12/05/2021

47433039R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

182

8690B

13105

26/04/2021

47253082L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

183

9969W

14639

05/05/2021

47405927Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

184

8267W

12632

21/04/2021

47408696S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

185

11411S

15718

13/05/2021

47259558D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

186

10160Y

14919

10/05/2021

47408677L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

187

7948M

12228

16/04/2021

48199421T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

188

8752G

13329

27/04/2021

47431049N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

189

8941D

13567

28/04/2021

47405066L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

190

10866E

15456

12/05/2021

47408606V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

191

10863L

15452

12/05/2021

47408607H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

192

10681K

15312

11/05/2021

48231533G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

193

8713B

13190

26/04/2021

47431545W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

194

10134A

14922

10/05/2021

47430253K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

195

9352Y

13994

30/04/2021

47431570G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

196

9712K

14293

03/05/2021

47405486W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

197

10097N

14728

06/05/2021

47408666P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

198

8685Y

13112, de 26/04/2021

23424, de 19/07/2021

47408619F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

199

8211S

12594

21/04/2021

47258623V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

200

12002P

16075

14/05/2021

47259685K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

201

8698L

13130

26/04/2021

50767625R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

202

8278J

12648

21/04/2021

47259184A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

203

8488Q

12929

22/04/2021

47408005Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

204

9369T

14072

03/05/2021

47259515N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

205

10999V

15521

12/05/2021

47406437X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

206

10946X

15493

12/05/2021

47259849R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

207

9574K

14170

03/05/2021

47432725D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

208

8269G

12633

21/04/2021

47430477S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

209

10925N

15491

12/05/2021

48232095Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

210

11289P

15685 i 17516

13/05/2021 i 27/05/2021

47406121Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

211

11286M

15684

13/05/2021

48198803A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

212

9374M

14054

03/05/2021

47431413P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

213

12104H

16094

14/05/2021

48199591D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

214

11419T

15737

13/05/2021

48198520L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

215

9357B

14001

30/04/2021

48230942B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

216

11810T

15856

13/05/2021

47405847H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

217

8702T

13134

26/04/2021

47405504C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

218

8706G

13138

26/04/2021

47405503L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

219

9288B

13910

30/04/2021

47433251Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

220

8445L

12784

22/04/2021

47258133X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

221

10993B

15509

12/05/2021

47431558S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

222

9068K

13858

29/04/2021

47433667P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

223

10919Y

15488

12/05/2021

47409377Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

224

9739W

14305

04/05/2021

47407980N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

225

8933R

13526

28/04/2021

47405965K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

226

7954B

12242

19/04/2021

47408570G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

227

8045X

12454

20/04/2021

48233398Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

228

8737N

13259

26/04/2021

X6316077R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

229

10998Q

15520

12/05/2021

47259366R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

230

12110R

16096

14/05/2021

X6263812S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

231

11261A

15640

13/05/2021

48198314C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

232

8005Q

12387

19/04/2021

47258814R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

233

8192L

12575

20/04/2021

47406078L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

234

9758K

14339

04/05/2021

48199551S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

235

10076Z

14666

05/05/2021

47408948Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

236

9569Q

14164

03/05/2021

47431826F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

237

10774E

15391

12/05/2021

47432890J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

238

10677V

15303

11/05/2021

47408589T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

239

9100F

13899

30/04/2021

47406348J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

240

9747X

14318

04/05/2021

48230679R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

241

8776M

13410

27/04/2021

47430380X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

242

11438L

15746 i 16397

13/05/2021 i 18/05/2021

47259979Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

243

10534N

15168

10/05/2021

X5718889P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

244

11982B

16038

14/05/2021

47430820J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

245

9967T

14626

05/05/2021

49411110A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

246

8894P

13443

27/04/2021

47430616Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

247

10739X

15373

11/05/2021

47408730A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

248

8927H

13512

28/04/2021

48231567S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

249

10420J

15021 i 15061

10/05/2021

47408310C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

250

11363J

15708

13/05/2021

47409210T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

251

8947S

13580

28/04/2021

47430406J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

252

7983V

12315

19/04/2021

47406737B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

253

11417K

15735

13/05/2021

47432130N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

254

8686F

13103

26/04/2021

47258931A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

255

12009S

16087

14/05/2021

47432836M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

256

8728A

13251

26/04/2021

47433377V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

257

11294J

15693

13/05/2021

47258742K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

258

11798B

15841

13/05/2021

47431087G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

259

11357F

15699

13/05/2021

47406793K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

260

8723K

13230

26/04/2021

47255170Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

261

10079V

14673

06/05/2021

47405707Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

262

9359J

14029

30/04/2021

47430163T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

263

9070T

13860

29/04/2021

47405708V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

264

8129W

12505

20/04/2021

47430091C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

265

12130K

16118

14/05/2021

47431142J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

266

10995J

15510

12/05/2021

47252389Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

267

10121J

14815

06/05/2021

47259623M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

268

8444H

12780

22/04/2021

47258654W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

269

10393D

14971

10/05/2021

47259098D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

270

9022K

13739

29/04/2021

47432036X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

271

12425V

Correus i 16567

13/05/2021 i 19/05/2021

47409980B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

272

8687P

13104

26/04/2021

47255989M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

273

12173H

16144

14/05/2021

47259615C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

274

10839H

15433

12/05/2021

47407112H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

275

9355D

13997

30/04/2021

47408739N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

276

8283H

12655

21/04/2021

47407471D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

277

8765V

13391

27/04/2021

47430443G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

278

9612J

14239

03/05/2021

48231179H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

279

8680R

13092

23/04/2021

47430243B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

280

8704W

13135

26/04/2021

48230584K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

281

9065H

13836

29/04/2021

47405698F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

282

10668P

15293

11/05/2021

48198977Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

283

8607C

12988

23/04/2021

49411075Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

284

11083D

15561

12/05/2021

47406233J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

285

11082P

15558

12/05/2021

47406232N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

286

11033M

15551

12/05/2021

47406813H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

287

10642M

15253

11/05/2021

47406095J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

288

10592R

15252

11/05/2021

47406094N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

289

7991W

12367

19/04/2021

20545157Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

290

11027E

15547

12/05/2021

47405666K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

291

8896X

13445

27/04/2021

47430927M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

292

10868R

15459

12/05/2021

47259046A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

293

10419N

15019

10/05/2021

47407518X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

294

10110W

14751

06/05/2021

48198392Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

295

10071D

14658

05/05/2021

47409279T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

296

11226Z

15620

13/05/2021

47430799S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

297

8641P

13067

23/04/2021

47406478M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

298

9802L

14444

04/05/2021

48198727L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

299

10996Z

15516

12/05/2021

47431056L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

300

10166N

14920 i 25290

10/05/2021

47259494Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

301

12156R

16129

14/05/2021

47406927V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

302

12003D

16078

14/05/2021

47406065Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

303

8907K

13472

27/04/2021

47251412M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

304

9379X

14055

03/05/2021

47406066F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

305

10890T

15472

12/05/2021

48198770Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

306

10838V

15431

12/05/2021

X7134505C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

307

10697Z

15325

11/05/2021

48198538Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

308

11855E

15928

14/05/2021

47257924P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

309

11975G

16034

14/05/2021

47405062S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

310

11807C

15850

13/05/2021

47409137L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

311

11204S

15603

12/05/2021

48199886M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

312

10413Y

15010

10/05/2021

49414112S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

313

11277L

15657

13/05/2021

X8815055Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

314

10092F

14718

06/05/2021

47406303Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

315

12166B

16138

14/05/2021

47253318W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

316

11223B

15614

13/05/2021

X4568771M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

317

11829L

15897

13/05/2021

47408034C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

318

7982Q

12312

19/04/2021

48230775M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

319

9912Z

14526

05/05/2021

47430801V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

320

10660T

15287

11/05/2021

Y1677389J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

321

9088H

13775

29/04/2021

47408801M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

322

8608K

12993

23/04/2021

47408450E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

323

9752S

14325

04/05/2021

47406477G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

324

11028T

15548

12/05/2021

47258965Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

325

9617H

14246

03/05/2021

43227265F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

326

9619C

14254

03/05/2021

43227266P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

327

11513W

15775

13/05/2021

47256090Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

328

10894G

15480

12/05/2021

47407654P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

329

9582Y

14186

03/05/2021

47430939V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

330

12185F

16152

14/05/2021

47258792W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

331

11808K

15854

13/05/2021

47432822Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

332

9615Q

14242 i 23367

03/05/2021

48233493D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

333

7953X

12235

19/04/2021

47407330Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

334

10125V

14840

06/05/2021

47258542M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

335

9829T

14486

05/05/2021

47407662Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

336

10069F

14657

05/05/2021

47408011C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

337

10571A

15213 i 15671

11/05/2021 i 13/05/2021

47260665N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

338

10750K

15375

11/05/2021

47407159L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

339

9699P

14265

03/05/2021

47407935J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

340

7909N

12199

16/04/2021

47409325T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

341

8042F

12448

20/04/2021

47431489S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

342

10782F

15394

12/05/2021

47259762Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

343

9709H

14283

03/05/2021

47258939B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

344

8220R

12597

21/04/2021

47406026J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

345

8203F

12591

21/04/2021

47406027Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

346

10567E

15192

11/05/2021

47409077M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

347

10523R

15154

10/05/2021

48198165D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

348

10831X

15421

12/05/2021

48198508F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

349

11086N

15573

12/05/2021

47257195S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

350

8761J

13375

27/04/2021

47433414P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

351

9011X

13668

29/04/2021

48232580Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

352

8479F

12842

22/04/2021

47408101H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

353

10376S

14947

10/05/2021

47431444Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

354

10126H

14858

06/05/2021

47407612N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

355

9050A

13802

29/04/2021

43465282C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

356

9605Y

14224

03/05/2021

47407664H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

357

10405K

15005

10/05/2021

47409773B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

358

11201N

15600

12/05/2021

47430161K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

359

8722C

13229

26/04/2021

43471451W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

360

8724E

13232

26/04/2021

43471448E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

361

8484N

12908

22/04/2021

47406817E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

362

8925Q

13506

28/04/2021

47409941H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

363

8750W

13327

27/04/2021

47405637S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

364

8746K

13324

27/04/2021

47252798B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

365

11232C

15633

13/05/2021

48198509P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

366

11828H

15895

13/05/2021

48231894C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

367

11491A

15764

13/05/2021

47257060H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

368

11972R

16025

14/05/2021

X8345292H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

369

12115Y

16103

14/05/2021

48232258Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

370

8627V

13022

23/04/2021

47409750B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

371

8692J

13106

26/04/2021

48232714N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

372

11812W

15857

13/05/2021

47430192Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

373

9340V

13967

30/04/2021

47433778G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

374

9331P

13946

30/04/2021

47406876N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

375

10966F

15503

12/05/2021

47405106J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

376

9609X

14233 i 14234

03/05/2021

47259445B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

377

11520D

15781

13/05/2021

47432443A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

378

11530L

15786

13/05/2021

48198298G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

379

9704J

14274

03/05/2021

47409194F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

380

11292B

15691

13/05/2021

47405224Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

381

11031A

15549

12/05/2021

48199822X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

382

8599N

12967

23/04/2021

47259626P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

383

9387H

14106

03/05/2021

47407846Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

384

9944T

14582

05/05/2021

47257840Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

385

12438F

Correus i 16850

14/05/2021 i 20/05/2021

47408734F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

386

10459Y

15104 i 22872

10/05/2021

49416183Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

387

8721L

13222

26/04/2021

47254705D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

388

11964Q

16014

14/05/2021

47430190G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

389

11359D

15701

13/05/2021

54878148X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

390

11000H

15524

12/05/2021

47409578T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

391

8642D

13069

23/04/2021

47252443R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

392

10713F

15347

11/05/2021

47405018V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

393

10717B

15350

11/05/2021

47405016S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

394

10711M

15345

11/05/2021

47405017Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

395

10091Y

14711

06/05/2021

47407876T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

396

12001F

16071

14/05/2021

47250838Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

397

8759B

13370

27/04/2021

47407881M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

398

10074N

14662

05/05/2021

47409469Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

399

10785X

15396

12/05/2021

48230594P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

400

11091V

15577

12/05/2021

47406873D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

401

8695Q

13124

26/04/2021

48199250J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

402

10100S

14745

06/05/2021

48230619X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

403

11834R

15904

13/05/2021

47408673S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

404

10789Z

15398

12/05/2021

47257895W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

405

9773J

14372

04/05/2021

48232924S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

406

10524W

15155

10/05/2021

47431507X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

407

11939Z

15992

14/05/2021

48198888L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

408

11941Q

15994

14/05/2021

48198889C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

409

11864P

15934

14/05/2021

47433344F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

410

9939H

14575

05/05/2021

48198209F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

411

12154E

16120

14/05/2021

47407109S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

412

7990R

12359

19/04/2021

48198447S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

413

10827Y

15410

12/05/2021

47255896G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

414

11936B

15984

14/05/2021

48231783R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

415

10443J

15044

10/05/2021

47406009L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

416

10765J

15387

12/05/2021

47432735L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

417

10783P

15395

12/05/2021

47432736C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

418

8747T

13325

27/04/2021

47255434W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

419

10090M

14710

06/05/2021

47409934B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

420

10444Z

15047

10/05/2021

47430211W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

421

8855S

13426

27/04/2021

47406346B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

422

7988E

12332

19/04/2021

47406926Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

423

8284L

12663

21/04/2021

48199908G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

424

12171Q

16142

14/05/2021

47432281W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

425

11992K

16055

14/05/2021

47259800K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

426

9765M

14351

04/05/2021

47407447P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

427

9766Y

14354

04/05/2021

47407448D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

428

9102D

13903

30/04/2021

47432205H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

429

11958X

16003

14/05/2021

47407929F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

430

10439D

15041

10/05/2021

47407547Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

431

8450R

12791

22/04/2021

47406425K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

432

7973F

12292

19/04/2021

47407870V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

433

11942V

15996

14/05/2021

47431175T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

434

10114Y

14768

06/05/2021

47430783E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

435

10115F

14770

06/05/2021

47430784T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

436

11997A

16061

14/05/2021

73446568R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

437

12172V

16143

14/05/2021

47409275L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

438

9790F

14427

04/05/2021

47405321K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

439

8472T

12811

22/04/2021

47433581Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

440

11813A i 11234E

15635

13/05/2021

47407016Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

441

11819D

15866

13/05/2021

47407017S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

442

9736E

14302

03/05/2021

47409252L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

443

8471E

12803

22/04/2021

47259354N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

444

7971M

12286

19/04/2021

48199466E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

445

8939F

13564

28/04/2021

48199467T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

446

11857R

15929

14/05/2021

48231558Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

447

11446G

15752

13/05/2021

47431388Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

448

9893H

14491

05/05/2021

47433082K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

449

10468S

15122

10/05/2021

47430107J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

450

10587L

15234

11/05/2021

47431452R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

451

11863F

15932

14/05/2021

47406212S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

452

11859A

15930

14/05/2021

47406211Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

453

8768C

13393

27/04/2021

47259482W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

454

9621E

14255

03/05/2021

47255948X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

455

11218Y

15611 i 15907

13/05/2021 i 14/05/2021

47431195C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

456

10701H

15333

11/05/2021

47406404T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

457

10133W

14924

10/05/2021

48199468R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

458

11505V

15769

13/05/2021

47260751Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

459

11796D

15838

13/05/2021

47256582T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

460

11205Q

15604

12/05/2021

47409967K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

461

10378V

14950

10/05/2021

47409543B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

462

11227S

15621

13/05/2021

47258451Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

463

8035T

12437

20/04/2021

47406744H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

464

8094J

12462

20/04/2021

47407074A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

465

8046B

12456

20/04/2021

47407075G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

466

12356V

Correus i 16303

13/05/2021 i 17/05/2021

47409043V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

467

9072W

13863

29/04/2021

47406555J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

468

8758X

13361

27/04/2021

47258992H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

469

12403H

Correus i 16507

13/05/2021 i 18/05/2021

47407336N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

470

10514S

15133

10/05/2021

47430046K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

471

11983N

16040

14/05/2021

47257454K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

472

9372A

14049

03/05/2021

47405737T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

473

12012H

16090

14/05/2021

48198923P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

474

9956N

14607

05/05/2021

47409347E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

475

8609E

13001

23/04/2021

47406885K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

476

8043P

12449 i 12479

20/04/2021

47256856K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

477

10962A

15502

12/05/2021

Y2770498R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

478

11278C

15661

13/05/2021

47406673Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

479

10715D

15348

11/05/2021

47406087M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

480

12352J

Correus i 16301

10/05/2021 i 17/05/2021

47409801Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

481

9697Y

14264

03/05/2021

47257427V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

482

11540Y

15798

13/05/2021

47257739F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

483

9348W

13987

30/04/2021

47258109D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

484

8421H

12757

22/04/2021

47407393T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

485

10561Q

15187 i 24788

11/05/2021

49416427F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

486

10356H

14915

10/05/2021

47409757H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

487

9949M

14587

05/05/2021

47258170R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

488

11503S

15767

13/05/2021

47258084F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

489

10676Q

15301

11/05/2021

48231132V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

490

8594F

12962

23/04/2021

47406653L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

491

9749N

14320 i 15283

04/05/2021 i 11/05/2021

47406772T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

492

8261L

12600

21/04/2021

47430697M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

493

8108G

12482

20/04/2021

47430687H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

494

8604V

12984

23/04/2021

48198585S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

495

8200G

12582

21/04/2021

47406396S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

496

8093N

12430

20/04/2021

47430426X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

497

10829P

15419

12/05/2021

47431455G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

498

11541F

15799

13/05/2021

47430177Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

499

10372B

14941

10/05/2021

47430176J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

500

8916F

13493

28/04/2021

47432447F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

501

10386W

14956 i 23154

10/05/2021

47409188R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

502

8738J

13275

26/04/2021

47257807Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

503

8688D

13107

26/04/2021

47430717W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

504

11537A

15792

13/05/2021

47406128T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

505

9787G

14412

04/05/2021

49417701Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

506

11004E

15533

12/05/2021

47432001K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

507

9347R

13984

30/04/2021

47433843T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

508

8711D

13185

26/04/2021

47257854F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

509

8643X

13075

23/04/2021

47405912Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

510

8644B

13076

23/04/2021

48232081T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

511

12428C

Correus i 16614

13/05/2021 i 19/05/2021

47407485T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

512

10590E

15249

11/05/2021

48198872A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

513

9580G

14183

03/05/2021

48198663R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

514

10727K

15365

11/05/2021

47409731S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

515

8926V

13510

28/04/2021

47259201C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

516

8924S

13505

28/04/2021

47256829V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

517

11229V

15627 i 16551

13/05/2021 i 19/05/2021

47431615A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

518

10451K

15084

10/05/2021

45690864F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

519

9821S

14479

04/05/2021

47406344D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

520

9396G

14127

03/05/2021

48198499K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

521

9721F

14295

03/05/2021

47432106B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

522

9361S

14036

30/04/2021

48232810Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

523

8422L

12760

22/04/2021

47405388L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

524

10678H

15305

11/05/2021

47405837P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

525

8708Y

13173

26/04/2021

47430532R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

526

10912E

15485

12/05/2021

47433195L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

527

10892W

15478

12/05/2021

47431839C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

528

10101Q

14747

06/05/2021

47408425C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

529

9733L

14298 i 14712

03/05/2021 i 06/05/2021

47409779V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

530

11870Z

15939

14/05/2021

47257528A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

531

10737P

15372

11/05/2021

48231384Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

532

10760P

15385

12/05/2021

47406443Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

533

9045K

13781

29/04/2021

47408887E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

534

8736B

13256

26/04/2021

47406135F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

535

9826C

14483

04/05/2021

47259528W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

536

8740S

13309

26/04/2021

47259814N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

537

9091K

13889

30/04/2021

47430310D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

538

12410W

Correus i 16521

14/05/2021 i 18/05/2021

47432669E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

539

10120N

14802

06/05/2021

47409282A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

540

9576T

14177

03/05/2021

49041637W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

541

9822Q

14480 i 24435

04/05/2021

47256223D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

542

8452A

12797

22/04/2021

47259486Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

543

10560S

15178

11/05/2021

47432924R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

544

9941C

14578

05/05/2021

47259645G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

545

12181A

16149

14/05/2021

47409664V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

546

9742M

14308

04/05/2021

47433775R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

547

9744F

14311

04/05/2021

47433776W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

548

11871S

15943

14/05/2021

47407854R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

549

11846J

15920

14/05/2021

47258175Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

550

9907D

14505

05/05/2021

47432683J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

551

11092H

15581

12/05/2021

47254163L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

552

11362N

15702

13/05/2021

47433721Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

553

11887P

15973

14/05/2021

47255551G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

554

11410Z

15715

13/05/2021

47431862C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

555

9038Z

13748

29/04/2021

47409786R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

556

9036N

13747

29/04/2021

47409785T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

557

8026Z

12415

20/04/2021

47407618H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

558

8027S

12417

20/04/2021

47407619L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

559

9025R

13740

29/04/2021

47432991E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

560

9019H

13737

29/04/2021

47432992T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

561

9805E

14449

04/05/2021

47405717A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

562

9640H

14259

03/05/2021

47406427T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

563

8780D

13419

27/04/2021

47259211F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

564

8277N

12637

21/04/2021

47259126Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

565

12011V

16089

14/05/2021

48199572J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

566

9375Y

14045

03/05/2021

47431368D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

567

12099J

16092

14/05/2021

47406281S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

568

8777Y

13415

27/04/2021

47256250J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

569

11273S

15656

13/05/2021

48199281K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

570

8478Y

12824

22/04/2021

47432688H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

571

8420V

12714

21/04/2021

47431161D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

572

8417Z

12706

21/04/2021

47431160P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

573

8775G

13409

27/04/2021

48230758B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

574

11966H

16015

14/05/2021

47432685S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

575

9760T

14340

04/05/2021

47406253X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

576

11442T

15748

13/05/2021

47257874G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

577

11803Q

15843

13/05/2021

48230401E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

578

12406K

Correus i 16516

14/05/2021 i 18/05/2021

47432919L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

579

11962Z

16009

14/05/2021

49412272S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

580

10167J

14906

10/05/2021

47432618V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

581

10171V

14907

10/05/2021

47432617Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

582

9928F

14554 i 14590

05/05/2021

48230518R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

583

12170S

16141

14/05/2021

47258999W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

584

11445A

15751

13/05/2021

47255738F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

585

9010D

13667 i 14489

29/04/2021 i 05/05/2021

47433660R

884,19 €

84,36 €

968,55 €

586

10519C

15145

10/05/2021

47430858M

884,19 €

84,36 €

968,55 €

587

8280S

12652

21/04/2021

48199280C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

588

11225J

15619

13/05/2021

47258612Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

589

10891R

15477

12/05/2021

48231878G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

590

8763S

13376

27/04/2021

47257419D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

591

12155T

16122

14/05/2021

47257846E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

592

11934D

15980

14/05/2021

47259342T

884,19 €

84,36 €

968,55 €

593

8629L

13045

23/04/2021

47407181H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

594

8593Y

12941 i 13540

23/04/2021 i 28/04/2021

47257283B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

595

8857V

13428

27/04/2021

47406518E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

596

8739Z

13299

26/04/2021

47406857Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

597

8770E

13394

27/04/2021

47256315D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

598

10077S

14668

05/05/2021

48230221A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

599

8038A

12443

20/04/2021

48198666G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

600

11999M

16066

14/05/2021

47407806E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

601

9815D

14477

04/05/2021

47408629V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

602

10131T

14891

06/05/2021

47408630H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

603

12004X

16080

14/05/2021

47408346X

884,19 €

84,36 €

968,55 €

604

10162P

14923

10/05/2021

47258967Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

605

8096S

12477

20/04/2021

47258968V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

606

12332Q

1216 AJ i 16252

13/05/2021 i 17/05/2021

48198106L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

607

12334H

1217 AJ i 16253

13/05/2021 i 17/05/2021

48198105H

884,19 €

84,36 €

968,55 €

608

10384T

14951

10/05/2021

47408989D

884,19 €

84,36 €

968,55 €

609

11841P

15914

14/05/2021

47430133Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

610

11039B

15556

12/05/2021

47431409G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

611

9572L

14168

03/05/2021

47255007N

884,19 €

84,36 €

968,55 €

612

9775S

14374

04/05/2021

48199440L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

613

9740A

14306

04/05/2021

47407803L

884,19 €

84,36 €

968,55 €

614

8901S

13449

27/04/2021

47255837Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

615

8866A

13434

27/04/2021

47255836J

884,19 €

84,36 €

968,55 €

616

9005G

13650

28/04/2021

47406177A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

617

7959Q

12250

19/04/2021

47407815P

884,19 €

84,36 €

968,55 €

618

8451W

12795

22/04/2021

47408983A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

619

11434S

15743

13/05/2021

47406861C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

620

11266P

15648

13/05/2021

47433111G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

621

11025C

15544

12/05/2021

X6250693Y

884,19 €

84,36 €

968,55 €

622

8623J

13018

23/04/2021

47408103C

884,19 €

84,36 €

968,55 €

623

7967R

12271

19/04/2021

47431362A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

624

7964K

12267

19/04/2021

47431361W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

625

10792V

15400

12/05/2021

47408288K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

626

9337Z

13962

30/04/2021

48231899W

884,19 €

84,36 €

968,55 €

627

8288T

12690

21/04/2021

48232874B

884,19 €

84,36 €

968,55 €

628

9043L

13778

29/04/2021

47405303A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

629

9911J

14515

05/05/2021

47257519V

884,19 €

84,36 €

968,55 €

630

8605H

12985

23/04/2021

47408581S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

631

8114X

12499

20/04/2021

48198370F

884,19 €

84,36 €

968,55 €

632

9937Q

14574 i 15108

05/05/2021 i 10/05/2021

47409765A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

633

12350B

Correus i 16296

12/05/2021 i 17/05/2021

47254925E

884,19 €

84,36 €

968,55 €

634

11262G

15643

13/05/2021

47430282G

884,19 €

84,36 €

968,55 €

635

9328M

13931

30/04/2021

47409944K

884,19 €

84,36 €

968,55 €

636

9767F

14357

04/05/2021

47256826Z

884,19 €

84,36 €

968,55 €

637

10130E

14887

06/05/2021

48749344Q

884,19 €

84,36 €

968,55 €

638

9358N

14013

30/04/2021

47405901A

884,19 €

84,36 €

968,55 €

639

9012B

13679

29/04/2021

47430638S

884,19 €

84,36 €

968,55 €

TOTAL

564.997,41 €

53.906,04 €

618.903,45 €

 

ANNEX 4

Sol·licituds denegades o desestimades d'ajudes de la modalitat A (Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials o semipresencials, de grau en qualsevol universitat de la UE-27 fora de l'illa d'Eivissa) durant el curs 2020-2021, per no reunir els requisits establerts a les bases

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE

Data

NIF

Motiu de denegació/

desestimació

1

12339T

1210 AJ i 16257

13/05/2021 i 17/05/2021

Y1638326G

Base 4.4.2.a

2

8700K

13133

26/04/2021

X3404181C

Base 4.4.2.a

3

12187D

16153

14/05/2021

47406648Z

Base 4.2.3.a

4

9762W

14343

04/05/2021

47407957N

Base 4.2.3.a

5

11233K

15634

13/05/2021

47407969R

Base 4.2.3.a

6

11035F

15552

12/05/2021

47406923J

Base 4.2.3.a

7

12407E

Correus i 16518

14/05/2021 i 18/05/2021

X9580347L

Base 4.4.2.f

8

12440D

Correus i 16987

14/05/2021 i 21/05/2021

47406161X

Base 4.2.3.a

9

11984J

16042

14/05/2021

47407694W

Base 4.2.2.a

10

12112A

16098

14/05/2021

48199590P

Base 4.2.2.a

11

11806L

15844

13/05/2021

47257151V

Bases 4.2.2.a i 4.2.3.a

12

9566J

14158

03/05/2021

47431825Y

Base 4.2.2.a

13

8707M

13139

26/04/2021

48230583C

Base 4.2.3.a

14

11215A

15610 i 15761

13/05/2021

47257413A

Base 4.4.2.a

15

8600J

12971

23/04/2021

47259627D

Base 4.2.3.a

16

10777W

15393

12/05/2021

47432931P

Base 4.2.3.a

17

10572G

15214

11/05/2021

47430757L

Base 4.2.2.a

18

8018Y

12394

19/04/2021

47254539G

Base 4.2.1.a

19

11268X

15649

13/05/2021

47432054M

Base 4.2.3.a

20

8890G

13440

27/04/2021

47431386G

Base 4.4.2.a

 

ANNEX 5

Persones beneficiàries d'ajudes de la modalitat B (Ajudes a estudiants que cursen estudis oficials, presencials o semipresencials, d'ensenyaments artístics superiors en qualsevol país de la UE-27 fora de l'illa d'Eivissa) durant el curs 2020-2021, ja que reuneixen tots els requisits de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 (total 29.499,93 €)

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE

Data

NIF

Import prorratejat

1

8696V

13128

26/04/2021

48233228C

1.735,29 €

2

8475A

12819

22/04/2021

47407696G

1.735,29 €

3

11960N

16005

14/05/2021

47409221B

1.735,29 €

4

10132R

14896 i 24353

06/05/2021

47407766M

1.735,29 €

5

10803M

15404

12/05/2021

47258840G

1.735,29 €

6

12164D

16137

14/05/2021

47407065V

1.735,29 €

7

10438P

15105

10/05/2021

48232842W

1.735,29 €

8

9101P

13901

30/04/2021

47407951Y

1.735,29 €

9

8773W

13408

27/04/2021

47405728Z

1.735,29 €

10

10703C

15336

11/05/2021

48230014A

1.735,29 €

11

11868N

15937

14/05/2021

47407133Q

1.735,29 €

12

9910N

14508

05/05/2021

47257800E

1.735,29 €

13

10388G

14968

10/05/2021

48232099H

1.735,29 €

14

10655H

15275

11/05/2021

47430151B

1.735,29 €

15

9335N

13953

30/04/2021

47408188J

1.735,29 €

16

12177E

16147

14/05/2021

47409665H

1.735,29 €

17

9783T

14398

04/05/2021

47406227F

1.735,29 €

TOTAL

29.499,93 €

 

​​​​​​​ANNEX 6

Sol·licituds denegades o desestimades d'ajudes de la modalitat B (Ajudes a estudiants que cursen estudis oficials, presencials o semipresencials, d'ensenyaments artístics superiors en qualsevol país de la UE-27 fora de l'illa d'Eivissa) durant el curs 2020-2021, per no reunir els requisits establerts a les bases

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE

Data

NIF

Motiu de denegació/ desestimació

1

9571H

14166

03/05/2021

47256841Y

Bases 2.2.c i 4.4.2.d

 

ANNEX 7

Persones beneficiàries d'ajudes de la modalitat C (Ajudes a estudiants que cursen cicles formatius de grau mitjà o superior oficials, presencials o semipresencials, fora de l'illa d'Eivissa en centres de tot Espanya, sempre que no puguin cursar-se a l'illa d'Eivissa, o quan també s'imparteixin a l'illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça) durant el curs 2020-2021, ja que reuneixen tots els requisits de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 (total 46.499,88 €)

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE

Data

NIF

Import prorratejat

1

9004A

13638

28/04/2021

47259653N

1.107,14 €

2

8621B

13016

23/04/2021

47254496F

1.107,14 €

3

9289N

13911 i 14380

30/04/2021 i 04/05/2021

X3808877P

1.107,14 €

4

11793Y

15828

13/05/2021

47432176N

1.107,14 €

5

10397J

14995

10/05/2021

47407579W

1.107,14 €

6

8928L

13516

28/04/2021

47407049R

1.107,14 €

7

9041V

13774

29/04/2021

47409776Z

1.107,14 €

8

9754V

14335

04/05/2021

47407956B

1.107,14 €

9

8932T

13524

28/04/2021

47430966K

1.107,14 €

10

9965K

14624

05/05/2021

47258066N

1.107,14 €

11

9732H

14297

03/05/2021

47408081K

1.107,14 €

12

8934W

13531

28/04/2021

49413148V

1.107,14 €

13

10997S

15517

12/05/2021

47257044W

1.107,14 €

14

8645N

13084

23/04/2021

47407502V

1.107,14 €

15

11003K

15532

12/05/2021

75164351Y

1.107,14 €

16

10365G

14929

10/05/2021

47431004J

1.107,14 €

17

7950F

12229

16/04/2021

47407071T

1.107,14 €

18

7903Y

12196

16/04/2021

47433916G

1.107,14 €

19

11202J

15602

12/05/2021

47409209E

1.107,14 €

20

8682A

13118

26/04/2021

48198485F

1.107,14 €

21

8741Q

13311

26/04/2021

47252285G

1.107,14 €

22

9400P

14133 i 15018

03/05/2021 i 10/05/2021

47406063G

1.107,14 €

23

9403B

14138 i 15023

03/05/2021 i 10/05/2021

47406062A

1.107,14 €

24

12411A

Correus i 16526

14/05/2021 i 18/05/2021

48230069N

1.107,14 €

25

12344M

Correus i 16267

14/05/2021 i 17/05/2021

47259454C

1.107,14 €

26

9047T

13798

29/04/2021

43469806J

1.107,14 €

27

9398Y

14131

03/05/2021

47259878F

1.107,14 €

28

11001L

15526

12/05/2021

47409581A

1.107,14 €

29

9039S

13749

29/04/2021

47405116T

1.107,14 €

30

10557N

15175

11/05/2021

47431140B

1.107,14 €

31

10469Q

15126 i 15324

10/05/2021 i 11/05/2021

47430108Z

1.107,14 €

32

10375Z

14945

10/05/2021

47409542X

1.107,14 €

33

8756P

13357

27/04/2021

47258993L

1.107,14 €

34

10428K

15032

10/05/2021

48199811E

1.107,14 €

35

10431R

15036

10/05/2021

48199810K

1.107,14 €

36

10761D

15386

12/05/2021

47407069K

1.107,14 €

37

10720Z

15354

11/05/2021

47432344L

1.107,14 €

38

11088Z

15574

12/05/2021

Y1657646G

1.107,14 €

39

9090C

13885

30/04/2021

47430309P

1.107,14 €

40

11994T

16058 i 16661

14/05/2021 i 19/05/2021

47432793P

1.107,14 €

41

8404R

12592

21/04/2021

47257951N

1.107,14 €

42

9074G

13865

29/04/2021

48198371P

1.107,14 €

TOTAL

46.499,88 €

 

ANNEX 8

Sol·licituds denegades o desestimades d'ajudes de la modalitat C (Ajudes a estudiants que cursen cicles formatius de grau mitjà o superior oficials, presencials o semipresencials, fora de l'illa d'Eivissa en centres de tot Espanya, sempre que no puguin cursar-se a l'illa d'Eivissa, o quan també s'imparteixin a l'illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça) durant el curs 2020-2021, per no reunir els requisits establerts a les bases

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE

Data

NIF

Motiu de denegació/

desestimació

1

11945C

15997

14/05/2021

47430821Z

Bases 2.2 i 4.4.2.d

 

ANNEX 9

Persones beneficiàries d'ajudes de la modalitat D (Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials o semipresencials, de màster en qualsevol universitat de la UE-27 fora de l'illa d'Eivissa) durant el curs 2020-2021, ja que reuneixen tots els requisits de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 i de l'Addenda al Conveni CAIB-CIE per a ajudes de desplaçament (total de 40.898,56 €: 35.499,52 € ajuts a estudiants + 5.399,04 € ajuts desplaçaments CAIB)

Núm.

Núm. exp. personal Tao

RGE

Data

NIF

Import prorratejat est. CIE

Import prorratejat despl. CAIB

Import total

1

10723V

15362 i 15364

11/05/2021

47407482C

554,68 €

84,36 €

639,04 €

2

11832E

15903

13/05/2021

47257118F

554,68 €

84,36 €

639,04 €

3

8617F

13010

23/04/2021

76149358S

554,68 €

84,36 €

639,04 €

4

9603G

14222 i 14581

03/05/2021 i 05/05/2021

47407410V

554,68 €

84,36 €

639,04 €

5

8262C

12603

21/04/2021

47259495S

554,68 €

84,36 €

639,04 €

6

10080H

14674

06/05/2021

47407684S

554,68 €

84,36 €

639,04 €

7

8441S

12773

22/04/2021

47258793A

554,68 €

84,36 €

639,04 €

8

10700V

15330

11/05/2021

47406982A

554,68 €

84,36 €

639,04 €

9

8944N

13576

28/04/2021

47406045D

554,68 €

84,36 €

639,04 €

10

9016S

13707

29/04/2021

47408525M

554,68 €

84,36 €

639,04 €

11

10107E

14749

06/05/2021

47409273V

554,68 €

84,36 €

639,04 €

12

12405C

Correus i 16510

14/05/2021 i 18/05/2021

47405627M

554,68 €

84,36 €

639,04 €

13

10684R

15316

11/05/2021

47259956Q

554,68 €

84,36 €

639,04 €

14

8903V

13463

27/04/2021

47406548Y

554,68 €

84,36 €

639,04 €

15

11365S

15709

13/05/2021

47407715T

554,68 €

84,36 €

639,04 €

16

9788M

14420

04/05/2021

47257133E

554,68 €

84,36 €

639,04 €

17

9587B

14202

03/05/2021

47257201K

554,68 €

84,36 €

639,04 €

18

11449F

15756

13/05/2021

47409651G

554,68 €

84,36 €

639,04 €

19

9734C

14299

03/05/2021

47431981R

554,68 €

84,36 €

639,04 €

20

9018V

13730

29/04/2021

47405858Y

554,68 €

84,36 €

639,04 €

21

9017Q

13725

29/04/2021

47405859F

554,68 €

84,36 €

639,04 €

22

10747H

15374

11/05/2021

47257651B

554,68 €

84,36 €

639,04 €

23

10165B

14921

10/05/2021

47258882T

554,68 €

84,36 €

639,04 €

24

8742V

13313

26/04/2021

47409929Y

554,68 €

84,36 €

639,04 €

25

10058L

14644

05/05/2021

47259959L

554,68 €

84,36 €

639,04 €

26

9751Z

14324

04/05/2021

47250905G

554,68 €

84,36 €

639,04 €

27

8709F

13174

26/04/2021

47430773N

554,68 €

84,36 €

639,04 €

28

11085B

15571

12/05/2021

47259352X

554,68 €

84,36 €

639,04 €

29

9397M

14128 i 14346

03/05/2021 i 04/05/2021

47254233C

554,68 €

84,36 €

639,04 €

30

8274D

12636

21/04/2021

47408695Z

554,68 €

84,36 €

639,04 €

31

11947E

15999 i 16622

14/05/2021 i 19/05/2021

47431582Q

554,68 €

84,36 €

639,04 €

32

9356X

13998

30/04/2021

47258120C

554,68 €

84,36 €

639,04 €

33

10370D

14938 i 16403

10/05/2021 i 18/05/2021

48198644M

554,68 €

84,36 €

639,04 €

34

11282R

15678

13/05/2021

47405990T

554,68 €

84,36 €

639,04 €

35

10673J

15295

11/05/2021

47408588E

554,68 €

84,36 €

639,04 €

36

11522B

15784

13/05/2021

47405543J

554,68 €

84,36 €

639,04 €

37

9362Q

14060

03/05/2021

47405214Y

554,68 €

84,36 €

639,04 €

38

10118X

14783

06/05/2021

47256001V

554,68 €

84,36 €

639,04 €

39

7965E

12268

19/04/2021

47253041R

554,68 €

84,36 €

639,04 €

40

10680C

15310

11/05/2021

47409170Y

554,68 €

84,36 €

639,04 €

41

9377P

14051

03/05/2021

47258938X

554,68 €

84,36 €

639,04 €

42

9711C

14287

03/05/2021

41446882P

554,68 €

84,36 €

639,04 €

43

9332D

13947

30/04/2021

47258677W

554,68 €

84,36 €

639,04 €

44

9029M

13744

29/04/2021

47408648J

554,68 €

84,36 €

639,04 €

45

9386V

14094

03/05/2021